8. oldal, 440 találat (0,961 másodperc)

Találatok

141. (210. oldal)
[...] M Júl 5 Vicedomini Jakab kérése a pápához Lukinovic 572 Helyes [...] Platy dictus Péter Lipto i István fia János és Tamás fia István Zambor i Gergely és Zazfalua [...] felesége elismerve hogy Salamon i István fiától Kelementől visszakapták a 61 [...]
142. 1936-08-19 / 33 [1522]
[...] volt apelláta Az öregebbik Hegyi István megszokta hosszú gazdálkodása során hogy [...] novem­ber elején az öregebbik Hegyi Istvánnak valami gazdasági ügy miatt fel [...] Félt hogy a fia megtagadja kérése teljesítését Igy ballagott el három [...] árepült a hir n egyi István olimjki bajnokságot nyert Magyarországnak Ezt [...]
143. 1939-06-13 [206]
[...] megye küldöttségét Fülekre faji Fáy István főispán és vitéz dr Endre [...] alispánnal Az ünne­pélyt fájl Fáy István főispán beszéde vezette be majd [...] Az ünnepély so­rán felszólaltak Viczián István ny államtitkár Baross József Nódrád­megyei [...] OMGE nak csak az a kérése hogy fenntartsák a régi rendszert [...]
144. 1923-06-21 [0062]
[...] nagy at áá i Szabő István föld mi veié sügyi ministtar ele A küldött­ség kérésé az volt hogy Szekszárdon kisgazdaképző iskolát állítsanak fel Nagyatádi Szabő István kijelentette hogy kés zséggel fog [...] pariimén tben mgya tádi Szabó István főid mivel é sügyi minisztert [...]
145. 1935-05-08 [0346]
[...] k lts ég­vetést elfogadta BVhlen István azzal kezdte felszólalását hogy a [...] a felsőház jelenlegi összetételét Bethlen István gróf második kérdése az veit [...] a kérdése Az a á kérése hogy az igazságügyi kormány ne [...] A harmadik kérdés amellyel betűien István gróf foglal­kozott a sajtóreform kérdése [...]
146. (651. oldal)
[...] Margit asszonynak valamint Dienes fia István gyer­mekeinek a nagyanyjuk illetőleg anyja [...] nevezett Bertalan unokái ellen indított kéré­sé tök ügyében a király parancsára [...] Ilona továbbá Csenik fiai János István és Péter a beiktatásnak ellent [...] fiát Miklóst és Pető fiát Istvánt a magtalanúl elhalt Karcsai Bertalan [...]
147. Az MDP KV Politikai Bizottsága üléseinek napirendi jegyzéke (121. oldal)
[...] 92 lap Határozati jegyzőkönyv Kovács István és Szőke György aláírásával előzetes [...] kérdései Szolnok megyében Ea Kálmán István Mellékelve A KV PTO megjegyzései [...] szervezendő kato­nai tanácsok Lukács György kérése képviselői rriandátumáról való lemondására Életképek [...]
148. (116. oldal)
[...] rendeljen ki melléje hivatalból ügyvédet Kérése magyaráza­tául felhozza hogy irataik Török [...] egy másik feljegyzés szerint Széchényi István irat­jegyzék ellenében 1803 ban adta [...] Széchényi Kata 1803 ban Gál István özvegye szintén II Fe­rencz király [...]
149. (237. oldal)
[...] Harangláb birtokán lakó Basow dic­tus István nevű jobbágya tolvajsággal vádolva Antal [...] azonnal kérte hogy az officiális István részéről szolgáltasson elégtételt és bár [...] meg is ígérte mindeddig többszöri kérése ellenére sem szolgáltatott igazságot Tegyen [...] i Chuda dictus Pál fia István fiait a birtok elfoglalásától felkérésé­től [...]
150. Reichstagsakten (156. oldal)
[...] kérdése katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől Regensburg II [...] katonai és politikai helyzet Báthori István lengyel királlyá választása a drinápolyi [...] állapota katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől Regensburg fol [...]
151. Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke (200. oldal)
[...] Kamuti Jenő 10 Különfélék Csók István kitüntetése Kovács Antal Huszár Tibor [...] Min kollégium tagsága alól Szávai István és Mihályi Rezsőné kinevezése a [...] tartása a Pártfőiskolán Szóbeli Jelentés kérése az árvíz által sújtott Szigetköznek [...]
152. 1939-08-17 [211]
[...] háromnegyedtizenkettő órakor jelentkezett dr Lantay Istvánnál a vármegye tüzrendészeti előadójánál és [...] között külhónosok vannak dr Lantay István vármegyei aljegyző törvényadta jogával élve [...] telje 3 ithető a színházigazgató kérése azért mert nem volt jogalap [...] azon megálla­pítása is hogy Lantay István dr hétfőn reggel lo órakor [...]
153. Pillantás vidékre: két példa megyei vallásügyi tanácsokra (38. oldal)
[...] Egyházi Főosztá­lyának munkatársa is Lehmann István megyei tanácselnök üdvözölte az összejövetelt [...] korábbi megyei egyházügyi titkárra Varga Istvánra vonatkozott aki immár a tanács [...] de sok helyről a kormány kérése ellenére rangsor nélküli ömlesztett igényeket [...] jelen lévő görög kato­likus Pregun István 92 erre azt jegyezte meg [...]
154. Documenta (374. oldal)
[...] Avignon VI Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek hogy igen régi [...] püspök mindezek elvégzését az érsek kérése ellenére elutasítja Hogy a püspök [...] 10 VI Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek hogy mivel köz­vetlen [...]
155. 1929-01-07 [001]
[...] azt adta elő hegy Nagy István biró vagyonfelügyelő működésé 5 rt [...] előleget is neki előleget többszöri kérése ellenére sem adott Magát a [...] egy Ízben Ballá dr Nagy Istvánnal beszélgetve azt mondotta Te Pista [...] arra a kérdésére hcgy Nagy Istvánhoz igen régi barátság fűzi azt [...]
156. (66. oldal)
[...] Károly király az esztergomi Szt István király egyház keresztes konventjéhez intézett [...] és Demeter nemes ifjak azon kérése nyomán hogy helyezze őket vissza [...] 19 e Az esztergomi Szt István király egyház keresztes konventjének I [...]
157. Az MDP KV Politikai Bizottsága üléseinek napirendi jegyzéke (83. oldal)
[...] határozat módosítása A lengyel kormány kérése 50 autóbusz kölcsönzésére a varsói [...] erkölcsi politikai állapotáról Ea Bata István Mellékelve Észrevételek a jelentéshez Határozat [...] kiegészítő jelentése Gerő Ernő Bata István és Rákosi Mátyás hozzászólása Határozat [...]
158. AZ 1931-ES KÖLCSÖN (173. oldal)
[...] BÉLA MINISZTERI TITKÁR LEVELE BETHLEN ISTVÁN GRÓFHOZ A BERTRON FÉLE SZERZŐDÉSEKRŐL [...] jelentettem Bud őexcellenciájának az a kérése hogy észrevételeidet lehetőleg a jövő [...] b 1925 augusztus 13 BETHLEN ISTVÁN GRÓF FELJEGYZÉSE A BERTRON FÉLE [...]
159. (455. oldal)
[...] Isthennebe Zegenuknek hátlapi feljegyzés 1231 István Farkas fia bekcsényi főesperes zágrábi [...] 957 kalocsai olvasókanonok lásd Mányaházai István vikárius és éneklőkanonok mint fogott [...] szlavón bán lásd Gutkeled nb István türjei prépost 286 váradi olvasókanonok [...] 1187 lásd még bírói intézkedés kérése 191 251 252 260 654 [...]
160. 1424 (609. oldal)
[...] hogy a Zeplak i nemesek ké­rése ürügyén a birtokaikat és jobbágyaikat [...] i Péter mester Nánai Kompolt István or­szágbíró Nyitra megyei bírságszedője nyugtatja [...] i Miklós özvegyét meg fi­ait Istvánt Pétert Lászlót és Andrást valamint [...] megfizetése felől amelyben Gedfalwa i István leánya Ilona Babindal i Miklós [...]