4. oldal, 306 találat (0,208 másodperc)

Találatok

61. 1914-05-20 / 20. szám
[...] buzgolkodik Tempfli József diszelnök Piánk Sándor Fástánc Pál Kimer József elnökök [...] Mórent János Binder Mihály Müller Sán­dor Czumbil József Zámbál Ferenc rendezők [...] és 28 án Genes és Szaniszló községben május 27 28 és [...]
62. 1906-11-01 / 44. szám
[...] meg alakuló j közgyűlésüket Bónyi Sándor szaniszlói posta­mester fejtegette az intézet czélját [...] Ardeleán Coriolán fő­esperes Lázár Gábor szaniszlói főesperes Szilágyi György szaniszlói földbirtokos Bónyi Sándor szaniszlói postamester Pataki József szaniszlói segédlelkész Burdea András lel­kész Dr [...]
63. 1912-07-10 / 28. szám
[...] rendőral kapitány eljegyezte ifj Vida Sándor helybeli keres­kedő leányát Erzsikét Járásbíróságunk [...] étől szept 17 éig Dániel Sándor jul 2 től aug 3 [...] II III sz gy­sz gy­sz Szaniszló 90 3 60 60 2 [...]
64. 1905-08-10 / 32. szám
[...] titkos tanácsos volt belügy­miniszter Teleky Sándor János és Pál grófok folyó [...] láttuk Károlyi István Teleky Géza Sándor János és Pál grófokat s [...] terembe Károlyi István Teleky Géza Sándor János és Pál grófok kiket [...] és letartóztatását ren­delte el a Szaniszló és Csomaköz kö­zötti utón átlőtt [...]
65. 1910-06-02 / 22. szám
[...] József Kubinyi Bertalan ifjú Sternberg Sán­dor Jurcsek Béla Debreczeni István Nagy [...] főszolgabíró ellen Luby Gézának Jékey Sándor fehérgyarmati főszol­gabíró ellen és Földes [...] szervezve Uj járásbiró városunkban Dániel Sándor járásbiró ki hason minőségben Erdőd [...] darabot láttuk jó előadásban Mulatság Szaniszlón A szaniszlói Polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...]
66. 1911-12-07 / 49. szám
[...] lakos megfellebbezte Kellemes utitárs Lovas Sándor helybeli lakos múlt hó 23 [...] születésű fog­lalkozásnélküli csavargó ki Lovas Sándor és Kiss Gyula részére is [...] súlyos betegen a kórház­ban fekszik Szaniszlói virtuskodás Bereczky Ferenc és Lajos szaniszlói lakosok régóta haragban J élnek Bereczky Sándorral azonban ezt nem merték megtámadni [...]
67. 1899-12-07 / 49. szám
[...] úgy maga mint gyermekei Laczika Sándor és Kálmán valamint a nagyszámú [...] évi deczember hó 5 én Szaniszlóról kocsi­som által Szeőrdemeterre küldött egy [...] bármily czimen el ne fo­gadja Szaniszló 1899 évi deczember hó 6 [...]
68. 1910-01-20 / 3. szám
[...] Rooz Móriczot Singer Lipótot Sternberg Sándort és Weisz Jakabot a 18 [...] badulna meg Rendőri hirek Szakács Sándor mérki lakos a napokban sütőtököt [...] Fecske Ferencz Gyula és József szaniszlói lakosok sonkára éheztek Mi­í vei [...] a szat­mári kir ügyészségnek átadattak Szaniszlói csendélet Márk György szaniszlói lakos a minap betért Vastag [...]
69. 1912-03-13 / 11. szám
[...] Elek Nagy Elek ifj Némelhy Sándor Norm János Ré csei Ede [...] Singer Lipót Sróff Gábor Sternberg Sándor Stroh májer Ferenc N Szabó [...] lemondott A vá­lasztásig Láng György szaniszlói körorvos fogja helyettesíteni Gyilkosság húsz [...] a legolcsóbb Eljegyzés Bőhm Ignátz szaniszlói keres­kedő eljegyezte Róth Henrik técsői [...]
70. 1907-01-17 / 3. szám
[...] számához Áthelyezés A király Várady Sándor dr ipolysági törvényszéki bírónak a [...] Friedenstein Jenő Kaufmann Izidorné Kaufmann Sándor Sternberg Sándor Weisz Samu Péterfi tanya 2 [...] hulla eltemettetett Halálozás Lázár Gábor szaniszlói gör katholikus lelkész kerületi esperes [...] én életének 68 ik évében Szaniszlón el­hunyt és ugyanott f hó [...]
71. 1911-12-07 / 49. szám
[...] hittel és reménynyel üdvözölheti Dárday Sándort báró Bánffy Dezső méltó örökösét [...] Érendréd Fény Csanálos Csomaköz és Szaniszló községekből Az általános benyomás melyet [...] Dezső dr Marián Ferenc Sternberg Sándor és Vetzák Ede dr kiknek [...]
72. 1913-04-16 / 16. szám
[...] kőbányai söreinek főraktára ifj Matolcsy Sándor Telefon 122 sörraktára Telefon 122 [...] be ha kedves az élete Szaniszló községben eltérőleg az eddigi hírlapi [...]
73. 1899-09-28 / 39. szám
[...] Fo­dor József Héb Ignácz Heim Sándor Kern János Luczay Mihály Mercs [...] József Koszorús lányok Hágen Erzsiké Sándor Erzsiké Gsőszleányok Blum Anna Gindele [...] a kiadóhivatal 1 2 birtok Szaniszló községben 72 hold belsőség­gel s [...]
74. 1904-11-07 / 44. szám
[...] Márton Serly Ferencz és Vida Sándor képviselőtestületi tagok bizalmi férfiakul és [...] stb Tiszti orvosi képesítés Róth Sándor dr erdődi kórházi és körorvos [...] tetett Az uj telekkönyvi betétek Szaniszló községre nézve elkészülvén az idevonatkozó [...] róla hogy id Bre zanóczy Sándor nyugalmazott uradalmi tiszt­tartó elhunyt Nevezett [...]
75. 1916-01-19 / 3. szám
[...] helybeli polgári fiúiskola és gimnázium szaniszlói gör kath tanulói karácsonyi betiehemes [...] Elek gör kath esperes és szaniszlói Nutz Etelka szaniszlói tanitónő voltak kegyesek támogatni A [...] ev Bélteky Ist­ván csizmadia fia Sándor gör kath Szabolcsi Mihály m [...] kath 80 éves végelgyen­gülés Egri Sándor napszámos gör kath 67 éves [...]
76. 1910-05-19 / 20. szám
[...] én csütörtökön a jelölt a Szaniszlóról és vidékéről hozzácsatlakozot t kísérettel [...] György körorvos is láthatók voltak Szaniszlóról indult Érkörtvélyesre ahol Pataki Sándor ref lelkész üdvözölte a jelöltet [...] után a jelölt meglátogatta Pataki Sándor lel­készt és Balázsy József földbirtokost [...] tett Tukats lelkésznél majd kíséretével Szaniszlóra utazott Délután 4 óra­kor a [...]
77. 1911-04-13 / 15. szám
[...] folyó hó 11 én Böszörményi Sándort községi bíróvá Böször­ményi Ferencet pedig [...] illetékes hatóság közszemlére kitétette Lopái Szaniszló községben Friedman Sá­mueltől Czeglédi Imrénétől [...] a tűzet a mi Szondi Sándor ázánál keletkezett a gyermekek gyufával [...]
78. 1900-12-20 / 51. szám
[...] Lajos 2 Vörösmartyról Felolvassa Tietz Sándor 3 Szép Ilonka koszorúja Szavalja [...] az uradalmak tisztikara nejeikkel a szaniszlói sirkertbe Városunkból is többen jelentek [...] Ede József Andor Mariska Ella Sándor Sárika mint gyermekei a maguk [...] szertartásai sze­rint beszenteltetni s a szaniszlói sirkertben örök nyugalomra tétetni Az [...]
79. 1915-12-24 / 47. szám
[...] Ferenené sz Fok Terézia Molnár Sándor József és Mihály ifj Nonn [...] 000 Krasznaszenl miklós 9400 K Szaniszló 72 000 K Genes 12 [...]
80. 1914-01-28 / 4. szám
[...] rendőrség nyomoz ez ügyben Táncvigalom Szaniszlón A szaniszlói polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...] Bö­zsike urléány Szilágyi Gyula Hornyák Sándor Csanálosi József Diczig Jenő urak [...] Szavalta Szász János 2 Petőfi Sándor Elő­adta Szaleczky Miklós áll ig [...] nélkül elvitt A szalma Tájerling Sándor hely­beli mészárosnál van elhelyezve A [...]