3. oldal, 76 találat (0,148 másodperc)

Találatok

41. 1916-05-27 / 22. szám
[...] 4 K t Gruber Mártonné Szaniszló 4 K t Jeszenszky Bélán [...] Madarassy István Ma­got Györgyike Sarkady Sándor Süveg Fe rencné Kismajtény Szabó [...] Takarékpénztár Egyesület képv dr Vetzák Sándor 360 K 2 Belme Tögyer [...]
42. 1912-08-31 / 35. szám
[...] Szent József tiszteiére Jordán Károly szaniszlói apát­plébános fog pontifikálni a Dalegyesület [...] honvédhad­nagy eljegyezte Márton Birikét Márton Sándor erdőtanácsos leányát Eljegyzés Dallos József [...] Zsigmond Müller Ottó K Nagy Sándor Fló­ Gallérok gözmosása VgA jtáÍAp [...]
43. 1911-11-24 / 47. szám
[...] alkalmi ódájá amelyet Szrabatovits Endre szaniszlói tanító sza­valt megértéssel és érzéssel [...] I kerület Rooz Samu Sternberg Sándor Lukácsovits János Drágus István Kovác György Kun István ifj Némethy Sándor Kuszka Mihály II kerület Szalay [...]
44. 1918-04-13 / 15. szám
[...] jelenetében Vojnár Mariska s Runyay Sándor tűnt ki az előbbi mint [...] 12 én gyűlést tartott Jékey Sándor főispán elnöklete alatt Az ülésen [...] dr Láng György kör­orvos a Szaniszlói Hitelszövetkezet elnöke Rector Pál gór [...]
45. 1919-01-19 / 3. szám
[...] Cukor Márton ifj I Matolcsy Sándor Politzer Ignác Lukács Lajos Braun [...] A bírósági elnök bíróságunknál Dániel Sándor itélőtábla biró tagjai a szakegyesületek [...] Nagymajtény Penészlek Piskoit Portelek Reszege Szaniszló Vállaj és Vezend tkvi betéteiben [...]
46. 1911-10-21 / 42. szám
[...] megyéspüspök dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánost a megüresedett nagy­károlyi kerület [...] speciálista orvos Dr Szabó B Sándor hono­sított meg amely több ezer [...] forduljanak felvilágosításért Dr Szabó B Sán­dor örvöst rendelő intézetéhez Budapest V [...]
47. 1911-07-29 / 30. szám
[...] Egeli Imre nkárolyi B csky Sándor vezendi dr Lány György szaniszlói Nagy István érendrédi és dr [...] táblabirót bizta meg Esküvő Moorócz Sándor budapesti áll polg iskolai tanár [...]
48. 1913-05-24 / 21. szám
[...] Csanáloson Duhaj kom­pániába keveredett Gózner Sándor csanálosi le­gény múlt vasárnap éjjel [...] Csanáloson Hűtlen cseléd Szőke József szaniszlói ref tanító cselédje Hermann Verőn [...]
49. 1915-03-13 / 11. szám
[...] Nagy Gedeon Vetés 4 Varga Sándor Szatmár 5 Takács Lajos apja T Ferenc ref lelkész Szaniszló 6 Varga Elemér anyja Radványi Jánosné Erdőd 7 Dull Sándor Felsőbánya 8 Fehér Gábor Szatmárhegy [...] Móric Sternberg Lipót ifj Sternberg Sándor Singer Lipót Weinberger Ferenc Weisz [...]
50. 1911-09-23 / 38. szám
[...] megválasz­tatott Uj ügyvéd Dr Vetzák Sándor a napok­ban tette le az [...] Mariskát özv Hágen Jánosné leányát Szaniszlóról Választás Friedli Ernő városunk fiát [...]
51. 1915-09-18 / 38. szám
[...] 10 K Török M Lajos szaniszlói plébános adománya 10 K Összesen [...] Lád Károly 40 f Brendli Sándor 1 K Czireizer István 1 [...] N N 2 korona Becsky Sándor 1 doboz cigaretta Holzberger Vendelné [...] vezés A pénzügyminiszter Szent pétery Sándor gyulai pénzügyi számvizsgálót saját kérelmére [...]
52. 1911-07-15 / 28. szám
[...] való lemondása folytán pénztárnokul Ilosvay Sándor nyug alezredes választotta meg a [...] megbízottul nevezte ki Áthelyezés Penyigei Sándor betétszer­kesztőt Óradnáról a pénzügyminiszter a [...] körorvosi ál­lásra Dr Láng György szaniszlói körorvos az érendrédire pedig Dr [...]
53. 1914-01-24 / 4. szám
[...] ható­ságnál valamint Bere Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
54. 1915-05-22 / 21. szám
[...] órakor kezdődő istentiszteleten prédikál Nagy Sándor kántor 11 ünnepén d e [...] plébános vezetett Ott volt ugyancsak Szaniszló község küldöttsége a róni kath [...] válik A gyászoló apa Tóth Sándor gróf Károlyi Gyula mácsai uradalmá­nak [...]
55. 1913-04-19 / 16. szám
[...] melyeket a ro­mánok pl Szamosdobon Szaniszlón Udvari­ban tartottak a múlt nyáron [...] Hill Gyula szavalt majd Lichtschein Sándor szép beszéd kíséretében megkoszorúzta Kölcsey [...] Nagy Józsefet ügyésszé dr Vetzák Sándort pénztárossá Lukács Mihályt A Zeneegyesülettel [...]
56. 1914-06-20 / 25. szám
[...] nagy érdeklődésre való tekintettel Gaibl Sándor p praelátus apátkanonok Pozsony Káptaian [...] 5935 Nagyecsed 4665 Nagysomkut 3013 Szaniszló 4822 40219
57. 1918-09-21 / 38. szám
[...] köztudomásra hozom hogy Dr Vetzák Sándor ügyvéd nagy­károlyi lakos mint Borostyán [...] 53 8 30 4 22 Szaniszló 6 45 4 30 Dégenfeld [...]
58. 1912-07-06 / 27. szám
[...] től szeptember 17 ig Dániel Sándor kir já rásbiró julius 2 [...] Darabánt András Fedorka Ist­ván Nagy Sándor Riesenbach Mór és Tőtős János [...] Az ünnepi szónok Láng Pál szaniszlói segédlelkész meghatóan ecsetelte a papi [...]
59. 1912-05-11 / 19. szám
[...] Sz Jordán Károly dr esperest szaniszlói apátplebánost a nagykárolyi p arista [...] fényes eredménnyel letették Előléptetés Molnár Sándor honvédhad nágy zászlóaljsegédtisztet a király [...] döntöttek tudo­másul vették hogy Ilosvay Sándor nyugalmazott ezredes a pénztárnoki állásról [...]
60. 1914-04-25 / 17. szám
[...] megyéspüspökünk kezébe a plébánosi esküt Szaniszlón kedden iktatta be dr Szentgyörgyi [...] Szabadság Szatmárvármegye alispánja berencei Kováts Sándornak az erdődijárás főszoigabirájának szabadságát f [...] Kál­mán Bekker János és Virág Sándor Hozzájá­rultak a sikerhez Szakács Andor [...]