3. oldal, 76 találat (0,074 másodperc)

Találatok

41. 1915-08-28 / 35. szám
[...] Hoffmann Árpádné Neubauer Hennin Brebán Sándor S Berks Leó Bajnóczy Sándor Der gáts Sándor Füchs Benjámin Glavitzky Károly Harácsek [...] Török La­jos róm kath lelkész szaniszlói Havas Gyula ref lelkész börvelyi [...]
42. 1915-07-17 / 29. szám
[...] belépés teljes fenntartása mellett szaporittassék Szaniszló község Gruber Márton községi jegyző [...] és kieszközlése iránt 12 Varjasi Sándor és családja illetőségi ügye 13 [...] anyagi támoga­tásomat Járásbíróságunk köréből Dániel Sán­dor kir vezetejárásbiró hétfőn kezdette meg [...]
43. 1916-05-27 / 22. szám
[...] 4 K t Gruber Mártonné Szaniszló 4 K t Jeszenszky Bélán [...] Madarassy István Ma­got Györgyike Sarkady Sándor Süveg Fe rencné Kismajtény Szabó [...] Takarékpénztár Egyesület képv dr Vetzák Sándor 360 K 2 Belme Tögyer [...]
44. 1912-02-03 / 5. szám
[...] fizetésűk megjavítása iránt 24 Péter Sándor városi földmunkás kérelme fizetésének megjavítása [...] Samu részvényesek hitelesítettek dr Vetzák Sándor vezette A gyűlésen 152 részvény [...] Fe­renc Vetzák Ede dr Vetzák Sándor Wagner István Weisz Lajos A [...] kell tenni Legényviríus A szomszédos Szaniszló községben alig múlik el egy [...]
45. 1916-07-01 / 27. szám
[...] a meg bérmáltak száma Utoljára Szaniszló maradt ahonnan junius 20 án [...] vezesse Igazságügyi kinevezés Őfelsége Kulin Sándor főügyészhelyettest a budapesti kir ügyészség [...] paíria Mint részvéttel értesülünk Patay Sándor nagykárolyi joghallgató és Nagy Lajos [...] veszteségünk mint az oroszoknak Biró Sándorról már irtani egészségesen fogták el [...]
46. 1912-08-31 / 35. szám
[...] Szent József tiszteiére Jordán Károly szaniszlói apát­plébános fog pontifikálni a Dalegyesület [...] honvédhad­nagy eljegyezte Márton Birikét Márton Sándor erdőtanácsos leányát Eljegyzés Dallos József [...] Zsigmond Müller Ottó K Nagy Sándor Fló­ Gallérok gözmosása VgA jtáÍAp [...]
47. 1918-03-09 / 10. szám
[...] Illyés József városi mérnök Jékey Sándor Szatmárvármegye főispánja Jurcsek Béla uradalmi [...] fizikai erőmet Még egy kicsit Sándor még egy kicsit szoktam magamat [...] közgyűlés Vármegyénk közigazazgatási bizottsága Jékey Sándor főispán elnöklete alatt f hó [...] Miksa 100 K Bőhm Dávid Szaniszló 50 K Orondy János Krasáó [...]
48. 1911-11-24 / 47. szám
[...] alkalmi ódájá amelyet Szrabatovits Endre szaniszlói tanító sza­valt megértéssel és érzéssel [...] I kerület Rooz Samu Sternberg Sándor Lukácsovits János Drágus István Kovác György Kun István ifj Némethy Sándor Kuszka Mihály II kerület Szalay [...]
49. 1918-04-13 / 15. szám
[...] jelenetében Vojnár Mariska s Runyay Sándor tűnt ki az előbbi mint [...] 12 én gyűlést tartott Jékey Sándor főispán elnöklete alatt Az ülésen [...] dr Láng György kör­orvos a Szaniszlói Hitelszövetkezet elnöke Rector Pál gór [...]
50. 1919-01-19 / 3. szám
[...] Cukor Márton ifj I Matolcsy Sándor Politzer Ignác Lukács Lajos Braun [...] A bírósági elnök bíróságunknál Dániel Sándor itélőtábla biró tagjai a szakegyesületek [...] Nagymajtény Penészlek Piskoit Portelek Reszege Szaniszló Vállaj és Vezend tkvi betéteiben [...]
51. 1911-10-21 / 42. szám
[...] megyéspüspök dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánost a megüresedett nagy­károlyi kerület [...] speciálista orvos Dr Szabó B Sándor hono­sított meg amely több ezer [...] forduljanak felvilágosításért Dr Szabó B Sán­dor örvöst rendelő intézetéhez Budapest V [...]
52. 1911-07-29 / 30. szám
[...] Egeli Imre nkárolyi B csky Sándor vezendi dr Lány György szaniszlói Nagy István érendrédi és dr [...] táblabirót bizta meg Esküvő Moorócz Sándor budapesti áll polg iskolai tanár [...]
53. 1912-01-27 / 4. szám
[...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át A katonai [...] számú végzése következtében dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Királydaróczi Hi­telszövetkezet [...]
54. 1911-07-15 / 28. szám
[...] való lemondása folytán pénztárnokul Ilosvay Sándor nyug alezredes választotta meg a [...] megbízottul nevezte ki Áthelyezés Penyigei Sándor betétszer­kesztőt Óradnáról a pénzügyminiszter a [...] körorvosi ál­lásra Dr Láng György szaniszlói körorvos az érendrédire pedig Dr [...]
55. 1915-05-22 / 21. szám
[...] órakor kezdődő istentiszteleten prédikál Nagy Sándor kántor 11 ünnepén d e [...] plébános vezetett Ott volt ugyancsak Szaniszló község küldöttsége a róni kath [...] válik A gyászoló apa Tóth Sándor gróf Károlyi Gyula mácsai uradalmá­nak [...]
56. 1913-04-19 / 16. szám
[...] melyeket a ro­mánok pl Szamosdobon Szaniszlón Udvari­ban tartottak a múlt nyáron [...] Hill Gyula szavalt majd Lichtschein Sándor szép beszéd kíséretében megkoszorúzta Kölcsey [...] Nagy Józsefet ügyésszé dr Vetzák Sándort pénztárossá Lukács Mihályt A Zeneegyesülettel [...]
57. 1916-04-22 / 17. szám
[...] Szabó Elemér mezőteremi j Becsky Sándor vállaj j Uray András Béla [...] körselyi al j Iruber Márton szaniszlói j Belkis Gyula szakaszi j [...]
58. 1912-07-06 / 27. szám
[...] től szeptember 17 ig Dániel Sándor kir já rásbiró julius 2 [...] Darabánt András Fedorka Ist­ván Nagy Sándor Riesenbach Mór és Tőtős János [...] Az ünnepi szónok Láng Pál szaniszlói segédlelkész meghatóan ecsetelte a papi [...]
59. 1913-11-08 / 46. szám
[...] szállították a szülök Tengerit loptak Szaniszlón Kozáromi István gazdának a földjéről [...] hogy az ismeretlen tettesek Váncza Sándor és a vele vadhazassághan élő [...]
60. 1915-03-13 / 11. szám
[...] Nagy Gedeon Vetés 4 Varga Sándor Szatmár 5 Takács Lajos apja T Ferenc ref lelkész Szaniszló 6 Varga Elemér anyja Radványi Jánosné Erdőd 7 Dull Sándor Felsőbánya 8 Fehér Gábor Szatmárhegy [...] Móric Sternberg Lipót ifj Sternberg Sándor Singer Lipót Weinberger Ferenc Weisz [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind