Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-09-18 / 38. szám

38-ik szám. 3-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. Búcsúzunk Tőled Berci. Sokat veszítet­tünk Benned Én különösen sokat. Ha háború után az Ur akaratából hazamegyünk, de sok üres helyet fogunk találni; de sokan fognak hiányozni ... De a Te hiányodat érezzük majd leginkább ... Hisz oly kevesen vagyunk... A mi búcsúnk azonban nem olyan mint a másoké. A mi fájdalmunkat enyhíti a Mester biztatása. S Neked, aki véredet odaadtad az Ő országa építésére, adjon jutalmat. Jutalmat, amelyet mi már meg nem adhatunk. Jutalmat a hitedért, a küzdelmeidért I Nekünk pedig adja a Te szellemedet“. Újabb adományok. A Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt-Egylet helybeli fiókja javára: Palczer Ernő kegyesrendi kor­mánysegéd szentszéki tanácsos adománya 20 K, dr. Starke Antal orvos adománya 10 K, Bagossy Pál nagykárolyí lakos adománya Ba- lázsy Bálintné elhunyta alkalmából koszorumeg- váltás címén 10 K, Török M. Lajos szaniszlói plébános adománya 10 K. Összesen 50 K. Kórházvizsgálatot tartott városunkban a múlt héten lovag Kissling Ottó vezérőrnagy A Nagyhajduvárosi kórházban dr. Sternberg Géza és a Vörös Kereszt elnöksége fogadta, a kaszárnyái kórházban dr. Blum József, dr. Czukor Lajos, dr. Jékel László és dr. Schön- pflug Béla orvosok kalauzolták az őrnagyot, aki a látottak felett legteljesebb elismerését fe­jezte ki. Adományozott fehérnemiiek a Vörös Kereszt Egylet nagykárolyi fiókja által fenn­tartott kórházakban levő sebesültek részére: Bortnyákué 2 ing, 3 lábravaló, Papp Györgyné 3 lábravaló, Torna Istvánná 2 ing, 2 törülköző, Samrák Jánosné 3 ing, Mangoldné 2 alsónad­rág, 2 párnahaj, Merk Ferencné 6 párnahaj, 3 törülköző, Merk Dezsőné 4 zsebkendő, 4 tö­rülköző, 4 lábravaló, 3 ing, 1 lepedő, Áfáik István 2 lábravaló. Gindele György 2 ing, Kí­nál Józsefné 3 ing, özv Schefler Jánosné 1 lábravaló, Dombayné 1 törülköző, Kozsár Sán- dorné 4 törülköző, Pénzéi Mihályné 3 párnahaj, 1 ing, Czilli Györgyné 3 ing, 1 nadrág, Kínál Antalné 2 ing, Mercs Imréné 2 törülköző, 2 lábravaló, Liszer Jakabné 3 ing, 1 lábravaló, dr. Merts Lászlóné 2 ing, 1 nadrág, 1 törül­köző, Görgey Dezsőné 2 ing, 2 lábravaló, Stuller Józsefné 6 ing, 4 lábravaló (foltnakvaló), Jobbágy Gyuláné 2 uj lábravaló, Csics Lajosné 6 ing, jgnátz Jenőné 3 alsónadrág, Csipkés Károly ne 2 lábravaló, 2 pár fuszekli, 1 ing, Nagy Lajosné 2 törülköző, 2 lábravaló, 2 le­pedő, Papp Istvánná 2 ing, 2 törülköző, 1 le­pedő, Vénig Mihályné 2 alsónadrág, 2 ing, Steib Antalné 4 alsónadrág, 4 ing, Szántó Miksa 3 ing, Niedermann Samu 1 zokni, 1 párnahaj, 2 törülköző, Weinberger Ferencné 4 ing, Gózner Antalné 3 hálóing, Gózuer Kál­mánná 6 zsebkendő, Kaufmann Adolfné 2 ing, Bárczi Ivánná 4 lábravaló, 2 ing, 2 párnahaj, 2 törülköző, Károlyi Valaki 2 ing, 2 lábravaló, Katz Sámuelné 3 ing, Adler Adolfné 2 ing, 1 lábravaló, Schönpflug Lászlóné 6 ing, Weisz Antalné 1 ing, Huszár Józsefné 4 lábravaló, Néma Ciusztávné 2 lábravaló, 2 törülköző, 2 zsebkendő, 2 ing, Berger Jenőné 5 ing, 5 nad­rág, 3 párnahuzat, 5 törülköző, Berger Árminná 7 ing, 3 nadrág, 3 p. harisnya, Rooz Samuné 7 ing, 6 lábravaló, 2 p. zokni, Reszler Simonné 5 ing, 1 lábravaló, 8 gallér, 2 párnahaj, Illés főmérnökné 2 ing, 2 lábravaló, Nonn Gyuláné 6 lábravaló, Valaki 3 lábravaló, 1 ing, 1 le­pedő, Antal Istvánná 3 ing, 1 nadrág, Weisz Lajosné 3 párnahaj, N. N. 1 zsebkendő, Péchy Lászlóné 12 drb. fehérnemű, Kosztics 6 ing, 5 alsó nadrág, 9 fuszekli. A gyűjtő szekrényből. A helybeli ál­lomási sebesült konyha részére a régi kaszi­nónál és a Magyar Királynál felállított gyűjtő szekrényből befolyt névtelen adományok ösz- szege 42 K 19 fillért tesz ki. gyűjt a lakosságtól. Nagyon helyes a gondolat. Sohasem érezi máskor annyira a gazda, hogy mit védett meg neki az ország hadserege, mint most, mikor bétakaritja kezemunkája, fáradozása gyümölcsét. Hogy nem a kozáklovak gázolták le azt a vetést, amit ő learathatott és most busásan árulhat, azt azoknak köszönheti, akik közül sokan most sebeikkel, betegen feküsznek a Vörös Kereszt kórházakban. Minden gazda örömmel adhatja legjobban megérdemelt ado­mányát a sebesült katonáknak. Ilyen nagy ter­méskor és abban az örömben, hogy megvédték az ö élete fenntartóját, minden kisgazda meg­erőltetés nélkül adhat 1—2 véka búzát a se­besültek élelmezésére. Eddig Mezöterem, Vállaj, Gilvács és Nagymajíény községekben voltak gyűjtések igen szép eredménnyel. A jövő va­sárnap jönnek sorra a többi községek. A gyűj­téseket a következő lelkes vállalkozók voltak szívesek végezni: Nagymajíényban és Gilvá- cson gyűjtött özv. Kovács Sándorné és Kerekes Erzsiké. Mezőteremen Kaimovics Margit, Taub Erzsiké, Markovics Manci és Kovács József. Vállajon Gáspár Ma ;da, Kerekes Jolán és Po- povics Viktor. A gyűjtéshez kocsit, szekeret és lovat adtak: Berger Ármin, a Nagykárolyi Mű- gőzmalom, id. Csőkör Ferenc és ifj. Csőkör Éerenc ügy a szives gyűjtők, mint azok, akik a fogatokat adták, valamint a nemeslelkii ada­kozók fogadják a sebesültek nejében a Vörös Keresztegyíeí köszönetét. Itt adjuk az adako­zók névjegyzékét. Nagymajíény: Fetser Mihály 2 K, Hauler, Márton búza, Bodoky Kálmán jző 6 K, Elchlinger Gyula 2 K, Stibli István búza, Kerner József búza, Hauler János búza, Lude- scher Gáspár 2 K, Torna Pál búza, Czumbel István búza, Fetser János 5 tojás, Lád József 5 tojás, Müller Antalné 20 f., Torna Pál 40 f., Hauler Pál 5 tojás, Kerner Pál 1 K, Merker Marcsa 1 K, Lád Károly 40 f, Brendli Sándor 1 K, Czireizer István 1 K, Torna Márton búza, Hauler György 2 K, 8 tojás, búza, Mák Ven­del 1 K, Torna Vencel 1 K, Kolb Györgyné 1 K, Gabriel János 4 tojás, Gábriel Balázs 1 K, Felber István búza, 3 tojás, Leiz Mihály 6 to­jás, Mokk Pál 1 K, Lucz János 4 K, Altfater Pál 1 K, Steibinder 60 f., Váldráf 7 tojás, Kolb János 10 tojás, Szatlóczky István 1 K, Stibli ístvá 1 K, Májer Pál búza, Májer István búza, j Hauler Mihály búza, Lád Simon 2 K, Reiz János 2 K, Fetser István 1 K, Ginál János 5 tojás, Tempfli Vendel 1 K, Síibli János 4 tojás, Lád Ferenc 60 fillér, Fetser István 5 tojás, Viiand János 1 K, Gilmger Józsefné 1 K, Po- pomájer Antal 1 K, Czubler Pál 40 f., Popo- májer Antal 1 K, Szeibel Bálint 10 tojás, Érni István 1 K, Torna György 2 K, 5 tojás, Torna Mihály búza. Gebei Józsefné 1 K, Steinbinder István 4 tojás, Torna Pál i K, Fetser Vendel 5 tojás, Torna Vendel 50 f., 8 tojás, Kerner József 15 tojás, Szabó Imre 1 K, Schrádi Ig­nác 5 tojás, Kerner Márton 1 K, 4 tojás, Fel­ber György 1 K, Torna György 2 K, Ginál Antal 30 f., 6 tojás, Radetzky Márton 2 K, Hanmami Simonné 1 K, Láng Pál 4 K, Tóih István 1 K. Lupsa G/orgyné 5 tojás. Schrády 10 tojás, Veress János 5 1. búza, Srepler Má- tvís 20 I. búza, Czumbel Mátvás 1 K, Keller Vendelné 40 f., Srepler Ignácné 15 I. búza, Schönberg Antal 20 I. búza, Szoiomájer János 6 tojás, Czier János 1 K, Czier Mihályné 7 1. bab, Feifer Mátyásné 2 K, Nagy János 10 I. búza, Feier Mártonná 2) I. búza, ifj. Srepler Józsefné 2 K, Freund József 101. búza, Wéber János és Erzsébet 2 K, Kesszenhejmer M. 1 K, ifj. Gyetkó Pál 20 I. búza, ifj. Gvetkó György 1 K, Merker Mihályné 1 K, Soltész Ignác 10 tojás, Schrádi litván 1 K, Rencz Márton 1 kg. szalona, N. N. 2 korona, Becsky Sándor 1 doboz cigaretta, Holzberger Vendelné 5 tojás. (Folyt, köv.) Óvás. Most, amikor általános gyűjtő ak­ciót indít a Vörös Kereszt-Egylet, újólag figyel­meztetünk mindenkit, hogy csakis lebélyegzett és az Egyesület vezetősége által aláíróit gyiij- tőiveket fogadjon el hiteleseknek. Ha netán akadna valaki, aki a Vörös Kereszt nevében felhatalmazás nélkül gyűjtene, azt át kell adni a hatóságnak. A Vörös Kereszt akciója a falvakban. Helyi Vörös Keresztünk igen hálás, életrevaló akciót kezdett. Elindítja gyűjtő szekereit a kör­nyék falvaiba, hol a sebesültek élelmezésére szolgáló terményeket, főleg gabonanemiieket IIIIllllIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllll H" -------————--------------------------a Í A dakozzunk a Vörös Kereszt Egylet nagykárolyi fiókjának. ; S—----- ~ ——----------------------------■ HÍ REK. Hadi megrendelés a szabóknak A hadügyminisztérium a kereskedelmi és iparkamarák utján felhívta az ipartestületeket, hogy hajlandók-e katonai felső ruhákat szállí­tani. Ez a megrendelés egyszersmind kísérlet is a jövőre nézve és lehetséges, hogy ezen összeköttetés állandósul a jövőre nézve, béke­időre is. Amint olvassuk, az iparkamara ezen fel­hívására a szatmári szabók egy alkalmi egye­sületben tömörültek a katonai szállításra. A vá­ros megadta nekik azon támogatást, hogy a pénzelőlegek kifizetésére egyik pénzintézetnél folyószámla hitelt eszközölt ki. Az árakkal meg vannak elégedve az iparosok. Csak az anyag beszerzésére nem mertek vállalkozni. Azonban a h. főkapitány elutazott Debreczenbe, hol Boros Mihály kamarai felügyelő támogatá­sával elérték azt, hogy a hozzávaló szállítását az iparkamara magára vállalta. A szatmári szabók erre újból értekezletre gyűltek össze, melyen formálisan megalkották a hadi kincstár részére szállítandó ruhakészN tési alkalmi szövetkezetét, mely a szállítást le­bonyolítja. Az alkalmi szövetkezetbe 36 szabó iparos lépett be. Havonta 700—1000 garnitúra katona-öltönyt készítenek el. A kormány 6 és félmillió korona értékű katonai szállításokat bízott most a vidéki ipa­rosságra. Megdöbbenéssel észleljük, hogy Nagy­károly szabó iparossága életjelt sem adott magáról. Hol itt a mulasztás, mely miatt nem történt meg a szervezkedés ? A hadügyi kincs­tár nagyon szép árakat fizet az öltönyökért és a vállalkozás további haszna az is. hogy a szállításban részt vett városok iparossága bé­kében is megkapja a rendelést. Megyés püspönkünknek, dr. Boro- misza Tibornak újabb adományai. Főpász­torunk a már jelzett 70—80 ezer korona há­borús adományain kívül, legújabban a következő magán adományait juttatta a haza oltárára: a Rokkant katonáknak . . . 2500 K-át a Vak katonáknak .... 500 „ a „Katholikus Karitász“-riak . 500 „ Hohenberg Zsófia gyermek­védő Szanatóriumnak . . 500 „ Magyar Tengeralatjáróra . . a pesti központi Vörös Kereszt­1003 „ Egyletnek ............................... 20 00 „ Ottokár árvaháznak .... 500 „ Összesen : 7500 K-át. Áthei vezés. A pénzügyminiszter Szent- pétery Sándor gyulai pénzügyi számvizsgálót saját kérelmére a nagykárolyi pénzügyigazga­tóság mellé rendelt számvevőséghez áthelyezte. A tanfelügyelő 10 éves jubileuma. Bodnár György kir. tanfelügyelői hivatali fő­nökségének 10 éves évfordulóját ünnepli a me­gyei tanítóság. Tizesztendei alapos, lelkiismeretes, nagyértékü kuiturmunka amit Bodnár György v:gzett. 62 uj állami iskola, 27 állami óvoda, 7 önálló gazdasági iskola, 3 polgári iskola, mintegy 7 millió korona beruházási és 9 millió személyi kiadással a mértéke azon nagyarányú szervező munkának, mely itt tiz.éven át folyt. Az iskolákban uralkodó hazafias széliem, rend és pontosság a tanfelügyelő gondosságát, ha­zafias érzületét dicsérik. Az ő bölcs vezérlete alatt sokat haladt megyénk oktatásügye az utolsó 10 év alatt s méltán remélhetjük, hogy az alapozás munkája utón elkövetkezik a teljes kiépítés ideje is. Csaba István kitüntetése. Őfelsége a király Csaba Istvánnak, a 14. honvédhuszár­ezred önkéntesének, az ezüst vitézségi érmet adományozta. Az ifjú hős, aki Csaba Adorján főispán fia, az északi harctéren küzd és pár napi betegség után, mely alatl a kolomeai ka­tonai kórházban feküdt, a napokban tért vissza a harctérre. Zenetanár kir. ügyész. A szatmári vá­rosi zeneiskola igazgató tanácsának meghí­vására dr. Domby Zoltán kir. ügyész minisz­teri jóváhagyással zenetörténeti tanára lett. Most, mint értesülünk, a miniszter a zilahi törvény­székhez helyezte át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom