Északkeleti Ujság, 1912 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1912-08-31 / 35. szám

35. szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 3-ik oldal. iskolaköteles tanoncok beirása az 1912—13-ik tanévre a Kereskedő-Társulat nagyhajdovárosi zzékházában folyó évi szeptember hó 5., 6. és 7-ik napjain délután 3—5-ig történik. Az igaz­gatóság. Felvétel a kereskedelmi esti szaktan- folyamra. A nagykárolyi „Kereskedő Társulat“ az 1912—1913. tanévben is fenntartja a kereske­delmi továbbképző szaktanfolyamot, ha arra legalább 15 hallgató fog jelentkezni. A kereskedelmi szaktanfolyam célja és feladata megadni azokat a kereskedelmi és iro­dai szakismereteket és gyakorlati ügyességeket, melyekre egyfelől a kenyérkeresetre utalt egyé­neknek, mint üzleti alkalmazottaknak, pénztá­rosoknak, könyvelőknek stb., másfelől müveit leányainknak, mint a család tagjainak, az apa vagy férj üzletében és egyáltalában a vagyon­kezelés és háztartás ésszerű vezetésében szük­ségük van. A tanfolyamra felvehetők oly egyének, (fiuk és leányok) kik a kereskedő tanoncisko­lát, az elemi népiskola 6 osztályát, vagy a kö­zép, v. polgári iskola második osztályát siker­rel végezték. Ilyen bizonyítvány hiányában fel­vételi vizsgálat alapján történik a felvétel. Nem vehetők fel azok, kik még a kereskedő tanonc­iskola látogatására vannak kötelezve. A beiratások szeptember 2-ától szeptem­ber 30-ig tartanak. A felvételt Pucser Károly iskolaszéki elnök eszközli. Az előadások októ­ber 4-én veszik kezdetüket. A tanfolyamra beirottak tartoznak az elő­adásokat rendesen látogatni és az összes órá­kon részt venni. A tanfolyam bevégzése után a tanulók az általuk tanult tárgyakból irás- és szóbeli vizsgá­latot tesznek. Az előadások a Kereskedő Társulat szék­haza helyiségében tartatnak, még pedig kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken este 8-tól 10-ig. E tanévben tanítani fogjak a gyors- és gépírást is. Felvételi dijak: beiratási dij 5 korona, tandíj 40 korona. A hallgatók a tanfolyam tan­diját egy összegben mindenkor a beiratás al­kalmával fizetik. Különös méltánylást érdemlő esetekben azonban elnök megadhatja az enge­délyt a tandíjnak két részletben való lefizeté­sére is. Végül kérjük az érdekelteket, különösen a kereskedő ifjakat, hogy minél előbb iratkozza­nak be a tanfolyamra, nehogy a létszám (40) beteltével el kellessen őket utasítani. Felügyelő-bizottság. Vicenta, Balthazár felesége, ebben a pilla­natban lépett be hozzájuk. — Tehát az a bandita csakugyan ismeri a gordo számát? — kérdezte. És beszéd közben a két asszony valóság­gal lázba jött, Az egész világnak meg kell tudni a remete rosszaságát. Ajtóról-ajtóra szaladták az egész falut s igy csakhamar megtudta a község apraja-nagyja, hogy Padre Brujo mi­féle rettentő titokkal bir. Csoportok alakultak, melyekben lármás hangon átkozták a remetét. Végre Ignaco azzal az ajánlattal állt elő, hogy menjenek fel mindnyájan az öreg bar­langjához. — Igen, igen! — ordítozták mindenfelől. — Ha megijed, talán beszélni fog ! — Ragadjatok fel trágyahányó villát, ásót, kapát, vagy botot és induljunk ! Körülbelül ötven ember verődött össze és jóformán ugyanannyi asszony, akik még a fér­fiaknál is dühösebben rohantak a hegyen felfelé. A nagy kiabálásra a remete kibújt odújá­ból és csodálkozva nézte a lármázókat. —r Itt van. itt. van !... HÍREK. Fényes istenitisztelet a róm. katholi- kus templomban. A róm. kath. templomban fényes segédlettel lesz szeptember 1-én, vasár­nap a 9 órás nagymise megtartva Kai. Szent József tiszteiére. Jordán Károly szaniszlói apát­plébános fog pontifikálni, a Dalegyesület válo­gatott tagjai pedig Sneitzer miséjét éneklik. Kinevezés. A keresk. miniszter Vasady János helybeli postatisztet postafőtisztté léptette elő. Gratulálunk. Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter Szabó Károly helybeli pénzügyi irodatisztet a szekszárdi m. kir. pénzügyigazgatósághoz he­lyezte át. Nagykároly város képviselőtestülete 1912. szeptember 1-ső napján, délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében rendes közgyűlést tart. Tárgysorosat a következő: 1. A városi ha­tóság kezelése alatt álló pénzek gyümölcsöző kezelése tárgyában határozat. 2. A városi gyám­pénztár pénzkészletének gyümölcsöző kezelés tárgyában határozat. 3. A legtöbb adót fizető városi képviselők 1913. évi névjegyzékének meg­állapítása. 4. Özv. Zicher Jánosné kéményseprő­iparos kérelme a városi kéményseprői kerüle­tek újabb beosztása iránt. 5. Néhai Erőss Gyula­féle gimnáziumi ösztöndij-alapitványról alapitó oklevél kiállítása. 6. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 55396—1912. sz. értesítése arról, hogy a Vasutipar r.-t. és társa cég részére Nagykárolyban létesítendő közúti vasút elő­munkálataira kiadott engedély meghosszabbitta- tott. 7. A képviselőtestület 63—1912. kgy. sz. határozata folytán a városi tisztviselői illetmé­nyek 1912. évi összegének kiegészítése tárgyá­ban határozathozatal. 8. Bejelentés arról, hogy a 131 —1912. kgy. számú véghatározat alapján a városi színháznak mozgófénykép előadások tartására leendő bérbeadása — eredményre nem vezetett. 9. Az 1912. évi augusztus hó 19-én tartott pénztárvizsgálat eredményének bejelen­tése. 10. A közgyűlés idejét megelőzőleg legalább 24 órával beadható indítványok tárgyalása. Eljegyzés. Litteczky Lajos honvédhad­nagy eljegyezte Márton Birikét, Márton Sándor erdőtanácsos leányát. Eljegyzés. Dallos József munkácsi állami gyermekmenhelyi főkertész eljegyezte Lőrincz Emmuskát, Lőrincz György polgártársunk leá­nyát. Esküdtek kísorsolása. A jövő hó 16-án kezdődő esküdtszéki ülésszakra kisorsolt esküd­tek között városunkból Serly Dénest hívták be. Két markos legény megragadta a remetét, hogy el ne illanhasson. — Mond meg azonnal a gordo számát!.. Beszélj, mert különben ... A remete nem válaszolt. De midőn a tö­meg egyre fenyegetőbben viselte magát, mégis jelt adott. — Csend, csend, beszélni akar! Erre mindenki elhallgatott. — Barátaim, menjetek haza békességben ! — mondta szelíd hangon Padre Brujo. — Es­küszöm, hogy nem ismerem azt a számot ! . . . A tömeg dühösen kezdett kiabálni. — Nem igaz ! Hazudik a nyomorult, hazu­dik !... Kényszeritenünk kell, hogy beszéljen ! És midőn az első kapaütés leteritette a re­metét, rárohantak a férfiak, asszonyok és gyer­mekek. Rettentő kavarodás volt az, melynek közepén a szegény öreg vérző teste még sokáig szolgált a késhegyek célpontjául. A vármegyei állandó választmány szep­tember hó 4-én délután fél 4 órakor a szep­tember 5-iki közgyűlés tárgysorozatába felvett tárgyak előkészítése céljából ülést tart. Házasság. Hainiann Géza fővárosi ke­reskedő szeptember hó 3-án esküszik örök hű­séget Debrecenben Weisz Lajos helybeli nagy- kereskedő leányának Margitnak. Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik bol- dogemlékü édes apám, Lukács György elhalá­lozása alkalmával részvétük jeléül a ravatalra koszorút küldeni, szóval, vagy írásban condo- leálni, avagy a végtisztességen — a kedvezőt­len idő dacára — oly szép számban megje­lenni s ez által bánatunkban osztozni kegyesek voltak, fogadják jó apám nevében is, ez utón is kifejezett hálás köszönetemet. Nagykároly, 1912. aug. 24. Lukács Mihály. Zene-est a Polgári Kaszinóban. Szept. hó 1-én Hupfer Ferenc a Polgári Kaszinó kert­helyiségében zene-estélyt rendez, melyen Oláh Ferenc szatmári első zenekara fog hangverse­nyezni. Kedvezőtlen idő esetén a hangverseny a nagyteremben lesz. A nemzetközi eucharisztikus kongresz- szus kezdetének közeledtével mind hatalmasabb arányokban bontakozik ki e nagy világesemény képe. Az előjelekből Ítélve méltóan fog sora­kozni az előző kongresszusokhoz. A bécsi bi­zottságnál eddig 60,000 résztvevő jelentkezett, amely szám előreláthatólag most már napon­kint rohamosan növekedni fog és a körmenet napján legalább 150,000 idegen fog csatlakozni Bécs város katholikus népéhez. A bécsi rende­zőség most bocsátotta ki főbb vonásokban a körmenet beosztását, amely szerint a menet eleje szeptember 15-én reggel 7 óra 30 perckor in­dul a Wollzeile és Rotenturmstrasse sarkáról úgy, hogy az első részben levő 50,000 személy, kik között a magyar állami csoport tagjai is vannak, 1h 11 órára a Heldenplatzon elhelyez­kedik. A magyar csoport tagjainak tehát leg­később Vs 8 órára kell Bécsbe érkezniük, hogy addig, mire rájuk kerül a sor, összegyülekez­hessenek. A gyülekezés helyét az Országos Kat­holikus Szövetség, minta magyar csoport közép­ponti bizottsága a bécsi rendezőségtől nyerendő értesítés alapján az egyéni jelentkezőkkel és az egyes csoportok bejelentőivel kellő időben pon­tosan közölni fogja. A magyar klérus tagjai, mint a legtöbb nemzetéi, a magyar állami csoport menetében vesznek részt. A bécsi rendezőség híradása szerint a körmenet ideje alatt kellő gondoskodás történik arról, hogy az egyes cso­portok számára megfelelő rendezőket jelölnek ki és a szükséges egészségügyi és mentőszol­gálatról gondoskodva lesz. Aki csak kongresz- szusi jegyet kiván, augusztus 31-ig fordulhat az Országos Katholikus Szövetséghez. Beiratás a zeneiskolába. Vitek Károly zeneiskolájába a beiratások szept. hó 2. 3. és 4.-én lesznek d. u. 2—4-ig. Honvéd-u. 30. Népfölkelőknek. A honvédelmi miniszter 8606/912. számú rendelete értelmében a nép- fölkelök időszaki jelentkezését a folyó évben nem tartják meg. A Nagykárolyi Protestáns Társaskör 1912. évi szeptember 8-án, a Városi színház­ban nagyságos özv. dr. Serly Gusztávné úrnő védnöksége alatt, saját alapja javára zártkörű táncmulatsággal egybekötött műkedvelő előadást tart. Színre kerül : az „Arany kakas.“ Kitünte­tett bohózat három felvonásban. — Írták: Blumenthal és Kadelburg. — Fordította : Fái J. Béla. — A színpadi rendezést Tremba Márton eszközli. — Személyek: Szikra Ju­lianna, az Arany kakas fogadósnéja Szabó Olga. Fürge Antal, fizető pincér Kürthy Károly. Dachselmájer J. Nepomuk, lámpagyáros Szolo- majer István. Erzsi, leánya Kürthy Etel. Liza, Dachselmajer húga Vida Rózsika. Horváth Ge­deon, tanár Kaizler Imre. Klárika, leánya Kaiz- ler Erzsiké. Dr. Gyárfás Béla, ügyvéd Papp Zsigmond. Müller Ottó K. Nagy Sándor. Fló­: Gallérok gözmosása: VgA jtáÍAp Bál Kézimunkák,glassékeztyük, tükörfénnyel hófehérre ■MJ wljvl * wl Bútorok szőnyegek tisztítása Nagykároly, Széchenyi-ütcá 43. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom