10 találat (0,159 másodperc)

Találatok

1. VII. Könyvismertetés • Vásárhelyi J.: Számadás. Trombitás D. (17. oldal)
[...] estélyen a Szózat eléneklése után Farkas Sándor s lel­kész mondott megnyitót [...] nagy hozzáértéssel dr Gratzl Gyula vitéz Simay Alfréd Stiaszny Gyula és [...] elő művészi rátermettséggel Zongorán kisérte Farkas Sándorné Reményik Sándor Ahogy lehet c [...]
2. VIII. Hivatalos rész • A belsősomogyi egyházmegye esperesétől: • 173–1934. O. R. Sz. tbn. (16. oldal)
[...] a költészet lendületével és szépségével Farkas Irma tanítónő élvezetes énekszámát Ritoókh [...] részét Kutassy Mária és Lampérth Sándorné rendezték az anyagi részről Ólé Sándorné és Pap Zol­tánné gondoskodtak A [...] a magyar bizottság titkára dr vitéz Csia Sándor máv igazgatósági főorvos [...]
3. VIII. Hivatalos rész • Püspöki hivataltól: • 3229–1936. Iskolalátogatók nevei • 3012–1936. Felhívás szavazásra lelkészi és világi tanácsbíróra (222. oldal)
[...] Bana 75 14 P Faragó Sán­dorné Csákberény 93 38 P Bakacs [...] Diósjenő 30 P özv Badóczy Sándorné Ajka 359 54 P Soós [...] Kiss Géza Ecsedy Aladár dr Farkas Pál stb lelkipásztorokat és írókat [...] Ima­heti tárgysorozatot az érdeklődőknek dr vitéz Csia Sándor a Magyar Evangéliomi [...]
4. VIII. Hivatalos rész • Főiskola igazgatósága: • Kérelem husvéti legációk ügyében (63. oldal)
[...] a hittestvéreket a vissza­térés alkalmából Vitéz Németh Gyula presbiter 1000 pengő [...] Ezt a hiányt kívánta megszüntetni vitéz Németh Gyula egy új értékes [...] össze Bibliamagyarázatott tartott dr ikafalvi Farkas Béla a Leánykör és KIE [...] meg­üresedett díszelnöknői állásra dr Juhász Sándorné szintén jelenlegi főgondnoknét elnöknővé pedig [...]
5. VII. Könyvismertetés • Baksay S. egyházi munkái. ig. (5. oldal)
[...] Bertalanné szül Máté Ilona Csúzy Sán­dorné szül Máté Jolán és nagyszámú [...] Az emléktáblát leleplező ünnepi beszédet vitéz bátorkeszi Kiss Sándor honvédlelkész mondotta [...] egyházi tisztviselők fizetésügye is Farkasfalvi Farkas Géza orsz gyülési képviselő felszólalásában [...] adtak elő Gulyás Lujza és vitéz Berecz Jani pedig karácsonyi verseket [...]
6. VIII. Hivatalos rész • Püspöki hivataltól: • 758/1929. Árokszállásy J. művének ajánlása (92. oldal)
[...] alsok csurgósarkadi gyülekezetek egyházi értesítője Farkas Sándor segédlelkész szerkeszti és a [...] zárja be A lapot Csokonai Vitéz Mihály pres­biter szerkeszti A Diákvilág [...] Pap Géza Debrecenben elnökök Uray Sán­dorné Wekerdyné Király Ilona Majerszkyné Bunyitay [...] Sándor ceglédi Tóth Kálmán kaposvári Farkas Sándor kaposvári vt lelkészek dr [...]
7. II. Egyházi élet • Az őrségi egyházmegye közgyűlése (186. oldal)
[...] azoknak sorában a legnagyobb veszteségün­ket vitéz nagybányai Horthy István szeretett Kor­mányzóhelyettes [...] Megörökítette a gyűlés jegyzőkönyvében néhai Farkas István tiszáninneni püspök emlékezetét elren­delte [...] az egyházasrádóci II és Pais Sándorné Iglói Margit a barabásszegi II [...] Gombos István Pethő Antal és Farkas Sándor lelkipásztorok előadásai nyomán a [...]
8. II. Egyházi élet • Püspöki egyházlátogatás a tatai egyházmegyében (82. oldal)
[...] általánosságban sem fogadja el míg Farkas István esperes pártolja a javaslatot [...] alezredes a Vitézi Szék részéről Vitéz Gombos István székkapitány tábor­nok Győr [...] ref Nőegylet nevében özv Fischer Sándorné a Pansz győri fiókja nevében [...]
9. VII. Könyvismertetés • Csurgói könyvtár (67. oldal)
[...] Bodó Jenő a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Reálgimnázium tanára írta kiváló [...] elhúnyt Az elhunytban özv Nagy Sándorné szül Antal Berta szeretett testvérét [...] évi rendes köz­gyűlését dr ikafalvi Farkas Béla alelnök elnöklete alatt A [...]
10. VI. Könyvismertetés • Gyenis J.: A presbiterek könyve • Dr. Ecsedy A.: Mindennapi kenyér. P. J. (4. oldal)
[...] működés után távozó lelkipásztortól Elsőnek vitéz gróf Teleki Béla zalai főispán [...] pres­biter a presbitérium dr Telman Sándorné közjegyző felesége a Ref Nőegylet [...] ifj Nyáry Pál dr ikafalvi Farkas Béla lelkipásztorok és dr Magay [...]