38 találat (0,152 másodperc)

Találatok

1. B) A Kalocsai Érseki Levéltár ismertetője • KFL.I.1. Kalocsai Érseki Hivatal (230. oldal)
[...] Végr 1831 Obitus Massa Puck István Nemesnádudvar 1844 júl 12 Apatin [...] 1967 75 Folyamatos adományok Rehabilitációjának kérése 1957 72 Obitus Massa Quintus [...] jelentés szolgálat alóli ideiglenes felmentés kérése 1875 Obitus Massa Quotidián Lajos [...] Végr pótvégr 1828 Massa Radoss István Zombor 1825 febr 4 1825 [...]
2. Halottaink • Dr. Magyar István piarista (Confratres) (103. oldal)
DR MAGYAR ISTVÁN piarista 1909 1982 Kisteleken született [...] Megyek örömmel Az volt a kérése hogy Kisteleken édesanyja mellett legyen [...]
3. Tartalomjegyzék (72. oldal)
[...] tanításra képtelen ennélfogva nyugdijat kér Kérése teljesítendő e Wieder Erzsébet német [...] be ismét az intézetbe folyamodónak kérése nem teljesíthető Jóllehet az intézet [...] all oszt segélydij b Gneisz Istvánnak 1886 julius 1 től az [...]
4. Eszmék és események • A Gondviselés újabb „csodája“ (Jaschkó István) (86. oldal)
[...] lennem Nem Van e valami kérése missziónk barátaitól Ha nem zaklatnám [...]
5. IV. Fejezet • A bencés rend (269. oldal)
[...] stb megtiltot­ta hogy az apát kérése vagy engedélye nélkül a kolostor [...] érsek apát is szerzeteseivel Számukra István a Duna Dráva szögében fekvő [...] nem halt bele sérülésé­be Szt István Nagyobb Legendájának írója szerint mél­tán [...] még egy apátságot alapított Szt Ist­ván a bakonybéli kolostort Az erdők [...]
6. Második rész. Munkálatok (180. oldal)
[...] JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV említ melyet szent István a Bold Szűz tiszteletére Budán [...] tanúskodik amellett is hogy szent István gazdagon megajándékozta a szent Gellért [...] Mária mennybevitelének ünnepe volt szent Ist­vánnak legkedvesebb napja Ezen az ünnepen [...] a kegyele­mért és remélte hogy kérése meghallgatásra talál S valóban úgy [...]
7. 2013 / 1-2. szám • HÍREK, AKTUALITÁSOK (_3. oldal)
A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT KIADASABAN MEGJELENT ÜNNEPI KÖTET [...] adorjáni ZSOLT Két isten két kérése Rétorikai szerkezet és hátsó szándék [...] PÉTER Licinius és Carnuntum lánczky ISTVÁN Avicenna a túlvilágról Van e [...] SZÚ TÉSNAPJA TISZTEI ETÉRE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT 1053 Budapest Veres Pálné [...]
8. Tartalomjegyzék (50. oldal)
50 Dr Sinkó István p praelatus éneklő­kanonok Mint a [...] rövid árvaság után Dr Breyer István püspök úr őnagymél tóságában új [...] a kö­vetkezőket jelentette 1 Bene István tanítóképzőintézeti inter nátusi tanulmányi felügyelőt [...] 9 én nyugdí­jazását kérte Holenczer István banai plébános Bár kérése indokolt volt és a kerületi [...]
9. II. (37. oldal)
[...] csekély podgyászt egyik külö­nös gonddal kérésé s erősen kezdé követelni a [...] sietett szentségtörö vágya kielégítésére de István atya útját állá Barátom szólitá [...] Hagyd te csak rám viszonzá István atya az én lelkem gond­ját [...] és nem kevesebb bátorság lakott István atyában Isten háza és szentségének [...]
10. Eszmék és események • Szentévi magyar zarándoklatok (R.) (68. oldal)
[...] miinél tökélete­sebb teljesítése A Miiatyánk kérése Legyen meg a Te akaratod [...] köszöntötte a zarándokokat a Szent István Házban Vasárnap a Santa Maria [...] a koncelebrált szentmisét Szerdán Szent István ünnepén 33 pap részvételével a [...] keresztény történelmére az országalapító Szent Istvánra 68
11. Magyarföldi pálmaágak, vagyis magyr hitbajnokok ismertetése (31. oldal)
31 s letarolt virányokat kérésé föl Ezért köteleznek minket szünetlen [...] üríteniük Először a keleti missziókban István atya szász Iíonrád és több [...] tengermelléki Taurus hegy­alj jelöltetik Más István atya a moziéin tatárok által [...]
12. III. könyv. A Stefanita-őrség (221. oldal)
[...] Az építés megkezdése előtt Szalinai István elküldötte Loparai István nevű társát Rómába mert az [...] szentelték Második Domokos által előterjesztett kérése az volt hogy az Erdélyben [...]
13. A fölhasznált források és irodalom (457. oldal)
Szt István nyugati kultúrpolitikájáról SRH II 382 [...] barátsága Ss VIII 393 Szt István király­hoz intézett levele Király I [...] clunyi vizitációkról uo 6 Szt István és Montecassino Ss VII 674 [...] SRH II 494 Boni­pert grammatika kérése PL 141 189 90 Holub [...]
14. B) A Kalocsai Érseki Levéltár ismertetője • KFL.I.1. Kalocsai Érseki Hivatal (187. oldal)
[...] Végr 1986 Obitus Massa Ditelján István dr Newark New Jersey állam [...] amerikai magyar lelkész Tartózkodási endegélyek kérése hosszabbítása Diviakovics Mihály 1773 1778 [...] évek Szabadságok utazások Fegyelmi Domovits István Géderlak 1828 július 13 1823 [...] Obitus Massa árveréses leltárakkal Dudás István dr Szamosújvár Szolnok Doboka m [...]
15. Tartalomjegyzék (55. oldal)
[...] János Harsányi József és Jiátzinger István Nyugdíjasaink száma jelenleg az egyházmegye [...] segélyt kér A bizott­ság minthogy kérése az 58 és követ­kező paragrafusokban [...] teljesíti 5 Vados János Újlaki István és Bene István ideiglenesen nyugdíjazott paptársaink az elmúlt [...]
16. B) A Kalocsai Érseki Levéltár ismertetője • KFL.I.1. Kalocsai Érseki Hivatal (209. oldal)
[...] Végr 1874 Obitus Köves Kellner István Baja 1898 okt 10 Mozsor [...] Betegség 1896 Obitus Massa Kremzer István dr Félegyháza 1793 nov 10 [...] 1815 Végr 1782 Massa Krix István Vaskút 1919 márc 6 Budapest [...] 015 ifm Inf 1902 Dispositio kérése 1902 1905 Fegyelmi 1934 Obitus [...]
17. Tartalomjegyzék (20. oldal)
[...] keresi nagyatyjának ne nes Farkas István volt soproni orsz icebiztosnak keresztlevelét [...] 2 12 sz Sematiz­mushoz adatok kérése 13 sz Adomány a szeminá­riumnak 14 sz Sze­mélyiek ISTVÁN s k püspök Qyórcgyhátmcgyti Alap [...]
18. XIII. (144. oldal)
[...] 54 Szecsányi Gyula 51 Gyiirky István 50 Schreiber Aladár 46 Csizmár [...] papjainak megjelenését ragaszkodó szeretetét Két kérése van hozzájuk az alesperesek tartsák [...] k Jegyzőkönyvi hitelesítők dr Csárszlcy István s k Perger Lajos s [...]
19. XIV. (144. oldal)
[...] Elemi és ismétlőisko lai végbizo­nyítványok kérése látogatás befejezte után a tanulók [...] Valamennyi egy­házkerületi ft főhatóságnak Szonomár István róm kath vallású tanulót ki [...] 20 án 5725 sz Szonomár István közép­iskolai tanuló ügyében
20. Index (_6. oldal)
[...] 139 elemi és ismétlőiskolai végbizonyítványok kérése tárgyában 144 Szonomár István középiskolai tanuló ügyében 144 tanítók [...]

 

  • 1
  • 2