31 találat (0,214 másodperc)

Találatok

1. Jegyzőkönyv (7. oldal)
[...] veszi hogy távolmaradásukat igazolták Barabás István Csongvay Lajos báró Dá­niel Lajos [...] Balázs Dr Ferencz Ákos Győrfi István th tanár Halmágyi Gábor Kísgyörgy [...] ügye 5 Gálfi Lőrincz tanár kérése 6 Unitárius Egyház cimü lap [...] 10 Dézsi Gábor lelkész növendék kérése 11 Hadíárva otthon ügye 5 [...]
2. Név- és tárgymutató (_3. oldal)
[...] jelen­táse 72 67 d Győrfi István e tanácsos lemond 13 8 [...] szentmik­lósi kántornő 14 10 jálfalvi István dicsőszent­mártoni tanító 14 10 Jkv [...] 17 78 dr Gombos János kérése 17 20 Györfi István tanító kérése 17 30 Gálfi Zsigmond felügyelő [...] f biró 25 58 Győrfi István theol tanár lemondása 37 61 [...]
3. Jegyzőkönyv (8. oldal)
[...] Gálfi Lőrinc teol akad tanár kérése visszatartott korpótlé­kának kiutalásáért 24 Teol [...] módosítása 25 Kiss Sándor lelkész kérése tanári vizsgálatra való bocsátásért 26 Uj egyházközség alakulása 27 Györfi István kérése kántori állási ügyében 28 Máté [...]
4. Név- és tárgymutató (137. oldal)
[...] Dr Szathmáry János megválasztott jogtanácsos kérése 118 52 Szabó József egyáztanácsosi [...] kérdése 124 66 Dr Lőrinczy István iskolai felügyelőg eskütétele 124 125 67 Kovács Lajos esperes kérése főt jkvre vonatkozóan 125 68 [...]
5. Tárgy- és névmutató (50. oldal)
[...] 40 Kiss Károly és neje kérése 41 Kiss Sándor felebbezése J [...] helyettesíti a közügyigazgatót 7 Lőrinczi István vallástanárnak elismerés 35 Dr Lukácsi [...] 36 Márkos Albert és társai kérése 40 Id Máté Lajos nyugdíjügye [...]
6. Bevezetés (_14. oldal)
[...] közzé jelen kötetében ifj Bids István is Az unitárius vonatko­zású adatok [...] 8 szám továbbá az unitáriusok kérése az országgyűlés elnökéhez és ren­déihez [...] 1792 ből a torda­­megyei unitáriusok kérése a hivatalokra történő jelöléseknél a [...]
7. Név- és tárgymutató (126. oldal)
[...] 10 özv Fazakas Lajosné nyugdíj kérése 105 Fegyelmi törvény módosítása 105 [...] 43 Kelemen Imre 34 Kelemen István 14 Kereki András 10 Kendi István 43 Kiss Dénes 10 Kiss [...]
8. Betűsoros név- és tárgymutató (_3. oldal)
[...] gyümölcsészeti jutalom 45 83 Kelemen István köri képviselő 5 8 Keresztesi [...] főt biz tagja 106 111 István kérése 36 70 Marosi Albert képvis [...]
9. Első ülés (9. oldal)
[...] 30 ponthoz vétessék fel Tóth István tanár kérése is a a nyugdijba beszámítható [...] a második bizottságba pedig Kelemen István elnöklete alatt Máthé Sándor és [...]
10. Jegyzőkönyv (7. oldal)
[...] Végh Benjámin Székely Sándor Kelemen István és Dr Kiss Elek A [...] f gondnok megválasztásáról e Szathmári István tb k f gondnokká választásáról [...] és Sárdi Lőrinc volt ellenőr kérése k a kántori alap kiegészitésérél [...]
11. Jegyzőkönyv (193. oldal)
[...] a hitoktatást Ezek folytán Lőrinczy István lelkész afia folyamodása azon részét [...] Taná­csunk tárgytalannak tekinti A mi kérése azon ágát illeti hogy a [...] számításba s ennek folytán Lőrinczy István lelkész hitoktatói díját heti 12 [...]
12. Rövidítések (166. oldal)
[...] Tiszt Föconsistoriumnak alázatos szolgája Iszlai István m p Czím A Tisztelendő Unitarium Föconsistoriumhoz bizodal­­mas és alázatos kérése Iszlai Iszlai Istvánnak aziránt hogy az iszlói ekklésiából [...]
13. dr. Erdő János - dr. Szabó Árpád: Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából (51. oldal)
[...] Az ellenreformáció kolozsvári foglalásai Steinville Ist­ván Erdély katonai parancsnoka elfoglalta a [...] Az egyház tiltako­zása és minden kérése az elvett templomok és nyomda [...]
14. Tárgymutató (152. oldal)
[...] leteszi 5 11 Székely András kérése segély iránt 129 145 Tanári [...] tanácsosnak választatik 119 134 Zsakó István egyh képv tanácsosnak választatik 119 [...]
15. Rövidítések (14. oldal)
[...] Szent ivómi Sámuel és Iszlai István uraméknak I o miss Csekély [...] IX 1721 körül Az unitáriusok kérése az erdélyi országgyűlés elnökéhez és [...]
16. (19. oldal)
[...] zárkózott el a hozzá folyamodók kérése elől ő a vitatkozók kérését [...] testamentumát amit Nádasdy Annának Majláth István özve­gyének ajánlott Ebben az esztendőben [...]
18. Tárgymutató (201. oldal)
[...] ügye 18 65 Közigazgatási államsegély kérése 24 73 Koronka Antalné alapítványa [...] h tanársága 31 84 Kegyes István 31 84 Kanyaró Ferenc nyugdíjaztatása [...]
19. Név- és tárgymutató (_15. oldal)
[...] alapítványt tett 8 21 Németh István 1914 főt biz tagja 112 [...] 30 31 72 73 Nyugdíjazottak kérése nem teljesíthető 33 75 Nyugdíj [...]
21. Jegyzőkönyv (79. oldal)
[...] okon kollégiumi igazgató fiának ama kérése hogy Vári Albertnek a 3 [...] részről Kiss Aladár 62 Barabás István 61 Kovács Lajos 53 Kiss [...]
22. Rövidítések (80. oldal)
[...] által secundáltatik első szülötte ezen kérése az ő itten lehető maradása [...] rontotta meg a mél­­tóságos Maurer István úr fiával együtt mert ez [...]
23. II. Építkezés (29. oldal)
[...] építkezés leghathatósabb mozgatói valának Lázár István püspök a ki heteket töltött [...] sz keresztúri unitárius ekklézsiának azon kérése is mely az 1789 iki [...]
24. Betűsoros tárgymutató (214. oldal)
[...] nyugdíjintézetbe 23 49 Máthé Sándor kérése kán­tori birtokok visszaadása iránt 141 [...] alap számadásai 185 20 Szathmáry István tisztelet­beli köri felügy gond­noki cime [...]
26. Jegyzőkönyv (141. oldal)
A Főtanács Győrfi István és társainak illetékes elbírálás végett [...] hogy amennyiben Máté Sándor helyreigazító kérése a jogügyi bizottság véleményében kifejezett [...]
27. II. Az unitárius hittan főbb pontjai (40. oldal)
[...] feladat A Miatyánknak az a kérése hogy Jöjjön el a te [...] az egy­ségben tanának megalkotását Horst István Hittan c művében
28. Tanulmányok • Molnár B. Lehel: Szentmihály vértanúi kettős tükörben (211. oldal)
[...] András Józsi Fogdosó segédek Miklós István ifjú Barabási Mózsi Boros Mózsi [...] pedig nem ismertek meg Szép kérése könyörgése ahelyett hogy meghallgatta­tott volna [...]
29. II. Ezerkilenszáz (48. oldal)
[...] Tibor Bedő Ferenc és Györfi István is Azt hogy a kör [...] Dávid Ferenc Egylet választmányához benyújtott kérése 1906 ban 19 bár az [...]
31. (9. oldal)
[...] Püspökké vá­lasztották Azt írja Kovács Istvánnak 1861 júl 6 hogy a [...] ment a zsinatra Az előkelőségek kérése jóakaróinak biztatása fogadtatta el véle [...]