32 találat (0,190 másodperc)

Találatok

1. 1928. november 10.
306 Jkvi szam Lapsiam 75 István király napjával kapcsolatos zászlókitüzés Göde [...] 102 Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének kérése Varga 85 103 Budapesti KIE [...] Varga 85 104 Dunavecsei egyház kérése Varga 86 105 Budapest tisztviselőtelepi missziói egyház kérése Varga 86 106 Közép és [...]
2. 1934. november 17.
[...] 70 Gazdavédelmi rendelet kiterjesztése Kováts István 10 187 71 Dr Gál [...] 86 Iváncsai haszonbérlők kerítés felállítási kérése Ferenczy 181 137 87 Iváncsai [...] Kisary Lajos haszonbérlő fizetési halasztás kérése Ferenczy 185 138 105 Kisary Lajos haszonbérmeghosszabbítási kérése Ferenczy 186 138 106 Kiskunhalas [...]
3. 1863. október 28. 29. 30. 31.
[...] egyházról választm tudósítás 56 Budai István hagyatékáról Tordai István 57 Tokai Pál és társai [...] 66 Ráczhidasi németajkú leánygyülekezet segély kérése 67 Ireghi egyház kegyadományok elengedteté­seért [...] Székesfehérvári ág hitv egyház segély kérése 70 Özv Bélák Józsefné kitáblázási [...]
4. 1930. november 22.
[...] 46 Nyugdíjjárulék befizetése tárgyában Kájel István javaslata Hetessy 38 Nyugotszenterzsébeti adás [...] csatolása Hetessy 41 Pálóczi Horváth István ajándékozási ügye Fromm 57 Pesthidegkutnak [...] életbeléptetése Budai 133 Protestáns diákmenza kérése Ferenczy 180 Protestáns Tanügyi Szemle [...] templom kijavítása Ferenczy 56 Schlosser István házfelügyelő kérelme Ferenczy 55 Segédlelkészek [...]
5. 1913. október 18.
[...] dr Pruzsinszky Pál és Hamar István theol tanárok meg­írták a könyvtár [...] Pruzsinszky Pál annak régebbi Hamar István annak újabb részét A dol­gozatok [...] bemutatni a könyvtári bizottságnak ama kérése kapcsán hogy méltóztassék a képek [...] dr Pruzsinszky Pál és Hamar István tanár urakat értékes fáradozásaikért valamely [...]
6. 1916. október 14. 16.
[...] beszámolónkban fogjuk meg­tenni Jelentésünk tudomásulvételének kérése mellett tisztelettel kér­jük a Főtiszt közgyűlést arra is hogy Hamar István könyvtárnokkal szemben a könyvtár gondozása [...] szemben a közgyűlés köszönetét Hamar István könyvtárnokkal szemben elismerését nyilvánítja 181 [...]
7. 1933. november 18.
[...] Göde 88 54 13 Barizs István bérlő kamatelengedési kérelme Ferenczy 109 66 14 Barizs István ócsai adótartozása 152 15 Báta [...] Budahegyvidék szórvány gondozása és káplánkongrua kérése 144 26 Budaörs fiókegyházzá alakulása [...]
8. 1902. április 16. 17.
[...] Molnár Béla egyházkerületi főjegyzők Németh István és Konkoly Thege Béla egyházkerületi [...] tanárok Kiss József és Barthalos István egy­házkerületi tanácsbirák Antal Gábor püspök [...] el s mintegy jövendőbeli együtt­működésének kérése és megnyerhetése végett a dunán­túli [...]
9. 1862. május 19. 20. 21. 22. 23.
[...] András Kiss La­jos Miskolczi Szíjgyártó István Fördös Lajos Kelecsényi Mihály Szilágyi [...] Kemenczky Károly Kovács Dániel Kuti István Marikovszky Gábor Mészáros Sámuel Miskolczi [...] Harmadszor hatan u m Kuti István Kovács Dániel Tiefentha­ler Fülöp Sedivfi [...] készületlennek találtatott kinek azonban azon kérése hogy e tárgyból uj vizsgát [...]
10. 1872. május 25.
[...] és Ozsváth József gyönki Polányí István halasi és Keresztes Bence kecskeméti [...] k Rendes tanárokul választattak Varga István Kálmán Dezső és Kiss József [...] b és c pontokban foglalt kérése a felhozott indokokból teljesíttetik c [...]
11. 1911. május 16.
[...] átirata a melyben néhai Jordán Istvánnak a Ráday könyvtárban őrzött művészi [...] nagyméltóságú elnöksége felhívásának s Jordán István arcképét ezennel a konvent ren­delkezése [...] nagyméltóságú kon­venti elnökség megbízottjának elismervény kérése mellett szolgáltassa ki 13 Az [...]
12. D
[...] Duna szerdahelyi ágostai egyház segély kérése 1881 59 Duna vecsei egyház [...] ügye 1858 48 71 Balla István tanító káplán elmozdítását kéri 1861 [...]
13. 1881. május 14.
[...] 11 sz végzése melyben Sóvár István nyugalmazott tanitó azon kérése következtében hogy Garzó Pál zalátai [...]
14. 1886. május 26. 28.
[...] kezelési díja 170 9 Németh István tábornok hagyatéka B Baldácsy alapítvány [...] 14 Hitelesítés és Kálmán Farkas kérése 184 15 A közgyűlés bezárása [...]
15. 1904. október 1.
[...] szeptember hó 28 án Hamar István Baksay Sándor bizottsági jegyző püspök [...] Tóth Pál és Varjas József kérése az iránt hogy képesítő vizsgálataikat [...]
16. 1900. október 20.
[...] 108 p Napi­renden 25 Németh István tábornok alapítványáról szám­széki jelentés 1899 [...] tanári nyugdíj bizottsági tagságtól egyszersmind kérése teljesí­tésének reményében igéri hogy a [...]
17. 1928. november 10.
[...] szünetekre vonatkozó javaslatok 137 145 István király napjával kapcsolatos zászlókitűzés 75 [...] 206 Ker Ifj Egyesületek Szövetségének kérése 102 85 Kerületi intéző bizottság [...]
18.
278 Jkvi Lap­szára 74 Ferenczy István 1 s lelkészi képesítésének hatály­ban [...] minisztériumi siló építéséhez egyház­kerületi hozzájárulás kérése Zugor 25 220 100 Imre [...]
19. 1921. június 27. • 1921. augusztus 4. • 1921. szeptember 30. • 1921. október 11.
[...] kivételesen hozzájárul ahhoz hogy Székely István mint budapesti hitoktató a k [...] Gyula s lelkész bekebelezés iránti kérése elutasíttatik Zákány József s lelkész [...]
20. 1924. november 15.
[...] a tanári testület javaslata illetve kérése alapján jelenti hogy a nagykőrösi [...] József 46 dr Kovács J István 46 és Kiss Zsigmond 45 [...]
21. 1939. november 23.
[...] Halmi János dr venia docendi kérése Budai 114 83 104 Házasságok [...] György segédtanító lakbér ügyében Kováts István dr 2 229 112 Jegyzőkönyv [...]
22. 1939. november 23.
[...] 34 222 279 dr Sipos István venia docendi kérése Budai 113 83 280 Skót [...]
23. 1941. november 20.
[...] vele ellenséges viszonyban álló fe­lek kérése dacára elmulasztotta és ezzel az [...] Teleki Mihály Varga József Tasi István Szemők Pál és Szarvas Elek [...]
24. 1896. október 17.
[...] György Elekes Imre és Pünkösti István intéze­tünkben végzett papjelölteket továbbá Szilágyi [...] nézve az a tanári kar kérése hogy a fűtésért és butor­hásználatért [...]
25. 1927. október 21.
[...] Bpest k Lipót Terézváros káplán kérése Kováts 51 35 Áporkának állandó [...] Marton Lajos és B Pap István előlépése Kováts 54 43 a [...]
26. 1939. november 23.
[...] ből a gyöngyösi ref lelkész kérése 1711 ből a szentmártonkátai hívek [...] Csécsi János Patai Samu Pósaházy István levele Ráday Pálhoz stb Az [...]
27. 1937. november 18.
[...] törvényes í­tést nyert a reverzális kérése által űzött erőszakoskodás mert köz­tudomású [...] jól esett hogy vitéz Horthy István ny lovassági
28.
[...] kérik Kérelmök teljesíttetik 51 Német István seregélesi tanitó hangoztató olvasó könyvét [...] Peterdi egyház charitativumainak elengedtetéseért folyamodik Kérése teljesíttetik 13
29. 1869. május 27.
[...] már azon felyül volna tehát kérése nem teljesíthető 23 A kémesi [...] csere útján Tótkeresztúri tanitó Halász István rendeltetvén a kémesi egyház az [...]
30. 1867. június 19. 20. 21. 22. 24.
[...] magának esperes urnák s Jordán István tanácsbiró urnák vezérlete alatt a [...] gödöllei egyház több tagjainak azon kérése hogy az egyházmegyei törvényszék Miskolczy [...]
31.
[...] Pál m k Superintendens Miskolczi István m k esperes Kandó József [...] és négy évi oskolázást köve­telvén kérése nem teljesíttetik
32. 1862. május 19. 20. 21. 22. 23.
[...] Pált végképpen Sóós Józsefet Deli Istvánt 12 évre egyházi elöljáróságra nem [...] törlesztésére szándékolt behúzása tárgyában tett kérése meg nem adatha­tik hanem utasittatik [...]