5. oldal, 306 találat (0,370 másodperc)

Találatok

81. 1910-11-10 / 45. szám
[...] a hagy másláposiban ifj Jeszenszky Sándor és Ke­resztény Lajos a misztótfalusiban [...] Lukács László a felsőbányáiban Farkas Sán­dor a kismajtényiban Bodoky Béla és Szolo májer János a szaniszlóiban Gruber Márton és Zahoránszky István [...] Mózesné hely­beli és Magyar László szaniszlói lakosokat gondnokság alá helyezte A [...]
82. 1901-02-21 / 8. szám
[...] is lehetőleg érvényesíteni igye­kezzék Sérti Sándor tr IvCeg ls lTT ó­A [...] Az irnoki állásokra jelöltettek Tóth Sándor Orosz Károly Horváth István és [...] A gróf Károlyi Gyula örökösei szaniszlói uradal­mának tiszttartója Schick Emii és [...] szénási uradalomba helyez­tettek át A szaniszlói uradalom tiszttartójává ki neveztetett Garzó [...]
83. 1909-05-27 / 21. szám
[...] és Kiss János Könyvtárossá Kovács Sándor és Dobránszki János Választmányi tagokká [...] Érkörtvólyes Mezőterem Nagymaj tény Portelek Szaniszló és Vállaj községek­ben Az időszakos [...]
84. 1919-01-15 / 3. szám
[...] Nagymajtény Pe­nészlek Piskolt Portelek Reszege Szaniszló Vállaj és Yezend tkvi betéteiben [...] A bírósági elnök bíróságunknál Dániel Sándor itélőtábla biró tagjai a szakegyesületek [...]
85. 1913-02-19 / 8. szám
[...] Fejes Jolánka Kubinyi Mariska Kubinyi Sán­dor Kubinyi Béla unokái gyászolják Áthelyezett [...] Róza börvelyi lakos férjét Vakarcs Sándort súlyos testi sértés miatt fel­jelentette [...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...]
86. 1911-02-16 / 7. szám
[...] méltó példa Halálozás Polliik Leopold szaniszlói volt lakos Pollák Mór érmihályfalvai [...] kir tanácsos pénzügy igazgatót és Sándor Ignácz adóhivatali föpénztáírnokot mint az [...] Hányevalik György hetes kinek szülei Szaniszlóról Fiúméba mentek lakni afeletti elkeseredésében [...] villamtelep gépészének fia eljegyezte Katanizs Sándor épí­tési vállalkozó kisszebeni gránit kőbányák [...]
87. 1903-01-01 / 1. szám
[...] Nagykároly Garzó Imre urad kasznár Szaniszló Gózner Antal földbérlő Kaplony id [...] dr Lúcz Ignácz birtokos Matolcsy Sándor kereskedő Mildóssy Márton birtokos Müller [...] zászlóaljhoz helyezték át Dr Gaál Sándor ezred orvost a helybeli zászló­aljtól [...] olvasókönyv füge és rajzónok Matolcsy Sándor szentjános kenyér és 1 doboz [...]
88. 1906-03-08 / 10. szám
[...] Dr Adler Adolf Dr Aáron Sándor Borody György Brichta Miksa Bunda [...] Albert Schusteritsch Ferencz ifj Sternberg Sándor Stróhmájer Ferencz Toóth Sándor Torner Béla Vetzák Ede Dr [...] gyűlésén szentgyörgyi Dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános egyházi elnök elnökölt [...] visszaszállingóznak Hirtelen halál Rácz Bálint szaniszlói lakos földmives f hó 6 [...]
89. 1911-09-28 / 39. szám
[...] Uj ügyvéd városunkban Dr Vetzák Sándor a múlt héten az ügyvédi [...] ügyében megkötött szerződés jóváhagyatott Nagy Sándor népszámláló biz­tosnak a dijait 25 [...] cimü újság belső dolgozótársát Máté Sándort Csizmadia Zsigmond mátészalkai gazdálkodó és [...] tiszteletet és szeretetet ér­demel A szaniszlói szállító lova Spitz József szaniszlói fuvaros elvállalta az uradalomnál dolgozó [...]
90. 1913-09-17 / 38. szám
[...] Gyula segédszinész Szigeihy József Lantos Sándor Kallós Béla Kormos Lipót Juhász [...] Jakab diszletmester 4 segéddel Ba­kos Sándor fökellékes 2 segéddel Kovács Jó­zsef [...] Pénzre volt szükségé Epstein Dávid szaniszlói lakosnak Felbérelte tehát Vargha János [...] az Epstein terve mert a szaniszlói csendőrőrs rájött a stiklire és [...]
91. 1911-10-05 / 40. szám
[...] Papp Dániel és és Biró Sándor nagyecsedi lakosok egy zsák diót [...] Bulyáki Zsiga Nagy Dániel Nagy Sándor és Torma Sándor nagyecsedi le­gények az est sötétségét [...] és felügyelet tekintetében ismét a szaniszlói posta és távirdahivatalhoz tartozik j és összeköttetését a Mezőpetriről Szaniszlóra és vissza naponkint egyszer közlekedő [...]
92. 1909-10-07 / 40. szám
[...] való megfizetésére Ítélte Tiltott kártyázás Sándor Károly és Nagy Lajos érkeserüi [...] érkeztek s miután Fecske Kálmán szaniszlói czigánynak tudomására jutott hogy nevezett [...] Időközben a rend­őrség megtudta hogy Sándort és Nagyot ki akarják fosztani [...] Pap Józsefné Mészáros István Majos Sán­dor 20 20 fillér A nemes [...]
93. 1905-08-03 / 31. szám
[...] egy nagykárolyi illetőségű siketnéma részesittessék Szaniszló község vásártartási enge­dély nyerése iránti [...] nem forog tudomásul vette Krémer Sándor színigazgató azon kérelmét hogy részére [...] Csipkés András Kaufmann Jakab Vida Sán­dor Albanézi Mihály és id Gindele [...]
94. 1901-03-14 / 11. szám
[...] program­mal 1 Alkalmi beszéd Tietz Sándor 2 Kik voltak a honvédek [...] pénztárnok Varga Imre háznagynak Matolcsy Sándor és könyvtárnoknak Singer Márton lettek [...] Hám József dr Láng György Szaniszló Singer Lipót 2 2 kor [...]
95. 1912-04-03 / 14. szám
[...] Uj telefon előfizető Ifj Matolcsy Sán­dor kereskedő 122 szám alatt a [...] helybeli kórházba szállították Községi választások Szaniszlón Sza niszló községben múlt csütörtökön [...] bírónak Heinrich Ja­kabot pénztárnoknak Kósa Sándort közgyám­nak Gnándt Jánost albirónak Kósa [...] Gyula gyógyszertárában Bártfán 1 Sikkasztanak Szaniszlón is Atyim Illés szabómester Szaniszlón de úgy látszik egy jobb [...]
96. 1917-04-04 / 14. szám
4 NAGYKÁROLY ES VIDÉKI Tóth Sándor papi polgári vasúti és egyenruha [...] kérve maradtam teljes tisztelettel Tóth Sándor férfi szabó Nagykárolyban a polgári [...] próbamosást be­mutatja Teljes tisztelettel Fried Sándor a szab tulajdonosa Molnár és [...] eladó Értekezhetni lehet Heitmann Vencelnél Szaniszlón Kagjfkáeok ífctafi fpmda
97. 1915-06-16 / 24. szám
[...] Imre a har­madikon ilj Matolcsy Sándor volt a vizsgabiz­tos A második [...] és junius hónapokra 200 K Szaniszló község gyűjtése a főszolgabírói hivatal [...]
98. 1911-03-30 / 13. szám
[...] d e és d u Szaniszló központ ápr 21 d e [...] évi március 13 án Farkas Sándor kir bir végrehajtó Eladó egy [...]
99. 1912-08-07 / 32. szám
[...] Géza Igná­cot helyettesül dr Vetzák Sándor nagykárolyi ügyvédet nevezte ki Bejelentési [...] tett lépéseket Hir szerint Giesswein Sándor kanonok országgyűlési képviselő utód­lási joggal [...] Antal Zimonyi Gyuláné ifj Bánóczi Sándor Éltető Albert Luczay Mihály Pálur [...] szatmárudvari állami elemi néptanitónot a szaniszlói Karabélyos Andor és neje szaniszlói állami elemi iskolai tanítót illetve [...]
100. 1911-01-05 / 1. szám
[...] sz fj 6 Ifj Matolcsy Sándor és Makay Lajos kérelme társaskocsi [...] Kinevezés A pénzügyminisztérium Sze leszky Sándor volt városi helyettes aljegyzőt a [...] népszámlálás Ssaniszlón Hír sze­rint a szaniszlói románajku polgárokat valaki kit a [...] ko­rona pénzbüntetéssel sújtotta Pái György sza­niszlói gazdát ki János nevű fiát [...]