3. oldal, 84 találat (0,043 másodperc)

Találatok

41. 1908-05-10 / 19. szám
[...] Kovács Dezsőné Kaufmann Izidorné Márton Sándor Obholczer Gyula Papp Béla Péchy [...] gaz­dasági egyesület értekezlete a Dotnahidy Sán­dor halálával megüresedett elnöki székre Kende [...] érzékre vall 2 Szeőke József szaniszlói tanító élvezetes fel­olvasása Lorántffy Zsuzsánnáról [...] másikat 5 koronát Szeőke József sza­niszlói tanító nyerte el Gyűlés a [...]
42. 1908-05-17 / 20. szám
[...] 23 án Vállajon 24 én Szaniszlón 25 én Kaplonyban 26 án [...] elnök és rendes tag Szőke Sándor r tag Demeter József a [...] István Kossuth István és Gáspár Sándor Előadó Simkó Géza m kir [...] Dá­vid póttagok Kenglárcsek István Képes Sán­dor és Nagy Lajos Előadó Hegedűs [...]
43. 1909-04-11 / 15. szám
[...] postamestert Nyirbéltekről Thüzsérra Hegyessy Ödönt Szaniszlóról Nyirbéltekre özv Farkas Edénét Thuzsérról Szaniszlóra helyezze át a nagyváradi posta [...] Nagy Gusztávné Darabánt András Kauf­mann Sándor dr Hegedűs István Singer Már­ton [...] be nagy ünnepségek között Sereghy Sándor nyirvasvári kerületi es­peres A beiktatáson [...]
44. 1906-08-25 / 34. szám
[...] Adolf Dr Kováts Dezső Toóth Sándor intéző Dr Nemestólhi Szabó Albert [...] kerül mindenek előtt a Nagy Sán­dor helye az I aljegyzőség Ennél [...] Székely Gyűl a segédlelkészt Csomaközről Szaniszlóra helyez ték át Rónay János [...] igaz­gatósága tagjai sorába szerződtette Papír Sán­dor komikust ki nemrég Krémer Sándor tár­sulatának volt tagja s városunkban [...]
45. 1907-10-01 / 84. szám
[...] Körtvélyesi Tóbiás oki gyógyszerésznek A szaniszlói gyógyszertárban a laborató­rium raktár és [...] Tánczos regiment ti adták Krémer Sándor igazgató jóizlésére vall hogy az [...] lássuk mint buja teljében Rátkai Sándor Lambrecht gyáros és Ba­lázsi Sándor Nippes gyáros vitték megint a [...] Az Ipám uram dr Major Sándor írói és zenei alkotása nem [...]
46. 1912-03-17 / 11. szám
[...] szerencsére kárt semmi­ben sem tett Szaniszlón már áldozatot követelt amennyiben Angyal [...] utcát összekössék Hirtelen halál Papp Sándor napszá­mos f hó 11 én [...] as mm Eladó szőlőföldek A szaniszlói ál­lomástól 1 kilomé­ternyire levő tagomban [...]
47. 1907-04-07 / 28. szám
[...] Lucay János Nagy Antal Németi Sándor Péchy István dr Roóz Samu [...] Reök Gyula Somosi Miklós Sternberg Sándor Stroh májer Ferenc dr Nemestóthi [...] Henrik Politzer Ignácz ifj Matolcsy Sán­dor Rottenstein 1 Sámuel ifj Vida Sándor Róz ner Dezső 1 1 [...] lelkészre esett 15 Takács Ferencz szaniszlói lelkészre 6 Király István ópályi [...]
48. 1910-07-10 / 28. szám
[...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák építése az ex [...] több helyen fellépett Dr Jákó Sándor kir ügyész jelentése szerint múlt [...] emlékéért ürített poha­rat Dr Makoldy Sándor a meg nem jelent Csóti [...] István községi jegyző Dr Makoldy Sándor tanár tisztek Dr Radeczky István [...]
49. 1908-04-05 / 14. szám
[...] helybeli indóháznál a mikor a szaniszlói legények sorozás után várták a [...] semmi játékban nem vettek részt Sándor Lajos és Dániel Sán­dor járásbirák sohasem találtak ezen kifogásolni [...] játékok után épen a Dániel Sándor elnöksége alatt Sándor Lajos választmányi tag hozzájárulásával állapít­tattak [...]
50. 1909-07-25 / 30. szám
[...] kinevezés Ő felsége Szo boszlay Sándor debreczeni kir törvényszéki bí­rót a [...] Uj orvos Dr Láng György szaniszlói orvos fiát Zoltánt a múlt [...] búcsúzott el testületileg B Kováts Sándor erdődi főszolgabíró volt nagybányai tb [...] to asztban ünnepelték B Kováts Sándort Felköszön­tőket mondottak Damokos Ferencz nagybányai [...]
51. 1912-01-07 / 1. szám
[...] 2 2 K id Matolcsy Sándor Matolcsy Zoltán Kovács György N [...] Ignác Nagy András dr Szőke Sándor tart zászlósokat tart had­nagyokká Takács [...] István Kahle Frigyes dr Pinkőczi Sándor Märtz Nándor Bartha Jenő s [...] és közok­tatásügyi miniszter Baumgartner György szaniszlói róm kath tanítónak a nemzeti [...]
52. 1913-01-19 / 3. szám
[...] egy hete megtartott hegyközségi közgyűlés Sándor György hegybíró helyett Fiók Albertet [...] gyógy­mód melyet dr Szabó B Sándor az epilep­szia gyökeres gyógyítására meghonosított [...] ad felvilágosítást dr Szabó B Sándor rendelő intézete Budapest Nagykorona utca [...] István hely­beli születésű csavargót a szaniszlói csen­dőrség lopás miatt letartóztatta és [...]
53. 1908-08-16 / 33. szám
[...] Világossy Gás­pár titkárt gróf Károlyi Sándor okt 21 iki szobrának leleplezésére [...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra Patay Istvánt Kálmándra Schoket Ödönt [...]
54. 1910-09-25 / 39. szám
[...] Száz szál gyertya Szerereplők Kováts Sándor Keresztszeghy Sándor Luby Gyuláné Jármy Mariska III [...] honvédfő­hadnagy eljegyezte Regéczy Arankát Regéczi Sándor ref főgymn tanár és nejének [...] 5 órakor Egy vitatkozás vége Szaniszlón gyil­kosság történt vasárnap Négy fiatal [...]
55. 1909-07-11 / 28. szám
[...] jelentéseit hallgatták meg dr Aáron Sándor vm főorvos jelenté­séből kiemeljük a [...] a vallás és közokta­tásügyi miniszter Szaniszlón 4 Nagymadará­szon 3 Pribékfalván 2 [...] somfáról isemlitést tesz mely Petőfi Sándor és Szendrey Julia legboldogabb napjait [...] ő egykori vendéglátó barátja Teleky Sándor alussza örök álmát Említés van [...]
56. 1913-04-27 / 17. szám
[...] tanügyi bizottság elnöke Ta­kács Ferenc szaniszlói lelkész Számvevőszéki elnök Havas Gyula [...] Szil ágy vármegye ré­széről Bálint Sándor főjegyző Kaizler Sán­dor árv elnök jelentek meg Ezenkívül [...]
57. 1906-09-15 / 37. szám
[...] 24 f 24 Dr Aáron Sándor 832 K 28 f 25 [...] 16 f 65 Id Vida Sándor 439 K 16 f 66 [...] előadó távol maradásukat igazolták Domahidy Sándor Bö­szörményi Sándor és Gr Berchtold Arthur tá­volmaradását [...] az érendréd m petri i szaniszlói községi közi ut kisdengelegi szakaszának [...]
58. 1911-08-13 / 33. szám
[...] egyesü­leti házépítés javára Áthelyezés Thury Sándor helybeli pénz­ügyi számgyakornokot hason minőségben [...] kinevezések A pénzügyminiszter dr Nyirő Sándor pénzügyi fogalmazó gyakor­nokot a nagykárolyi [...] K 80 fill dr Vetzák Sándor 2 K Rácz István 1 [...] csendőrségnek Szerencsétlenség Fekete László vagyo­nos szaniszlói gazdálkodó buzahordás közben leesett a [...]
59. 1907-01-06 / 2. szám
[...] Alkohol ellenes felolvasás Dr Szentkirályi Sándor a nyomdánkban megjelenő Az Élet [...] Mikszáth Kálmán Gárdonyi Géza Bródy Sándor Ambrus Zoltán Heltai Jenő Bernáték [...] ideig mint segéd lelkész működött Szaniszlón Nagy­bányán Beregszászban és Nagymajtényban A [...] részvénytársaság az intézet pénztárosává Köncs Sándort választotta meg Régi pénzlelet Vaszil [...]
60. 1906-05-12 / 19. szám
[...] számot I Fogadás Érköltvélyesen és Szaniszlón A vármegye határszélére az érkörtvélyesi [...] hozó vo­nat A főispánt Sepsy Sándor nagykárolyi szol gabiró üdvözölte sikerült [...] a főispán a lelkes fogad­tatásért Szaniszlón szintén igen sokan gyülekez­tek ki [...]