25 találat (0,069 másodperc)

Találatok

1. 1927-12-03 / 274. szám
[...] a cseh ál­lamkincstár elían Kisfaludi kerese tébers elmondja hogy 1918 ban [...] elérni Deutsch Testvérek Békéscsaba Szent István tér 6
2. 1927-10-16 / 234. szám
[...] Szerkesztőség és kiadóhivatal Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 független [...] iránt Ipari és kereskedelmi érdekeltsé­gek kérése munkásbiztositó pénztári kirendeltség létesítése iránt [...] és a Békéscsabai Kisgazda Bank kérése szerződés át­ruházása iránt Marik Mihály [...]
3. 1921-12-04 / 275. szám
[...] hitünk hogy a kicsik vágya kérése valóra váltja majd hogy minden [...] Lapkiadó R T Békéscsaba Szent István tér 18 szám Eladó ház [...] Gally és Hénich drogériájában Szent István tér 16 MIT HOZZON S [...] pastel kép Littmann fényképé­i szeteSz István tér 12 Megvételre keresek kövesut [...]
4. 1926-04-23 / 92. szám
[...] bemutatása és a fel mentveny kérése 3 Az uj pengőértékben fizetendő [...] WENICH LAJOS drogériájában Békéscsaba Szent István tér 16 Sötét kamra jiijtalan [...] Wénich Lajos drogériájában Békéscsaba Szent István tér 16 Bútor ol 6 [...]
5. 1926-11-30 / 272. szám
[...] Negyedévre 75000 K Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 Főszerkesztő [...] ára 1000 1 Bef Ien István gróf miniszterelnök Debrecenben Debrecen november [...] miatt Szolnok november 29 Győri Ist­ván 50 éves szolnoki gazda az [...] szóba került a város minden ké­rése s függő kérdése amelyek iránt [...]
6. 1924-09-23 / 217. szám
[...] Szerkesztőség és kiadóhivatal Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 függotlon [...] Békéscsaba város közgyűlése Dr Berthoty István polgármester pontban 9 órakor nyitotta [...] Bohnert József és Iritz Aladár kérése amely a vá­rostól bérelt legelő [...]
7. 1926-04-24 / 93. szám
[...] szántónak 1 2 részüket Frankó Istvánnak 35 mm búzáért Qzv Adamik [...] Stricz Károlyná Zelenák Róza Zelenák István és kisk Zelenák Károly el­adták [...] jelentésének bemutatása és a fel­mentveny kérése 3 Az uj pengőértékben fizetendő [...]
8. 1920-09-28 / 148. szám
[...] Szerkesztőség és kiadóhivatal Békéscsabán Szent István tér 18 szám A szerkesztőség [...] és nyugdíjas állami tisztviselők azon kérése is hogy az összegyűjtött ga­bonából [...] közönséggel is Nemsokára dr Berthóty István polgármester mint képviselőtestületi elnök megnyitotta [...]
9. 1921-09-21 / 209. szám
[...] találta hogv az áldozat családjának kérése a 100 ezer koronát illetőleg [...] Lapkiadó R T Békéscsaba Szent István tér 18 szám NÁDO R [...]
10. 1925-06-17 / 134. szám
[...] és kiadóhivatal i Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 független [...] Az érdeklődés természetesen grőf Beth­len István min elnök genfi beszá­molója felé [...] államfogolynak az volt az első kérése hogy adjanak neki cigarettát EphBl [...]
11. 1927-09-20 / 212. szám
[...] mert a politikai hatalom figyelmező kérése dacára elmaradt hanem a tanítói [...] távozott csendes szerény otthonába Kozsuch István Gajda Béla búcsúja A Budapestre [...]
12. 1922-03-01 / 49. szám
[...] ülését Ezen az ülésen Bethlen Ist­ván gr miniszterelnök is résztvesz valamint [...] hogy a holnapi ülésen Bethlen István gróf miniszterelnök tájékoztatja a párt [...] kifolyó­lag táviratilag üdvözölték nagyatádi Szabó Istvánt az egységes párt el­nökét Az [...] Anka János Kosztolányi Dezső Lendvai István Milotay Ist­ván és Zsilinszky Endre Az irók [...]
13. 1927-11-04 / 249. szám
[...] Szerkesztőség és kiadóhivatal Ittéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 független [...] tájé kozatlan a megyar optánsok kérése felől hogy a még nemrég [...]
14. 1927-03-13 / 59. szám
[...] Délelőtt püspöki mise cele­brálja Zadravecz István volt tábori püspök Prédikál P [...] Püspöki szent mise Csreblálja Zadravecz István v tábori püspök 2 A [...] Dalárda 7 Beszéd mondja Zadravecz Ist­ván v tábori püspök 8 Sient [...] karnagy kísérete mellett A Odzadómentesség kérése Aki ideiglenes báradómentességr igényt tart
15. 1922-04-13 / 85. szám
[...] képvi­selőtestületi határozatnak megfele­lően dr Berthóty István polgármes­ter előterjesztést szerkesztett az Országos [...] a nyomozás érdekében a rendőrkapi­tányság kérése folytán nem emlékez­tünk meg e [...] lelkész A polgármester Budapesten Berthóty István dr polgármester szerdán Budapestre utazott [...] gyomai hivatalos jelölt Nagyatádi Szabó István tegnap tele­fonon arról értesítette a [...]
16. 1926-04-28 / 96. szám
[...] magát Hajdúböszörmény ápr 27 Or­bán István hentes bátyjának Or­bán Antalnak volt [...] enge­délye valamint a megfelelő állam­segély kérése küldöttség utján kérel­mezendő hiszen 10 [...] Papp 1 L lelkészt Nyitray Istvánt és Kop­i pányi Kálmán főjegyzőt [...] a kormány tagjai közül Bethlen Ist­ván miniszterelnököt és Walkó La­jos kereskedelemügyi [...]
17. 1926-04-20 / 89. szám
[...] Szlaukovszky András Michnay Gyula Zelenák István Kollár János Nyilas Sándor és [...] jelentésének bemutatása és a fel­mentveny kérése 3 Az uj pengöértékben fizetendő [...] Lajos drogériájában Békéscsaba j zent István tér 16 Egy bútorozott szoba [...]
18. 1922-05-05 / 101. szám
[...] arra hogy a magyarnyelvű hivek kérése kielé­gítést találjon Meg is kell [...] kül­döttség kereste fel dr Berthóty Ist­ván polgármestert a régóta húzódó elszakadás [...] ügyé­ben Az értekezleten dr Berthóty István polgármester Békéscsaba vá­ros képviseletében veit [...] ellen szó­lalt fel Dr Berthóty István polgármester alapos érvek felsorakoztatásával vá­laszolt [...]
19. 1924-11-09 / 257. szám
[...] volt városi csősz végkielégítés iránti kérése illetőségi ügyek Szabadság iránti kérelmek [...] Tisza kép leleplezésen Dr Bert­hóty István polgármester szombaton Makón tartózkodott hol [...] a városi tanács dr Berthóty István polgármester elnöklete alatt ülését melyen [...]
20. 1921-08-17 / 181. szám
[...] a vitézi ava­tásra Budára Szent István napjára Holdy Kálmán gyógyszerész indít­ványára [...] birtokosokat szép ima közben Palotás István ref lelkész áldotta meg Isten [...] Az egyházmegyei gyámintézet el­nökéül Sass Istvánt és Bárdi Ernőt választották meg [...] minden mél­tányos kérést a tisztviselők kérése sem maradhatna teljesületlenül Az ő [...]

 

  • 1
  • 2