Körösvidék, 1927 (8. évfolyam) november-december • 247-297. szám

1927-12-03 / 274. szám

Séatet safea, 2917 december 3 _ A Nemzeti Szalon reprezentatív kiállítása Békéscsabán Békéscsaba város és az Aurora­kor meghívására a Nemzeti Szalon Képzőművészeti Egyesület nagy rep­rezentatív anyaggai korunk legna­gyobb mestereinek alkotásaiból s a helyi müvóssek teljes részvételével megkezdte a kiállítás megrendezését, A kiállítás rendezésére Kató Kál­mán festőművész, a Nemzeti Szalon mütárcsa megérkezett, ki a rendező­bizottsággal, Vidovszky Bálával és Wagner Józseffel a rendezés mun­kálatait megkezdte. Az ünnepélyes megnyitás decembdr 4 ón, vasárnap délelőtt 11 órakor történik. A megayitásra megérkezik Dary Béla kormáeybiítos, a Nemzeli Szalon igazgatója és e Nemzeti Sza­lon alelnöke, Hcrvay János szobrász műrész. K9r9mvldé& Időjárás A meteo*oiógisi intézet jelenti: Részben felhós idő várható csepa dak nélkül, többojire fagyponíkőrüli hőmérséklettel. Békéscsaba r. t. város népmozgalmi kimutatása 1927 november hóról Békéscsaba r. t. város orvosi hivatala Békéscsaba november havi népmozgalmáról az alábbi hivatalos kimutatást készítette: Született összesen 96; fiu 51, leány 45. Ezek közt volt holtszülött 4, törvénytelen 7, ikrek 2 pár. Házasult összesen 121 pár. Meghalt összesen 80; finemü 34, nőnemű 46. Nem orvosoltatott 7 éven aluli 2, 7 éven felüli 2, összesen 4. Orvcstömnyszéki boccolás 2 eset­ben fordult elő. Az életkort tekintve meghalt: 0—1 évesig 12, 1—5-ig 1, 5—10-ig —, 10—20-ig 5, 20-30 ig 6, 30— 40-ig 2, 40—50-ig 4, 50—60-ig 6, 60—70-ig 3, 70—80-ig 8, 80— 90-ig 1. Halvaszületett 4. A kórnejr.ekfo nézve: Aggkori végelgyengülés 6, szívszélhűdés 2, agyszélhüdés 1, sterviszivbaj 5, tüdő gjuladás 3, tödővész 10, gáge­vízenyő 1, gyomorrák 4, bélgümő kór 1, kizárt sérv 1, gerincvelőbánu­lás 1, elvérzés 1, veleszületett gyen geség 3, koraszülött 2, rángógörcs 2, béihurut 5, halvaszületett 4. A közegészségi viszonyok az előző hónaphoz viszonyítva rosszabbodtak, mert ugysna n i születési szám mel­lett a halálozás emelkedett, úgyhogy e természetes szaporodás csupán 16 volt. A gyermekhalandóság csökkent. Leggyakoribb halálokok voltak: tüdő­vész 10, aggkori végelgyengülés 6, szerviftzivbaj és bálhurut 5—5 eset­ben. Fertőző betegségek közül elő­fordult: roncío'ó toroklob 4, vör­heny 15, kanyaró 25 husihagymáz 5, gyermekágyi láz 1, bárány himlő 9 esetben, A vörhesy a városban el­szórtan, B kanyaró Kisgerendáson tömegesebben fordult elő, A hasi­hegymáz megbetegedések ssáma lé­nyegeisa csökkent. Küldöttség megy Bómábd az nj hercegprímáshoz (Bp. Ért.) Orsem'go Ce*are pápai nuncius hivatalos átiratban közölte Mészáros János érseki helynökkel Serédi Jusztinián prímássá történt kinevezését. Mészáros János az át­irat vétele után üdvözlő táviratot küldött Rómába. (Bp. Ert) Serédi Jusztinián püs­pökké szsateléíéaek időpontja még nincsen megállapítva. Amikor már a püspökszentelés ideje ismeretes lesz, azonnal döntenek arról, hogy a küldöttség mikor indul el Rómába, hogy tisztelegjen az uj hercegprímás előtt a magyar katolikusok nevében. Az uj prímást egyébként már a ha­táron ünnepélyesen fogadják és fé­nyes kísérettel vonul be székvárosába. á képviselőház pénteki ülése Budapest, dec. 2. A képviselőház mai üiését fél 11 órakor nyitotta meg Zsitvay Tibor elnök. Bemutatta & miniszterelnök átiratát, amely szerint a miniszterei nök és a külügyminiszter teendőit azok külföldi utjának tartama alatt Vass József munkaügyi és népjóléti mi­niszter, a pénzügyminiszter teendőit pedig Hermann Miksa kereskedelm minisiter látja el. Ezután áttértek a bdntetőnovella folytatólagos tárgya­lására. Első szónoka Kálmán Jenő volt. Bizonyos kedvetlenséggel látja a ja vasltt egyes rendelkezéseit, a javas latot azért elfogadja. (Lapunk zártakor as ülés még tart.) Mária oláh királyné sikertelen próbálkozása a válság megoldására Páris, december 2. A »Matín« bukaresti jelentése sze rlat Mária özv. királyné magához kérette a nemzeti parasztpárt vezé reit, hogy rábírja őket, járuljanak hozzá a nemzeti parasztpártnak a nemzeti egység pártjában való rész­vétekhez, amely Stirbey herceg el­nöklete alatt alakulna meg. A táv irat megjegyzi, hogy ha a királyné­nak valóban ez a kívánsága, a leg­jobb forrásból származó információ alapján azt lehet mondani, hogy a oko* ii ijijhi jtjm i igwhc«s» »?Mttí seaErewfcs mm Magyar szobrász művész müvei elrablá sáéri perli a csei} államot (Bp. Ért) Hágai jelentés szerint a nemzetközi törvényszéken kitűzték annak a pernek a tárgyaiásat, ame lyet Kísfaíudi Stróbl Miklós magyar szobrászművész indított a cseh ál­lamkincstár elían. Kisfaludi kerese tébers elmondja, hogy 1918-ban Kas­sán müveiből kiállítást rendezett és ott a cssh hatóságok néhány müvét elkobozták. A magyar művész 40 ezer peagő kártérítést követel a cseh kormáaytől. A Máv. mult évi mérlege (Bp Ert.) A Mav. most készült el az 1926—27 évi költségvetésére vo­natkozó zárszámadásokkal, amelyből kitűnik, hogy a MAV tényleges be­vétele 288 millió, kiadása pedig 274 millió peagö volt. Ádventi előadás A Békéscsabai Evaag. Nőegyesület fo'yó hó 4 én, vasárnap délután 5 órakor a Rudo'f reálgimnázium torna­termében ádventi előadást rendez, amelyre ezúton hivja meg tagjait s az érdeklődőket. Az előadás műsora a következő: 1. Az Ev. Leányegye güiet énekkarának éneke. 2. Pongrácz Qáza zotgoramüvéss játéka. 3. Tátrai Károly g u!ai ev. lelkész előadása. 4. Yost Máiyásüé urnő éneke. o. Kohu? Pál pogári és felsőmező gazdasági iskolai tanár szavalata 6 Az Ev. Leán\egyesülőt énekkarának éneke. Beiépődij nincs, adomíinyokft a szegény gyarmekek javára köszö cettel fog«d az elnökség. kívánság teljesíthetetlen marad. Bukaresti jeieatés szerint Bratianu Vintilla még az eddigieknél nagyobb áldozatokra is kész, hogy a nem­zeti parasstpártnak a kormányba való bevonását elérje. Hír szerint a miniszterelnök egy külföldi pénz­csoporttól 40 milliárd leiről szóló kslcjönajánlatot kapott azzal a fel­tétellel, hogy a kölcsönt a liberális kormány helyett egy koalíciós kor­mány garantálja, amelyben a nem­zeti parasztpárt is rásztvesz. Ingatlanforgalom Az elmúlt héten a békéscsabai te lekkönyvi hivatalban a következő in­gatlanátruházások történtek : Bakucz Józsefné Harsányi Mária eladta 200 négyszögölnyi nagyréti házhelyét Andó Qyörgy és neje Ko vács Zsófia és CLlisz Mihálynak 960 pengőért, 200 négyszögölnyi nagyréti házhelyét Andó Mihály és neje Kovács M. Judúnak 1200 pen gőért, 400 négyszögölnyi nagyréti házhelyét Salát Jánosnak 4880 pen gőárt, 200 négyszögölnyi nagyréti házhelyét Drienyovszki János és neje Kristóf Máriának 1120 pen­gőért, 200 négyszögölnyi negyráti házhelyét Hegedűs Qyula és neje Kocziszky Zsófiának 1440 pengőért és 200 négyszögölnyi nagyréti ház helyét Budur Sándor és neje Szigethi Margitnak 1200 pengőárt. Zsótér Andrásné Zatykó Anna el­adta 3 hold 425 négyszögölnyi ge recdási szántóját Zatykó János ós neje Szegincskí Erzsébetnek 4200 pengőért. Bakucz Józsefné Harsányi Mária eladta 200 négyszögölnyi nagyréti házhelyét Hugyect Mártonná Bohus K. Honának 1120 pengőért. Koczka János eladta 200 négy­szögölnyi negyréíi háshalyét Mliná­r;k Jánosnat 1840 pangóért. Bakucz Józsefné Harsányi Mária eladta 800 négyszögölnyi nagyréti házhelyét Falta Jenő és neje Pegó Ilonának 4960 pengőért és 200 négy ssögölayi nagyréti házhelyét Rosner Eszternek 1200 pengőért. Milyó Mihály eladta 1 hold 503 négyszögölnyi gerendást szántóját Petrovszki Aodrásnak 100 mm. bú­záért. Márton András eladta 1506 négy­szögölnyi beltelkss szántóját Burkus Qyörgy és neje Medovarszki Judit­nak 96 mm. búzáért. Cbruszt M hályná Szpisják Ilona eladta III. Czuczor utca 23. sz. alatti házának 7a részét Jaccsó Qyörgyoé Halecz Dorottyának 2100 pen­gőért. Bankó Lajosná Falta Jolán eladta 1 hold 1200 négyszögölnyi nagyréti szántóját Kyihár Qyörgy ós neje Tu3ka Dorottyának 5577 pengő 60 fillérért. Such Mihály eladta 268 négyszög­ölnyi kísmegyeri szántóját Kovács M. Jánosnak 23 mm. búzáért. — Szent Péter esernyője a Városi Színházban. Adventi előadás Vasárnap, december hó 4-én délután 725 órakor tartja a Szo­ciális Misszió Társulat második adventi előadását a leánygimná­zium tornacsarnokában. Az előadás műsora a következő : 1. Az anyai szív. Szavalja Kázsmér Emília. 2. Zongorán játszik Debreczeni El­luska. 3. Beszéd, tartja dr. Zahoray József csorvási plébános. 4. Éne­kel Kaisz Sarolta. Harmóniumon kiséri Ágots Arzén karnagy. 5. Sze­pessy Márta irredenta költeményt szaval. Az előadás ingyenes. Ado­mányokat azonban karácsonyi fel­ruházási akcióra elfogad a Mísz­szió. oHM«MMiiamiMi«B»nnHiaHa — A szegedi országos baromfi­kiállitásra szóló féláru vasutijegy váltásához szükséges igazolvá­nyok Belenta Albert könyvkeres­kedésében kaphatók. • mmmmmt aurai 42 éves cég. 42 éves cég. Karácsonyi vásár keretében mélyen leszállított árakon árusítunk elismerten elsőrendű minőségű cipőt Férficipő magas 16"18"21 Elsőrendű barna . , 22-től Női félcipő .... 15-től Női magas . . . . 18-tól Gyermekcipők fekete és barna elsőrendű minőségben. Célunk olcsó árak melleit nagy forgalmat elérni. Deutsch Testvérek Békéscsaba, Szent István-tér 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom