Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) október-december • 218-296. szám

1921-10-01 / 218. szám

Szombat Békéscsaba, 1Q21. október 1. Szerkesztöseg .es M;idóhivetal: Békéscsabán, Szent István-tér ítf. szui?: A szerkesztőség telefon száma: 60 Téli gondolatok A korán beköszöntött hideg idő megborzongatja a hátunkat és idő előtt arra kényszerit, hogy téli gon­dolatokkal foglalkozzunk. Tél . . . Valamikor csendes, hóhullásos, fe­hér napokat jelentett. Vig torokat, boldog karácsonyt és hangos far­sangot. Ragyogó bálakat. Ma egyet­len hideg borzongás. Egy csomó gond egyetlen szóba tömörítve. Fáj rágondolni. Évről-évre nehezebb, évről-évre aggasztóbb. Immár a nyol­cadik háborús tél fenyeget. Az éles szél keresztül fuj elnyűtt kabátunkon, hideg éjszakákon meg­zörgeti ablakunkat és elűzi szemünk­ről az álmot. Zörgése a gond szava. Lesz-e tüzelő, lesz-e meleg ruha, lesz-e kenyér ? Kérdések, amelyek minden esz­tendőben visszatérnek kisérteni és amelyekre mind nehezebben adha­tunk feleletet. Reménységünk, sorsunk jobbra fordulásában való hitünk, bizako­dásunk egyre gyengül és egyre lan­kadtabban vesszük fel a küzdelmet az újonnan fenyegető nélkülözések­kel szemben. Meddig birjuk még ? Előre nem lehet megmondani. Itt-ott már kirobban, kitör a békétlenség és nyugtalan látomások fenyegetik a könyörtelenül dőzsölő győztes ha­talmakat. Ránk tették a keresztet, még haj­tanak, még korbácsolnak, de már nincs messze az utolsó stáció — ahol felordít a kin, a kiserkedt vér lángra gyul és a végső kétségbeesés ül ítéletet a bii ák felett! Az elmúlt ősz még csendes sóhaj­tozással telt el. A mult őszön még csak kegyelemért könyörögtünk. — Most felkelő seregek, elkeseredett, halálból menekülő magyarok elszánt seregei már felemelték az első fegy­vert Trianon Ítélete ellen. Ma talán még kevesen vannak, de megadták a jelt a készülődésre. Riadójuk bele­kiált mindannyiunk elkínzott, meg­alázott lelkébe és túlharsogja a jajt, a siránkozást és villámot gyújt a kétségbeesés éjszakájában. Ott tul pedig, a márványos paloták városá­ban összehajlanak a riadt fejek. A^a már nekik is súlyosak a mi gondjaink. Független keresztény poíetikai napilap tiófizetési arak: Hgy hóra 35 K, negyedevre 100 K, félévre 200 K. — Egyes szám ára 2 korona meghosszabbítják Nyugatmoprország átadásának határidejét Ujabb jelentések a nyugatmagyarorszógi helyzetről London, szept. 30. A nagykövetek tanácsa legutóbbi értekezletén határozat formájában kimondta, hogy felszólítja a magyar kormányt, hogy október 4 ére adja át egész Nyugatmagyarországot. Bécs, szept. 30. Kormánykörök értesülése szerint a szövetséges ántánt­hatalmak azzal a tervel foglalkoznak, hogy meghosszabbítják Nyugatmagyarország átadásának a határidejét, ha október 4-ig nem fejeződnek be a közvetítő tárgyalások. Paris, szept. 30. (Szikratávirat.) A „Temps" budapesti tudósítójának a jelentése alap­ján megcáfolja azt a francia lapokban megjelent hirt, amely szerint a magyar kormány ujabb válaszjegyzékében határozottan kijelenti, hogy semmi áron sem hajlandó átadni Nyugatmagyarországot. Szigorítják a lakásrendeletet (Budapest, szept. 30.) A népjóléti minisztériumban ma délelőtt 9 órakor ankét volt az uj lakásrendelet tárgyá­ban. Bernolák Nándor nép­jóléti miniszter annak a meg­győződésének adott kifejezést, hogy a lakásrendelet mai for­májában nem felel meg ren­deltetésének. (Jgy fogja mó­dosítani, hogy a lakásnélkü­liek igényeinek kielégítése tel­jesebb mértékben biztositható legyen. Uj pénzügy miniszterje lölt {Budapest, szepf. 30.) A miniszter­elnök legújabban Palipert Ferenc­nek, a Földhitelbank igazgatójának ajánlotta fel a pénzügyi tárcát, amit Paupert elfogadott. Ha a kor­mány tagjai is hozzájárulnak, a kinevezés már rövidesen megjele­nik a hivatalos lapban. Baranya és Pécs uj főispánja­(Budapest, szept. 30.) A hivatatos lap mai száma közli: A belügymi­niszter Kiszely Gyula kir. tanácsost Baranyavármegye és Pécs főispáni teendőinek ideiglenes ellátásával bizta meg. Alkotmánymódosítást akarnak a szerbek (Belgrád, szept. 30.) A „Novosty" közlése szerint az S. H. S. kormány olyan értelmű alkotmánymódosítást tervez, amelynek értelmében Pál hercegre háramlana a trónöröklés joga. Az osztrákok a nagyántántban bíznak (Bécs, szept. 30.) Ausztria a nagy­ántántra bízza a nyugatmagyaror­1 szági kérdés végleges megoldását. ! Benes és Schnber budweissi talál­1 kozójától nem sokat remélnek. j Hegedűs külföldre megy I (Budapest, szept. 30.) A pécsi vá­. lasztókerület Hegedűs Lórántnak ajánlotta fel mandátumát. Hegedűs j Lóránt azonban súlyos egész­• ségi aliapotára való tekintettel nem i fogadta a pécsiek küldötteit; tehát ; meg nem tudjak, hogy váliaija-e a jelöltséget. Egyelőre orvosai ren­| deletére négy hétre külföldre uta­i zik egészségének helyreállítása cél­' jábol. < Októberben indul haza az | oroszországi túszok első csoportja ! (Budapest, szept. 30.) Schlesinger • Móric, a német kormány Budapes­| en tartózkodó megbízottja kijelen­j tette, hogy körülbelül október kö­| zepén indítják útnak Moszkvából az oroszok a magyar túszok első cso­portját. Egyelőre a Magyarországból kiszállítandó 400 kommunista össze­írása folyik. Benes a kisantant bele­egyezésével közvetített (Berlin, szept. 30.) Az Achtuhr­blatt itteni diplomáciai körökből arról értesül, hogy Benes cseh miniszterelnök közvetítése a nyugat­magyarországi kérdésben Jugoszlá­viával és Romániával való egyetér­tésben történt. Ennek az akciónak si­keréről keveset lehet mondani, mivel a nagy- és kisantant bajosan fog abba belemenni, hogy Magyaror­szágnak Sopron átadására vonat­kozó követelését tisztán gazdasági természetű engedményekért jóvá­hagyja. 8 vagyonváltsógrál szóló II. törvény V. A vagyonváltság alapja az a Jel­szerelés, ami 1921. április hó 1-én megvolt. Az élő felszerelés vagyonváltsága a gazdaság nagyságához képest két­féleképpen állapítandó meg Az 500 kataszteri holdnál nem nagyobb ön­kezelésben lévő es 100 kataszteri holdnál nem nagyobb haszonbérelt birtok élő felszerelése után a követ­kező átalányváltság van megállapítva: 20 kat. holdig 125 K 50 „ „ 150 „ 100 „ „ 175 „ 100 „ holdon felül 200 K holdankint. A fél holdnál kisebb terület nem jön figyelembe, az ennél nagyobb területet pedig egész hold­nak kell számitani. Ezek az általányok olyan közepes állatállományra vannak megállapítva, amelyeknél 4 kataszteri holdra egy számos állat esik. A törvény szá­mos állatnak tekint egy felnőtt szarvasmarhát, vagy ivarérett lovat, vagy 4 növendékmarhát, vagy 4 csikót, vagy 16 juhot, vagy 8 sertést. Akinek a közepesnél kevesebb, vagy több jószága van, annál min­den számos jószág után annyit kell levonni, illetve hozzáadni az általány­tételekkel kiszámított összegből, il­letve összeghez, mint amennyi kö­zepes állatállománynál egy számos állatra esik. A törvény igy határozza meg az élőfelszerelés vagyonváltságát, de sokkal egyszerűbb a számítás, ha azt ugy csináljuk, hogy egy számos állat váltságát 20 holdas birtoknál 500, 50 holdasnál 600, 100 holáas­nát 700 és 100 holdon felülinél 800 koronával számítunk. Ha például egy 22 holdas birtokon 4 számos áilat van, akkor az élőfelszerelés 4 X 600 = 2400 korona váltságot kell fizetni. Ha a gazda az átalányszámitást sérelmesnek tartja azért, mert pél­dául csupa silány jószága van, kér­heti, hogy vagyonváltságát az alábbi második mód szerint számítsák ki, amelynél a becsértéknek bizonyos °/o-ába van a vagyonváltság meg­állapítva. Az 500 kataszteri holdnál nagyobb önkezelésben levő és 100 kataszt­rális holdnál nagyobb haszonbérelt birtoknál az élöfelszerelés értéke után a következő százalék vagyon­váltságot kell fizetni egy számos jó­szágot 10,000 K-ra értékelve. — 500,000 K-ig 6°/«, 1,000.000 K-ig 7°o, 2,000.000 K-ig 8°o, 3,000,000 K-ig 9°o, 6,000.000 K-ig 10°/o, 15,000.000 K-ig 12%, 30,000.000 K-ig 14" o, 50,000.000 K-ig 16° o és ezenfelül 18°A>. A birtokos kívánságára az élő­leltár forgalmi értékét becsléssel

Next

/
Oldalképek
Tartalom