Körösvidék, 1927 (8. évfolyam) június-október • 140-246. szám

1927-06-23 / 140. szám

Békéscsaba, 1927 junius 23 Ára ÍO fillér Csütörtök VIII. évfolyam 140. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba Szent István-tér 18. Telefon 60, Sxöveiség Qlvataloa lapfa Felelősszerkesztő MIGEND DEZSŐ Előfizetési árak: Negyedévre 6 pengő. Egy hóra 2 pengő. Egyes szám ára 10 fillér Egymásra utalva Az Alföld nagy gazdavárosának, Hódmezővásárhelynek kettős ünnepe zajlott le a minap: a mezőgazdaság s az ipar és kereskedelem haladásá­nak ünnepe, e hakdást munkáló ve­zérférfiaknak jelenlétében. Mayer János miniszter mint előkelő ven­dégs annak a városnak, amelyet a törvényhozásban képvisel, nemcsak választóinak szeretetéből, hanem 'or­szágos nspszerüségéből lett Hódme­zővásárhelynek díszpolgára. Üdvöz­lésében a gazdakörök, a közhatósá­gok fejei, sőt az ellenzék képviselője is résztvettek, mert egyéniségében felismerték a magyar föld lankadat­lan szorgalmú felvirágoztatóját, aki egész kormányzati mükOdése alatt és politikai tevékenységévei az or­szág mezőgaidasági fejlődését, mo­dern és erőteljes fellenditését mun­kálja a nemzeti tradíciók, a nemzeti kultura alapján. A miniszter a sző legnemesebb értelmében vett szabadelvüséggel a demokratikus progressziónak szol­gálatában épit és védelmezi a me­zőgazdaság pozícióit, de ugyanak­kor nem egyoldalulag, nem elfogult részrehajlással, hanem megértéssel a többi foglalkozási ágak iránt, tisz­telettel és szeretettel az iparnak és kereskedelemnek óhajai iránt szé­lesíti ki a gazdasági életnek álta­lános frontját, híveinek felsorakozó harcosai által. Az a szerénység, a mellyel a maga érdemét áthárítja az őt képviselőül választott törvényha­tóságra, bizonyítja, hogy nemcsak frázisnak, hanem helyes programnak tartja maga is, ha egy gazdaváros a törvényhatóságba szakembert küld s ha a gazdavárosok legelső sorá­ban álló centrum a fö!dmivelé3Ügyi minisztert választja képviselőnek. Ebben a kapcsolatban vannak le­fektetve a kormány és a gazdaér­dekek harmonikus irányvonalai és így nem fenyeget semmi ellentét a tekintetben, hogy szembekerülhetnek egymással az országot egyaránt szolgáló egyéb célkitűzések, mint ami­lyen az ipari, kereskedelmi, vagy kulturai célok és berendezkedések. Szerencsés gondolat volt az OMKE­nak ugyanakkor befutni vándorgyű­lésével Hódmezővásárhelyre, mert az ott .lezajlott Széchenyi serlegavató ünnepen barátságban összeforrha­tott a fOldmivelésügynek és a ke­reskedelempolitikának minden lelkes barátja. Ki kell emelnünk az ünnepségen elhangzott szónoklatok közül a föld­miveiésügyi miniszterét azért is, mert ebben állította igazán helyes megvilágításba az iparos- és keres­kedő társadalom szemei elé a me­zőgazdasági beruházások jelentősé­gét. Hangsúlyozta (amit mi már ugyan Szarvason is hallottunk tőle), hogy ezek a beruházások nemcsak az állattenyésztést fejlesztik, a viz­szabályozást javítják, hanem a ter­melés eszközeinek felfokozásával meghozzák mezőgazdaságunk lendü­letét és általa az iparnak és keres­kedelemnek fogyasztóközönségét nö­velő feltételeit. Igy függ össze az ipar és a kereskedelem boldogulása a mezőgazdaság fellendülésével, amit előmozdítani tehát mindnyájunk kö­zös érdeke. Megszakították a lengyel-orosz diplomáciai viszonyt (Bp. Ért.) Varsói jelentés szerint a szovjetkormány nem tölti be Var­sóban a meggyilkolt orosz követ állását, mert a merénylő Koverda bün­tetését nem tartja kielégítőnek. Ennek a határozatnak a végrehajtása egy­értelmű az orosz lengyel diplomáciai viszony megszakításával. !•••• ••••••TB" •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• Vannay László a Magyarország ellen folytatott rágalomhadjáratnak akart végetvetni A budapesti büotetőtOrvényszék Patay tanácsa ma délelőttre tűzte ki Vannay László és Molnár Ferenc ismeretes ügyét, akik ellen tudvalevő­leg Vázsonyi megtámadása miatt indították meg az eljárást. Az elnök ismertette a vádiratot, amely szerint a királyi ügyészség hatóság elleni erőszak büntette címén emelt vádat a vádlottak ellen, mert a mult év februárjában a Teréz körúton Vázsonyit Vannay revolver­rel, Molnár pedig vasbottal felfegy­verezve megtámadták. Ezzel a táma­dással Vázsonyit képviselői hivatásá­nak gyakorlásában akarták meg akadályozni. Vannay kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek, azt beismeri, hogy megtámadta Vázsonyit, de ezzel nem akarta képviselői hivatásának gya­korlásában megakadályozni. Tettét azért követte el, mert neki és kör­nyezetének tulajdonította azokat a bei- és külföldi rágalmakat, amelyek­kel az egyes hírlapok utján Magyar­országot illették. Molnár Perenc szintén kijelenti, hogy nem érzi ma­gát bűnösnek, vallomása során ta­gadta, hogy a támadást Vannayval előre megbeszélték volna. Ezután a tanukat hallgatták ki. Róma mindig' kész az elnyomott népek szabadságáért küzdeni Róma, junius 22 (Stefani) „A Popolo d' Itália" azzal a hirrei kap­csolatban, hogy a nagyhatalmak együttes beavatk^ásra készülnek az albán­jugoszláv viszály megoldására, elitéli az Albánia megalázására irányuló törekvést. Azt írja többek között, hogy Róma mindig kész az albán népnek, valamint minden más elnyomott népnek a szabadságáért küzdeni. Nagy lelkesedéssel ünnepelték Budapesten az amerikai repülőket (Bp. Ért.) Chamberlin és Levine az amerikai óceán repülők ma reggel 10 órakor érkeztek meg több repü lőgép kíséretében Budapestre. Előbb körben repültek a város felett, majd simán leszállottak a mátyásföldi re­pülőtéren, ahol hivatalos személyek­ből álló fogadóbizottság várta őket. A fogadáson megjelentek: Hermann Miksa kereskedelmi miniszter, Ripka Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő polgármester, továbbá az amerikai, a német és az osztrák követ, a len­gyel konzul és a Légiforgalom Rt. részéről Szegő igazgató. A repülő­ket Hermann Miksa kereskedelmi miniszter üdvözölte angol nyelven, utána Buttler amerikai követ mon­dott üdvözlő beszédet, majd Sipőcz Jenő polgármester a főváros közön­sége nevében köszöntötte őket. A légiforgalom első pilótája babérko­szorút adott át az amerikai repülők­nek, a társaság ezüst serlegekkel kedvoskedett nekik. Ezután az óce­ánrepülők a velük jött újságírók kí­séretében a főváros által rendel­kezésükre bocsájtott feldíszített autó­kon vonultak végig a városon a Gellért szálló felé. Az utvonalakon minde­nütt nagy tömegek várták a repülőket s nagy lelkesedéssel ünnepelték. 4 felsőg>áz"ülése Budapest, junius 22. A felsőház mai ülésén folytatták a költségvetés tárgyalását. Apróságok a kormányzó vésztői látogatásáról Ha jön egy idegen bankár Ma­gyarországra, a magas fővárosi sajtó mindjárt fejedelemnek kijáró óvációval cikkezik róla és hozzá. Ha a kormányzó, vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kor­mányzója eljön Vésztőre, hogy sze­mélyesen győződjék meg a helyre­állítási munka becsületes és ered­ményes voltáról, a fővárosi sajtő hallgat. (Tisztelet egy-két kivételnek.) Ez az üzleti sajtó fejlett technikája. Az őszinte hála lelkes meg­nyilatkozása volt a vésztői ünnepély. Attól kezdve, hogy a külső for­dulónál Gécs Mihály kövező mester és Szabó Qyula gőzhengergépész negy kalaplengetéssel elkiáltották az első „éljent", a kormányzó pár autója egybeolvadt üdvözlő kiáltások vég­telen örömteli harsogása közepette robogott el az ünneplőbe öltözött vésztői lakosság tömegei, a fehér­ruhás iskolásgyermekek sorfala és a nemzetiszínű zászlók erdeje előtt. * » Színpompás ragyogó kép volt, amint a virágos diszkapu eiótt egyfelől Petry Józsefné, (aki nemrégiben ré­szesült legfelsőbb kitüntetésben ne­messzivü, áldozatos buzgólkodásáért), majd a bájos kis Hidjed Mártuska nyújtott át rózsacsokrot a kormányzó mosolygóarcu, jóságostekintetü hit­vesének, másfelől pedig Magyaror­szág kormányzója fogadta a fényes díszben felsorakozott katonai s a polgári feketében elébesereglett kör­nyékbeli méltóságok tisztelgő jelentke­zését. A kormányzónak, a legfőbb pa­rancsnoknak mindegyikhez volt né­hány kitüntető, érdeklődő szava. A szegedi vegyesdandár, a a csend­őrkerület és a vámőrkerület pa­rancsnokai után szívélyesen szorí­tott kezet a szépen dekorált Jánossy Gyula rendőrfőtanácsossal, aki a sze­gedi rendörkerület képviseletében tisz­telgett. Jánossy főtanácsossal hosz­szas és érdekes beszélgetést folyta­tott a községben végzett szemleut befejezte után is. * A vitézek országos főkapitá­nya és a vitézi rend alapitója meg­elégedéstől sugárzó arccal, boldog büszkeséggel lépett el a vitéz Szabó Jernő megyei székkapitány vezetésé­vel felsorakozott díszruhás nyalka vitézek sorfala előtt. Szeretettel fo­gadta a járási hadnagyok jelentke­zését, a díszruhás csapat délceg pa­rancsnokának raportját és szive mé­lyén bizonyosan azt gondolja Szabó Jernő vitézeiről, hogy „ezek azok a daliák, akiket én elképzeltem a vitézi rend megalapításakor." * Idővel, beszélgetéssel ugyancsak

Next

/
Oldalképek
Tartalom