111 találat (0,219 másodperc)

Találatok

1. 1881-03-10 / 10. szám
[...] Leffler Sámuelné Májerszky Béláué Dietz Sándorné úrnők Bencs Mariska igen csinosan [...] a kemecsei ref egyház nevében Vitéz Mihály i ref lelkész Felülfizettek [...] Istvánné Elek Béláué Fejér Gusztiné Farkas Erzsiké Horváth Emma Hajnal Ida [...]
2. 1883-07-15 / 28. szám
[...] Marsalko Károlyné Márton Oézáné Práter Sándorné Fejér Barnáné Péter Lászlóné Sütő [...] költségeinek födözésére lekötött regale kontójára vitézül neki is ültek Nyilván úgy [...] 1 Jóba Elek 2 Nemes Farkas 2 Jámbor András 1 Nagy [...] György 2 frt 50 kr Farkas Balázs 2 frt 50 kr [...]
3. 1887-02-27 / 9. szám
[...] hölgyek közzül Hrabovszky Guidó né Farkas Tivadarné Gyuricskó Ferenczné Virágh Bálintné [...] kr Sarvay János 1 frt Vitéz Sala­mon 1 frt Komoróczy Aladár [...] frt Vay Peter 1 frt Farkas Balázs 5 frt Szél Mihály [...] Lászlóné Pátrovics János Ko vács Sándorné Rozsnyai József Zieger János Pet [...]
4. 1887-07-10 / 28. szám
[...] m Begyült könyör­adomány I N Farkas Balázs orsz képviselő ivén br [...] Thass 2 frt 50 kr Vitéz János Nyirbakta 18 frt Rézler [...] Oláh Györgyné 25 frt Szilvássy Sándorné 15 frt Kovács András 25 [...] s aláíratott K ni f Farkas Balázs s k elnök Sipos [...]
5. 1887-08-07 / 32. szám
[...] Györgyné 8 frt 9 Szilvási Sándorné 4 frt 50 kr 10 [...] és György 8 frt 14 Vitéz György 18 frt 15 Szilvási [...] a segélyező bizottság elnöke dr Farkas Balázs kezelése alatt a további [...] felolvastatott s aláíratott Kmf Dr Farkas Balázs Sip os Papp Károly [...]
6. 1892-01-17 / 3. szám
[...] Des­sewffy Jánosné Fejér Imréué Fráter Sándorné dr Horváth Józsefué özvegy Horváth [...] jelöltje A kisvárdai kerületben dr Farkas Balázs ellen nincs jelölt s [...] és neje sógorok és sógornők Vitéz Lijos és neje Tatái­Etelka saját valamint Vitéz Mihály mint uagyatya Vitéz Mária nagynénje ós Vitéz Gyula mint nagybátya nevében is [...]
7. 1899-05-07 / 19. szám
[...] itélő táblai elnöke bessenyei Széli Farkas itélő táblai biró Igyártó Sándor [...] ur a Koronában Bessenyei Széli Farkas ur dr Jósa András urnái [...] be az iránt hogy e vitéz zászlóalj hős ezredesé­nek Rakóczky Sámuelnek [...] Léla 90 90 krt Dietz Sándorné Gzölder Károly 80 80 kr [...]
8. 1901-02-17 / 7. szám
[...] Mandel Ödönné Goldmunn Árminné Kende Sándorné Szabó i Lajosné Leövey Elekné [...] Pálné dr Boldizsár Imréné Horkovits Sándorne Szokolay Árpadné Nemes j Béláné [...] kor Jaál Sándor 4 kor Farkas Bertalan 3 kor Vay Béla [...] középkorbeli nehéz vaspán czéiokkal terhelt vitéz óriás piripáu tánczolt ugrált volua [...]
9. 1901-10-13 / 41. szám
[...] huszár ép farkasszemet nézett imádottjával Farkas szemet nézett és mind a [...] és Jolánka leányával mint sógornői Vitéz Ignácz gyermekeivel és Berzy Llszló [...] véglei mül kedves volt Heuffel Sándorné szül Szabó Erzsike eletének leg­szebb [...]
10. 1914-08-13 / 65. szám
[...] nyír­egyházi zenész neje agyrázkódást Kákán Farkas tiszaberceli lakos agyrázkódást és zuzódást [...] korona Lukács Mihály 40 fillér Vitéz Lajos 2 korona Magyar lstvánné [...] urak Ibrony­ból 60 özv Szentmiklóssy Sándorné urnő Szakoly 5 korona Márki [...] 20 Nehéz Mihályné 20 fillér Farkas Gerőné 1 Farkas Klára 1 korona Balog Jánosné [...]
11. 1914-11-12 / 91. szám
[...] ref egyház Kemecse 5 K Vitéz Ignác 1 K Ladányi 1 [...] K Lengyel Miklósné 1 K Farkas Sándor 1 K Gset Mihály [...] Nagy György 20 f Petrikovszki Sándorné 20 f Busák János 20 f Farkas György 30 f Kovács József [...]
12. 1914-11-22 / 94. szám
[...] a harc mezején Halála előtt vitéz és bátor magaviseletéért a vitézségi [...] kápol­nából atyai jóindulátu volt földesurát Farkas Ferencet a kéki és kenézlői Farkas család utolsó tagját akiben egy [...] K Czin­czár József Miskolcz Nemes Sándorné Dr Guttmann Zsigmondné 20 20 K Kende Sán­dorné Rwész Béla 10 10 K [...]
13. 1914-11-22 / 94. szám
[...] Fiumében kapjon ez italból mindegyik vitézem Könnyen álljuk majd ki az [...] 6 törülköző 1 szalmazsák Schwartz Farkas 1 párna 1 párna­haj 2 [...] Német István 1 paplan Nagy Sándorné 1 paplan Hatházi Juliska 2 [...] mosószappan 4 mosdószappan 6 fog­kefe Farkas Bertalanné 1 éjjeli szekrény Mandel [...]
14. 1914-11-26 / 95. szám
[...] dr Klár András Bakó Bertalanné Farkas Juliska Beregszász Mikuleczky István Jármy [...] koronát Kresz Lajosné özv Nagy Sándorné Szikszay Pál 1200 koronát Nikelszky [...] Sándor Deregnyő Barabits Elemér Deregnyő Vitéz Irén Kemecse Vitéz Margit Kemecse Szikora Pálné Királytelek [...] Hoffman Ferenc Jakab József Fekete Sán­dorné Nagyhalász Kis Ánna Tiszaeszlár Csesz­nák [...]
15. 1914-12-06 / 98. szám
[...] Gserbák Mihály 1 K Holló Sándorné 40 f Monyok Jánosné 1 [...] K Balog Imre 1 K Farkas Boldizsárné 50 f Jakab József [...] f Hitter Ignác 50 f Vitéz István 50 f Takács László [...] Nagy Sándor 30 f Pap Sándorné 20 f Pál András 30 [...]
16. 1915-03-21 / 23. szám
[...] 10 K Ozsonnát adtak Aczél Sándorné Korányi Endréné Kovács Ernőné Klár Sándorné dr Dohnál Józsefné Rottaridesz lstvánné [...] a magyart emlegetik e háború legvitézebb harcosai gyanánt a Patrona Hungáriáé [...] Meskó László 10 K Engel Farkas 10 K Zoltán Jó­zsef 20 [...]
17. 1915-04-11 / 29. szám
[...] 32 24 K özv Király Sándorné 50 K Király Sándor 50 [...] K N N 50 f Farkas Margit 50 f Bokor Sándor 50 f Farkas Györgyné 50 f Ilauszky Zoltán [...] Gliba György 1 K ifj Vitéz Lajos 30 f Vajda Miklós [...]
18. 1915-05-30 / 43. szám
[...] Kovács Károlyné Aszalös Erzsébet Nyíregyháza Vitéz Ignác Ke­mecse Szakos István Nyíregyháza [...] K Hudák Károly 4000 K Farkas Eszter 1000 K Nemes Imre [...] Chevra Chadisa 400 K Újhelyi Sándorné 2000 K Marno Gyula 1000 [...] 10 000 K özv Friedman Sándorné 6000 K dr Már­kus Jenő [...]
19. 1916-02-13 / 12. szám
[...] Hoffmann Medi Frá ter Dóra Vitéz Erzsike Vertse Márta Sza­kolczay Baba [...] Pepi Burger Mária Darzsinszky Ágost Farkas Pál Mareczky Henrik Bleuer Miklós [...] föl Rochlitz Hermann és Meisels Sándorné közös ajánlatot tettek 4000 korona [...]
20. 1916-05-07 / 36. szám
[...] 8000 K át jegyeztek Weinberger Farkas Tiszabercel Eltscher Simon Nyíregyháza 7000 [...] Székely Frischmann Bertalan Nagykálló Wohl Sándorné Záhony Ébrey Győző Királytelek Majoros [...] Lajos Paulusz András Gál Júlia Farkas Tamásné Beszterecz Goldstein Menyhért Hajdusámsom [...] Zsigmond Lemes Pillér György Lemes Vitéz Ignác Kemecse kiskorú Murvay Dávid [...]