Nyírvidék, 1892 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1892-01-03 / 1. szám

XIII. évfolyam. 1. szám. Nyíregyháza, 1892. január 3. VEGYES TARTALMÚ HETI LAP. SZABOLCSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA. A SZABOLCSVÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETENEK KÖZLÖNYE. Megjelenik hetenkint egyszer, vasárnapon. Előfizetési feltételek: postán vagy helyben házhoz hordva • Íf, é" évr e forint. Fél évre Negyed évre \ " A községi jegyző és tanító uraknak egcaz évre csak két forint. Az előfizetési pénzek, megrendelések s a lap szétküldése tárgyában leendő felszó­lamlások Jóba Eléli kiadó - tulajdonos könyvnyomdájához iskola-utcza 8. szám (Jáuószky ház) intézendők. A lap szellemi részét képező küldemények, a szerkesztő czime alatt kéretnek beküldetni. Bérmeutetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. A ké/.iiatok csak világos kívánatra s az illető költségére küldetnek vissza. Hirdetési dijak: Minden négyszer hisábozott petit sor eijyszer Közlése 5 kr.; többszöri közlés esetében 4 kr. Kincstári bélyegdij fejében, minden egyes hir­detés után 30 kr. fizettetik. A nyilt-téri közlemények dija soronkint 30 kr Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-uteza 8-ik szám); továbbá: Goldberger A. V. által Budapesten, Haasenstcin és Vogler irodájában Bécsben , Prágában és Budapesten, valamint Németország és Svcicz fővárosaiban is Dorn & Coinp. által Hamburgban. Hivatalos közleméayok, U70.K.B. jggj Szabolcsvármegye alispánjától. Olvastatott a kisebb polgári peres ügyekben működő nap és fuvardijának megállapítása czéljából a 801/891. Kb. számú határozattal megalakított küldöttség jegyző­könyve. Határozat. A küldőt tségi vélemény elfogadása mellett, a kisebb poigán peres ügyekben működő végrehajtók által az egyes községektől egy kilométernél távolabb fekvő pusztákon, s a körjegyző által a szövetkezethez tartozó mis községekben teljesített végrehajtásokért az 1877. XX. t. cz. végrehaj­tása tárgyában kiadott ügyvételi szabályok 19. §-a értel­mében s az ugyanezen törvény 85. g-ának harmadik bekezdésében nyeri felhatalmazás alapján, napidíjban 2 frt. fuvardíjban pedig kilométerenként 15 kr ezennel meg­állapíttatik. Miről Miklós László alispán, a járási főszolgabírók, s a községek elöljárói a .Nyírvidék" vármegyei hivatalos lap utján a jelen határozaton értesíttetnek. Kelt Nyíregyházán, Szabolcs várniegye közigazgatási bizottságának 1891. deczember 10. tartott üléséből. tál lay András, főispán. Szabolcsvármegye alispánjától. Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. l! l > A Bá' községben üresedésben levő községi szülész­•jazdai állás I letöltésére vonatkozó pályázati hirdetményt szolgait ifek'kf égelt kiado m' úolcsvármb* lZ a' " l891, deczember 2 2" rkez.'tt aí Miklós László, alispán. w miuiszteii f 7 Pályázati hirdetmény. 'A.L'L-t' községi elöljáróság által Báj községben lemondás folytán megüresedett községi szülésznői állásra pályázat nyittatík. Ezen állás a következő javadalmazással van egybe­kötve : Évi 50 frt a községi pénztárból évnegyedenként utólagos részletekben fizetendő készpénz fizetés minden szülésnél 1 frt 50 kr, első szülötteknél és ikreknél 2 frt, a teljesen vagyontalan szegényeket díj nélkül köteles a szükséges ápolásban részesíteni. Felhivatnak mindazok — kik ez állást elnyerni óhajtják, hogy szülésznői oklevelük eddigi gyakorlatuk és erkölcsi életüket feltüntető okmányokkal felszerelt kérvé­nvüket a dadai alsó járás főszolgabírói hivatalához T.-Lökön az 1892. évi január 10-ik napjáig annál is inkább benyújt­sák, mivel a később érkezettek figyelembe vétetni nem fognak. A választás az 1892. évi január 11-én fog Baáj község házánál megtartatni. Kelt Bájon, 1891. deczember 15. Krecsák, jegyző. Yirágk András, főbíró. 1275 8. K. ~TS9J. Nyíregyháza város Szabolcsvármegye alispánjától. és a községek polgármesterének elöljáróinak. A Mándok község üresedésben lévő szülésznői állás betöltésére vonatkozó pályázati hirdetményt közhirrétetel végett kiadom. Nyíregyházán, 1891. deczember 23. Miklós László, alispán. im.Közig. 1891. Mándok község elöljáróságától Pályázati hirdetmény. község elöljárósága a Mándok községben kfl^i szülésznői állásra ezennel pályázatot Alulirt megüresedett liir'-J "ttjáét. M Ezeiil egybekötött kötelezettségek az 1876. évi XlV-il u~-ik §-ában vannak körvonalozva. Javasa: a községi pénztárból utólagos év­negyedenk /.letekben felveendő évi 50 frt azaz ötven forint tize g;,nosoktól minden gyermek szülésnél egy véka Felhívatnak mindazok, kik ezen állást betölteni óhajtják, hogy képesítésüket, iletőségi és erkölcsi állapo­tukat, valamint az eddigi gyakorlatot igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1892-ik évi január hó 17-ik napjáig a tiszai járás főszolgabírói hivatalához Mátidokon annyival is inkább beadják, mert a később érkező, vagy nem kellően felszerelt kérvények az 1892-ik évi január hó 18-ik napján d. e. 10 órakor Mándok község házánál megejtendő választásnál figyelembe vétetni nem fognak. Kell Mándokon, 1891. évi deczember 17-én. Madáehy Boldizsár, v. jegyző. Balogh. Lajos, főbiró. Szabolcsvármegye alispánjátó I 12497. K. 1891." A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Értesítem, hogy a cs. és kir. 14-ik huszárezred lak­tanyájában egy drb legénységi háti ló lépfenében elhullott. Nyíregyházán, 1891. deczember 21-én. Miklós László, alispán Szabolcsvármegye alispánjától. 12514. K. 1891. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 67642 111.—8. számú rendeletének másolatát tudomásulvétel, alkalmaz­kodás és szabályszerű közhírré tétel végett kiadom. Nyíregyháza, 1891. deczember 21. Miklós László, alispán. (Másolat.) Földmivelésügyi m. kir. miniszter 67642. sz. III/i. 891. Valamennyi törvényhatóságnak (Budapest főváros és Pestvármegye kivételével). Értesítem a közön­ségét, hogy 1889. évi szeptember hó I l-én 46 1 51/111.—8. sz. a. kelt rendeletet, mely szerint a szarvasmarháknak, juhoknak és kecskéknek a fővárosi állatvásártérre lábon való felhajtásamegtiltatott, ezennel hatályon kivül helyezem. Budapesten, 1891. deczember 11-én. Bethlen. — ~i ' , —— Szabolcsvármegye alispánjától. 1 o J I . A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak, valamint állatorvos hatósági szakértőknek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 67035/111.—8. szám alatt kiadott rendeletének másolatát tudomásulvétel, alkalmazkodás és szabályszerű közhírré tétel végett kiadom. Nyíregyháza, 1891. deczember 12. Miklós László, alispán. (Másolat.) Földmivelésügyi m. kir. miniszter 670 55. szám. Valamennyi törvényhatóságnak (Gsik és Fogaras vármegyék kivételével) Jász-Nagykun-Szolnokvármegye területén a rn. kir. államvasutak mentén fekvő Kenderes nevü vasúti állomás marharakodó vasúti állomásul enge­délyezvén, felhívom a törvényhatóságot, miszerint utasítsa a területén lévő állatrakodó állomásokhoz kirendelt szak­értőket, hogy a folyó évre engedélyezett rakodó állomá­sokról szóló s a szakértőkndk az 1891. évi márczius hó 23-án 14955/1891/111—S. sz. a. kelt itteni rendelettel megküldött jegyzék 7 lapján Jász-Nagykun-Szolnokvár­megye rovat alatt a kenderesi vasúti állomást pótlólag jegyezzék be. Budapest, 1891. november 29-én A miniszter megbízásából: Kovácsi/. A nyírbátori járás főszolgabírójától. 11S30. K. 1 89 Í7~ A járási föszogabíráknak, Nyiregyhása v;.ros p >lgár­' mesterének és a községek t. cz. elöljáróinak. A nagyméltóságú m. kir. belügyminiszternek 74522. számú leiratát másolatban alkalmazkodás végett oly fel­hívással küldöm meg, miszerint annak mikénti végrehaj­tásáról hozzám jelentést tegyen. Nyíregyháza, 1891. deczember 3. Miklós László, alispán. (Másolat.) 74522. szám m. kir. belügyminiszter. Kör­rendelet az összes törvényhatóságokhoz. A m. kir. igaz­ságügy miniszter úr f. évi 226 >3. sz. átiratában tudo­másomra hozta, hogy gyakoriak azon esetek, hogy bíró­sági végzések kézbesítése nem az 1875. evi X. t. cz. értelmében arra hivatott közegek, hanem egészen mis es gyakran alkalmatlan egyének által tetje sittetik. Minthogy az ilynemű visszaélések és szabálytalanságok nagy hord­erővel birnik a felek jogait és érdekeit nagy mértékben veszélyeztetik, felhívom a törvényhatóságot intézkedjék az iránt, hogy a községek mindegyikének kellő minősítés­sel biró kézbesítője legyen, hogy ezen kézbesített neve, állása és lakhelye pontosan bejelentessék az illető bíróságoknak, hogy a kézbesítők magok eszközöljék a birói határozatok kézbesítését és a körül szigorúan tartsák migokat az 1875. évi 2036. J. M. E. sz. bei-igazságügyi miniszteri rendelethez (1875. R. T. 207.) valamint az 1833. julius hó l-én 40004. sz. a. kibocsátott hörrendelethez és a kézbesítésre vonatkozó egyéb szabályokhoz és hogy végül, az illető közigazgatási felügyeleti hatóságot úgy a községeket a kézbesítők alkalmazása és bejelentése tekin­tetében, mint magoknak a kézbesítőknek ügyvittelét és eljárását pontosan ellenőrizzék, a felmerülendő szabály­talanságokat és visszaéléseket szigorúm megtorolják. Budapesten, 1891. évi november hó 17-én, a miniszter helyett Szalavszky Gyula államtitkár. Szabolcsvármegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 60109/III-S. szám alatt kiadott rendeletének mísolatát tudomásul vétel, alkal­mazkodás és szabályszerű közhírré tétel végett kiadom. Nyíregyháza, 1391. deczember hó 12-én. Miklós László, alispán. (Másolat.) Földmivelésügyi magyar kir. miniszter. 66109/III-8. szám. Valamennyi törvényhatóságnak. (Csik, Vas és Fogarasvármegyék kivételével.) Vasvármegye terü­letén a m. kir. államvasutak kezelésében levő szombat­hely—pinkafői helyi érdekű vasútvonal mentén fekvő Vörösvár és Rohoncz nevü vasúti állomásokat állatrakodó állomásokul engedélyezvén, felhívom a törvényhatóságot, utasítsa a területén létező állatrakodó állomásokhoz ki­rendelt szakértőket, hogy az 1390. évre engedélyezett marharakodó állomásokról szóló sa szakértőknek az 1891. évijmárczius hó 23-án 1 1955/Iir-3-391. sz. a. kelt itteni rendelettel megküldött jegyzék 12. lapján Vasvármegye rovat alatt a vörösvári és a rohonczi vasúti állomásokat pótlólag jegyezzék be. Budapest, 1891. november 25-én. A miniszter meghagyásából: Kovácsy, s. k. Szabolcsvármegye alispánjától. 12315. K. .1891. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A „Rudolf fogadalmi templom" építő egyesülete által 98/891. szám alatt hozzám intézett megkeresésének másolatát oly felhívással adom ki, hogy a megkeresésben jelzett körlevelek szükséges példányainak megküldése iránt a községi elöljáróság a nevezett egyesület elnökségét azonnal keresse meg, annak megérkeztével, a kitűzött magasztos czélra való tekintettel a gyűjtést az építeni szándékolt fogadalmi templom javára, a legnagyobb odaadással tegyék folyamatba s a befolyt összegeket hozzám a községi elöljárók illetékes főszolgabíróik, Nyír­egyháza varos polgármestere pedig közvetlenül s leg­később 60. nap alatt okvetlenül beterjeszszék. Nyíregyháza, 1891. deczember 13. Miklós László, alispán. (Másolat) 98/891. Nagyságos alispán úr! Azon vég­telenül gyászos eseménynek édes hazánkban való meg­örökítésére, midőn a gondviselés Rudolf trónörökös Ő Fenségét az élők sorából kiszólította, Kis-Pesten a váczi püspök úr ö nagyméltóságának fővédnöksége alatt 60. tagból álló bizottság alakult, mely feladatául tűzte ki magának, hogy „Rudolf fogadalmi templom"-ot fog épí­teni Kis-Pest községben nemzeti közadakozás utján, hogy abban a jámbor hivek naponta könyörögjenek a Minden­hatóhoz, hogy óvja meg jövőre a Felséges uralkodó családot ilyen szomorú eseményektől. A király Ő Felsége legörömestebb adta meg legmagasabb beleegy ezésé t, hogy a fogadalmi templom fenti czirnen építtethe. ^g* W Va magas kormány pedig megerősítette az egy^rpJÉ^B^KStoait s 47183. VII. 14. sz. a. kelt rendeletjar^ngedélyllpeüz országos gyűjtést. Ezek után legaláztft Maliján jánihjnk nagyságos alispán úrhoz kettős kérehnüHlOt ekktt/Q^jejMn ki. 1. Mindennek előtt az a legalázatlj hogy legyen kegyes Nagyságod valama Mai számunkhoz fél iv iiiollőkiet > iu eltolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom