Nyírvidék, 1887 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1887-01-02 / 1. szám

VIII. évfolyam. 4. szfini. Nyíregyháza, 1887. január 1. VEGYES TARTALMÚ HETI LAP S:f^BOLCSVÁRMEGYE HIVATALOS LA SZABOLCSVÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. \">. jy/ w -». . .,_ , . . . Megjelenik: hetenkint egyszer vasárnapon. Előfizetési feltételek : pöitán vagy helyben házhoz hordva: Egéiz ívre 4 frt. Félévre '2 > Negyedévre 1 » A községi jegyző és tanító uruknak egész évre csak két forint. Az elSflzettsi pénzek, megrendelések s a lap szétküldése Uraiban leendő fülszólamlások Joba. KI ele kiadótulajdonos könyvnyom­dájához (n így - debreczeni - utcza 1551. szám) intézendők. A lap szellemi részét képező küldemények, a szerkesztő czime alatt kéretnek bekUldettVÍ. Bérmentetlen levelek csak ismertt kezektói fo­gadtatnak el. A kéziratok csak világos kívánatra a »z illető költségére küldetnek vissza. Hirdetési dijak . Minden négyszer hasábzott petit-sor egyszeri közlése 5 kr ; többszöri közlés esetében 4 kr Kincstári bélyegdíj fejében, minden egyes hirda tés után 30 kr fizettetik. A nyílttéri közlemények dija soronkint 15 krajezár. Hirdetések elfogadtatnak lapunk rászére a kiadó hivatalban (uagy-debreczeni-utcza 1551. szám) : továbbá: (ioldberger A. V. által Budapesten. Haaseusteiu ég Vogier irodájaban Mécsben. Prágában é 8 Budapesten, valamint Németország és Svelcz fővárosaiban is. Dóra & Comp által Hamburgban. Olvasóinkhoz. A „Nyirvidék" a mai számmal működésének VIII-dik évébe lép. Tehát még fiatal vállalatnak mond­ható.£S mégis ott áll, ahol kevés hét éves lap áll. Nem akarjuk e helyütt elősorolni azokat a nehézségeket, amelyekkel egy vidéki lap, tehát a „Nyirvidék" szerkesztése és kiadása is jár. Több­ször szellőztettük már azt lapunk hasábjain. Csak olvasóink figyelmét kívánjuk felhívni la punk pártolására s az előfizetési megrendelések­nek idejében való megtételére részint azért, hogy lapunk kiadó hivatala kellőleg tájékozva legyen a nyomtatandó példányok száma iránt, részint azért hogy a lap postai szétküldésénél zavarok elő ne álljanak. És erre, t. i. a megrendelések gyors esz­közlésére, annyival inkább szükség van; mert már ez újév beálltával, lapunk bizonyos változáson megy át, ami a kiadó részéről szintén nem csekély áldo­zatot követelvén, az előleges tájékozás okvetlen szükséges. Átlátván ugyauis, mai regényirogalmunk helytelen és veszélyes irányát, s engedve azon több oldalról emelkedett kívánságnak, hogy vajha a „Nyirvidék" több szépirodalmi olvasmányt hozna: a ki&dó elhatározta, hogy 1887-től kezdve regény­nldléklettel kedveskedik olvasóinak. Tudva levő dolog ugyanis, hogy a vidéki la­pok általában, különösen pedig a „Nyirvidék" mint vármegyei hivatalos lap, csak nagyon csekély tért szentelhet a szépirodalmi olvasmányoknak; terje­delmesebbeket pedig, pl. regényeket, amelyek leg­inkább alkalmasak a lap terjesztésére, az olvasás megkedveltetésére, és az általános művelődés fej­lesztésére, egyáltalában nem közölhet. E körülményen kiván lapunk kiadója segíteni az által, hogy a „Nyirvidék" minden 2 dik szá­mával 1 — 1 ívnyi (8-ad rétü), tehát egész éven át 24—26 ívnyi s könyv-alakban nyomott regény mel lékletet küld szét azoknak az előfizetőknek, akik azt akár a „Nyirvidék,,-kel együtt, akár külön megrendelik. Az' előállható félreértések kikerülése czéljából kijelentjük, hogy a „Nyirvidék" előfizetési ára továbbra is 4 frt, a tanítóknak 2 forint marad, «s hogy a ,,regény-melléklet" Dem akar kényszer­melléklet lenni. Épen ezért a regény-mellékletre külön önállóau is előfizethetni, az alább olvasható feltételek mellett. Magától érthető, hogy a melléklendő regények, ugy irodalmi, mint erkölcsi tisztesség tekintetében, oly kifogástalan és válogatott olvasmányokat fog­nak nyújtani, amelyek olvasásánál a nliknek nem lesz okuk pirulni, s a melyeket az anyák nem lesz­nek kénytelenek rejtegetni növendék leányaik elöl. Kétségtelen, hogy e regény-mellékletek nagy mérvben emelni fogják a „Nyirvidék" irodalmi be­cset és igy sikerülni fog megyénk és városunk lelkes hölgyeit is megnyerni előfizetőkiil lapunk részére; ami mindenesetre szerencsés hóditás lenne. Jövő számunkkal első regény-melléklet képen dr. Heiszler Józsefnek a sárospataki főiskola egykori jeles tanárának és egyházi irónak „A Liga-jog" czimü nagyobb szabású történeti elbeszélését kezdjük meg; amely a ,XVII században több történeti fontosságú egyént szerepeltet és érdekes országos dolgot szellőztet. Hogy pedig ez elsőt, több is kövesse, az egyedül olvasóközönségünk érdeklődésétől és pártolásától függ. Ami a lapot magát illeti: figyelmünket főleg oda fogjuk irányozni, hogy hirlapi működésünk megyénk és városunk közügyeinek h atható s elő- I IV Mai számunkhoz a evre mozdítását, a köz szellem fejlesztését, társadalmi életünk élénkítését, tőlünk telhetőleg előmozdítsa. Valamint tehát eddig, ugy a jövőben is egye­dül a közjó az a szempont, a mely minket lapunk szerkesztésében vezérelni fog; egyedül helyi és vi­déki társadalmunk közös érdeke az a tényező, a mely tollúnkat czikkeink és közleményeink meg­írásánál vezetni fogja. De hogy működésünk sikeres legyen; hogy küzdelmünkben el ne lankadjunk : a megyei közön­ség támogatására is nagy szükségünk van. Fájda­lommal kell bevallanunk, hogy daczára annak, hogy lapunk mint megyei hivatalos lap, a megyei bizott­sági tagok nagy része még csak tudomást sem akar szerezni megyéjének egyik hivatalos orgánu­máról, amely nemcsak a hivatalos rendeleteket és körözvényeket, hanem a megyei élet erének minden legkisebb lüktetéséről is hű és alapos képet nyújt. Igaz, hogy a Lirlap'.i udaTom mai nap mái igen tekintélyes fejlettségnek örvend a hazában ugy, hogy aki egy napi lapot megrendel, minden nap bő értesülést szerezhet magának a nagy­világi eseményekről. De hát saját vármegyénk ügyeivel nem kötelességünk-e időnkint foglalkozni? Szabad-e a „noblesse obiige" elől elzárkóznunk; és saját közügyeink mellőzésével, mindig csak mások dolgaival bajlódni? Már pedig a mi szerény házi ügyeinkkel a nagy lapok csakis elvétve és nagyon röviden foglalkoznak. E szerep ma már kizárólag a megyei hírlapoké. Mégis sajnosan kell tapasztal­nunk, hogy megyei nagy birtokosaink és viriliseink diszes névsorából vajmi keveset találunk a „Nyir­vidék" előfizetői kőzött! Mi azonban bizunk megyei közönségünk haza­fiságában, bizunk áldozatkészségében, bizunk nemes gondolkozásában: hogy, e körülmény őszinte feltá­rása után, nem fogja pártfogását elvonni lapunktól, Szabolcsmegye hivatalos lapjától, amelynek főtörek­vése leend a jövőben, hogy a vármegye összes lakosai szellemi szükségletének egyik nélkiilözhetlen eszköze legyen. De hogy lapunk megyei minőségének, tehát hivatásának még inkább megfelelhessen, nem csak előfizetőkre, hanem munkatársakra is szüksége van. Felhívjuk ugyanazért mindazokat, akiket az Isten e tekintetben a kellő tehetséggel megáldott: keres­sék fel lapunkat dolgozataikkal, közleményeikkel s legyenek segítségünkre a közjó előmozdítását czélzó törekvésünkben. Végül, midőn köszönetet mondunk mélyen tisztelt előfizetőinknek az anyagi pártolásért; igen tisztelt munkatársainknak pedig a szellemi támo­gatásért: hazafias kézszorítással kérjük, hogy a ránk váró jövőben se hagyjanak el bennünket. Engedjék remélnünk, hogy a „Nyirvidék" nemcsak egy uj évfolyamnak, hanem egy szebb jövőnek is néz eléje. Ezzel a reménynyel és bizalommal kezdjük meg működésünket az uj évben, és kívánunk olva­sóinknak boldog uj évet! Az előfizetési föltételek: A „Nyirvidék" magában egé-;z évre 4 forint. Néptanítóknak egész évre 2 forint. A Nyirvidék" a regény-melléklettel egész f> forint. A „Regény-melléklet" magában egész évre 2 frt. Nyíregyháza, 1887. januárhó 1. A „Nyírvidék" szerkesztősége é8 kiadóhivatala. „Gazdasági Értesítő" és tél iv melléklet Hivatalos közlemények, 11,722. K. 1886! Szabolcsvármegye alispánjától. A községi elöljáróknak. A in. kir. belügyminiszter f. é. 65,109. sz. a. kelt rendeletét másolatban, szigorú alkalmazkodás végett oly felhívással hozom tudomásra, hogy ha az 1884. évben kiosztott fertőtlenítő szer a községekben már elhasználta­tott voíua, legalább annyit haladéktalanul beszerezve, készletben tartsanak. Nyíregyháza, 1886. deczember 19. Zoltán Jánoi, alispán. (Másolat a 11,722/1886. K. számhoz.) M. kir. bel­ügyminiszter. 65,109/VIII. a. szám. Körrendelet. Az or szág területén a mult nyáron fellépett ázsiai cholera, ugy a fővárosban, valamint a vidék azon pontjait!, ahol az akár egyes esetekben szórványosan, akár nagyobb számú betegüésekben észleltetett,, utóbbi időben örven­detesen alább szállt, sőt alapos remény van arra nézve, hogv az aráuylag rövid idő alatt teljesen mog fog szünui Ezen örvendetes körülméuy azonban logkevésbbé sem szolgáltasson indokot arra, hogy az emiitett kór tova­terjedésének meggátlása czéljából elrendelt s eddig fo­ganatosított hatósági óvintézkedések végrehajtása meg­lazuljon, vagy azok további folytatása körül bármely iránybau hézagos eljárás, sőt mulasztás tapasztaluké 1', hanem mulhatlanul szükséges, hogy amaz óvintézkedések, a téli évszakon át mindegyre, és pedig lelutőleg még fokozottabb mérvben, lankadatlan buzgalommal s teljés erélylyel tovább is foganatosíttassanak, s azok pontos végrehajtásának folytonos ellenőriztetése körül a legszi­gorúbb hatósági felügyelet, a legkisebb részletekig állan­dóan fentartassék. Mulhatlanul szükségesnek tartom tehál, hogy a levegő s talaj tisztántartásáról, a lakhe­lyiségek zsúfoltságának meggátlásáról s azoknak kellő szellőztetéséről, a piaczi s vásári rendőrség erélyes és folytonos gyakorlásáról, ugy az élelmi szerek és italok felügyeletéről, a fertőtlenítés kellő eszközléséről, a fer­tőtlenítő anyagoknak a megkívántató mennyiségben való készletben tartásáról, az orvosi segély biztosításáról, a jégnek elégséges mennyiségben való beszerzéséről s an­nak gondos eltartásáról, a lakosságnak elegendő s jó minőségű ivó vízzel való ellátásáról, a szegények részére ott, hol ennek szüksége fenn forog, főleg pedig népesebb városokban, népkonyhák s melegitő-szobáknak a lehető­ség szerinti felállításáról, s egyátalán mindazon köze­gészségi mozzanatok pontos megtételéről, melyek a jár­ványos kórnak lappangó csiráját is elölni, s igy annak tovaterjedését megakadályozni képesek, kellőképpen a legszigorúbb pontossággal gondoskodva legyen. Gondosan kell tehát felhasználni a téli évszakot oly czélból, hogy azon nem remélt esetben, ha a cholera a jövő tavaszszal netán még ismét mutatkoznék, az ország területe köz­egészségi tekintetben oly állapotban legyen, hogy e ve­szélyes kór, a kifejlődését előmozdító hatányokra sehol se akadjon. Sürgősen felhívom ennélfogva a törvényha­tóságot, hogy a fentiek értelmében közegészségi bizott­ságának folytonos támogatása mellett, saját ügykörében a legteljesebb buzgalommal és kitartással járjon el; és miután a tapasztalati tények szerint ott, ahol a köze­gészségügy összes mozzanatai teljes figyelemmel kisér­tetnek, s azokra kiváló folytonos gond fonlittatik, a járványok általában s igy a cholera is, a kifejlődésükre kedvező talajat elveszítik s tovaterjedésükben sikeresen meggátoltatnak; ennélfogva kiváló súlyt fektetek arra, hogy az általános közegészségügyet előmozdító minden tényező felkarolt,assék, valamint annak előmenetelét gátló miiiden hatány lehetőleg és gyorsan megszüntettessék; mihez képest megkívánom, hogy a törvényhatóság e rész­ben a leghatásosabban mutatkozó s legkiterjedtebb irá­nyú intézkedéseket tegye meg, s azok foganatosítását kellően ellenőrizze. Az ellenőrzés pedig akként gyako­roltassák, hogy a tiszti fő- ós hatósági orvosok, nemkü­lönben az illetékes közigazgatási közegek, az egyes köz­ségeket s helyeket időnként lehetőleg gyakran, szemé­lyesen szemléljék meg, az intézkedések pontos végrehaj­tásáról szerezzenek meggyőződést, s a tapasztaltakról, esetleg javaslataik kíséretében mindenkor tüzetes jelen­tést, tegyenek illetékes hatóságaiknak. Meg vagyok győ­ződve arról, hogy a törvényhatóság mindezen intézkedé­van csatolva. '•O 8513

Next

/
Oldalképek
Tartalom