Nyírvidék, 1899 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-08 / 1. szám

nN T I lt V 1 U fc K." K készségeért, * műkedvelői szereplöknek kiváló sikeres működésökér- hálás elismeréssel adózik, a felülfizető es belépti jegy'iket beváltó kegyes adakozóknak pedig őszinte köszóietél nyilvánítja a rendezőség. — lilájától felfüuiresztett Jegyző. A vármegye főispánja Ftgler János izenl-györgy-ábrányi községi jegyző ellen * fegyelmi vizsgalatot elrendelte s e hataro­zatavai egyidejűleg Fleglert állásától felfüggesztette. — A nníykállól önkéntes tűzoltó-egylet január bó i-án a n.gyvendeglö nagytermében ujat penztara javára zártkörű tánczvigalinat rendez. A rendezőség élén állanak: Dr. Ksllay Rudolf, elnök. Dr. Bleuer Miklós, alelnök. Pechy Gábor, főparancsnok. Gáspár Gyula, al­paranejnok. Horváth István, segedtiszt. Mandel Sándor, titkár. Dr. Kelen Lipót, orvos. Lévay Sándor, úgyész. Pethő András, pénztáros. Benedek Lajos, szakaszparancs­nok. Nagy Dezső, szertárnok. Kalmár ÖJőn szakaszpa­rancsnok s a következő tagokbol álló rendezőség: Ab­korovits Tamás, Balogh Sándor, Bcnyovszky József, Ber­náth István, Csáji István, Cseprega Károly, Cseprega János, Csorna Imre, Daku István, Dinkó János, Dankó Mihály, Dávid József, Divizi Lajos, Feick Vilmos, Fuchs József, Haranghy Ferenc/, Klaniczi János, Katona Gusz­táv, Katona Mihily, Kolozsváry Dezső. Kovács Béla, Kovács István kőmives, Kovács István kovács, ifj. Mol­nár Lajos, Mosolygó István, Nagy Géza, Pócsi János, Kácz Gyula, Sárosi .Miklós. Szabó Lijos, Tündik András, Vékony Ignácz, Vékony Mihály, Kocsis József kürtös. Belépti-díj; személyjegy 1 korona, családjegy 3 korona. Feiúlfízetésck köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug­táztatn ik. Kezdete este 8 órakor. — Köszönet nyilvánítás. A báró Ilirsch Mór jótékonysági és önsegélyző egyesület központi elnök­ségétől hozzám juttatott 5 frt rendkívüli segélyért, mi-* dőn hálás köszönetet mondok, ajánlom ez egyesületet mindenkinek, mert jótékonysága állal a szegénysorsuakon roppant könnyít. Nyíregyháza, 1898. deczeraber 31-én. Sarkadi Kdrolyné. — Halálos esés. Frctka János helybeli gazda­ember péniekea délután tanyájára igyekezett feleségé­vel talyigán. Útközben a lova a t. löki uton, a köze­ledő vonat robogásától megbokrosodott s a talyiga az útszéli árokban olyan szerencsétlenül borult föl, bogy Frcska szörnyet halt, felesége pedig súlyosan meg­sebesült. — Megszökött beteg. Mióta a trachoma, ez a veszedelmes és ragályos szembetegség az ország több helyén fellépett, a belügyminiszter rendelkezése folytán, a munkásokat különös figyelemmel kísérik, s nemcsak időszakonként alapos vizsgálat alá veszik őket, hanem megvizsgálják akkor is, mikor munkakönyveiket kiváltják, így vette észre az orvosi vizsgálat Grogovszky Antal galicziai származási nyírbátori szeszgyári munkáson is, hogy traehomában szenved. Nyomban be is akarták szállítani a nagykallói közkórházba, Grogovszky azonban ugy megijedt a kórháztól, hogy megszökött s valószí­nűleg hazájába vette útját, hogy oda is bevigye a tracho­mát, ha ugyan ott még eddig nem lenne. , — Ken ni ót rendez az izr. nőegylet január 21-én, melyre mint értesülünk, kedves háziasszonyokat és sok szép ügyes házi kisasszonyt nyert meg az elnökség, kiknek közreműködése inár jó eleve biztosítja az est erkölcsi és anyagi sikerét. — A villamos vasút. Mint mult számunkban említettük, a .Magyar vasúti forgalmi részvénytársaság* a város képviselőtestületéhez deczember tí-án beadott ajánlata mellett fekvő szerződés tervezetének némely pontjára a bízottság attól kívánt nyilatkozatát e hó 21-én beadta. A bizottság a mult csütörtökön délután vette ismét tárgyalás és összehasonlítás alá a két szer­ződést. Ezen összehasonlítás alapját a bizottság, mint amely ezúttal csupán az összehasonlításra és vélemény­adásra nyert megbízatást, mint értesülünk, azon véle­ményt terjeszti a képviselőtestület elé, hogy a .Magyar vasúti forgalmi részvénytársaság* szerződés tervezete a .Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok szá­mára" czég tervezetével kedvezőbb, mert benne ugy a személy, mint a teheráru forgalom maximális díjtételei alacsonyabbak; a vonatok kötelező közlekedtetése sűrűbb; a beváltási árak olcsóbbak; a város belterületén vas­oszlopok alkalmazását köti ki és végűi ezen szerződés a villamos világítási szerződéstől független lévén, a vilá­gítási szerződés tartalmának kiterjesztését nem igényli. A szerződéstervezet és az arra vonatkozó nyilatkozat, valamint a bizottság véleménye sajtó alatt van, s a ja­nuár 10-re tűzött közgyűlést megelőzőleg lehetőleg 8 nappal a képviselőtestület tagjai között szét fog osztatni. — TUz. Berczelen e hó 25-én, Karácsony első napján, este 8 órakor a községháza — eddig még isme­retlen okból — kigyulladt s teljesen leégett. A tűz oly rohamosan terjedt, hogy az összes községi iratok, sőt valószínűleg a beszedett és be nem szállított közpénz is a lángok martaléka lelt. — Választás. A kereskedő-ifjak egylete a Nyíregy­házáról elköltözés folytán lemondott Léderer Ignácé he­lyére Klár Andor nagybérlőt választotta meg elnökeül. — Uj kazánvizsgáló biztos. A kereskedelemügyi miniszter Krtutzer Balázs kir. mérnököt Debreczen szék­helylyel, a Szabolcs és Hajdú vármegye, valamint a Debreczen város területén levő gőzkazánok ügyeinek ellátásával megbízta. — Halálozás. Csak négy hónappal ezelőtt temet­tek el általános részvét mellett a férfi kora delén elhalt Vojtovics Bertalant. Ifjú felesége a héten követte a sírba. A család a következő gyászjelentést adla ki: Vojtovits Zoltán, Dezső, Margit, Jolán és Berti, mint gyermekei; Tolnai Sándorné mint anya férjével, s Ilonka mint testvére, valamint Soltész Jánosné férjével és Pothorszky Jánosné férjével mint nagynénik; özv. Juhász Mátyásné gyerme­keivel, Sesztay Pálné férjével és gyermekeivel, az összes rokonság nevében is fájdalomtól megtört szívvel jelentik szerető édes anyjuknak, jó gyermeknek, testvérnek, sógornőnek és rokonnak özv. Vojtovits Bertalanné szül. Bodnár Erzsébetnek f. hó 27-én délután félhat órakor, életének 30-ik evében, özvegységének negyedik hónapjá­ban rövid szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megboldogultnak hűlt tetemei folyó hó 29-én délután 2 órakor fognak a vasút melletti sírkertben örök /iyu­galomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat f. bó 30-án délelőtt 9 órakor fog az egek Urának be­tnutattalni. Nyíregyháza, 1898. deczember 18-án. Áldás és béke lengjen drága hamvai felelt! — A nyíregyházi polgári olvasó egylet éri koigyúUu-t január hó 6 an délután fél 3-tol tartja meg az egy' et helyiségében. — Mikor számítunk koronákban I Jó ideje ké­szülődnek arra, hogy a régi forint—krajezár bzámitás helyett hivatalosan is behozzak a korona --filterekben való számítást. A törvényjavaslat is be van nyújtva a képviselőházhoz, amely a kötelező korona számításnak 1899. január l-én való életbelépéséről szól, a hivatalok* ban is megtették a szüksége* előkészületeket, sok helyen a nyomtatványok is készen állauak, ámde a honatyák obstrukeziónak nevezett bőbeszédűsége megakadályozta ennek a javaslatnak tárgyalás alá velelél is. így követke­zett be az az állapot — aiuiről a pénzügyminiszter kör­rendeletben Is értesítette a peiuújcyiga/gjtóságokat — hogy január 1-vel a kötelező koronaszamitas éleibe nem léphet. Minthogy pedig az évkö/.hen való életbeléptetés mar cs k a különböző könyvelési munkálatok atdogozasa­nak óriási munkája miatt is kivihetetetlen, a kötelező korona számitásnak az 19O0 éri január 1. e'őiti életbe­léptetésére még csak gondolni sein li-heL — l'alaczkok és poharak hitelesítése. A keres­kedelemügyi miniszter a vendeglökben, korcsmákban és egyéb nyilv .nos helyeken kimérésre és m rtek gyanlnt használt palaczkok cs poharak koronabélye^gel hitelesí­tetten való használatára vonatkozólag 31,482 97. számú rendelet életbeléptetése idejének elhalasztása tárgyában a követ:ezö rendeletet adta ki: .Az 1897. évi auguszlus hó 21-én 31,192. szám alatt kiadóit rendeletcin a ven­déglők, korcsmák és egyéb nyilvános helyeken kimérésre és mérték gyanánt ha»znált palac/.kok és poharak korona­belyeggel hitelesítetten való kötelező használatát 1899. évi január hó 1-től kezdódőleg állapítja meg. Miután azonban a jelenleg közhasználatban levő p ilaczkok és poharak hitelesítése körül olyan nehézségek merültek föl, a melyek idézett rendeletemnek ez eredetileg megállapí­tott határidőben való életbeléptetését, illetőleg annak egész terjedelmében való állalanos végrehajtását gátol­hatnák, ennélfogva a többször idézett rendelet életbe­léptetési idejét ezennel 1899. évi julius hó 1-éig halasz­tóm el." — Szerencsés választást ejtett a gróf Eszterházy Géza-féle cognacgyar részvénytársaság, ezelőtt hat hónap­pal vezérigazgatójává választván a szakkörökben általán tekintély gyanánt elismert Sárkány Arno'.d pestmegyei virilis földbirtokost. Az uj vezérigazgató minden izében szakember, állásának elfoglalása után pár héttel külföldre utazott tanulmányozandó a cognacipar Úrén előfordult haladásokat. A Francziaor-zágban látott újítások és az Angliában a szakgépek körül tapasztalt javítások és uj alkotások arra birták Sárkány urat, hogy a vezetése alatti gyárat uj angol gépekkel lássa el, és a gyártást teljesen uj modern alapokra fektesse. A megtelelő mun­kálatok immár befejeztetvén, az Eszterházy gyár a leg­magasabb színvonalra emelkedett s a máris mutatkozó eredmény már most is igazolja, hogy a gyár vezetése tényleg szakavatott és hozzáértő kezekbe került. — Szives kérelem. A .Budapesti Újságírók Egye­sülete" szives kérelemmel járul mindazokhoz, kik az újságírói segítő alap javára rendezett sorsjáték sors­jegyeiből bizonyos mennyiséget kaptak, de sem a sors­jegyeket vissza nem küldöttük, sem azok árát nem fizették le, az egyesület fölkéri őket, hogy miután e sorsjegyek a húzásoknál amúgy sem érvényesek, szíves­kedjenek azokat a sor.-jálek kezelőségének (Budapest, Kossuth Lajos-utcza 1.) mielőbb visszaküldeni, akár bérmentetlenül is. Az egyesület figyelműkbe ajánlja azt, hogy mivel a közönség nagy mértékben keresi a sors­jegyeket, a visszaküldés elmulasztásával egyenesen a jótékonyczélu újságírói segitő alapot károsítják meg. Fölteszszük mindenkiről, hogy ezt nem akarja. — A jégverés megakadályozása. A napokban egy kis könyv jelent meg a német könyvpiaezon, amely kimerítően tárgyalja azt a módszert, a mit a stájer he­gyekben két esztendő óta — viharágyuzás néven — tel­jes sikerrel alkalmaznak a jégverések megakadályozására. Ötven négyszögkilométeres (I négyszög mértföld 10.000 hold) területen 34 inozsárágyu-telep van felál­lítva, a melyek mind megszólaltatnak, ha a jelek azt mutatják, hogy erős vihar közeledik. És ezen a nagy területen, a hol azelőtt orkánszerü viharok járlak, két év óta nem hogy jégeső, de még villámcsapás sem volt. Mivel a kis könyv adatai a gráczi meteorlogiai k advá­nyokka! megegyeznek és a viharágyuzást már nem kísér­letek czéljából, hanem a termények megvédése miatt eszközük, a gazdaközönség érdekében hasznosnak tart­juk a viharágyuzás leírását közölni. Három decziméter magas mozsárágyú fölé kél mé­ter magas vastölcsért erősilnek, szélesebb nyílásával föl­felé, az ágyúba pedig 75 gramm puskaport tesznek s fadugójal leszorítják. Mikor az ágyú elsül, a tölcsér a levegő rezgéseit 20 másodperczig fentartja és több ezer meter magasságba kényszeríti. Ennek a levegőrezgésnek az az eredménye, hogy a jégfelhőképződes legfontosabb előfeltételét, a légkör abszolút nyugalmát megzavarj i s így a helyett, hogy jég hullanék alá, legfölebb dara esik. Ennek a tüneménynek abban rejlik az oka, hogy a víz­gőzök nagy magasságban a fagypont alá hűlnek s ha olt szélcsend van, nem képesek jéggé kristályosodni, hanem lassankint nyomulnak lefelé, melegebb régiókba. (Álló tavak szélcsend idején gyakran lehűlnek a fagy­pont alá és nem képződik rajtuk jég, mert az abszolút nyugalom miatt nem tudnak lecsapódni a jégkristályok. Ha ilyen tóba egy gramm sulyu jégdarabkát beledobunk, egy. pillanat alatt az egész tó felszíne jéggé dermed.) A melegebb régiókban a vizgőzök porszemekre akadva, a nagy tömeg egy része megolvad és felemelkedik, egy-egy porszemet ragadva magával. Mikor ismét a inagasbi jutnak a párák, lehűlnek a fagypont alá és a porsze­mekre lecsapódnak, mint a jégkristályok. Ha ebben a pillanatban szélcsend van a jéghideg, alsóbb rétegekben, akkor az önsúlyúktól lehulló daraszemek ezeken a réte­geken átesve, egy pillanat alatt diónagyságu jégtömege­ket szednek magukra, épen úgy, mint mikor egy egés tó csendes vize ráfagy egy gramm sulyu jégdarabra. Ha a mozsárágyuras a <1 irak< pzódes előtt okoz legrezgest, akkor a porszemek hijján a hidegpárák lecsapódnak s ises közben vízzé melegednek, ha pedig a daraképsddés alatt kezdenek csak működni, akkor darabullást idéznek •lő, de jeget semmi esetre sem. — Sokan fogják ezek ellenében felhozni azt, hogy a mozsárágyú semmit sem használ akkor, ha a jegfelböt készen hozza már a szél magával. Anélkül, bogy bővebben kellene foglalkozni ennek az állításnak a megczáfolasiral, elegendő arra hivatkozni, hogy vannak 300 grammos jégdarabok is, a melyeket pedig a szél nem vihet magával. A jéf tehát mindig olt keletkezik, a hol leesik s igy az ágyúzás mindig megakaszthatja a jégetést. Mikor így meg van állapítva az agyuzas hasznos­sága, egy nagyon fontos kérdés merői fel, hogy tudni­illik olcso-e ez a viharágyuzás P A jelenleg megvédett 50 negyszögkilométernyi területen egy telep teljes be­rendezese 5 ágyúval 40 forintba került, tehát az egetz l4oo forintba. Az összes ágyuknak egyszeri kisüléséhez 5 frt 20 krajezar ára puskapor kell, ugy, hogy egy év alatt 2 — 3 száz frt ára puskapor teljesen elegendő. Ha egesz Magyarországot viharOgyukkal latnak el, az összes berendezesi költségek ót millióba kerülnenek, a mi által Migyarorszag egyszer s mindenkorra meg lenne mentve a jégveréstől, sől ha szabid liinni Prohaska graczi tanár állításának, az időjárást ily nagyszabású berendezésék segélyevei, egeszeu tetszésük szerint lehetne irányítani. — Hirtelen halál. Leszkoven Ádám nyugdíjazott kir. törvényszéki kézbesítő at év utolsó délelőttjén még aláíratta a nyugdíj nyugtáját a polgármesterrel, azután haza ment s asztalhoz olt. Hirtelen rosszul lett s holtan AHKteeneti. Szívszélhűdés érte. — UJ Idők. Előttünk van ennek at igazán nagy­szabás a ugy irodalmi, mint művészi tekiotetbea magas siínvonaloD álló heti lapnak a karácsonyi száma. Egész album ez, rendkívül érdekes, gazdag tartalommal, szebb­nél-szebb képekkel, színes mümelléklettel; llerczeg, Bródy. Benedek, Sebők, Tábori, Lyks, Sssbolcska, Tele­kes B)la közleményeivel. Farkas Imre ,A szerelem tudománya* c.im alatt bájos vígjátékot irt a karácsonyi számba, mely műkedvelői előadásra is alkalmai. Aggházy Károly pedig gyönyörű .Hallgató* czimű szerzeményé­vel fog nagy örömet szeresni a zenét kedvelő olvasók* oak. — Képei közül kiemeljük egész gyűjteményét a legszebb Midonna-képeknek s végül .Piroska meny­mzonj* színes múmellékletet, mely Vaszary János festménye után készült. A leggazdagabb külföldi képei lapok sem nyújtanak ennél többet-ssebbet. —Felhívjuk 'ilvatóiuk figyelmét az Uj Idők-re, mert nemcsak a karácsonyi száma ilyen szép, de változatos, érdekei mindig; a magyar családnak a lapja minden tekintet­ben. Negyedévre 2 frt. — Kiadó-hivatal :} Budapesten, Andrássy-ut 10. sz. — Köhögés gyakran előhírnöke a tüdóbajoknak s nem ajánlható eléggé ezen köhögés gyors megszüntetése. A Szent György-teát és Szent-György-hurut port, mint olyan szereket, melyek már sok ezer esetben eredmény­nyel használtattak, melegen ajánlhatjuk t. olvasóinknak. E kitűnő készítmények nemcsak a köhögést, hanem a légcső és gége összes betegségeit, valamint rekedtségel és asthmát is kiváló sikerrel gyógyitj&k. Teljesen ártalmatlanok, gyermekeknek is beadhatók. Valódi minőségben csakis a Szent-György-gyógyszertárban kaphatók (Bécs, V. Wimmergasse 33) A 2 csomag ára 1 frt 20 kr portó nélkül. — Könyv a magyar népről. (A msgysr nép múltja és jelene. Irta: Benedek Elek I kötet: A szol­vaságtól a szabadságig. Számos szövegképpel és mű­melléklettel. Az Athenaeum kiadása. Ára diszkötésbeo 8 forint.) Levé tárakból, régi okmányokból még nem lehet a magyar föld népének történetét jól megírni. 0 yan iró munkájához hasonlítana az, a ki szűk, sötét szobájába visszavónulva zengené a természet bűbájos­ságát, azét a természetét, melyet csak dohos könyvek­ből ismer. A nép történetét megírhatja szoba-tudós, megírhatja könyvmoly, de olyan lesz a könyve, mint a tájkép, mely fotográfia után készült. Más lesz azon a dérűs ég kékje, más a fűnek zöldje, más a lombja, rétje, más a hegye, völgye. Minden ott lesz, csak as élet lehelete nem árad szét rajta. Hogy milyen teljes együttérzést kiván meg e nép attól, ki tolmácsolója óhajt lenni, legjobban a népieskedő költők és írók ku­dircza mutatja. Hiába a vers ütemes formája, hiába a népdalokból ellesett fordulatok, népies szólásmódok, tájszavak: az egész mégis csak ugy fog hisonlitani e nép ajkán született dalhoz, mint valami ügyesen ösz­szeszerkeszte't automata beszéde egy élő ember sza­vához. A szók elhangzanak, de nem rezeg bennük a sziv érzése, nem viharzik bennük a lélek indulata . . . lm az okok, amiért kezdettől fogva örömmel hallottuk Benedek vállalkozásának hírét. így gondolkoztunk: lehet, hogy valamely akadémikus történetíró az adatok nagyobb tömegét halmozoá fel könyvében, valószínűleg több könyvnek a czimét idézné, több forrásra hivatkoz oek, de aligha a maga valóságában mutatná be a népet, melynek megismeréséhez, méltánylásához kevesebb könyv­tári adat. de annál melegebb sziv kell. — Bator-kiállitás. Megtekintéire valóban érde­mes s minden szemet gyönyörködtető bator-kiállitás van Jakabovits Mór jó hírben álló bútor kereskedő czég kirakatában, a hol a közönség már gyakran meg­lepően szépet és ujat látott. Ugyanígy volt ez a mult­korában, midőn is egy igen szép kivitelű complet mac higoni szalonnak akadt sok nézője. Most ismét egy barokk stylben készalt teljes szalon — függönyökben és drapériákkal látható, mely finom nehéz selyem szö­veteivel és paszományaival x fantasztikus alkotású s szolid kivitelű. Kiválik s rokoko szalon tükör, gazdag ftragványokkal ékesítve, mely az egésiszel együtt im­pozáns látványt nyújt. < — Felhívjuk t. olvasóink figyelmét Kmitz Ödön balassa-gyarmati gyógyszerész Anticalvüs hsjkihallás, fejkorpa, kopaszodás elleni szer hirdetésére. — Lapunk előfizetőit a közöttük a községek t. elöljáróságait a hátralékos elő­fizetési dijak sürgés beküldésére tisztelettel lel kérj ük. \ ( ! s v. v v v

Next

/
Oldalképek
Tartalom