Nyírvidék, 1901 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

XXII. évfoly Nyíregyháza, 1901, január 6 DEK. SZABOLCSVÁRMEGYE HITALALOS LAPJA. A SZABOLCS7ÁRMEGYEI KÖZSGI JEGYZŐK ós A SZABOLCSMEGYEI ÁLTALiNOS TANÍTÓEGYESÜLETÉN"EK HIVATALOS KÖZLÖNYE Megjelenik hetenbint egyszer, vasárnapon. A lap szellemi részét képezd küldemények, a szerkesztó csime alitt kéretnek beküldeni. n..|i „Slí'ftííS•• Az előfizetési pénzek, megrendelések t a poetan vagy helyben házhoz hordva: , , • i 1 j- i 1. x "re 8 korona. \ aP, felküldésé targyaban leendő felszo- „érmeütetleu levelek csak ismert kezektói Kél évre 4 . lamlatok Jóba Elek kiadó-tulajdonos fogadtatnak e. könyvnyomdájához iskola-utcza 8. szám k ké ziratok csak világos kívánatra » az (Jánószky ház) intézendők. illető költségére küldetnek vissz*. erre . . Negyed évre 2 „ A községi jegyző és tanító uraknak egész évre csak Bégy korona. Egy gzátu éra 20 flllér, Hirdetési dijak: Miudeu négyszer bssábszott petit tor eiyutr közlése 10 fillér; tlbbszftrl közlés esetében 8 fll. A nyílt-téri közlemények dija toronkiat 60 flllér: Apró hirdetések 10 szói* 40 fii., miodaa további sió 1 fll. Vastag betűvel szedett k itszereun számit. Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza 8-ik szám); továbbá: Goldberger A. V., Ecksten Bernát ós Általános Tudósiti által Budapesten, Haasenstein és Vogler irodájában Bócsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban és Dorn L Comp. által Hamburgban. Hivatalos rész. :!01.11 — 1900. K. Szabolcs vármegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgármesterének én községek elöljáróinak. A főldmivelésügyi m. kir. miniszter 96701—000. számú rendeletét közhiiré tétel és alkalmazkodás végett másolatban közlöm. Nyíregyháza, 1900. deczember 20. Mlkccig János, alispán. (Másolat.) Magy. kir. főldmivelésügyi miniszter 96701—900. szám. Folyó évi junius hó 1-én kelt 45574. szánni körrendeletem hatályon kivül helyezése mellett miheztartás és a kirendelt szakértők és a marhalevél­kezelők megfelelő utasítása végett közlöm, hogy a raga­dós tüdŐlobbnik jelenlegi elterjedéséhez mérten a német kormány által folyó évi november hó 22-én 95. szám alalt közzétett kimutatás szerint a szarvasmarháknak Németországba való bevitele a ragadós tüdőlob esetleges bohurczolásának veszélye miatt ez idő szerint Magyar­ország Szepes vármegyéjéből tilos. Egyúttal megjegyzem, hogy oly törvényhatóság lerületéről, melynek területén csak egy községben is ragadós tüdőlob megállapiltatott vagy uralkodik, a miről a szakértők a nekik hetenként megküldött „Főldmivelés­ügyi Értesítőből' mindig hiteles tájékoztatást menthet­nek, szarvasmarhát Németországba szállítani feltétlenül lilos tekintet nélkül arra. hogy az illető törvényhatóság neve a német kormány által időnként közzélelt kimuta­tásba felvételell-é. Budapest, 1900. deczember 13-án. A miniszter megbízásából: Csabay, s. k. A kisvárdai járás főszolgabirájától. 13933—1900. K. Körözés. Eimer Ignácz kisvárdai lakos órás üzletének kira­katából folyó hó 24-én délulán 1—2 óra kőzött 2 drb arany R'unontoir órát ismeretlen tettes ellopott. Az órák közül egyik 233055. számú arany Anker Remontoir duplafedéllel, a külső gravírozva, a belső melall; a másik Anker Remontoir hármas arany göm­bölyű fedéllel grilosirozva. * Féltalálás esetén ezen hatóság értesítendő. Kisvárda, 1900. deczember 28. Virányi, szolgabíró. A „NYIRVIDM* TÁKCZÁJA, Árkon-bokron át. A lovak már nyergelve vannak. A lovászok nagy körbeu párosával vezetgetik óket az istálló elótt a tágas térségen, melynek apróazímü kavic-porondja át­nedvesedve az óazi nyirkosságtól zajtalanul l.'pul össze a ptriplk vasalt körmei alatt. Az iudulást csak a köd hUráltatj*. Oiafent már ritkul ugyao, de azért még nem tud felszakadni. A uap erőtlen, bágyadt féuyü ko­rongja kUzködvtj bontakozik ki a lassan gomolygó szürkeségből ós csak mikor az első napiugár akadály­talauul röppen át a nyirkos őszi légen, mozdul meg hirtelea a szürkeség. Á szétszakadt fátyol mind kisebb darabokra rongyolódva egy kis ideig móg ott kavarog a tarlók felett, aztáu úgyszólván pillanat alatt tűnve el a látóhatárról, teljes pampájában tárja fel az őszi tájképet pókhálós tarlóival, megtépászott kóróju tengeri­földjeivel, sárguló kökényfa- ós c-iip'ierózsa-bokraival. Még érezni a fölszakadt köd után maradt hideg nyirkosságot, mikor az uriovasok megérkeznek. A iovak nyugtalanul harapják zabiájukat, ágaskodaak, kapálnak és horkolva szívják magukba a hűvös őszi levelét. Némelyik, mintha ércíből öntötték volna, első lábait megtorpintva mozdulatlanul áll meg, csak szemeinek tűse és mozgó orczlmpájs árulja ei hogy él. Aztán nyakát hosszan előre nyújtva, ideges vágyódással nyerít ki • körülfekvő lankás pusztasághoz, mintha csak mintha csak mondana, hogy: szervusz, siervusz midjárt találkozunk! A lovasok egytől-egyig jó ismerősök, vig edmborák­Akad köztük a tizenöttől egész az öiven évesig minden korból va'ó. A fiatalja csak u»y betyárosan, csikós módra, egy kapádra szökik lóra. Az öregebbek már 29612 —1900. K. Szabolcsvármegye alisánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. Kőzhirrététel és nyomozás végett közlöm, hogy Nyíregyháza város polgármesterének 892/900. M. R. számú jelentése szerint a folyó hó 10-én megtartott nyíregyházi országos vásáron Törzsök János pazonyi lakos kárára 1 db. 9'/, éves kékes szőrű fejős tehén elbitangolt. Nyíregyházán, 1900. deczember 13. Mlkecz János, alispán. 29013—1900. K. Szabolcsvármegye alispánjától. Szabályszerű közhírré tétel és nyomozás végett közlöm, hogy Nyíregyháza város polgármesterének 893/900 M. R. sz. jelentése szerint, a folyó hó 10-én meglarlott országos vásár alkalmával Márton János vencsellői lakos kárára 1 db. &*/, éves fehér szőrű, P. L. bélyegű tehén elbitangolt. Nyíregyházán, 1900. deczember 13. Mikecz János, alispán. 30522—1900. K. Szabolcsvármegye alispánjától. Hivatkozva a folyó évi október hó 29-én kelt 25605 számú értesítésemre, tudomására hozom, hogy a Demecser községben fellépett sertésvész folytán elrendelt zár folyó évi deczember hó 21-én feloldatod. Nyíregyháza, 1900. deczember 24-én. Mikecz János, alispán. 29G78—1900. K. Szabolcsvármegye alispánjától, A ny.-bátori járás főszolgabirájanak laSK/SO"). szám alatt kelt körözvényét szabályszerű nyomozás s esetleges intézkedés végeit másolatban közlöm. Nyíregyháza, 1900. deczember 14. Mikecz János, alispán. 13895—900. K. Körözvény. Bleuer Béla kárára f. év deczember hó 3-án a Kis-Léta község határában fekvő .Nagy Völgy" tanyán levő ménesből egy 7 éves hasas kancza, pej ló, nyakán jobbról ismeretlen bélyegű, egy darab sárga szőrű 3-éves csikó homlokán csillag; egy 2 éves fekete szőrű csikó —1 nem virtuskodnak. Kényelmesen, kengyelvasban szállnak fel. Némelyik mir a lovász segítségét is igényae veszi. Da csak egy pillanatra. Csak épen addig, míg felka­paszkodik és a szárakat összeszedi. Ht aztán elhelyez­kedett, ép ugy megüli a lovat, mint a fiatalja, sőt még talán jobban, mert nem izgatja folyton az amúgy is türelmetlen paripát. Mikor aztun mindnyájan lóra ültek, eleresztik az agarakat is. Azokat a nyafogó, u;rá'ó ördögfiókokat, melynek izmaik mintha rugókból lennének, örömükben méteres szökésekkel szaladják körül az udvart, aztán hogy a hangos hó ide ue lóhoz te kiál­tásokra visszaszágu'danak, gazdáik kereséséhez látnak. — Felágaskodnak egész a nyereg táskáié. — S'.aglálva, szűkölve járnak egyik lótól a másikhoz. Ugrálnak jobbra, baira, ló szügyire, nyakára, marjára uiiközbeu szeretettel gyöngédséggel nyalogatják meg a lovak bársonyos orrát, melyet azok barátságos szaglálással nyújtogatnak a tolakodó bajtársak felé. A nyafogó konczertnek, melybe összhangzatosan vegyül bele egy-egy ostorcserdités, csak az iudulás vet véget. Elől lovagolnak az urlovasok az agarakkal, pár lépéssel hátrább a kiseró lovászok. Mindenki ahhoz ssegődik társnak, a kihez éppen tetszik. I t nincseuek olyan szigorú törvények, mint a puskásoknál. Itt fékte­lenül neki lehet ereszteni a jókedvet, ha van. Lehet hangosan beszélgetni, adomázni, nevetni, ha van min. L9het szivarozni, pipízni: kinek melyik esik jobban. Ha tetszik pattoghat az ostorral, ht tetszik flcíánkJ­tathatja lovát. Itt igen sok meg van engedve, mert itt nem lehet nagyképűsködni. Itt úgyis eldől elébb u'óbb: ki a legény a gáton. És a kinek jó lova, meg bátor­sága nincsen, az úgyis hiába hegjel, hiába ficánkoltat. mert az olsó akadálynál úgyis biztosan elmarad A .lefuvás után" pedig hiába igyekszik magát tisztára mosni. Az már nincs megengedve. A ki elmaradt, az elmaradt. Annak vagy a lova rosz, vagy ő rosz lovas. w Mai w&mnnk 8 oldalra terjed. nyakán jobbról ismeretlen bélyegű, elbitangolt s mai napig feltalálható nem volt. Ny.-Bátor, 1990. decz. hó 10. l)r. Leövey Elek, főszolgabíró. A kisvárdai járás főszolgabirája. 13968—900. K. Körözés. Nincsák Mihály ajaki lakos Ajak község elöljáró­sága által 1900. évi deczember hó 13-án 136G—903. községi és 158634. törvényhalósági szám alatt 1 darab 7 éves fehér szőrű tehénre kiállított járlat levelét el­vesztette. Érvénytelennek kimondatik. Kisvárdán, 1900. deczember 28. Angyalossy, főszolgabíró. 30822—1900. K. Szabolcsvármegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. Értesítem, hogy Szalóka községben Antal Aron kárára 1 drb tehén lépfene miatt elhullott s ez okból a nevezett ló és szarvasmarha állománya zár alá helyeztetett. Nyíregyházán, 1900. deczember 30. Mikecz Jáno^Mispán. 30020—1900. K. Oolcsvármegye alispánjától. Aradvármegye aXiiispánjanak 3)8Í í>;J90<"». s z. a| att kell körözvényét szabályszerű nyomozás végett oly felhívással kőzlöf'm, hogy nevezettek tartózkodási helyének feltalálás esetében iioszám jelentés teendő. Nyíregyházán, 1900. deczember 18. Mikecz János, alispán. (Másolat.) Aradvlh^jye alispánjától. 30315(900. se. Valamennyi törvényhatóságink. Szalka Ferenc* 1879. évbeli születesü, Preisz Adol/V 1878. évi születésű, Baner János 1879. évbeli születésű cserraíi illetőségű had­kötelesek állítási kötelezettségeknek eleget nem tevén tisztelettel felkérem tek. ezimetj> hogy nevezettek körö­zését hatósága területén elrend elni s feltalálás esetén hivatalomat értesíteni méltóztassék. Arad 1900. évi november hó 17. Az alispin tái^ol: Schill József s. k. főjegyző. i Aetán punktum, le van tárgvalvn. Ilkába mindm beszéd minden magyarázat. Az indulás u'áu még egy utulmas rósz következik. Az ut egy darabon a falua vezet Nkeresztűl, a melyen át pokoli zsivaj, lárma, a hizőrző kuv^vjok acsarkodó csahillsa kiséri a társaságot. Mikor wgU az utolsó ház is elmarad a lovasok mögött, az u'babJb útszéli árkot átugratva az egész társaság jobbra forduV.' Az árkon lul egy gyönyöiü terep következik. Egy nagy darab, szemmel alig belátható földterület, melynek sima lankásságát csak itt ott zavarja egy egy kisebb földpuposodás. Legelői egy nagy tábla ugír terűi el. Helyenként tele van szórva magas szlru httáugkóró, czigánymogyoró és egyéb avar fmnyadt száraiból álló foltokkal. Aztán egy nagy darab kukoriczás következik Litarolt, elgázolt kórói keresetű -kasul vannak szőve a futótök elszáradt szúrós i idáival, melyeknek tenyérayi nagyságú levelei sok helyen egymást érve úgyszólván fedett búvóhelyül kínálkoznak az apró futó vadoak. Azontúl már a legelő következik ruganyosan puha ffi­szönyegével, melynek zöldas bársonyát itt-ott már meg­sárgitották az őszi hideg éjszakák. Néhol bütyköl, zsom­békos a talaj, a vége felé pedig egy kiszáradt nádas­felé buzódik el, melynek méteres avarjában, apró rikittyás berkeiben szívesen tanyázik a róka koma. Az avirou tul megint legelő következik, váltakozva szántó földekkel, le egészen a szomszéd falu httáráig. A lovasok egyenesen a nádtsnak tartnák. U.közbeu a tengeri kórok feltöltései mellől rövid időközben egy egy tapsifüles kerül elő. Nyomban rá neki rugaszkodik az egósz társaság. A fiais azonban rövid. Alig hangzik el a biztató hajrá kiáltás, alig melegesznek beie a pari­pák a vágtatáíba a nyu'ak le vannak fülelve. Kápa mellé kerül mind a kettő. Aztán halad a társaság zavar­talauul odább. Mindössze a lov\k lesznek ki^aé izga tottabbak. Idegesen hegyezik dóiyJ'tNuáVeV^ ^ '•>) 9lvt í T mii 1Y

Next

/
Oldalképek
Tartalom