13 találat (0,388 másodperc)

Találatok

1. (341. oldal)
Hedruhuarai István fia Mihály mester szolgáját János [...] Veronica Anna Orsolya és Margit kérése alapján kiadott királyi parancsra János győri püspököt és Hedruhwarai István fiát Mihályt szintúgy másokat is [...] Visegrád 1392 november 9 Laczkfi István nádor Hedreh­wari Hedreh fia Jánost [...] nyolczadára nem jelent meg Warkoni István és Lothár fia János ellen [...]
2. Tanulmányok • Kelemen István: Kísérletek plébánia létesítésére Hegykő mezővárosában a XIX. század első felében (168. oldal)
[...] Úgy tűnik végül a hegykoiek kérése kedvező elbírálásra talált Széchenyi Ist­vánnál mert a győri püspökséghez írt [...] egyházmegye vezetőjét hogy mivel Széchenyi Ist­ván és a hegykoiek már elhatározták [...] A hegykői jobbágyok levele Széchenyi Istvánhoz 30 A levél a püspöki [...]
3. Tanulmányok • Nemes Gábor: "…a mikor az korcsmának ideie let utolna" A győri káptalan újvárosi borkimérése a XVII. században (38. oldal)
[...] 41 A Haditanács kérésére Zichy István készített vizsgálatot melyben megállapította hogy [...] akit az ügyről helynöke Telekessy István őrkanonok tájékoztatott A dühös főpap [...] bérleti díjat szállítsák lejjebb 48 Kérése nem ért célt hiszen alig [...]
4. VII. Az egyes kanonokok jövödelme általában, a török uralom, soproni tartózkodás alatt (269. oldal)
[...] a vasvári préposttá kinevezett Chemetey István győri stallumát nem töltötte be [...] aradi prépost és győri őrkanonok kérése aki Mátyás fő­herceghez fordult segítségért [...] kellett a káptalannak kölcsönkérnie Zichy István győri vicegenerálistól majd meg Fesser [...]
5. Dominkovits Péter: Marginális helyzetben – jobbágytelken ülő nemesek Győr megyében, a XIX. század első felében (180. oldal)
[...] egymásmellettélés feszültségeit is felvillantja Vörös István és több sorstársa 1839 márci­usi [...] egyik javadalma volt Privilégiumai V István király 1270 évi és IV [...] kötelesek viselni ezért a folyamodók kérése alaptalan A megyei végzéssel szemben [...]
6. VI. Máriatisztelet; búcsújárások (154. oldal)
[...] anyai pártfogását s midőn buzgó kérése meghallgatásra talált közkinccsé akarta tenni [...] győriek a 18 században Szent István ünnepén vagy annak nyol­cadában népes [...]
7. Cikkmutató (32. oldal)
[...] Th A Redactiónak Jelentése és Kérése 131 1821 XI 1072 Gecse [...] 1085 Th Jelességek Hazánkfia Ferentzy István állapotjárói s hazafiúi gondolkodásáról e [...] mellyben annak felső Részének Sz ISTVÁN Királytól való eredete a régi [...]
8. Második rész. TÁRSADALMI VISZONYOK. • 3. Szellemi műveltség. (259. oldal)
[...] vidékünk számára jelel­jen ki E kérése az egyletnek nem maradt sikertelen [...] hajdani hires pápai professor Márton István Kant féle philo sophiáj a [...]
9. Cikkmutató (46. oldal)
[...] 108 112 1631 Hon át István Jutalom Tételek 112 115 1632 [...] Potrózai Trattner Mátyás A Kiadónak Kérése 126 1638 Thaisz András A [...] Folytatás 3 23 1650 Lassú István A Nagy Hunyady védel­meztetése a [...]
10. Cikkmutató (31. oldal)
[...] Terjesztésé­ről 35 48 1047 Nyíry István Az emberi Életidő számvetési Története [...] Il dik Kötet Kiadta Horvát István Pesten Tratner János Tamás 1821 [...] Redactiónak s Kiadónak Jelentése és Kérése 126 127 1057 Th A [...]
11. Szabady Béla: Barokk költő Győrött a 17. században (64. oldal)
[...] működését eredményessé tehette P Szántó István sok­oldalú tudása harcos magyarsága P [...] arra hogy később királyi kegyek kérése alkalmával önérzete­sen és nem eredménytelenül [...]
12. TANULMÁNYOK • Dr. Csizmadia Andor: Győr küzdelme a szabad királyi városi rangért (24. oldal)
[...] a makacs győriek ellen 70 Kérése mégsem talált eredményes meghallgatásra A [...] Márton szená­tor Miskolczi Ferenc Vissi István választott polgárok Az egyezségtervezet szerint [...]
13. Cikkmutató (28. oldal)
[...] 131 927 Th A Redactiónak Kérése némelly T T írókhoz 131 [...] Theoriá­jában 3 37 950 Horvát István Veszprém Vára Nevéről A Tekéntetes [...]