Bedy Vince: A győri székeskáptalan története /Győr egyházmegye múltjából 3. (Győr, 1938)

VII. Az egyes kanonokok jövödelme általában, a török uralom, soproni tartózkodás alatt

Pethe Márton püspök a vasvári préposttá kinevezett Chemetey István győri stallumát nem töltötte be, ha­nem a káptalannak adta annak jövödelmet avval a meg­okolással, hogy Győrnek Sinán basa által történt elfog­lalása és több éves pusztítása miatt jövödelme annyira megfogyatkozott, hogy alig tud megélni. 26 ) Ebből érthető meg Lépes Bálint tinnini püspök, aradi prépost és győri őrkanonok kérése, aki Mátyás fő­herceghez fordult segítségért, mert végső szükségben volt, és még élete fenntartására szükséges dolgai is hiá­nyoztak. A püspökség jövödelméből kért, mert néhai Petiié Márton után ő végezte a püspöki istentiszteletet, és prédikált a püspöki napokon. A szónoknak pedig! tiszteledíj jár. 27 ) 1623-ban egy-egy kanonok a kilenced­1 és tized­gabona árával együtt 57 forintot és 78 dénárt, továbbá 48 imperiális tallért, 15 vas- vagyis dupla tallért kapott. Az imperiális tallér ez időben 1 forint 20 Kiajcárnak, a vas- vagyis dupla tallér 2 forintnak felelt meg. 28 ) 1648­ban tűzvész pusztította a káptalan házait. Baranyai For­rás Péter seniorkanonok házával együtt a káptalani pe­csét is elpusztult; február 16-án Pozsonyban újat készít­tetett helyette 3 forint 75 dénár költséggel. 29 ) Ennyi anyagi kár után megérthetjük őket, hogy 1649-ben 450 forintot kellett a káptalannak kölcsönkérnie Zichy István győri vicegenerálistól; majd meg Fesser Farkastól újabb 150 forintot. 30 ) A század vége felé sem javult az anyagi helyzet: 1660-ban 101 forintot és 70 dénárt tett ki az osztalék; ezenkívül jutott 21 forint a kontrahont-ból; to­vábbá kősó, sajt, bors, sertés. 31 ) A püspök ágy segített a kanonokok anyagi helyzetén, hogy 7—9 stallumot töl­tött csak be. Széchenyi György püspök 1684-ben a pápóci prépostság jövödelmet adta át ideiglenesen a káptalan­nak jobb megélhetésére. Tényleg bírta is 1700-ig. 32 ) A kanonokok közül főbben a vidéken plébániát is adminisztráltak, és annak jövödelmet is élvezték. 26 ) U. o. 6. Cth. 264. sz. 27 ) Orsz. Ívtár: Acta Ecclesiaslica, Fasc. 70. nr. 78. 28 ) Győri kápt. m. lvt. IV. Szám. k. 1623—1644. ,évek ajdatai. 29 ) U. o. 398. 1. 30 ) U. o. 1649. máj. 15. feljegyzés. 31 ) U. o. IV. Szám. k. 1660. év adatai. 32 ) ü. o. 7. Cth. 495. sz. — V. Szám. k. 262. 1. — Pápóci prépostság oklvt. 1. Tárca, 237. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom