Bedy Vince: Győr katolikus vallásos életének múltja /Győr egyházmegye múltjából 5. (Győr, 1939)

VI. Máriatisztelet; búcsújárások

1935. május 6-án pedig már 800 hívőből álló körmenet indult a kiskúti képhez és innét vissza a templomhoz égő gyertyákkal. Azóta ez a körmenet állandósult. A szabadban elhelyezett kép iránt a tisztelet egyre fokozó­dott. Mindig több táblácska hirdette, hogy az itt végzett buzgó imádság meghallgatásra talált. Ez a körülmény sugallta azt a tervet, hogy a szentképnek védettebb és díszesebb otthont készítsenek. Elhelyezésének tizedik évé­ben a gyárvárosi hivek gyűjtéséből ez a terv meg is való­sult. Schutzbach Antal iparművész terve alapján Wellan­schitz Alajos építész kápolnafülkét készített a Valkcr Agnes leánygimnáziumi tanárnő által megújított és Schima Bandi iparművész diszes bronzkeretébe foglalt kép részére, melyet 1938. november 27-én helyeztek el a Mentes Mihály dr. hittudományi főiskolai tanár által megáldott új, szilárd otthonába. A jeles iparművész által remek vaskandeláberekkel is ékesített szenthelynek azóta még több látogatója van. Az új elhelyezéssel kapcsolat­ban nyilvánosságra jutott a kiskúti ájtatoskodó hely ere­dete is. Kruchina Rezső nyug. őrnagy fiának súlyos be­tegségében e kép előtt kérte a Boldogságos Szűz anyai pártfogását, s midőn buzgó kérése meghallgatásra talált, közkinccsé akarta tenni az áldott forrást, melyből az ő családjára égi kegyelem áradt. 7 ) Azóta őt is magához szólította az Ur, szűkebb családjából nem él más, csak Béla fia, kinek meggyógyulását és célhozjutását a Szent Szűz segítségének tulajdonította. Újabb zarándoklatok. A máriacelli zarándoklatok idején megerősödött az a gondolat, hogy a magyarságnak hazai kegy elemhelyeit sem szabad elhanyagolnia. 1930-ban, Szent Imre herceg jubileumi évében, a vallásos figyelem Pannonhalma felé fordult. A győriek a 18. században Szent István ünnepén vagy annak nyol­cadában népes zarándoklattal keresték fel Pannónia Szent Hegyét. II. József idején a zarándoklás legyőzhetetlen akadályokba ütközött és a pannonhalmi búcsújárásokat irányító ferences rendház is megszűnt, így elmaradt. Ezt a feledésbe ment szép szokást újította meg a győri Actio Catholica 1930-ban. A nagy zarándoklat lelkes hangula­tában elhatározták a győri katolikus férfiak, hogy a buda­pestiek mintájára évenkint férfizarándoklatot rendeznek 7 ) A kép előbb a Valker-családé volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom