109 találat (0,108 másodperc)

Találatok

1. 1925-02-05 / 28. szám
[...] 280 négyszögölnyi kismegyeri szán­tóját Frankó István 25 mm buza Valastyán János [...] azok elesnek majd a nyári kerese ükfől Az alispán enyhítéseket javasol [...] ág hitv ev egyháznál Placskó István elhalálozásával megüresedett lelkészi állást Feb­ruár [...]
2. 1937-09-12 / 207. szám
[...] K Arvai Kékcsillag Arúház SZENT ISTVÁN TER 8 Versenytárgyalási hirdetmény Békétcsaba [...] ut 14 Jobb bútorozott szobát kerese köz­pontban azonnal Ginsztler bőrös Biedermayer [...] főzőnő felvétetik Rosenbaunx villamosüzlet Szent István tér 2 Divatszalonnak rendelőnek irodá­nak [...]
3. 1926-04-04 / 76. szám
[...] házado földadó tár­sulati fi dó kerese i adó jövede em­és vagyonadó [...] Arvai Jenő Kékcsillag áruházában Szent István tér Egyre nagyobb arányokban bontakozik [...]
4. 1925-01-11 / 8. szám
[...] összegyűlt választópolgárok egy­hangú felkiáltással Berci István kisbirtokos választották meg köz­ségi biróvá [...] klasszikus munkákat Jókai Mikszáth tjsrce kerese j Aján­latok e lap kiadóhivatalába [...]
5. 1913-02-23 / 16. szám
[...] a fölös számuaknál a hozzátartozók kerese képtelenségének igazolására sinc en szükség [...] a pénzeket kérdezte tőle Horváth István rand­őrfőbiztos Ea is csak ugy [...] nagyobbfajta bünügyről van szó Horváth István főbiztos alapo 3 kihallgatás alá [...] és mindent beismerő Vágásit Horváth Ist­ván főbiztos feljelentette a gyulai kir [...]
6. 1881-06-16 / 72. szám
[...] sürgöny érkezett N Károlybói Mikolay István ügyvédhez hogy a gr elfogadta [...] hírlapi nyugtázás alkalmával Békésről Hajual István orvos úr neje ő nigysá­gáuak [...] tévedés jóllehet a szállítólevélen Hajnal István né állt valóízinüleg a nevezett [...] után ritka műveltsége daczára majdnem kerese nélkül maradt a napokban hosszabb [...]
7. 1903-03-01 / 18. szám
[...] házszabály vitánál szólásra emelkedett Tisza István gróf kinek beszédét már napok­kal [...] végzett mezei és földmunkákból nyert kerese a téli időszakra magát biztosítani [...]
8. 1935-02-24 / 46. szám
[...] indított fegyelmi vizsgálatot A Váséry István dr debreceni pol­gérmeokr elien mór [...] Griecs János városi kccsis kegydij kérése Lovas­kézbesiiők lótartósi átalányénak ujabb megállapítása [...] Györgyné területbér hátralék elen­gedés iránti kérése Tábor Ferenc kérelme felmondás ha­tály [...]
9. 1926-10-14 / 233. szám
[...] pedig az hogy gróf Bethlen István miniszterelnök még a Ház összehívása [...] októberi közgyűlése A kórházi alkalmazottak kérése illetményeik szabályozása tárgyában A Közlöny [...] ügy nevezetesen a közkórhóz alkalmazottainak ké­rése A közkórház alkalmazottai ugyanis annak [...]
10. 1926-07-14 / 156. szám
[...] szük­ségessé vélt A közgyűlést Horváth István tanácsnok elnök nyitotta meg üd­vözölvén [...] Róna védekezett Végül is Hor­váth István elnök teremtett ren­det A közgyűlés [...] híd­nak azonban az erzsébethelyiek minden kérése követelése elle­nére még csak hozzá [...] a lakos­ság minden igyekezete minden kérése süket fülekre talált eddig de [...]
11. 1932-05-24 / 108. szám
[...] K Mihály irattárnok betegszabadság iránti kérése Kvasz Dezső adó­tiszt betegszabadság iránti kérése Illetőségi ügyek Póttárgysorozatba felveendő ügyek [...] Kaposvárról jelentik hogy ifj Bethlen István gróf is kényszer­egyezséget kér maga [...]
12. 1920-08-26 / 69. szám
[...] Főbb tárgyai A Területvédő Liga kérése gabonának termé­szetbeni adományozása iránt A [...] A vármegyei kémény seprők egyesületének kérése a kéményseprési dijak felemelése iránt [...] a Péterfi cipőáruházba Békéscsaba Szent István tér 12 sz Kossuth szoborral [...]
13. 1878-01-31 / 9. szám
[...] Birónak Kruchió József albirónak Kató István lett megválasztva Adópénztárnoknak Gs Szabó [...] jiuner úrért Megválasztattak továbbá Végh István pénztárnok Dobay Sándor alelnök Takács [...] érde nes sorába magát beiktattatni Kérése hogy oda vezettessék ellenszenvvel bár de mint a balek első kérése mégis teljesíttetett Az óriási ódon [...]
14. 1926-06-02 / 122. szám
[...] ut 6 A Zsilip uccaiak kérése Miklya János és társai Zsilip [...] hó 29 én Dr Berthóty István polgármester MŰLÉP minden méretben és [...] és vegyeskereskedésében Békéscsaba grói Tisza István ut és Berényi ut sarok [...]
15. 1926-07-25 / 166. szám
[...] elnöki tanács utasítja dr Szabó István es Ka­rakas Albert birákat hogy [...] is a földmivelés­ügyi miniszter ezirányu kérése tárgytalan Az özv Széchenyi Antal [...] vasút és a hajó Szent István hetében A Szent István hét sikerének elő­mozdítására nagy előkészületet [...] igazgatósága elhatá­rozta hogy a Szent István hét alkalmából Budapeslre utazók ré­szére [...]
16. 1934-11-25 / 266. szám
[...] végén Délszláviénak még az a kérése sem teljesül hogy Ma­gyarország ellen [...] kevesebb fényértéket jeleznek Rosenbaum Szt István tér 2 antant érdekközösségi tényének [...]
17. 1937-07-07 / 151. szám
[...] és végrehajtási eljárással Az a kérése ezzel kapcsolatban hogy a városi [...] állami felsőme­zőgazdasági iskolához baosztoii Sín István dr orosházi állami fel­sőmezőgazdasági iskolához [...] ítélte Kedden délután eltemették Dobos Istvánt A B K tudósítója jelenti A pilólahalált halt Dobos István földi maradványait Budapesten a bonctani [...]
18. 1926-10-02 / 223. szám
[...] A Közlöny eredeti tudósítása Berthóthy István dr polgármes­ter budapesti útját ezúttal [...] Kornélia Szinház további meg­tartására irányuló kérése A válesztményben értesülé­sünk szerint Nikelszky [...]
19. 1925-12-19 / 288. szám
[...] szükséges in­tézkedéseket megtette Uj gyógyszertár kérése Bé­késen Székely Ferenc nyug kato­nai [...] kitűnő operettje kerül szinre Falussy Ist­ván rendezésében uj beállítással uj szereposztásban [...] szép kifogástalan előadást mely Falussy István ren­dezésében a legnagyobb sikert aratta [...]
20. 1926-04-30 / 97. szám
[...] beruházási programját 77 hadtörténelmi muzeum kérése Budapest ápr 29 A hadtörté­nelmi [...] adtunk arról hogy dr Berhóty István polgármester dr Korniss Géza tanácsnok [...]