109 találat (0,080 másodperc)

Találatok

1. 1935-02-24 / 46. szám
[...] indított fegyelmi vizsgálatot A Váséry István dr debreceni pol­gérmeokr elien mór [...] Griecs János városi kccsis kegydij kérése Lovas­kézbesiiők lótartósi átalányénak ujabb megállapítása [...] Györgyné területbér hátralék elen­gedés iránti kérése Tábor Ferenc kérelme felmondás ha­tály [...]
2. 1926-10-14 / 233. szám
[...] pedig az hogy gróf Bethlen István miniszterelnök még a Ház összehívása [...] októberi közgyűlése A kórházi alkalmazottak kérése illetményeik szabályozása tárgyában A Közlöny [...] ügy nevezetesen a közkórhóz alkalmazottainak ké­rése A közkórház alkalmazottai ugyanis annak [...]
3. 1926-07-14 / 156. szám
[...] szük­ségessé vélt A közgyűlést Horváth István tanácsnok elnök nyitotta meg üd­vözölvén [...] Róna védekezett Végül is Hor­váth István elnök teremtett ren­det A közgyűlés [...] híd­nak azonban az erzsébethelyiek minden kérése követelése elle­nére még csak hozzá [...] a lakos­ság minden igyekezete minden kérése süket fülekre talált eddig de [...]
4. 1932-05-24 / 108. szám
[...] K Mihály irattárnok betegszabadság iránti kérése Kvasz Dezső adó­tiszt betegszabadság iránti kérése Illetőségi ügyek Póttárgysorozatba felveendő ügyek [...] Kaposvárról jelentik hogy ifj Bethlen István gróf is kényszer­egyezséget kér maga [...]
5. 1920-08-26 / 69. szám
[...] Főbb tárgyai A Területvédő Liga kérése gabonának termé­szetbeni adományozása iránt A [...] A vármegyei kémény seprők egyesületének kérése a kéményseprési dijak felemelése iránt [...] a Péterfi cipőáruházba Békéscsaba Szent István tér 12 sz Kossuth szoborral [...]
6. 1878-01-31 / 9. szám
[...] Birónak Kruchió József albirónak Kató István lett megválasztva Adópénztárnoknak Gs Szabó [...] jiuner úrért Megválasztattak továbbá Végh István pénztárnok Dobay Sándor alelnök Takács [...] érde nes sorába magát beiktattatni Kérése hogy oda vezettessék ellenszenvvel bár de mint a balek első kérése mégis teljesíttetett Az óriási ódon [...]
7. 1926-06-02 / 122. szám
[...] ut 6 A Zsilip uccaiak kérése Miklya János és társai Zsilip [...] hó 29 én Dr Berthóty István polgármester MŰLÉP minden méretben és [...] és vegyeskereskedésében Békéscsaba grói Tisza István ut és Berényi ut sarok [...]
8. 1934-11-25 / 266. szám
[...] végén Délszláviénak még az a kérése sem teljesül hogy Ma­gyarország ellen [...] kevesebb fényértéket jeleznek Rosenbaum Szt István tér 2 antant érdekközösségi tényének [...]
9. 1926-07-25 / 166. szám
[...] elnöki tanács utasítja dr Szabó István es Ka­rakas Albert birákat hogy [...] is a földmivelés­ügyi miniszter ezirányu kérése tárgytalan Az özv Széchenyi Antal [...] vasút és a hajó Szent István hetében A Szent István hét sikerének elő­mozdítására nagy előkészületet [...] igazgatósága elhatá­rozta hogy a Szent István hét alkalmából Budapeslre utazók ré­szére [...]
10. 1926-10-02 / 223. szám
[...] A Közlöny eredeti tudósítása Berthóthy István dr polgármes­ter budapesti útját ezúttal [...] Kornélia Szinház további meg­tartására irányuló kérése A válesztményben értesülé­sünk szerint Nikelszky [...]
11. 1926-04-30 / 97. szám
[...] beruházási programját 77 hadtörténelmi muzeum kérése Budapest ápr 29 A hadtörté­nelmi [...] adtunk arról hogy dr Berhóty István polgármester dr Korniss Géza tanácsnok [...]
12. 1927-01-25 / 19. szám
[...] azonban csúfosan megbukott A harmadik kérése az volt a községeknek hogy [...] Budapest jan 24 Nagyatádi Szabó István volt földmivelésügyi miniszter özvegye sokat [...]
13. 1928-03-04 / 53. szám
[...] igazgató elnökhe lyettes dr Berthóty István poigár­mesler Bohnert József kormány­főtanácsos vezérigazgató [...] sem fog elzárkózni kedves cser­készeink kérése elől Megjegyezzük még hogy a [...]
14. 1925-12-19 / 288. szám
[...] szükséges in­tézkedéseket megtette Uj gyógyszertár kérése Bé­késen Székely Ferenc nyug kato­nai [...] kitűnő operettje kerül szinre Falussy Ist­ván rendezésében uj beállítással uj szereposztásban [...] szép kifogástalan előadást mely Falussy István ren­dezésében a legnagyobb sikert aratta [...]
15. 1927-08-31 / 196. szám
[...] az egyetemi klubok tagjai Berthóty István dr elnök össze­foglalván a különböző [...] Bárdosba zuhant Gáborjákot exhumálják Pia Kérésére nyomozást inditanaK a halál KörülményéneK [...]
16. 1937-07-07 / 151. szám
[...] és végrehajtási eljárással Az a kérése ezzel kapcsolatban hogy a városi [...] állami felsőme­zőgazdasági iskolához baosztoii Sín István dr orosházi állami fel­sőmezőgazdasági iskolához [...] ítélte Kedden délután eltemették Dobos Istvánt A B K tudósítója jelenti A pilólahalált halt Dobos István földi maradványait Budapesten a bonctani [...]
17. 1932-09-18 / 204. szám
[...] i Özv Bi kovinszky Györgyné kérése doháhyárusitási bódé en­gedélyezése iránt Kvaáz [...] József üzletbérlet lemondása f Nagy István vendéglős kérelme bérmérséklés iránt Hauer [...]
18. 1928-06-17 / 136. szám
[...] varost hogy miután a sopronytanyaiak kérése tekintettel arra hogy 200 Ü [...] 20 án délután foganatosít­ják Rostási István főmérnök vezeti az eljárási és [...] Wénich Lajos drogériájában Békéscsaba Szent István tér 16 HARISNYA KEZTYÜKÜLÖNLEGES­SÉGEK Tavaszi [...]
19. 1926-05-09 / 104. szám
[...] cipész Korim Pál bérkocsis Hajdú Ist­ván bérautó Kerekes Ferencné cukorka Steiner [...] a Sieaua rt a Szt István téren leendő benzinkút lé­tesítésére A [...] el fog járni a vármegye kérése ügyében és biz­tositotla a törvényhatóságot [...]
20. 1935-05-23 / 117. szám
[...] válaszát tudomásul vette Megcáfolták Fáy István dr főispán távozásáról szóló híreket [...] azt is megemlítette hogy Fáy István dr távozik főis­páni állásából és [...] tudják a vendéglősök hogy kártyaengedély kérése után az engedély kiadása előtt [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind