1699 találat

Találatok

1. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. A klinikai bizottság szabályzattervezete. • 2. Kováts Ferencz m. tanár colloqiuma • 3. A 70. évet betöltött tanárok szolgálati ügye. • 4. Klein Ottó mechanikus szolgálati viszonyának szabályozása. • 5. Tandíjmentességek ügye. • 6. Felvételek ügye. • 7. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 8.,9,10 Napirendről levéve. • 11. Silay István kérése külföldi félév beszámításáért. • 12. Zichermann Imre kérése külföldi félév beszámításáért. • 13. Fohsz Jenő kérése külfödi félév beszámításáért. • 14. Péterffy Jenő kérése korházi gyakorlati idő beszámításáért. • 15. Freller Miklós kérése index másolat kiadásáért. • 16. Fülöp Pál kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 17. Erdei Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 18. Bónyai Aladár kérése index aláírás engedélyezéséért. • 19. Bónyai Aladár kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 19/a. Győri Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 20. Löbl Tibor kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 21. Frankó Margit kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 22. Zikéli Mihály fogklinikai gyakornok kérése egy hónapi tanulmányi szabadság ügyében. • V. Indítványok. • 1. Balogh tanár javaslata intercalaris kamatok ügyében. • 2. Balogh tanár javaslata általányok felosztása ügyében. • 3. Tudományos segédszemélyzet memoranduma. • 4. A beteg Davida tanár helyettesítése index aláírásnál. • 5. Hainiss tanár bejelenti, hogy a masz elnökéül választotta. • 6. Ditrói tanár bejelenti, hogy Szeged vidéki baromfi, galamb és házinyúl tenyésztő Egyesület (sic!) elnökéül választotta. • 1927. 02. 23., 6. rendes kari ülés (98. oldal)
2. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (89. oldal)
[...] jh első alapvizsgára bocsátás iránti kérése Előadó ü ÍDr Székely István 174 1945 46 29 Kocsis [...] harmadik alapvizsgára való bocsátás iránti kérése Előadó Dr Székely István 266 1945 46 tX 30 [...] félévbeszárnitás és végbizonyitvány kiadás iránti ké­rése Előadó Dr Székely István 265 1945 46 2 c [...]
3. 1948. 10. 21. 2. rendes ülés (78. oldal)
[...] jh távozási bizonyítványának megsemmisítése iránti kérése Quaestúrának IX 22 Szociális vizsgád [...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Dr Székely István és Dr Boér Elek ny [...] félévelengedés és végbizonyít­vány kiadása iránti kérése Lévai Andrásnak X 12 farkas István jogszigorló szigorlat megosztás iránti kérése farkas Istvánnak X ll Andriska Gyula jh [...]
4. 1948. 09. 22. 1. rendes ülés (33. oldal)
[...] I 947 48 jksz Mklóö István jh kérvénye alapvizsga időpont jának [...] jh alapvizsga határidejének elhalasztása iránti kérése Engedélyezve Vl 25 1 726 [...] László jogszigorló szigorlati dijsegély iránti kérése Kari ülésen tárgyaltatatott 727 1947 [...] VI 25 If j Eetzler István jh alapvizsga időpontjának elhalasztása iránti kérése Engedélyezve Vl 25 Gulyás János [...]
5. 1924-1925 • 1924. 09. 26., 1 rendes kari ülés (290. oldal)
[...] jNol Ö Гг Konczwald Tibor kérésé gyakorlati év i elengedéséért A [...] javasolja fi Dr Márványi József kérése ugyanaz érit A kar engedését [...] vida tnr ШЯсМЛШу 14 Csegezi István kérése két roman félév beszámításáért Szabó [...] j Demetfi r tnr Simon István kérése index másodlatba tá A kar [...]
6. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (90. oldal)
[...] félévelengedés és végbizonyítvány kiadása iránti kérése Előadó Dr Boér Elek 207 1945 46 36 Molnár István jii félévbe számit ás és [...] 200 1945 46 38 Irinczinger István jh félévelengedés és végbizonyitvány kiadás iránti kérése Előadó ár Székely István 293 1945 46 39 Báli [...]
7. 1948. 12. 16. 4. rendes kari ülés (_41. oldal)
[...] 383 1948 49 jksz Bartók István jh kérvénye szigorlatra való bocsátása iránt Bartók Istvánnak XIl 6 IfVecsernyés Lajos jogszigorló szigorlat megosztás ifcánti kérése Ifj Vecsernyés Lajosnak XIl 6 [...] Rektori hivatalnak XIl ll Gellérthegyi István félévbeszámítás és vég­bizonyítvány kiadása iránti kérése Gellérthegyi Istvánnak XIl l 3 Ü i [...]
8. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (198. oldal)
[...] 262 1345 46 f Tóth István j h harca rí ik alapvizsgára va­­ ló bocsátása iránti kérése Tóth 1 ajtvánnak f 263 [...] harmadik alapvizsgára való bocsátása iránti kérése f 271 1945 46 rSzokolyi István jh első alapvizsgára bo í Ssokolyi Istvánnak Hu csátása iránti kérése 278 1945 46 I Be
9. 1924-1925 • 1924. 12. 19., 4. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 3. (sic!) A kötelező korházi gyakorlati év elengedése. • 3. A hallgatók leckelátogatása. • 4. Szemészeti tanszék betöltésére kiküldött bizottság kiegészítése. • 5. Mathematikai kar tanrendtervezete. • 6. Az ideggyógyászatnak és elmekortannak közös szigorlatoztatása. • 7. A tiszti-orvosi vizsgák ügyek. • 8. Murvai Árpád kérése törvényszéki orvostani előadások beszámításáért. • 9. Vitéz Varga Lajos kérése korházi gyakorlati év elengedéséért. • 10. Ostie Imre okleveles gyógyszerész II. é.oh. kérése gyógyszerészi természettani és vegytani vizsgáinak beszámításáért. • 11. Szekér Sándor okleveles gyógyszerész kérése 6 hónapi segédi idő elengedéséért. • 12. Brum József kérése korházi gyakorlati év elengedéséért. • 13. Egri László kérése, hogy gyakorlati évének 2 hónapját a Kecskeméti kórházban tölthesse ki. • 14. Csomor Barnabás kérése, hogy szövettan és szövettani gyakorlatok kollégiumot utólag felvehesse. • 15. Dömötör Gyula és 24 társa kérése az I. szigorlat letétele és félév beszámításáért. • 16. Török Gyula Pál kéri elmaradt aláírások utólagos engedélyezését. • 17. Székely Ödön két szabálytalan félév beszámítását kéri. • 18. Vernes Gyula négy szabálytalan félév beszámítását kéri. • 19. Schiff Ödön két szabálytalan félév beszámítását kéri. • 20. Papp Sándor egy félév beszámítását kéri. • 21. Szabó Terézia egy szabálytalan félév beszámítását kéri. • 22. Nagy Iván kérését hiányos felszerelés miatt a kar elutasítja. • 23. Kovács Andor két szabálytalan félév beszámítását kéri. • 24. Indítványok. • 1925. 01. 13., 4. rendkívüli kari ülés (332. oldal)
[...] folyamodó orvostanhallgató jelöltek közül Szél István Ferencz és Balogh József keresz­tény [...] Andor Ödön Mike Zoltán Weisz István I fél­évre és Berger Albert [...]
10. 1933. január 11. V. rendes ülés (100. oldal)
[...] hiv irodai alkalmazott segély iránti kérése Dr Buday Árpád XII 13 [...] iro­dai alkalmazott szabadság en­gedélyezése iránti kérése Dr Kiss Albert XII 20 [...] Emer oki tanítónő al­kalmaztatása iránti kérése Előjegyzésbe véve a a XII [...] adatszolgáltatás céljaira 495 n Kiszely István altiszti alkal­mazása iránti kérése Eredetben Gazd Biznak 1 9 [...]
11. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés (93. oldal)
[...] napirend 8 pontja Gábori Vilmos kérése 9 pontja Gábori György kérése lo pontja Róth Elemér kérése vétessék le a napirendről A Kar hozzájárul 11 Silay István kérése külföldi félév beszámitásáért Reinbold tnr [...] kérés teljesítését A Kap Silay Istvánnak román egye 12 Ziechermann Imre kérése kül­földi félév beszámitásáért a napirendről [...]
12. 1948. 03. 17. 6. rendes kari ülés (369. oldal)
[...] 1947 48 jksz Dr Bibó István n r tanár pályázata a [...] és közigaz­­gatástani tanszékére Dr Egyed István dékánnak 11 25 Gömöry László jogszigorlé szigorlat megosztása iránti kérése Gömöry Lászlónak 11 25 Dr [...] és közigazgatástani tanszékére Lr Egyed Istvánnak 11 25 Jogtudományi doktorrá avatás [...]
13. 1928-1929 • 1929. 03. 22., 7. rendes kari ülés (230. oldal)
[...] gyakran hiányoz­tak a következők Arányi István ueke József Dobó Zoltán Hegedűs [...] Jankovich tanár bejelenti ogy Pász­tor István oth a törvényszéki orvostani előadásokról [...] Waltner Károly egyetemi m ta­nár kérése két hónapi tanulmányi szabadság engedélyezése [...] 9 Koppányi Ilona szigorló orvos ké­rése hogy III szigorlatát más egyetemen [...]
14. 1930-1931 • 1931. 02. 27., 6. rendes kari ülés (93. oldal)
[...] Mén a József 10 Takács István gyógyszerész kérésé approbatlos vizsgájuknak Budapesten va­ló letehetése [...] elfogadja 11 Koturnya кária oth kérése böl­­csészeti félévének beszámítása tárgyában Előadó [...] 12 Haraszti József gyógyszerész hall­­gato kérése növénytani vizsgájának júniusban való engedélyezése [...] az indítványt elfogadja 13 Szőllősy István gyógyszerészhall gató kérése növénytani vizsgájának júniusban való engedélyezése [...]
15. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. A klinikai bizottság szabályzattervezete. • 2. Kováts Ferencz m. tanár colloqiuma • 3. A 70. évet betöltött tanárok szolgálati ügye. • 4. Klein Ottó mechanikus szolgálati viszonyának szabályozása. • 5. Tandíjmentességek ügye. • 6. Felvételek ügye. • 7. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 8.,9,10 Napirendről levéve. • 11. Silay István kérése külföldi félév beszámításáért. • 12. Zichermann Imre kérése külföldi félév beszámításáért. • 13. Fohsz Jenő kérése külfödi félév beszámításáért. • 14. Péterffy Jenő kérése korházi gyakorlati idő beszámításáért. • 15. Freller Miklós kérése index másolat kiadásáért. • 16. Fülöp Pál kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 17. Erdei Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 18. Bónyai Aladár kérése index aláírás engedélyezéséért. • 19. Bónyai Aladár kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 19/a. Győri Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 20. Löbl Tibor kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 21. Frankó Margit kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 22. Zikéli Mihály fogklinikai gyakornok kérése egy hónapi tanulmányi szabadság ügyében. • V. Indítványok. • 1. Balogh tanár javaslata intercalaris kamatok ügyében. • 2. Balogh tanár javaslata általányok felosztása ügyében. • 3. Tudományos segédszemélyzet memoranduma. • 4. A beteg Davida tanár helyettesítése index aláírásnál. • 5. Hainiss tanár bejelenti, hogy a masz elnökéül választotta. • 6. Ditrói tanár bejelenti, hogy Szeged vidéki baromfi, galamb és házinyúl tenyésztő Egyesület (sic!) elnökéül választotta. • 1927. 02. 23., 6. rendes kari ülés (116. oldal)
[...] Márta V Kovács Anna Bedits István Benedek Andor hagy Kár oly [...] Aranka Bruchter Al­bert b Csegezy István Kálmán Krisztina ayöry Gyula kérései [...] pártolással terjesz­tessenek fel Grál Gyula kérése szintén pártolással Erdei kérésé о megjegyzés if A nélkül [...] elfogadjaEu 1 17 Török Gyula kérése félév vé­gi aláirás engedélyezése iránt [...]
16. 1934-1935 • 1935. 05. 25., 9. rendes kari ülés (409. oldal)
[...] Horváth Károly зzig or vosok kérése zárószigorlatuknak ko­rábbi engedélyezése tárgyában Előadó [...] 17 Szilágyi Ernő szig gyógyszerész kérése közegészségtani javitó szigorlatának korábbi enge­délyezése [...] 18 Nemes György 19 Szöllősi István oki gyógyszerészek kérése approbációs vizsgájuknak korábbi engedélyezése ir [...] javasla­tára 21 Falussy Antal oth kéré­­se kórházi gyakorlatra való bocsátá­sa iránt [...]
17. 1935-1936 • 1935. 10. 24., 2. rendes kari ülés (499. oldal)
[...] tesz 11 Menezer Károly oth ké­­rése külföldön letett vegytani szi­gorlatának elismerése [...] tel­jesítését 13 Mány Flóra oth kérése tandíj hátraléka esedékessé vált rész­leteinek [...] iránt 14 Borsi Ilona oth kérése tandíjhátralékának elengedése iránt Veress tanár előadványa után 15 Ruda István szig orvos kérése kórbonctani javitó szigorlatá­nak korábbi engedélyezése [...]
18. 1948. 06. 23. 9. rendes kari ülés (522. oldal)
[...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Dr Szabó József és Dr [...] írásbeli értekezésre való bocsátása iránti kérése Dr Szabó József és Dr [...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Dr Székely István és Dr Móra Mihály ny [...] 693 1947 48 jksz Kovácsy István jh kérvénye alapvizsga idő­pontjának elhalasztása [...]
19. 1930-1931 • 1931. 03. 27., 7. rendes kari ülés (114. oldal)
[...] Nussbaum Sán­dor és Csontos György kérése a V E Mi I [...] hozzájárul 23 Krausz erencz oth kérése külföl­­di félév beszámítás iránt Kiss [...] hozzájárul 24 Juhos Ella oth kérése külföldi félévének beszámítása tárgyában Kiss [...] A Kar hozzájárul 26 Lakos István kérése külföldi féléveinek beszámítása tárgyában Miskolczy
20. 1934. január 24. V. rendes ülés (267. oldal)
[...] Hallgatók Orsz Egyesülete szege­di csoportja kérése ill panasz­beadványa a diákmozgalmak ügyé­ben [...] Dr Csányi András alkalmazása iránti kérése Előjegyzésbe véve A a XII [...] munkaerő felvételét kéri Vitéz Gardi István alkalmazása i Holló D Dr [...] XII 22 492 It Perger István alkalmaztatása iránti kérése 1 7 T Előjegyzésbe véve [...]
21. 1935-1936 • 1935. 09. 20., 1. rendes kari ülés (482. oldal)
[...] korábbi letételére 15 Deák Emil kérése Rómá­­ban szerzett orvosdoktori oklevelé­nek honosítása [...] végett 16 Szende Jolán oth kérése 2 rendkívüli félévének beszámítása iránt [...] tanár javas­latára 17 Dr Huszák István dijta­­lan gyakornok kérése egy évi tanul­mányi szabadság engedélyezése [...] Miskolczy tanár javaslatára 18 Simay István oth kérése külföldi féléveinek beszámítása és végbizonyítvány [...]
22. 1923-1924 • 1924. 02. 29., 6. rendes ülés folytatása (166. oldal)
[...] ár elő ásványai a Gergely István kérése félévvégi alá­írásért J ezt a [...] észté shez rendről Biró Géza kérése a gyógyszerészi szigorlat korábbi ismétléséért [...] leveszi a napi­d Véli József kérése a gyógyszeré sz­íne steri zár [...] ismétlésé­ért teljesíthető e Imre Gabriella kérése anatómiai pót szigorlat 4 ért [...]
23. 1933. 03. 31., 7. rendes kari ülés (129. oldal)
[...] 16 Gallé Géza okl gyógy­­szerész kérése approbációs vizsgára való bocsátásért Pártolással [...] A Kar hozzájárul 17 Demeter István okl gyó y­­szerész kérése hogy az approbációs vizsgát Budapesten [...] Lárencz László II éves gyógyszerészhallgató kérése egy szabálytalan félévének beszámítá­sáért Pártolással [...] hozzájárul 20 Dicker Endre оth kérése külföldi féléveinek beszámításáért Djtról tanár [...]
24. 1926. 06. 17., 10. rendes ülés (143. oldal)
[...] Javasolja 9 dr Maros Tibor kérése letett Г I г szigorlatának [...] javaslathoz hozzájárul Io Zsoldos Ilona kérése 1 szabályt félév beszámításáért Előadó [...] w w ll Farmos Rózsa kérése 1 szabályt у félév beszámításáért [...] beszámittassék n n 14 Gergely István kérése gyógyszerész­ 1 doktori szigorlatra bocsátásért [...]
25. 1931-1932 • 1932. 03. 17., 7. rendes kari ülés (326. oldal)
[...] G 12 Grünberger Ottó oth kérése kül­földi félévek beszámítása szigorlat elismerése [...] elismeri a Kar megállapítja hogy kérése nem teljesíthető 14 Vásárhelyi István oth kérése bonctani előadásoknak 1 félévi hall­gatásának [...] tanár előadj a hogy Vásárhe­lyi István oth 4 félévet hallgatott az [...]
26. 1924-1925 • 1925. 03. 30., 7. rendes kari ülés (373. oldal)
[...] tanárt bizza meg b Kontraszty István kérése szabálytalan félévei és az állatorvosi [...] terjeszti fel 7 kenyeres Ferencz kérése folyó tanév beszámításáért mint idő ezerűtlen visszaadatik 8 Juhász István kérése jogi karon haliga­tott félév beszámításáért [...] térés elutasittatik 9 Pokomándy Gábor kérése a kétszeri ismét­lés folytén az [...]
27. 1934. április 11. VIII. rendes ülés (214. oldal)
[...] I oszt altiszt se­gély iránti kérése Dr Kiss A III 16 [...] Kozma Gyula államtudor al­kalmaztatása iránti kérése Előj egyzésbe véve A a [...] Kocsis Jenő napidijas segély iránti kérése T ü 8 9 21 [...] III 29 866 29 Csikós István volt oh alkal­maztatása iránti kérése Előjegyzésbe vétetett A a III [...]
28. 1945. 12. 03. 2. rendes kari ülés (18. oldal)
[...] 1945 46 6 Dr Csekey István ny r tanáj szabadság iránti kérése és helyet­tesit é sének kérdése [...] il­letve végbizonyitványpőtló végzés kiadása iránti kérése Előadó Dr Martonyi János 7 [...] Fucker Lajos joghallgató félévbeszámitás iránti kérése Előadó Dr Martonyi János 94 [...] illetve végbizonyitványpőtló végzés kiadása iránti kérése Előadó Dr Mar­io nyi János [...]
29. 1949. 02. 24. 6. rendes kari ülés (200. oldal)
[...] Rohonyi Gyula jh féléreéengedés iránt kérése Elintézés alatt 570 1948 49 [...] Antal jogszogorló szigorlat meg­osztás iránti kérése Tanács Antal jogszigorlónak 11 17 583 1948 49 jksz Csorba István jh félévelengedés iránti kérése Csorba Istvánnak 11 24
30. 1930-1931 • 1931. 02. 27., 6. rendes kari ülés (94. oldal)
15 adaras István oth kérése kül­­földi féléveinek beszárn t sa [...] tanár indítványozza b ogy Madaras Istvánnak a bécsi egye tem n [...] 16 Kocsmár Km a oth kérése kül földi félévek beszámítása tárgy [...] elfogadja 17 Botár dyula tanársegéd kérése egy évi fizetéses szabadság enged [...]
31. 1931-1932 • 1931. 10. 30., 2. rendes kari ülés (246. oldal)
[...] sztalan f lév beszámítás iránti kérése Előadó Issekutz tanár javasol­­ja hogy [...] vissza 18 Juhos Ella oth kérése Vegytani szigorlatának harmadszori ismétel­­jetése tárgyában [...] határoz 19 nohány Sándor oth kérése vegy­­tani szigorlatának harmadszori is­­mételhetése tárgyában [...] javaslat szerint határoz 20 Vásárhelyit István cth kérése az állatorvosi főiskolán lehal Iga­­tott [...]
32. 1949. 02. 24. 6. rendes kari ülés (198. oldal)
[...] Schlosser Miklós jh félévbeszámítás iránti kérése Schlosser Miklós jh nak 1 [...] Szántai János jh félévelengedés iránti kérése Szántai János jh nak 1 [...] Povázsay Gyula jh félévelengedés iránti kérése Povázsay Gyula jh nak 1 [...] 1948 49 jksz Dr Ries istván igazságügyminiszter sze­gedi látogatása Biróságnakjügyészségnek a [...]
33. 1942. május 21., IX. rendes ülés (6_1. oldal)
[...] egyetemi magántanár habiiitációjának érvé­nyesítése iránti kérése Előadó dr Zolnai Béla 665 [...] S 41 42 Er Szalai István Jeromos pannonhalmi tanárképzőintézeti tanár magántanári képesítése iránti kérése Előadó dr Zolnai Béla 671 [...] bölcsdczotdoktori szigorlatra való bocsátása iránti kérése Billiók dr Viski Károly és [...]
34. (37. oldal)
[...] Varga Aladár magánta­nári képesités iránti kérése II fokon Előadó vitéz Berde [...] Kibédi Varga Lajos és Krom­­pecáier István professzarok az ülés­termet elhagyják A [...] Kibédi Varga Lajos és Krom­­pecher István az ülésteremben megjelennek 3 dr Láng István magántanári képesités iránti kérésé I fokon Előadó vitéz Haynal
35. 1946. 07. 10. 7. rendes kari ülés (353. oldal)
[...] féléY laa eáéB Ír nti kérése és a kérésasl kap­­cool tVo [...] 525 1945 46 31 alld István ih féltoslsn edés és végbizonyítvány [...] U 1 kk bocsátás iránti kérése 7543 1945 46 3 W [...] jnrias ám valé bosaátá irtot ké­rése 546 1945 46 3 iollto [...]
36. 1922-1923 • 1923. 06. 15., 10. rendes kari ülés (391. oldal)
[...] alvy Üezső gyógyszérésztsnhall gató azon kérése melyben IV ik felévé­nek beszámítását [...] a Fehsz I Jenő azon kérése melyben a kartól két rendkívüli [...] S K váce Andor azon kérése melyben két szabálytalan félévének beszámítását [...] a kar teljesíteni 11 Moldován István dr nak az n kérése Kar igy határoz L Kar [...]
37. A Rektori Hivatalban 1933. november 6-tól december 12-ig iktatott ügyiratok (83. oldal)
[...] 21 Dékány János alkalmazása iránti ké­rése Előj egyzésbe véve a a [...] 22 Angster Ilona alkalmaztatása irán­ti kérése Előjegyzés­be véve a a XI [...] 373 II G H Tréflik István a templomtéri é­­pület gépészének és [...] József végzett joghall­gató alkalmaztatása iránti kérése Előjegyzésbe véve a a XI [...]
38. 1948. 10. 21. 2. rendes ülés (_24. oldal)
[...] Takács Lajos jh félévbeszámitás iránti kérése Takács Lajos jh nak X [...] Kristóf jogszigorló szigorlat meg­osztás iránti kérése Recktenwald Kristófnak X l 3 [...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Lr Bónis György és Lr Székely István ny r tanárnak X l [...]
39. 1939-1940 • 1939. 12. 15., 4. rendes kari ülés (492. oldal)
[...] 12 Gutwein János szigorló orvos kérése közegészségtani javitó szigorlatának korábbi engedélyezése [...] szigor­latot tehessen 12 a Oláh István oth kérése fizikai kémiai szigorlatra bocsátá­­sa iránt [...] 13 Héja Jenő másodéves gyógyszerészhallgató kérése késedel­mesen letett elővizsgája elismerése és [...] 14 Sohajda Gyula okleveles gyógyszerész kérése hogy doktoran­dus tanulmányi idejét fordított [...]
40. 1933. április 5. VIII. rendes ülés (223. oldal)
[...] Elintézés 796 III 14 Juhász István nyomdász az ál­tala készített diploma [...] 3 Gábor Imre alkalmaztatása iránti kérése A a III 20 828 [...] Hódi György altiszti alkalma­zása iránti kérése Előjegyzésbe vétetett A a III [...] 75 os hadirok­kant segély iránti kérése A a III 28 845 [...]
41. 1922-1923 • 1923. 06. 15., 10. rendes kari ülés (388. oldal)
[...] tárgyá­ban Szabó tnr előadványában Gergely István kérése félév végi k aláirás és [...] te tnr előadványában Pehsz Jenő kérése rendkívüli félévének beszámítá­sa tárgyában Veress tnr előadványában Dr Moldován István kérése gyakorlati L A l év [...] sát 2 évre Meghosszabbítani Eftoyei István II tanársegédnek 2 évre Göilner [...]
42. 1935-1936 • 1936. 04. 27., 8. rendes kari ülés (628. oldal)
19 Grünberger Géza szig orvos kérése megkezdett II orvosi cet gadja [...] nem találja teljesithetőnek 20 Lakos István szig orvos kérése törvényszéki orvostani javi­­tó szigorlatának harmadszori [...] után 21 lile József gyógysze­­részhallgató kérése szigorlatra bo­csátása tárgyában Dávid tanár [...] 22 Baláti János okl gyógy­­szerész kérése approbatios vizsgá­A Kar a kérést [...]
43. 1935-1936 • 1935. 09. 20., 1. rendes kari ülés (483. oldal)
19 Puha Tivadar gyógysze­rész kérése approbácios vizsgájának korábbi engedélyezése iráni [...] 20 Simon Ferenc kisegítő szolga kérése könnyebb szolgálati be­osztás iránt Előadó [...] javaslatot 21 Parzer József oth kéré­­se az anatómiai pótszigorlat későbbi időben [...] Deliért magántanár ja­vaslatára 22 hagy István oth kérése múlt félévi tandijhátralékának fele­a Kar [...]
44. 1937. 06. 18., 10. rendes kari ülés (236. oldal)
[...] 7 líráján Vince szigorló orvos kérése zárószigorlatának ko­rábbi engedélyezése tárgyában Baló [...] javaslata alap­j án 8 Kenéz István 9 Lantos György szigorló orvosok kérése sikertelen gyógyszer­tani javitó szigorlat korábbi [...] j a A Kar Kenéz István és Lantos György kérését elutasít­ja­orvos kérése javitó kórbonctani szi gorlatának korábbi [...]
45. 1947. október 28., II. rendes ülés (2_28. oldal)
[...] 23 Stenszky Gyula szig orvos kérése Makón töltött bőrgyógyászati gyakorlat beszámítása [...] C W kJ 24 Gottfried István szig orvos kérése a kolozsvári egyetemen kezdett tanulmányainak [...] értelmében ha­ tároz 25 Valentin István oth kérése félévbeszárnitás iránt Előadó Gellert tanár [...]
46. 1931-1932 • 1932. 02. 24., 6. rendes kari ülés (311. oldal)
Ill 5 vajda István oth kérése rk félév beszámítása iránt Miskolczy [...] teljesiti 6 György László oth kérése rk félévének beszámítása iránt Miskolczy [...] teljesiti 7 Draskovits Dénes oth kéré­se szabálytalan félévének beszámítá­sa iránt Purjesz [...] fel­terjesztve 8 VarSa bászlá oth kérése sza­bálytalan félév beszámítása iránt Purjesz [...]
47. 1935-1936 • 1936. 08. 27., 7. rendes kari ülés (599. oldal)
[...] 15 Lovas Béla szig orvos kérése belgyógyászati javító szigor latához megkívánt [...] tanár javaslatára 16 Ehrenstein Gábor kéré­­se külföldön szerzett oklevelének honosítása iránt [...] a fo­lyamodó kérését 17 Ruda István szig orvo kérése a sebészeti gyermekgyógyá­szati és belgyógyászati [...] iránt Vidakovits tanár ismerteti Ruda István nostrifikáns kérését a sebészeti gyermekgyógyászati [...]
48. 1934-1935 • 1934. 09. 28., 1. rendes kari ülés (286. oldal)
ж 18 Strömpl Ilona oth kérése külföldi félévbeszámitás iránt Előadó Purj [...] javaslatot elfogadja 19 Székely Miklós kérése külföldi oklevelének honosítasairánt Előadó Krarnár [...] Faragó Klára és 22 Faragó István okleveles gyógyszerészek kérése feljogosító approbatios vizsgájuknak a buda­pesti [...] való tekin­tettel teljesíthetőnek találja Fara­gó István kérését ellenben elutasi
49. 1945. november 30., III. rendes ülés (4_13. oldal)
[...] 2 fő­tárgyból sikeres kollokvium esetén kérése telj esi the tő A [...] elismerhető A Kar hozzájárul Lajos István oth az 1944 45 tanév I felének elismerését kéri Kérése két főtárgyból sikeres kollokvium esetén [...] I felének utólagos lezárását kéri Kérése két fő­tárgyból sikeres kollokvium esetén [...]
50. 1930-1931 • 1930. 10. 22., 2. rendes kari ülés (40. oldal)
[...] meg 15 Dégl László oth kérése külföldi félév beszámításáért Előadó Veress [...] a javaslatot elfogadja 16 Székács István gyogyszerészdoktorand kérése egyetemi féléveinek a segédidóbe való [...] és 19 Fazakas Andor gyógyszerész ké­­rése approbatios vizsgára való bocsátás tárgyában [...] és Fábián Lajos szigorló orvosok kérése korábbi zárószigorlatuk engedélyezése iránt Előadó [...]
51. 1932. 09. 30., 1. rendes kari ülés (16. oldal)
[...] 16 Kónya János szigorló orvosod ké­rése zárószigorlat korábbi engedélye­zése tárgyában Janкоvieh [...] Kar hozzájárul 17 Winter Aladár kérése külföldi félév beszámítása tárgyában Ditrói [...] 1 10 Törtely Ágoston orvostanhallgató kérése félév beszámításért Szentgyörgyi tanár javaslata [...] z áj árul 19 Várnai István orvostanhallgató kérése félévvégi indexaláírásért Előadó Szentgyörgyi tanár [...]
52. 1936. 10. 23., 2. rendes kari ülés (44. oldal)
[...] javaslat értelmé­ben határoz 6 Debreczeny István oth kérése két bölcsészkari félévének beszámítása iránt [...] folyamodó a m kir Tisza István tudományegyetem bölcsészeti karán elvégzett két [...] teszi 7 Molnár József oth kéré­­se 6 külföldi félév és I [...] határoz 8 Buzeskó Antal oth kéré­se 4 heti távolmaradás iránt
53. 1935-1936 • 1935. 12. 17., 4. rendes kari ülés (540. oldal)
[...] Többek hozzászólása után 6 Vajda István szigorló orvos kérése hogy sikertelen har­madik szigorlatát Budapesten [...] javaslatára 7 Gulyás Klára оth kérése aziránt hogy az 1934 35 [...] ó fazekas Béla oth kegyel­­mi kérése szabálytalan féléveinek beszámítása iránt a [...] Kar beleegyezik abba hogy Vajda István szig orvos szigorlatait a Pázmány [...]
54. 1931-1932 • 1931. 09. 26., 1 rendes kari ülés (224. oldal)
[...] 20 Dr Rónai Sándor oth kérése állatorvosi 4 félévének beszá­mítása iránt [...] teljesítését 21 Crloblts József oth kérése kül­földi félévek beszámítása és abso­lutorium [...] pótolja 22 Vitán Gábor oth kérése rk 2 félévének beszámítása tárgyában [...] a kérés teljesítését 24 Horvát István oth kérése kül­­földi félévek beszámítása és letett [...]
55. 1931-1932 • 1931. 09. 26., 1 rendes kari ülés (223. oldal)
[...] teljesítését 16 Benjamin Ferenc oth kérése sztalan félév beszámítása tárgy Benjámin [...] elfogadja 17 Friedmann Sándor gyógyszerész kérése approbatios vizsgára való bocsátása tárgyában [...] a javaslatot elfogadja 18 Szőllőay István gyógyszerész kérése két sztalan félévének be­számítása és [...] elfogadja V Kápolnay Irén oth kérése rk
56. 1943. 11. 19., 3. rendes kari ülés (100. oldal)
[...] a Korányi Károly szig orvos kérése bőrgyógyászati szigorlatra bocsa­tása iránt régi [...] 6 Agonás János szig orvos kérése a sebészetből régebben kitöltött kórházi [...] javaslat értelmében határoz 7 hebreczeny István szig orvos hasonló kérését Yidakovits [...] Kar hozzájárul 8 Dr Mándi István оth kérése 9 orvoskari féléve és jogi [...]
57. 1951. 01. 04. 3. rendes ülés (101. oldal)
[...] íenenes 3 éla ár Szentpétori István és Tokaji Géz gyakornoki teendők [...] óságnak 11 21 jksz Mucsi István kérvénye zárthelyi Írásbeli értekezés­re bocsátása [...] zárthelyi Írásbeli értekezés­re bocsátás iránti kérésé Dr Polay nak Dr Dörsinek [...] zárthelyi írásbeli értekezésre bocsá­tás iránti kérése Dr Kovácsnak Dr Martonyinak XII [...]
58. 1930-1931 • 1931. 04. 29., 8. rendes ülés (131. oldal)
[...] további 24 Wagner Tibor oth kérése külföl­­di félév beszámítása tárgy Előadó [...] kiadni határozza el 23 Antalffy István oth kérése rk félévének beszámítása tárgyában Előadó [...] elfogadja 25 Perényi György oth kérése külföl­­di féléveinek beszámítása tárgyában Napirendről levéve 26 Halász Éva gyógysz kérése арЦВе­batios vizsgájának Budapesten való le­­tehetése [...]
59. (38. oldal)
pesités iránti kérése I fokon Előadó d r [...] mellékelve A Kar dr Jóna Istvánt ti ti­kos szavazás utján szótöbb­séggel [...] Ittzés Jenő magántanári képesitése iránti kérése I fokonl Előadó Klimkó Dezső [...] Ernőt választja meg pesités iránti kérése I fokon Előadó dr vitéz [...]
60. 1923-1924 • 1923. 09. 28., 1. rendes kari ülése (29. oldal)
[...] a következő kérések Traubermann Ernő kérése Issekutz tanásr előadásában Tomoneoz Lázok György kérése Janesó tnr előadásában Jane só tnr jelen­ti hogy Márton Sándor kérése is nála van véleményeaés végett Maurer Frigyes és Frank István dr ок kérése oklevél hono­sítás végett Vidakovits tnr [...]
61. 1943. szeptember 23., I. rendes ülés (2_2. oldal)
[...] Wlosésaetdokteri szigorlatra raid bocsátása irán­ti kérése és értekezésének bírálata Slőaddk dr [...] beszámítás és végbizonyítvány kiadása iránti ké­­rese Előadó dr Várady Imre 28 [...] féléybeszáoítás és végbizonyítvány kia­­dósa iránti kérése Előadd dr Koszd János 714 [...] György 71 1943 44 fényi István díjtalan gyakornok lemondásinak bejelöntése Kocziány [...]
62. 1949. 02. 24. 6. rendes kari ülés (199. oldal)
[...] Írásbeli ér­tekezésre való bocsátása iránti kérése Br Bónis György ny r [...] 539 1948 49 jksz Tábori ístván jh félévelengedés iránti kérése I Tábori István jh nak II lO 540 [...] Lévai András szigorlat megosztás iránti kérése Lévai Andrásnak II 8 553 [...]
63. 1941. május 27., VII. rendes ülés (19_4. oldal)
gorlati tárgycsoportosításának megál­lapítása iránti kérése b Hell Perenc végbizonyitvány kia­dása iránti kérése c Kovács Anna végbizonyitvány kia­dása iránti kérése A Kar a tárgysorozat módosítá­sához [...] sz leiratát a debreceni Tisza István Iudományegyetemen üresedésben levő keresztyén erkölcstan [...] IV sz leiratát dr Kniezsa István ny r ta­nár költözködési költségeinek [...]
64. 1948. 11. 17. 3. rendes kari ülés (109. oldal)
[...] félévbeszámítás és vég­bizonyítvány kiadása iránti kérése Beszédes Lászlónak X l 9 [...] Nyári Józsefnek Xl 4 Gardi István jh katonai félévének beszámítása iránti kérése Gardi Istvánnak Xl 5 Évkönyv 1946 47 [...] Lászlónak Xl ll Dr Székely István ny r tanár kérvénye nyuga­lomba [...]
65. 1939. január 7. IV. rendkívüli ülése (171. oldal)
[...] a pozso­nyi egyetem hallgatója volt kérése teljesen felszerelt felvehető v 7 TÓDOR ISTVÁN római katholikus val­lású trentoni születésű [...] a prágai egyetem hallgató­ja volt Kérése felszerelt feIvehető 8 KENED ICH [...] jogosult és kö­teles 3 KÁLLAI ISTVÁN I féléves főiskolai hallgató igízolt [...] ér­tesítette a Kart ennélfogva KÁLLAI ISTVÁN jogosult a pót
66. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. A klinikai bizottság szabályzattervezete. • 2. Kováts Ferencz m. tanár colloqiuma • 3. A 70. évet betöltött tanárok szolgálati ügye. • 4. Klein Ottó mechanikus szolgálati viszonyának szabályozása. • 5. Tandíjmentességek ügye. • 6. Felvételek ügye. • 7. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 8.,9,10 Napirendről levéve. • 11. Silay István kérése külföldi félév beszámításáért. • 12. Zichermann Imre kérése külföldi félév beszámításáért. • 13. Fohsz Jenő kérése külfödi félév beszámításáért. • 14. Péterffy Jenő kérése korházi gyakorlati idő beszámításáért. • 15. Freller Miklós kérése index másolat kiadásáért. • 16. Fülöp Pál kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 17. Erdei Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 18. Bónyai Aladár kérése index aláírás engedélyezéséért. • 19. Bónyai Aladár kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 19/a. Győri Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 20. Löbl Tibor kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 21. Frankó Margit kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 22. Zikéli Mihály fogklinikai gyakornok kérése egy hónapi tanulmányi szabadság ügyében. • V. Indítványok. • 1. Balogh tanár javaslata intercalaris kamatok ügyében. • 2. Balogh tanár javaslata általányok felosztása ügyében. • 3. Tudományos segédszemélyzet memoranduma. • 4. A beteg Davida tanár helyettesítése index aláírásnál. • 5. Hainiss tanár bejelenti, hogy a masz elnökéül választotta. • 6. Ditrói tanár bejelenti, hogy Szeged vidéki baromfi, galamb és házinyúl tenyésztő Egyesület (sic!) elnökéül választotta. • 1927. 02. 23., 6. rendes kari ülés (115. oldal)
[...] szigorlatát elis 12 Zichermann Imre kérése a bű lóg ai Ecetemen [...] 12 a Incze Gy ila kérése két szabály­talan félévérek beszámítása iránt [...] úgymint V Kováés Anna Bedits István Benedek Andor Janesó Béla Fagy [...] Polgár Aranka Bruehter Albert Ősegezy István Kálmán Krisztina Gál Gyula és [...]
67. 1948. 09. 22. 1. rendes ülés (34. oldal)
[...] Bónis György ny r tanár kérése Kolozsváron maradt könyvtárának hivatalos küldeményként [...] hivatalnak VIl 3 Varga Tóth István jh alapvizsga időpontjának elhalasztása iránti kérése Engedélyezve Vl i 7 Dr [...] jh alapvizsga időpontjának el­halasztása iránti kérése Engedélyezve VIl 3 Patyi Kálmán jh alapvizsgaidőpontjának elha­lasztása iránti kérése Engedélyezve VIl 3 Vizsgadij felosztás [...]
68. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (197. oldal)
[...] szigorlatra való bocsátá­­ sa iránti kérése i Vérzés kiadva l l [...] k alapvizsgára való bocsátása iránti kérése Végzés kiadva I lé 190 [...] Fx in ez in or István jh harmadik alap vize gára bocsátása iránti kérése r V kié dva j [...] ismétlő alap­vizsgára való bocsátása iránti kérése
69. 1933-1934 • 1933. 10. 26., 2. rendes kari ülés (25. oldal)
[...] előadások Tomcsik 19 Szabó Gusztáv kérése Ditrói 20 Klein Viktor kérése Tomcsik és 21 Major István kérése Issekutz tanárok előadásában A Kar [...]
70. 1947. február 28., VI. rendes ülés (6_23. oldal)
6 listai István szig orvos kérése szemészeti sye korli ti idejéből [...] Bácskalné Várkonyi Kária szír orvosok kérése famulus idő beszámítása iránt Ditrói [...] Ifcnes Nagy Ferenc szí orvos kérése fenti Ügyben Ditrói tanár a [...]
71. 1947. június 27., X. rendes ülés (11_42. oldal)
[...] sz i g o rvos kérése 1 hónapi gyalc i do [...] Kán dór szí g orvos kérése Tlr r 1 4 zéró [...] értelemben határoz 19 Kölné r István és árrsai kérése famulusi szolgálati idejének elismerése i [...] Előadó Di trói tanár Molnár István kérésével kapcsolatosan egy h a [...]
72. 1933. október 11. II. rendes ülés (95. oldal)
[...] Dr Solymár Gyula alkalmaztatása iránti kérése Előjegyezve A a IX 27 [...] Dr Balla Sándor alkalmaztatása iránti kérése II II 100 27 Cs [...] b a Bajt Egyes Vásárhelyi István oh tandijhát­­rálékának elengedését illetve beiratkozásának [...] és gépirás tanítónőnek alkalmazta­tása iránti kérése Előjegyezve IX 3 o 117 [...]
73. 1935-1936 • 1936. 08. 27., 7. rendes kari ülés (600. oldal)
Cob 18 Lakos István szig orvos kérése törvényszéki orvostani javi­­tó szigorlatának korábbi [...] 19 Szabados József oki gyógyszerész kérése approbatios vizsgájának korábbi engedélyezése iránt [...] 20 Győri Pál oki gyógy­­szerész kérése approbatios vizsgá­jának korábbi engedélyezése iránt [...]
74. 1939-1940 • 1940. 04. 30., 8. rendes kari ülés (583. oldal)
[...] 11 Lőrincz Julianna oth kegyelmi kérése egy szabálytalan félévének beszámítása iránt [...] 12 Péntek Margit oth ke­­gyelml kérése egy szabálytalan fél­évének beszámítása iránt [...] a pártoló felterjesztést 13 Ábrányi István oth ké­­rése a félév hátralevő idejére tá­volmaradási [...]
75. 1934-1935 • 1935. 03. 29., 7. rendes kari ülés (366. oldal)
[...] Dr Török Gábor közkórházi főorvos kérése magántanári képesíté­sért Az újszülött physiologiája [...] tt и e Dr Környey István agyku­­tató intézeti tanársegéd kérése ma­gántanári képesítésért Az idegrend­szer kortana [...] Sándor szemésze­­ ti klinikai tanársegéd kérése magán­tanári képesítésért A szemészeti M [...]
76. 1934-1935 • 1934. 09. 28., 1. rendes kari ülés (287. oldal)
[...] javító szigorlatának korábbi engedélyezése iránti kérése Előadó Dávid tanár javasolja hogy [...] 25 Göttl Tibor szig orvosok kérése zárószigorlatuknak korábbi en­gedélyezése iránt Előadó [...] a javaslathoz hozzájárul 26 Horváth István szig or­vos és 27 Ernszt András szig gyógy­­szerész kérése közegészségtani javító szigorlatának korábbi engedélyezése [...]
77. 1933. 06. 16., 10. rendes kari ülés (202. oldal)
12 Réti Géza oth kérése a bonctani előadásokról valamint a [...] határoz 13 Sólymos Béla oth kérése a bonctani és szövettani gyakorla­tok [...] a javaslatot elfogadja 14 Pásztor István oth ke­­gyelmi kérvénye szabálytalan félév [...] 15 Debreceny László oki gyógyszerész kérése aziránt hogy approbációs vizsgáját Budapesten [...]
78. 1937. 06. 18., 6. rendkívüli kari ülés (399. oldal)
[...] Hajdú J Ferenc szigorló orvos kérése zárószigorlatának ko­rábbi engedélyezése iránt Baló [...] a javaslatot el 15 Stanovszky István oki gyógyszerész kérése approbatios vizsgájának korábbi engedélyezése iránt [...] zára­dékoltassék 16 Zacher Pál oth kérése félévvégi tanári aláírások utólagos engedélyezése [...]
79. 1921-1922 • 1922. 04. 28., 7. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. Zacher Pál magántanári képesítése. • 2. Hainiss Elemér pozsonyi magántanár habilitációjának ügye. • 3. A Várnay-féle jutalomdíj odaítélése. • 4. A magántanárok jutalmazására vonatkozó jelentés. • 5. 68 kari hallgató kérése, hogy a nyár folyamán klinikai tárgyakból pótsemester (sic!) tartassék. • 6. A debreceni egyetem testnevelés ügyében tett javaslata. • 7. A debreceni orvosi kar átirata. • 8. Helyettesítéssel megbízott tanerők díjazása. • 9. Rector választások kiküldése. • 10. Hajnal István szabálytalan félévének beszámításáért beadott kérése. • 10.a. Goldgruber Géza és • 10.b Dobó István oth.-k a bolognai egyetemen hallgatott félévük beszámítását kérték. • 10.c Frenkel Lajosnak 1 • 10.d Pick Imrének 1, • 10.e Gáspár Bélának 1 szabálytalan félév beszámítandó. • 10.f Stark leckekönyvében az 1920/21 tanév 2. felének utólagos dékáni hitelesítése engedélyezendő. • 11. Kovács Lorántnak hiányzó tanári aláírások engedélyezése. • 12. Sárány Andrásnak 1, • 13. Csanádi Jenőnek 2, • 14. Faludi Imrének 4-ből 2, • 15. Sófalvy Idának 2 szabálytalan féléve beszámítandó. • 16. Solt Aladárnak további félévek beszámítására irányuló kérése elutasítandó. • 17. Mihalik Kálmánnak 3 szabálytalan féléve beszámítására irányuló kérése pártolással terjesztendő fel a miniszter úrhoz. • 18. Mester Gábor kérése, hogy absolutoriuma már a IX. félév után kiadassák. • 19. Vieser Ervinnek 1, • 20. Székely Gézának 2, • 21. Nagy Károlynak 3-ból 2, • 22. Lippe Ernőnek 2-ből 1 szabálytalan félév beszámítandó. • 23. Both Jolánnak és • 24. Gaál Aureliának 3-3 szabálytalan félév beszámítására irányuló kérése pártolással terjesztendő fel a minisztér úrhoz. • 25. Kemény Zoltán félévbeszámítási kérése elutasítandó. • 26. Kepes Istvánnak 1, • 27. Kirschbaum Jenőnek 1 szabálytalan félév beszámítandó. • 28. Sipos Tibornak 3 szabálytalan félév beszámítására irányuló kérése pártolással terjesztendő fel a minister (sic!) úrhoz. • 29. Tolnai László leckekönyvében az 1918/19 tanév 2. felében hallgatott kémiai collegium utólagos igazolása engedélyezendő. • 30. Baum Edit kérése, hogy a bonctani és szövettani szigorlatoktól való elmaradását a kar ne tekintse eredménytelen szigorlatnak. • 31. Baum Lászlónak a II. szigorlat letevésére irányuló kérése nem teljesítendő • 32. Deutsch Sándor szigorlatának letevésével szabályszerű határidőre utasítand.ó • 33. Gyakornokok ajánlása. • 1922. 05. 3., 10. rendkívüli kari ülés (134. oldal)
80. 1931-1932 • 1931. 11. 27., 3. rendes kari ülés (267. oldal)
bonctanból hanyagok Gotthárdi István Kiss Pál Kiss tanár rendszeres [...] Magda Forró Laj os Gotthárdi Ist­ván György László Kiss Magda Kiss [...] Kiss Dezső Kormányos Ala­dár Lakso István Madaras István lemen t Zoltán Boskó József [...] megintésével 6 Kosaras Ferenc oth kérése sztalan félév beszámítás iránt Eloado [...]
81. 1932. 09. 28., 2. rendes kari ülés (32. oldal)
[...] kérést teljesiti 15 Székely Sándor kérése a pozsonyi cseh egyetemen hallgatott [...] a javaslatot elfogadja 16 Csillag István kérése a Z bolognai egyetemen hallgatott [...] Kar elfogadja 17 Teschner József kérése szabálytalan félévek beszámításáért Előadó Ditrói [...]
82. 1943. 12. 15., 4. rendes kari ülés (139. oldal)
17 Qrosz István szig orvos kérése XI szigorlata előtt eltöltött szemészeti [...] Dr Szombathelyi Károly szig orvos kérése szigorlatának elhalasztása iránt Rusznyák tanár [...] 19 Stiefelmayer Ádám szig orvos kérése szigorlati haladékért Rusznyák tanár véleményes [...]
83. 1914. március 5. V. rendes ülése (81. oldal)
[...] 6 4 lá Dr Györffy István pályázati kerese a növénytani tanszékre IV A [...] sz Dr Szabó Zoltán pályázati kérése az általános növénytani tanszékre V [...] sz Dr Hollendonner Ferencz pályázati kérése az ált növénytani tanszékre t [...]
84. 1934-1935 • 1934. 11. 30., 3. rendes kari ülés (316. oldal)
[...] mer el 9 Aigner József kérése két mathematikai kari félévének beszámí­tása [...] Perényi György Schieferdecker Sára Weisz István Urbán Jolán orvostanhallgatók kéré­se leckekönyvük december hó 15 én [...] 14 Polyakovits Anna szig orvosok kérése zárószigorlatuk koráb­bi engedélyezése iránt Előadó [...]
85. 1928-1929 • 1929. 05. 24., 9. rendes kari ülés (260. oldal)
21 Dr Tábor Pál kérése orvosi félévének a gyógyszerészetibe való [...] hozzájárul 22 Dr Csúcs Sándor kérése korábbi szigorlati terminusért Előadó Issekutz [...] 23 Nagy Károly szig orvos ké­rése gyakorlati idő beszámitása iránt Előadó [...] hóré s e 24 Gajzágó István oth szabály­talan félév beszámitása tárgyában [...]
86. 1946. december 17., IV. rendes ülés (4_18. oldal)
[...] 7 Kőris I da oth kérése félév utó­­lagos lezárásának engedélyezése iránt [...] a javaslatot elfogadja 8 Lajos István szig orvos kérése famulusi szolgálat beszámítása iránt lávnay [...] hataro Oberding László szig orvos kérése fenti tárgyban A kéréssel kapcsolatosan [...]
87. 1948. január 23., V. rendes ülés (5_21. oldal)
[...] Szto jkov Pencsev Jocső oth kérése félév érvényesitése iránt Előadó Straub [...] megérdemli a méltányos eljárást viszont kérése teljesítése esetén két félévet kapna [...] a Kar elfogadja 16 Olácsy István és Lestár Magdolna oth kérése félév érvényesi­té s iránt
88. 1943. 10. 20., 2. rendes kari ülés (68. oldal)
[...] Kar később foglalkozzék 17 Papp István szíg orvos kérésé zárdszigorlatának korábbi engedélyezése iránt Kanyd [...] bocsássa 19 Veszíts Stefánia oth kérése egy havi távolmaradás engedélyezése iránt [...] 20 Csapó László aki gyógyszeres kérése jugoszláviai segédi idejének be­számításával approbátios [...]
89. 1937. 06. 18., 6. rendkívüli kari ülés (521. oldal)
[...] domborodik ki Elnök végül Nagy István speciális esetére titkos szavazás utján [...] teljesiti e a Kar Nagy István kérelmét 9 kari tag nem [...] véleménye 21 Görhöny József oth ké­­rése leckekönyvében a félévvégi ta­nári aláírások [...] Vidakovits tanár előadja hogy folyamodó kérése alaptalan mert kimondja a Kar [...]
90. 1946. október 26., II. rendes ülés (2_35. oldal)
[...] elfogadja í fl 17 mester István oth kérése saa­ hály tál an félévek [...] cl ay Ervin o th kérése hallei félévének elismerése iránt J [...] t 1 Rotter rándor oth kérése II szigorlatra bocsátása iránt J [...]
91. 1928-1929 • 1929. 03. 22., 7. rendes kari ülés (231. oldal)
[...] i 1 Ъ TO Ruda István kérése index másodlatért Előadó Szabó tanár [...] elegendő 11 Nagy Dezső oth kérése rk fél­év beszámítása iránta Előadó [...] ti i ti 12 Kontraszt István szigorló orvos ké V r [...] t Lsa Lv­­ ban Miután kérése méltányosYa II és IV szi­gorlat [...]
92. 1930-1931 • 1930. 12. 18., 4. rendes kari ülés (69. oldal)
[...] szövettant nem hallgatta hogy folyamodó kérése utasittassék el A Kar a [...] Károly és tsai szlg orvp­­sok kérése korábbi zérószigorlati terminus engedélyezése tárgyában [...] héttel Soóky Erzsébetnek és Varga Istvánnak 1 1 hónappal korábban engedtessék [...] indítványt elfogadja 15 Korényi Ernő kérése megszakl­­tott gyógyszerészdoktori szigorlatá­nak befejezése tárgyában [...]
93. (61. oldal)
[...] Mezoné Eperjessy Anna szi­gorló orvos kérése melyben ta­nulmányainak a szegedi egyete­men [...] meg­adja 4 Szigetvári Ferenc orvostan­hallgató kérése melyben uj szi­gorlati rendszerre való [...] 5 Györbiró László szigorló orvos kérése melyben a gyógy­szertani szigorlatának ismét­lésére [...] rváth Éva Bozsodi János Lőrincz István Bartel György Kiss Ferenc szigorló [...]
94. 1933. október 11. II. rendes ülés (96. oldal)
[...] 3 Terhes Gyula alkalmaztatása i­­ránti kérése Előjegyzésbe véve A a X [...] II o altiszt segély iránti kérése Az I rendes ülésen 40 [...] Vivóegyl Gravátz Ferenc és Székely Ist­ván jógh az egyesület szinei­­ SbnxitxxlKxuKxtx [...] Társulat segély Dr Schmidt iránti kérése Henrik X 9 1 t [...]
95. 1922-1923 • 1923. 05. 18., 9. rendes kari ülés (370. oldal)
[...] 3 srvap olja hogy Szegő István ké­­rése melyben k rí hogy a [...] 9 G rai Sándor azon kérése melyben I o szigorlatának harmadszori [...] javasol ja hogy Franki Ti­bornak kérése kiegészítés végett vísz­­szaadandó Kar hozzájárul [...]
96. 1943. szeptember 28. (46_5. oldal)
[...] azept 27 ig 7 Rajz István III A anyagi okok miatt [...] 8 t ÍI 3 f kérése koll h l kéréssel együtt [...] mind énből szept 30 i kérése koll hal koréssei együtt 23 [...] bevonul t október 1 ig kérése beiratkozási haladékkéréssel együtt 5 Kenderesi [...]
97. (112. oldal)
14 pecher István jelenlegi bangso­­ri helyzete a törvényes [...] s rangso­ri helyzetének megváltoztatására irányuló kérése a törvényes in­téz fedésekkel ellentétben [...] kíván s igy dr Krom­­pecher István kérése a kar egye­temlegességének felfogásaival sem [...] kér­désben szólal fel mivel Krom­­pecher Istvánnak a vallás és közoktatásügyi miniszter [...]
98. 1928-1929 • 1929. 02. 22., 6. rendes kari ülés (223. oldal)
[...] Kar Így határoz 8 Ruda István volt oth kérése in­dex másolat kiadása iránt Előadó [...] elutasítja 9 Polyánszky Tibor oth kérése sza­bálytalan félévének beszámítása tárgyában Jeney [...] hozzájárul 10 Kardos Pál oth kérése külföldi félév és szigorlat beszámítása [...]
99. 1946. 06. 19. 6. rendes kari ülés (351. oldal)
[...] 46 1 Szabé dó s István jh vő gbizonyitványt pótló vígzés [...] jh pótalapvisrgu bo­cs átísa iránti kérése i Körözvónyileg a kar tagjainak [...] alapvizsgáiét re való bocsátása iránti kérésé Végzés kiadva VI 18 7 [...] 114 5 46 f Bozsó István jh harmadik ismétlő alap­vizsgára való [...]
100. 1948. október 24., II. rendes ülés (2_18. oldal)
[...] Kar úgy határoz hogy Plesko István szabálytalanná vált félévei­ből 2 félévet elismer 10 Hollósi Mária oth kérése leckekönyvében az 1946 47 tanév [...] fenti félév lezárásának engedélyezésére irányuló kérése tárgytalannak tekinthető A Kar a [...] 11 Bencze György szig orvos kérése famulusi szolgálat beszámítása iránt Előadó [...]