Szegedi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1948-1949

1948. 09. 02. 1. rendkívüli ülés

2/1948-49*3^«ss* J e g y z ó k ü n_jr_ v a Szegedi Tuáo©fanyegvetea Jo£-ás Ílla&tudosaáxí i Karának I94G#évl szeptember hó 2-ár. /coü tűrte ken/ délután 5 érckor a kar Üléstér- Kében megtartott I*nrdki vlili ülézér51. ’Jelen vannak: dr.Szabó József e.i. dékán9elnök,dr. Síártonyi János pro dékán, dr • Schn oll er Károly t dr. S zéke ly 1 s tván, d r. Lőnie G \ergy np*r.tanárok* Igazoltan, távoltar# Leér klek,ár* kibe Isiván,dr*Mór ny*r* tanárok* Jer: zőkönyvet vezeti:dr* 'Bőr. is György ay*r*tanár* Linók üdvözli a megjelenteket é3 az ülést *egnyitja. 1. 798/1947-48.jk.sz.Szentirmai Gyula budapesti lakos jogszi; őrlő 2 tárgyú első állantucományi szigorlatát 1939.december IS-án ismétlés után sikerrel letette. Az első tárgyú 2 államtudományi szigorlatot 1941*de­ce aber 13-án megismételte#azonban annak újabb megis­métlésére utasították*Ezután 1944.augusztus 1-én ka­tonai szolgálatra vonult áe,orosz hadifogságba ju­tott és onran csak 1948.junius havában érkezett vias­szá.Mire visszajött,gyöngyősi lakását,annak berende*- zését elvesztette,felesége időközben elvált,kis fia és beteg édesanyja eltartásáról is neki kell gondcs- kolnia.Iieki magának hadirokkantxá való nyilvánítási őst van folgamatban*illisa nincs,semmiféle jő­ve le Íme, vagy vagyona nincs,olyan hozzátartozói,akik­től anyagi támogatást kaphatna,nincsenek*kig elhe­lyezkedést biztosítani tudná,a népjóléti minisztéri­um hadifogoly segélyezéséből él.kost szándékában vol­na íz első tárgyú 2.államtudományi szigorlatát másod­szor is megismételni és ehiez szigorlati és avatási dij—kedvezményben vhlc részesítését kéri.Anyagi hely­zetére vonatkozó állításait szegénységi bizonyítván; - n^al bizonyltja,® ly szerint atyja elhalt,ofcvegy é- dősanyja Bőgdany Béléné Gyöngyösön piaci árus. A rendeletileg előirt tanulmányi ere dmér, hiánya miatt a kar a kérést elutasítja. 2. 4&* 2/1947-jíteigl Endre joghall rtó középiskolai tanulmá­nyait a buuip sti JlII.ke ületi állami közép lakó­iéban végesbe jő er dménnyel.Az 1945-46.tanév ele- j n iratkozott be k runkra rendes hal.gatónak.Azó ~ ta rei: cseresen lehallgatta a hat félévet-és Sza­bályszerű i ében letette a három alapvizsgát. ' int k- tonaviaelt, jogosult lévén 7 rélcv után ; ^nyerni a végbizonyítványt»beiratkozása előtt ér­deklődött a iekéül hivatalban aziránt »-lenne—e vala­mi akadálya annsfk,hogy mint régi rendszerű hclJ •ti a:, 1943-49.tanév első félévének lehallgatása után elnyerje a végbizonyítványt.k ^cr állapító ta oeg a Gükéni hivatal-hogy folyamodó reáliskolai érett­I 3égivei köteles lett volna né. v első féléve alatt —____________

Next

/
Oldalképek
Tartalom