Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1946-1947

1946. szeptember 30., I. rendes ülés

120/1945-47,0 *11. sz, • f J eg y z o kon v t i ---| r —' - 1 ---------- ■ -------------------- - ■ v V felvét etett » szereli "üdémé műegyetem 0 rv~ s tud® mányi Ilarán&k -1946, évi / szeptember hó' 3C-»n /hétfőn/ d.u. 5 órakor --z orvosi liar üléstermében tartett I, rendes iilssércl, Jel-en-vannak: Dr.KanyC Dél a ny. r, taná r, e*i. 1ékán elnök Dr, Di trói Gá be r n y, r, tárié r, e, i, p ra dáké n . Dr.Purjesz Béla ny, r, tanár dr.Kávnay Tamás ~"~ dr. beliért Albert dr.J^ncsG Iliidé s - " - dr.I v^nevi cß G^örgra - " - dr. átr-uh P, Brune ny. rk. tan- r Dr,Issekutz ™'l m. tmiér/ :.z( élettani tanszék mb.vezetőj e dr. Fazék as I, Gyűl a m. tanár, ' a törvényszéki orvost ni. tanszék mb.*vez dr. Török G- b® r o.ton-r, - ' g ven ek gyó gyé sz a ti tr n s z é V «• b, v é z e to j dr.r'al ••/ r István klin, foervőS^1 3zülé öze ti tan szék mb; vezető j e dr.r ro ebner Ferenc ra. tané r, a sebészeti klinika nb.vezetője ö r.Tuszék I stvén ra. t an- r, az i & ég-elméké r t?ni tanszék rab,vezetője dr.Karéiy Is tv én m agan tané r e;s dr. Pávák Istv-n i: ;,ánt - ' r, int magántanári képviselők d r.rorpé ssy a ra, tan-' r, •. ke rbo net mii t ári s zék rab, v e z e tő j e J egyez; v V Dr, Dévi d L j?£ ny. r, tané r e. i , j egy zo 1 ■94Vn üdvözli a Far tagjait és. az ü.lést raegnyi t j , Glnöv f el. 3 ző 1 i t j n n ra ágé n t °ré ri képviselőket ® hivatali titek raegőrzé- sere és - í®gad-‘l:v-1 kiveszi tülök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom