34 találat (0,208 másodperc)

Találatok

1. 1947 • 1947. november • Betűrendes tárgymutató (203. oldal)
[...] 107 Középiskolai felügyelő választása Rab István 106 Középiskolai tanárok állami szolgálatba [...] egyházmegye képviselői 13 Mezőföldi egyházmegye kérése járulékoknál haladékért 48 Minősített egyházak [...] tanár alkalmazása 92 Pápai egyházközség kérése 59
2. 1881. június • Oldalszámok • 170
[...] nyert 163 Ömböly Aladár tanuló kérése megadatik 164 Thury Etele theologus kérése teljesiltetik 165 Farkasdy Béla és [...] magán vizsgát adhassanak 166 Borsos István tanuló kérelmével elulasiltatik 167 A [...]
3. 1879. április • Oldalszámok • 82
[...] tehessen 38 Nagy Gyula tanulónak kérése akkép adatik meg hogy a [...] az előadásokat látogatja 40 Ónody István tanuló kérelmétől elmozdíttatik 41 Csikós Péter tanulónak azon kérése hogy a Il od évi [...]
4. 1912. május • Oldalszámok • 55
[...] Antal Gábor elnöklete alatt Barthalos István Faragó János Szabó György Bakó [...] Antal Géza Kristóffy Gyula Németh István 1 Püspök ur üdvözölve a [...] bizottság feladatának megkönnyítése végett Németh István egyházkerületi e főjegyzőt bizta meg [...] elő Noha a közigazgatási államsegély kérése alkalmával készített kimutatás első sorban [...]
5. 1916. október • Oldalszámok • 178
[...] el Ugyanis két tanú Szűcs István és Mohácsi Dávid eskü alatt [...] sze­rint az egyik tanú Szűcs István nem is volt választó Mert [...] bizonyára jóhiszemüleg a választó Szűcs Istvántól kérte a pártfogást tehát a [...] szerzése az egyes választók pártfogásának kérése lerontja a lelkészi állás tekintélyét [...]
6. 1943. október • Oldalszámok • tart_15
[...] 2 Távolmaradók igazolása 3 Futó István rendes tanár kinevezésre ajánlása 4 [...] rendes tanár megválasztása 7 Rácz István rendes tanárrá választása 8 Mester [...] felszerelésére taníttató szülőktől önkéntes adományok kérése 11 Nőnevelőnitézeti bentlakó tanárnők ellátási [...]
7. 1942. október • Oldalszámok • tart_9
[...] jelentés 92 Szórványmisszió céljaira segély kérése 97 Szórvány és tanyagondozó bizottság [...] választása 192 Tanítónőképzőben dr Kiss István r tanárrá választása 193 Tanítónőképzőben [...] választása 199 Tanítónőképzőben dr Kiss István megválasztásához miniszteri hozzájáru lás 200 [...]
8. 1934. szeptember • Oldalszámok • _tart_6
[...] jutalmazására javaslat 22 sz Török István dr székfoglalója idejének bejelentése 9 sz Török István dr székfoglalójának megtartása 128 sz [...] elemi iskolába ref tanerő kinevezésének kérése 24 sz Zalaegerszeg legációs köre [...]
9. 1882. június • Oldalszámok • 115
[...] teszi tekintve azt hogy Bocsor István tanár ur a dunántúli ref [...] Szabó Káról tanár és Barthalos István főiskolai pénztárnok urakból alakított bizottság [...] az egyházkerület atyai kegyességé­nek bizalomteljes kérése mellett a komáromi egyházmegye kiváló [...]
10. 1880. szeptember • Oldalszámok • 123
[...] egylethez tétetik át 396 Kotasz István tanár ur által kezelt tantárgyak [...] János Tóth Dániel és Németh István tanár urak bízattak meg miről [...] Karácsonyi Ferencz fötanodai senior ur kérése meg nem adathatik 400 Kis [...]
11. 1947 • 1947. november • Jegyzőkönyv (155. oldal)
[...] tornaterme lett Nyugalomba vonult Ritoók István a tanító nőképző intézet és [...] ünnepélyén egyik legkiemelkedőbb szám Ritoók István nagyszerű leánykarának szereplése volt Csendes [...] egész egyházmegyei közgyű lésnek a kérése hogy szándékának a megváltoztatására bírja [...]
12. 1912. szeptember • Oldalszámok • 189
[...] Komjáthy Aladár Zergi Mihály Császár István lelkész urak kérelme alap hiányában [...] csak IV éves hittanhallgató tehát kérése figyelembe nem vehető
13. 1921. április • Oldalszámok • 19
[...] szabadsága egy további évvel meg­hosszabbíttassák Kérése megokolására felhozza hogy a német­alföldi [...] Czeglédy Sándor s k Németh István s k püspök elnök egyházker [...]
14. 1889. március • Oldalszámok • 27
[...] választási joggal felruház­tatnak 56 lJogedy István b somogyi esperes úr kéri [...] törvényszéki ülés tartassék Esperes úr kérése figyelembe vétetvén püspök úr a [...]
15. 1886. június • Oldalszámok • 228
[...] leirata tudomásul vétetik 156 Bocsor István nyomdai tartozása töröltetik 157 Nagy Dávid kérése megadatik 158 A mezőföldi esperes [...]
16. 1889. november • Oldalszámok • 49
[...] fentebb említett ajánlata elfogadtatik illetve kérése telje­síttetik A miss lelkész jelentése [...] kimuta­tás mellékelve vannak Jegyzette Németh István 4
17. 1889. március • Oldalszámok • 28
[...] alatti püspök úrhoz in­tézett azon kérése hogy a kerület területén létező [...] megüresült nyomdabizottsági helyre egyhan­gúlag Németh István tanár úr választatott meg 0 [...]
18. Tárgymutató (_tart_4. oldal)
[...] és főiskolai pénztárnál 143 Tisza István kör felhívása 144 Hegedűs és [...] köszönete 147 Nagypénteki ref társaság kérése 148 Délvidéki Liga felhívó levele [...]
19. 1886. június • Oldalszámok • 207
[...] Kis Gábor urnák néhai Bocsor István tanár ur nyomdai tartozására vo­natkozó [...] befizetésének terhe alól men­tessék fel Kérése megadatik 158 A mezöíöldi e [...]
20. 1945 • 1945. július • Betűsoros tárgymutató (74. oldal)
[...] középiskola részére 209 Álláscseréje Szűcs István és Czirók Ákos lelkipásztoroknak 329 [...] Belsősomogyi gyülekezetek kárkimutatása 290 Belsősomogy kérése egyházkerületi járulékok elengedése tárgyában 76 [...]
21. 1947 • 1947. november • Betűrendes tárgymutató (202. oldal)
[...] dr halála 19 Écsy Ö István dr tanárképviselővé választása 7 Érettségi [...] anyaegyházzá alakulása 199 Illeítélkegyenérték eltörlésének kérése 63 Jelentés első lelkészképesítő vizsgákról [...]
22. 1920. szeptember • Jegyzőkönyv (64. oldal)
[...] hangsúlyozásával hogy a cseh államsegélyek kérése a leg­szerencsétlenebb ballépés lenne s [...] úr indítványára kgy dr Tüdős István halála felett részvétét fejezi ki [...]
23. 1910. szeptember • Oldalszámok • tart_5
[...] 140 167 Biztosító társulatoktól adatok kérése 141 168 A kultuszminiszter 97319 [...] Pozsony kérelme 148 181 Borsos István könyvtárnok ur jelentése 148 182 [...]
24. 1877. május • Oldalszámok • 157
[...] ajánltatik Az igmándi lelkész özvegye kérése elintéztetik s az özvegyi kegyelem­évre [...] egyh kerületi pénztárról jelentenek Bartalos István főiskolai pénztárnok úr a főiskola [...]
25. 1907. szeptember • Oldalszámok • 65
65 Barthalos István egyhm gondnok urat a társelnöki [...] erejéből állítsa elő vagy államsegély kérése utján szerezze meg 96 A [...]
26. 1883. június • Oldalszámok • 162
[...] 100 A sz fehérvári egyház kérése nem teljesíttethetik 101 B Vay [...] úrhoz adják be 103 Kolasz István ur az esperesi kar figyelmébe [...]
27. 1946 • 1946. november • Betűsoros tárgymutató (116. oldal)
[...] sz tanítói állása 198 Csukás István pápai gimn tanár fellebbezése általános [...] kollégiumban 110 Dorogvidék állandó káplántartási kérése 187 Dömjén Károly halála felett [...]
28. 1877. október • Oldalszámok • 63
[...] egyeteme 323 A levéltárnok mindazon kérése hogy a levéltárba egy könyv [...] tanácstól jelentés váratik 336 Németi István tábornok hagyatéka világlatban tartandó 337 [...]
29. 1876. június • Oldalszámok • 79
[...] a b somogyi egyházmegye Bélaváry István csoknyai lelkész úr kérése alapján indítványozza a névtárnak oly [...]
30. 1854. november • Oldalszámok • 13
[...] felvitettek s a tanoda nyilvánossága kérése ezek által sükeresen eszközöl­tetett volna [...] szerint Kiss Gábor és Kotasz István urak mint helyettesek 800 pft [...] helybeli tanodafelügyelő uron kivül Gáthy István és Liszkay József urak a [...]
31. 1843. június-augusztus • Oldalszámok • 38
[...] 157 Egyházkerületi főiskolai Oktató Bocsor István ur miután a főtiszt Egyházkerületi [...] egyházkerületi tanács kedvesen vévén Bocsor István Oktató ur jelentését megismeri a [...] helyteleníttetni kérte ugy jelenleg hasonló kérése van Miután t i a [...]
32. 1862. október • Oldalszámok • 14
[...] alatt főiskolai igazgató tek Bo­csor István lek Vághó János gazdasági tanács [...] nem létezvén a tisztelt úr kérése nem teljesíthető 70 Fölemlíttetvén hogy [...]
33. 1945 • 1945. július • Betűsoros tárgymutató (76. oldal)
[...] ajándékozási szerződése 335 Győr egyházközség kérése egyházkerü eti járulékok elengedése tárgyában [...] tanárainak 230 Igazolása dr Rácz Istvánnak 138 igazolása Szabó Sándornak 139 [...]
34. 1843. június-augusztus • Oldalszámok • 39
[...] pénztárnak a dereskei nemes közbirtokosság kérése nem telyesittethetik 162 Az ajkai [...] regestratura Segédje s Táblabiró Lassú István ur főtiszt Superintendens Úrhoz 1840 [...]