30 találat (0,193 másodperc)

Találatok

1. 1906-06-06 / 3. szám
[...] letartóztatta Molnár József és Molnár Sándor börvelyi lakosokat Gyömbér István és [...] Kilépés Mercs László és Győrffy Sándor eddigi belmunkatársaink lapunk kötelékéből kiléptek [...] asztali tűzhelyet állított ki Ember Sándor asztalos tanulója Pózman Sándor egy művé­szies kivitelű szekrénynyel és [...] hónapban több üsző dijazást tart Szaniszló községben junius 17 én d [...]
2. 1906-08-29 / 15. szám
[...] eljárás megindítását elrendelte Hanyagság Nagy Sándor volt vármegyei tb főjegyzőnél mintegy [...] Kálmánd Fény Csanálos Mezőpetri Mezőterem Szaniszló stb községek lakóit érte csak [...]
3. 1906-11-07 / 25. szám
[...] Károlyi Istvánná 10 kor Sternberg Sándor 5 kor Kaufmann Alfréd Lang [...] Kohn Gyuláné 50 fillér Sternberg Sándor 66 fillér Spitz Dénes 60 [...] 1 én a déli órákban Szaniszló községben A veszedelem igen nagy [...] szövetség megalakítását Felhívja egyszersmind Némethy Sándort mint aki az utóbbinak létesítése [...]
4. 1908-05-20 / 21. szám
[...] eljá­rás befejezése után ifj Jákó Sándor kir ügyész nagyszabású vádbeszéddel halált [...] volt a napokban Kochanovszki Károly szaniszlói uradalmi erdész és Tempfli Károly [...] Kochanovszki erdész szolgálat közben a szanisz­lói határhoz tartozó ömbölyi erdőben éjjel [...]
5. 1908-07-01 / 24. szám
[...] HIRE k Eljegyzés ifj Sternberg Sándor városi képviselő a függetlenségi 48 [...] Érkört vélyesen sztrájkba léptek Pataky Sándor ref lel­kész aratói Ez a [...] keresztbe feküdt épp akkor midőn Szaniszló felől jövő esti 6 órás [...] Meghalt Vérengző cigányok Lakatos György Sándor és Ferenc rovott múltú cigányok [...]
6. 1908-10-01 / 30. szám
[...] veszettség pusztít veszedelmesen Szerkesztői üzenetek Szaniszló Névtelenül beküldött adatokat nem használhatunk [...] tudo­mása van arról hogy Pelerdy Sándor színmű­vész régebben háztulajdonos is volt [...] elismerő levél tanúskodik Czim SZŰCS SÁNDOR FIA szőlőtelepe Bihardiószeg 7 10 [...]
7. 1908-10-15 / 31. szám
[...] folya­matban A kedves tata Nagy Sándor a napokban elhunyt megyei tb [...] alkal­mából díszelőadás lesz HÍREK Nagy Sándor Nagy Sándor nyugalma­zott megyei aljegyző tb főjegyző [...] Erdőszádán segédjegyzői ál­lásra nov 4 Szaniszló községben szülésznői ál­lásra okt 22 [...] állásra okt 22 Betörés Bartha Sándor nagykárolyi lakos Luby utczai lakásába [...]
8. 1908-11-01 / 32. szám
[...] helyről származó kétségbevonhatatlan értesítést Wekerle Sándor miniszterelnök nincs megelégedve a sajtóiroda [...] tiltakoztak a plurálitás ellen Ma Szaniszlón lesz nagy népgyülés az álta­lános [...]
9. 1909-04-15 / 8. szám
[...] Bordás Demeter a Nagy­károllyal szomszédos Szaniszlón született A ké­ményseprő mesterséget itt Nagykárolyban Szi­getim Sándornál tanulta 1897 ben szabadult fel [...] Veréb Jankó szerepében pedig Kovács Sándor játszottak kifogástalanul Brutális legények Csanáloson [...] jelentéktelen kard­vágást kapott VÖTÖK kakas Szaniszlón a közelmúlt­ban hatalmas tűz pusztított [...]
10. 1909-04-15 / 8. szám
[...] Ferencz és neje Dézsi Johanna szaniszlói lakosok ellen folytatott végre­hajtási ügyében [...] törvényszék terülelén fekvő s a szaniszlói 234 sz betétben A I [...] e 9 óráját helyéül pedig Szaniszló községházát tűzi ki 3 Ár [...] és pontos kiszolgálás Czim Szűcs Sándor Fia szólótelepe Bihardiószeg Kiváló gyógyhatású [...]
11. 1909-08-01 / 15. szám
[...] Tamás által Temesvárig Ede Je­szenszky Sándor és Gorző Bertalan ellen folya­matba [...] Egyház Iskola Buzaőrlés felekezeti alaposa Szaniszló községben a ref és róm [...]
12. 1909-10-13 / 23. szám
[...] meghalt A prédikáczió Papp Elek szaniszlói gör kath esperes vasárnap az [...] jutott A böszu Juhász János szaniszlói lakos boszuból felgyujtatta Kovács János [...] 40 40 f és Szabó Sándor 30 fillért Betörövilág a faluban [...] képviseletében a munkaadók részéről Némethy Sándor ezukrászmester lett kiküldve Némethy amint [...]
13. 1909-10-27 / 25. szám
[...] a Debre­czeni Újság szerkesztője Balasa Sándor az Esti Hírlap főmunkatársa Hajdú Sándor a Debreczeni Független Újság munkatársa [...] nagykárolyi ügyvédhez hétfőn beál­lított egy szaniszlói ember hogy testamentu­mot akar csináltatni [...] ön kí­vánságával Igaz mondja a szaniszlói ember ám mégis csak jobb [...]
14. 1909-11-10 / 27. szám
[...] helyezését elrendelte Kifosztott templomi persely Szaniszlói tudósítónk jelenti Az itteni izr [...] leg­nagyobb haladást melyet dr Szabó Sándor Budapest Nagykorona u 18 honosított [...]
15. 1909-12-01 / 30. szám
[...] is megvan fertőzve Mezőteremen Mezőpetriben Szaniszlón Mezőfényen szintén gyakoriak a tifuszos [...] tömegnyomoruság háromsoros hir Dr Aáron Sándor törvényhatósági főorvos és Simkó Aladár [...] község két első legénye Varga Sándor és József a múlt héten [...]
16. 1909-12-29 / 34. szám
[...] kép lesz A képek Fáy Sándor festőművész nagykárolyi kollektiv képkiállitásából valók [...] tb fő­szolgabíróvá dr Láng József szaniszlói és dr Kovács József érendrédi [...]
17. 1910-03-16 / 11. szám
[...] József nagykárolyi főtisztet titkárnak Máté Sándor mátészalkai főtisztet pénztárnoknak Rencz Antal [...] án Budapesten tartandó orszá­gos közgyűlésre Sándor Ignácz nagyenyedi adótárnokot mint a [...] birósághoz adandók be Véres verekedés Szaniszlón Szaniszló községben a közbiztonság szempontjából bot­rányos [...]
18. 1910-03-30 / 13. szám
[...] Justh párti Máté­szalkán S zalkay Sándor függetlenségi és Strasser Miksa Justh [...] Aladár alispán és Dr Aáron Sándor főorvos tegnap délelőtt utaztak Ököritóra [...] ezek kö­zött 70 választó legtöbben Szaniszlóról és Kaplonyból jöttek be Az [...]
19. 1910-04-20 / 16. szám
[...] és megvert vásárosok A Rózsa Sándor korára emlékeztető ese­ménye történnek egy [...] lett indítva Lövöldöző örült Garnai Sándor érkört vélyesi lakos pénteken hirtelen [...] Bereczki Ferencz 16 éves suhanczok Szaniszlón tolvajbandát alakí­tottak és hosszú időn [...] következő kis hirt Kitüntetés Varjú Sándor a szatmári cs és kir [...]
20. 1910-05-04 / 18. szám
[...] A á r o n Sándor tiszti főorvos munkája Gr Károlyi [...] és Mezőpetriben 12 én csütörtökön Szaniszlón Körtvélyesen és Penészleken 13 án [...]

 

  • 1
  • 2