30 találat (0,085 másodperc)

Találatok

1. 1909-04-15 / 8. szám
[...] Ferencz és neje Dézsi Johanna szaniszlói lakosok ellen folytatott végre­hajtási ügyében [...] törvényszék terülelén fekvő s a szaniszlói 234 sz betétben A I [...] e 9 óráját helyéül pedig Szaniszló községházát tűzi ki 3 Ár [...] és pontos kiszolgálás Czim Szűcs Sándor Fia szólótelepe Bihardiószeg Kiváló gyógyhatású [...]
2. 1911-04-05 / 14. szám
[...] végbe Előléptetés A király Ilosvay Sándor őrnagyot alezredessé nevezte ki Kinevezés [...] után elbocsátotta Kilenczvenöt baromfi A szaniszlói csen­dőrség hivatalos statisztikája szerint ennyi [...] el az elmúlt télen a sza­niszlói czigányok a falubeliek majorságából Ve­gyesen [...] lefülelni őket A tettesek mind szaniszlói vályogvető czigányok Egyház iskola A [...]
3. 1909-10-27 / 25. szám
[...] a Debre­czeni Újság szerkesztője Balasa Sándor az Esti Hírlap főmunkatársa Hajdú Sándor a Debreczeni Független Újság munkatársa [...] nagykárolyi ügyvédhez hétfőn beál­lított egy szaniszlói ember hogy testamentu­mot akar csináltatni [...] ön kí­vánságával Igaz mondja a szaniszlói ember ám mégis csak jobb [...]
4. 1910-03-16 / 11. szám
[...] József nagykárolyi főtisztet titkárnak Máté Sándor mátészalkai főtisztet pénztárnoknak Rencz Antal [...] án Budapesten tartandó orszá­gos közgyűlésre Sándor Ignácz nagyenyedi adótárnokot mint a [...] birósághoz adandók be Véres verekedés Szaniszlón Szaniszló községben a közbiztonság szempontjából bot­rányos [...]
5. 1909-10-13 / 23. szám
[...] meghalt A prédikáczió Papp Elek szaniszlói gör kath esperes vasárnap az [...] jutott A böszu Juhász János szaniszlói lakos boszuból felgyujtatta Kovács János [...] 40 40 f és Szabó Sándor 30 fillért Betörövilág a faluban [...] képviseletében a munkaadók részéről Némethy Sándor ezukrászmester lett kiküldve Némethy amint [...]
6. 1909-04-15 / 8. szám
[...] Bordás Demeter a Nagy­károllyal szomszédos Szaniszlón született A ké­ményseprő mesterséget itt Nagykárolyban Szi­getim Sándornál tanulta 1897 ben szabadult fel [...] Veréb Jankó szerepében pedig Kovács Sándor játszottak kifogástalanul Brutális legények Csanáloson [...] jelentéktelen kard­vágást kapott VÖTÖK kakas Szaniszlón a közelmúlt­ban hatalmas tűz pusztított [...]
7. 1908-05-20 / 21. szám
[...] eljá­rás befejezése után ifj Jákó Sándor kir ügyész nagyszabású vádbeszéddel halált [...] volt a napokban Kochanovszki Károly szaniszlói uradalmi erdész és Tempfli Károly [...] Kochanovszki erdész szolgálat közben a szanisz­lói határhoz tartozó ömbölyi erdőben éjjel [...]
8. 1908-10-01 / 30. szám
[...] veszettség pusztít veszedelmesen Szerkesztői üzenetek Szaniszló Névtelenül beküldött adatokat nem használhatunk [...] tudo­mása van arról hogy Pelerdy Sándor színmű­vész régebben háztulajdonos is volt [...] elismerő levél tanúskodik Czim SZŰCS SÁNDOR FIA szőlőtelepe Bihardiószeg 7 10 [...]
9. 1912-09-01 / 8. szám
[...] Bodoky Gyula börvelyi Gruber Már­ton szaniszlói Barna Benő nagysomkuti Ko moróczy [...] Lukácsovits János és id Vida Sándor küldöttségi tagok A tiz legtöbb [...]
10. 1910-07-06 / 27. szám
[...] József A kivándorlási bizottságba Szálkái Sándor Mán Lajos A közgazdasági bizottságba [...] József A naplóbiráló bizottságba Szálkái Sándor A pénzügyi bizottságba Földes Béla [...] Az idegen elmondta hogy Miháilovits Sándornak hívják Fehérgyarmaton lakik a hol [...] az albirót hivatalvesztéssel sújtotta Vöröskakas Szaniszlón a múlt héten a vil­lám [...]
11. 1911-03-29 / 13. szám
[...] neki adni HÍREK Kinevezés Gábor Sándor nagykárolyi állami főerdőmérnököt a főldmivelési [...] tanúságot Gyermektragédia Vitkáról Írják Neu­mann Sándor faraktáros két éves Róza nevű [...] pálinka meg az egyezség Huszti Sándor és Dobosi Mihály hodászi gazdák [...] lakásán ápolják Az első Fecske Szaniszlóról jelentik Fecske György czigány szerelmi [...]
12. 1910-10-05 / 40. szám
[...] terve keresztülviteléhez s ezért Tóth Sándor szatmárhegyi juhászbojtárral akart szövetségre lépni [...] Pál fényi és Pé­teri János szaniszlói lakos egy leánynak ud­varoltak aki [...] a legjobb hírnévnek örvendő Szűcs Sándor Fia szőlőtelepét Bihardiószegen Képes ár­jegyzéket [...]
13. 1911-12-20 / 51. szám
[...] fiirdött a vasúti kerék Sajgó Sándor 60 éves budapesti lakos nyugalmazott [...] aki ott állomásfőnök Tegnap este Szaniszlón ahol egy perczig áll a [...]
14. 1911-10-25 / 43. szám
[...] Nyeremény a Jósziv sorsjeggyel Ve­ress Sándor pettyéni körjegyző sorsjegyét leg­utóbbi húzásán [...] Ti­bor szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apát plébánost a nagykárolyi kerület [...]
15. 1911-12-13 / 50. szám
[...] A kúria tegnap a Szalkay Sándor mátészalkai mandátuma ellen headott peticziót [...] lovagkeresztjét adományozta Koz­mutza a szomszédos Szaniszló községben szü­letett és mint postatiszt [...] Magyar király kávóházban lesz Papir Sándor az újpesti színház igaz­gatójának szombaton [...] lapokból értesült a közönség Papir Sándor jóismerőse volt a nagy károlyi [...]
16. 1910-09-21 / 38. szám
[...] tekintettel elmarad Megöltek egy legényt Szaniszlón gyil­kosság történt vasárnap Négy fiatal [...] a legjobb hírnévnek örvendő Szűcs Sándor Fia szőlőtelepét Bihardiószegen Képes ár­jegyzéket [...]
17. 1910-04-20 / 16. szám
[...] és megvert vásárosok A Rózsa Sándor korára emlékeztető ese­ménye történnek egy [...] lett indítva Lövöldöző örült Garnai Sándor érkört vélyesi lakos pénteken hirtelen [...] Bereczki Ferencz 16 éves suhanczok Szaniszlón tolvajbandát alakí­tottak és hosszú időn [...] következő kis hirt Kitüntetés Varjú Sándor a szatmári cs és kir [...]
18. 1908-10-15 / 31. szám
[...] folya­matban A kedves tata Nagy Sándor a napokban elhunyt megyei tb [...] alkal­mából díszelőadás lesz HÍREK Nagy Sándor Nagy Sándor nyugalma­zott megyei aljegyző tb főjegyző [...] Erdőszádán segédjegyzői ál­lásra nov 4 Szaniszló községben szülésznői ál­lásra okt 22 [...] állásra okt 22 Betörés Bartha Sándor nagykárolyi lakos Luby utczai lakásába [...]
19. 1906-11-07 / 25. szám
[...] Károlyi Istvánná 10 kor Sternberg Sándor 5 kor Kaufmann Alfréd Lang [...] Kohn Gyuláné 50 fillér Sternberg Sándor 66 fillér Spitz Dénes 60 [...] 1 én a déli órákban Szaniszló községben A veszedelem igen nagy [...] szövetség megalakítását Felhívja egyszersmind Némethy Sándort mint aki az utóbbinak létesítése [...]
20. 1909-12-01 / 30. szám
[...] is megvan fertőzve Mezőteremen Mezőpetriben Szaniszlón Mezőfényen szintén gyakoriak a tifuszos [...] tömegnyomoruság háromsoros hir Dr Aáron Sándor törvényhatósági főorvos és Simkó Aladár [...] község két első legénye Varga Sándor és József a múlt héten [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind