24 találat (0,262 másodperc)

Találatok

2. 1928-08-02 / 32. szám (228. oldal)
[...] vállalatnyertes tartozik viselni mely mindenkori kerese téből levonásba fog hozatni Az [...] 1928 junius 24 én Tarján István sk ev lelkész iskolaszáki elnök [...]
3. 1910-02-17 / 7. szám (44. oldal)
[...] n 3 Ukapuszta Döbrönte Ignácz István rk István Orsoly Terézia teknővájó cig 4 [...] 4 P 2 Jt Bódis István ág ev Tóth Rozália István Bognár Zsuzsa 3 Mezőlak Varga [...] nyomozás és az eredmény közlésének kérése mellett megküldöm Körmendy Béla sk [...]
4. 1914-03-05 / 10. szám (81. oldal)
[...] V Mógor József ág ev István Kovács Zsófia 14 Mihályháza Válint [...] Ágotha kovács 15 V Varga István István Horváth Mária cseléd 16 Nagydám [...] n Paár János ág ev István Kis Zsófia 18 Nagygyimót Böröcz [...] leendő körözés illetve mény közlésének kérése mellett megküldöm Pápa 1914 január [...]
5. 1988 / 8. szám • SZENT ISTVÁN EMLÉKEZETE • Tóth Imre: István és Gizella miseruhája (tanulmány) (8_749. oldal)
[...] jele egyben a további segítség kérése a miseruha amelyet a király [...] nem egyszerű adományról van szó István és Gizella nem csu­pán hálát [...] éppen vasárnapra esett adhatta át István és Gizella a miseruhát templomuk [...] hitbeli próbatételként nehezedett a neofita Istvánra Nem tudjuk megismerni a király [...]
6. 1933-09-14 / 37. szám (302. oldal)
[...] a ff 9242 173 Krammer István állandó napszámos leérteimé u a [...] 9435 1751 Szombathely m város kérése a város területén befolyó Dr [...] 2 176 Kőszeg város polgármesterének kérése a szőAőbirlokbsok és bortermelők által [...]
7. 1981 / 1. szám • Csajka Gábor Cyprian: "aggódunk" (tipokollázs) borító II. (_6. oldal)
4 Bella István Pilinszky Tévétorna R M emlékére [...] 5 sz 458 B ettes István 0 0 11 sz 935 [...] Az első világ teremtése Sziliomo kérése Szótuknanghoz a halál útjának végén [...]
8. 1904-11-24 / 47. szám (552. oldal)
[...] november hó 15 én Bezerédj István s k alispán Tárgy Útlevél [...] hogy Amerikai kivándorlók az útlevél kérése alkalmával azon adatot mondták be [...] november hó 14 én Bezerédj István s k alispán Tárgy A [...] november hó 11 én Bezerédj István sk alispán Tárgy A néhai [...]
9. 1981 / 6. szám (481. oldal)
[...] Az első világ teremtése Sziliomomo ké­rése Szótuknanghoz a halál útjának végén [...] önvizsgálat 1980 versek 530 ÁGH ISTVÁN A Gyertyaszentelő tragédiája Fázom versek [...]
10. 1908-02-13 / 7. szám (71. oldal)
[...] Fér Ferencz Tóth Rozália Bodis István ág ev István Bognár Z uzsi Másszi Vikt [...] nyomozás és az eredmény közlésének kérése mellett megküldöm Pápa 1908 január [...]
11. 1983 / 8. szám • Kuntár Lajos: "...A könyvek sok gyönyörűséget szereztek olvasni, tanulni vágyó lelkünknek" (tanulmány) (749. oldal)
[...] rögzíti Az utolsó jegyző Horváth István leánya Orbán Gyu láné őrzi [...] Dániel Baján Dezső és Horváth István paraszt emberek által írt jegyzőkönyvekben [...] Gyakori volt az önkéntes adományok kérése Ha a megvalósítandó tervekre nem [...]
12. 1906-12-20 / 52. szám (501. oldal)
[...] m kir Belügyminiszter úrhoz Folyamo­dónak kérése megtagadva hozzám le lett adva [...] tiszti főügyész elnöklete alatt Molnár István és Kovács Sándor tör­vényhatósági bizottsági tagokból és Tóth István jegy­zőből álló bizottság küldetik ki [...]
13. 1932-09-15 / 37. szám (259. oldal)
[...] 5775 2 172 Özv Kenesei Istvánná th utkaparó özvegyének nyug­ellátása n [...] iránt n 175 A kéményseprők kérése a kéményseprési dijaknak köz­vetlenül a [...] Főjegyző 9042 177 Dr Pászthory István ügyvéd indítványa takarmányhiány közmunka pénzügyi [...]
14. (162. oldal)
[...] V 81 6 517 Szilimomo kérése Szótuknánghoz a halál utjának végén [...] o 1179 ORBÁN Ottó Nagy István Cs Kati natika I 74 [...]
15. 1931-09-17 / 38. szám (264. oldal)
[...] Takáts nyugellátása 10669 164 Nagy István törv hat útkaparó lipárti lakos [...] Országos Orvosszövetség nyugdíjintézetének dr Márton kérése az egyesület segélyzése ügyében 14282 [...]
16. 1933-05-25 / 21. szám (199. oldal)
[...] Tárgy A Vasmegyei Gazdasági Egyesület kérése permetező gépek beszerzése céljából 3000 [...] Piszter Imre Polgár János Mészáros István Hemde Lajos Farkas Miklós Noé [...]
17. Betűsoros tárgymutató (_2. oldal)
[...] 241 Bikavásár tavaszi 90 Biró István dr vármegyei árvaszéki jegyző sza­badsága [...] megóvása 247 Cséplési szén kiutalásának kérése az Országos Szénbizottságnál 199 Csorna [...]
18. 1943-06-15 / 12. szám (151. oldal)
[...] hó 2 napján Dr KEVEY ISTVÁN s k járási főszolgabíró PflLYAZÄTI [...] Újabb keletű fénykép 11 Kedvezmény kérése esetén a szülők hatósági vagyoni [...]
19. 1935-10-05 / 24. szám (221. oldal)
[...] Tárgy A Vasmegyei Gazdasági Egyesület kérése a Gyümölcstermelők Országos Egyesüle­tébe való [...] egyesület kiküldöttjeként megjelent dr Sternád István älelnök az évi tagsági dijakat [...]
20. 1922-01-05 / 1. szám (2. oldal)
[...] jogosult a bíróság a haszonbérló kérése folytán megfelelő biztosíték adásira kötelezheti [...] bő 9 éti Gróf Bethlen István sk m bír msni ere [...]
21. 1937-03-15 / 7. szám (97. oldal)
[...] és a munkával megbízóit vállalkozó kérésé összegéből azt levonásba hozhatja A [...] 1937 évi március hó Baráth István s k egyházközségi elnök VERSENYTÁRGYALÁSI [...]
22. 1905-01-05 / 1. szám (3. oldal)
[...] deczember hó 24 én Bezerédj István s k alispán Utasítás a [...] gyakorlatot foly­tatni melyet az ösztöndíj kérése illetve elnyerése alkalmával letelepedési helyül [...]
23. 1983 / 5. szám • Söptei István: Sugár Andor Sárvárról írt levelei (477. oldal)
[...] W C papír borotválkozó szerek kérése egyértelműen bizonyítja az elemi létfenntartási [...] Sugár Andor özv Dési Huber Istvánná leveleiből tudjuk 20 hogy Sárvárott [...]
24. 1989 / 5. szám • Láng Gusztáv: Történelmi káprázatok (Olvasónapló; Cseres Tibor: Vízaknai csaták) (kritika) (449. oldal)
a szó szoros értelmében alázatos kérése is hiszen jogot kérni oly [...] hősével az író egy Tisza Istvánnal folytatott pár­beszédében Szeretném bebizonyítani ha [...]