Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1931. január-december (29. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

Betüsoros tárgymutató »Vasvármegye Hivatalos Lapja" 1931. évfolyamához. j (/> . \ ;■> Oldal A. Á. Acéldrótok hazai előállítása 113 „Adó és Könyvvitel“ c. időközi sajtótermék ajánlása 120 Adománygyűjtési engedélye a HADRöÁ-nak 270 Adománygyűjtési engedélye Vasvármegye Árva­házának 279 Adománygyűjtési engedély Koller József szalézi plébános részére 287 Agyag-, homok-, kavics- és palabányáknak az iparhatósági telep engedélyhez kötött iparte­lepek közé sorolása és az iparfelügyeletnek ezekre az ipartelepekre kiterjesztése 26, 110 Agyagbányákban és fejtökben foglalkoztatott munkások testi épségének és egészségének védelme 26, 105 „A jövő" cimü lap lefoglalása 219 Aktafüzőgép hazai beszerzése 49 Alapítványi helyek betöltése a József fiú, illetve az Erzsébet leányárvaházban 187 Alkuszok működésének ellenőrzése állatvásá­rokon 119 Amatőr-fényképfelvételek üzletszerű előhívása (vegyi kezelése), másolása és nagyítása 320 Annuciata betegápoló nővérek részére építési- segély 1932. évre 297 Alsóság nagyközségben lévő vendéglők, korcs­mák és kávéházak zárórájának korábbi idő­pontban való megállapítása 325 Aratási és cséplési munkáknak zavartalan mó­don elvégzése, úgyszintén a mezőgazdasági munkásoknak a mezőgazdasági termelés kere­tén belül lehetőleg teljes számban való el­helyezkedésének biztosítása 35 „Arbeiter Sender“ cimü képes heti folyóirat elkobzása 161 „Argentína összes magyarjaihoz“ cimü sajtóter­mék elkobzása 9 Argentinian főkonzul működési engedélye 161 „A 10 éves Vitézi Rend“ cimü munka ajánlása 163 Automobilok javításának és szerelésének igazol­vány alapján gyakorolható képesítéshez kö­tött iparrá nyilvánítása 385 „Az akác sorfa fatömeg és növekvési táblái“ c. munka ajánlása 378 „Az utolsó kegyelem-üzenet egy leomló világ­hoz" cimü kis füzet elkobzása 19 0 Oldal Állatbetegségekről (ragadós) heti kimutatások: 24, 30, 34, 46, 56, 60, 65, 73, 80, 85, 93, 101, 115, 122, 126, 131, 140, 147, 158, 176, 182, 190, 194, 199, 205, 215, 222, 227, 234, 238, 245, 250, 256, 261, 273, 280, 288, 294, 307, 314, 322, 327, 335, 344, 352, 360, 376, 379, 386, 391. Állategészségügyi egyezmény a Magyar Király­ság és az Osztrák Köztársaság között 237 Állatvásárokon az alkuszok működésének ellen­őrzése 119 Állatvásáros hetivásárokon vidéki iparengedély- lyel bíró élőállat kereskedők is megjelenhet­nek árusítás végett 332 „Álláspont" cimü röpirat elkobzása 20 Árvaszéki helyettes elnök működési pótléka 169 Árverési hirdetmények: 21, 28, 33, 44, 64, 72, 77, 128, 145, 157, 188, 193, 197, 222, 244, 334, 386. Ásványolajfinomitó vállalatok névsorának kiegé- szitése 265 B. Baltavári körállatorvos fuvardíjának megálla­pítása 332 Baranyai János munkástoborzási engedélye 83 Baromfíszállitmányok származási és egészségi bizonyitványainak kiállítása 135 Bábák bejelentési kötelezettségének hatályo­sabb ellenőrzése 90 Bálint János munkástoborzási engedélye 63 Bánatpénzes biztosíték letételének mellőzése a 10.000 P értéket meg nem haladó beszerzé­seknél 113 Bántpénz letétele alól a kisiparos mesterek mentesítése 285 Bárdosi Györgyné várm. dijnok özvegyének Er­zsébet leánya után nevelési járulék megsza­vazása 67, 284 Belügyminiszteri, vármegyei és államrendőrségi számvevőségi tisztviselők balatoni üdülőte­lepe javára 1932. évi segély 297 Bencze Vincze sajtótermék terjesztési engedélye 201 Benzinkutak engedélyezése 265 Berdál Gézáné segédjegyző özvegyének kegy­ellátása 239 Betegápolási költségek fedezése 349 Bérkocsik és bérautó szabályrendelet módosí­tása tárgyában hozott 15.910-ai 488. kgy. 1927. számú véghatározat kereskedelmi miniszteri jóváhagyást nyert 71

Next

/
Oldalképek
Tartalom