Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1928. január-december (26. évfolyam, 1-55. szám)

1928-08-02 / 32. szám

228 14668—1928. szám. Valamennyi j. főszolgabíró és polgármester urnák! (Külön is kiadatott.) Fenti miniszteri rendelet alapján utasitom Címeteket, hogy a Földmivelósügyi m. kir. Miniszter ur 95531—1924. X. A. 2. számú rendeletével jóváhagyott, a szabályrendelet gyűjtemény uj kiadása 105. füzetként nyilvántartott, a gabonaüszög elleni védekezésről, illetve a vetőmag gabona kötelező csávázá- sáról alkotott 17818—1923. sz. szabályrendelet szigorú végrehajtása tárgyában intézkedjenek s azokkal szemben, akik a szabályrendelet ellen vétenek, a szabályrendelet 4. §-a értelmében kellő szigorral járja­nak el. Szombathely, 1928. julius 30. Dr. Horváth Kálmán sk., alispán. SV. Személyi hírek. Galba Vince tb. főszolgabiró 1928. julius 30-tól augusztus 30 ig szabadságon van. Dr. Tulok József vasvári járási főszolgabiró 1928. augusztus 7-től szeptember 3-ig szabadságon van, helyettese Döbrentey Antal tb. főszolgabiró. Kiss Gyula Zsigmond várm. árvaszéki ülnök 1928. julius 20-tól augusztus 30-ig szabadságon van. Dr. Lauringer János kőszegi járásorvos augusztus 1-től augusztus 18-ig szabadságon van. Helyet­tese dr. Havas Gyula kőszeg-vidéki körorvos. A Népjóléti és Munkaügyi miniszter ur 149.000—1924. számú körrendeleté alapján dr. Miilián Béla orvos kőszegi lakosnak a szakorvosi névjegyzék belgyógyászati csoportjába való felvételét a vármegye alispánja 1928. évi julius 19-én kelt 14054—928. számú vóghatározatával engedélyezte. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözések. 5347—1928. sz. A szombathelyi járás főszolgabirájától. Pályázati hirdetmény. A vépi adóügyi jegyzői állásnak segédjegyzői állássá való átszervezése folytán a vépi adóügyi jegyzői állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalmát a 62.000-926 B. M. rendeletben megállapított illetmények képezik. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy képesítésüket, eddigi alkalmazásukat, erkölcsi és politikai megbizhatósá» gukat igazoló okmányaikat kérvényük kapcsán hozzám 1928. augusztus 25»ig annál is inkább adják be, mert a később érkezetteket figyelembe nem veszem. A választás napját később fogom megállapítani. Szombathely, 1928. julius 27. (P. H.) Dr. Szűcs sk., főszolgabiró. 15808-1928. szám. Pályázati hirdetmény. Vasvármegye törvéuyhatóságánál nyugdíjazás folytán {megüresedett vármegyei t. főorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalma a VIII. fiz. osztály szerinti fizetés és a II lakbér osztály szerinti iakbér. Felhívom pályázni óhajtókat, hogy az 1883. évi I t. c. követelményeinek megfelelően és tiszti orvosi képzett* ségüket is igazoló bizonyitvánnyal szabályszerűen felszerelt kérvényeiket a vármegye főispánjához címezve hivatalomnál legkésőbb f. évi augusztus 31»ének déli 12 óráig adják be, mert a később érkező kérvények figyelembe nem jöhetnek. Szombathely, 1928. augusztus 1. Dr. Horváth Kálmán sk., alispán. I. 90—1928 szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Alulírott a csáuigi ág bitv. ev. elemi népiskola iskolaszéki elnöke lakik Répcelak (Vas megye) tanítói lakás és iskola építésére versenytárgyalást hirdet. Ajánlat tehető akár az összes, akár az egyes munkanemekre külön=külön is. (De akár az egyes munkanem összes munkáira ) Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy „Ajánlat a csánigí áz hitv. ev. iskola és tanító lakás építendő összes (avagy ács, tetőfedő, stb.) munkálataira“ felírással ellátott, pecséttel lezárt borítékba helyezett ajánlataikat legkésőbb 1928. évi augusztus ll*én d. e 10 órára annál is inkább nyújtsák be, mert a később érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fogDak. Ajánlat csakis a kiadott űrlapokon teendő s azok mindegyike aláírandó. Az ajánlati egységárak, valamint a végösszegeket nemcsak számokkal, hanem betűkkel is ki kell Írni. Ajánlat» hoz az ajánlati összeg 2%»a csatolandó, bánatpénzképen záradékolt és névreszóló takarékpénztári betétkönyv, avagy óvadékképes értékpapír alapján. Készpénz nem csatolható. Terv és költségvetés az ág. hitv. ev. lelkészi hivatalban Répcelek, betekinthető, hol az előméret»költségvetés példányonként 8 P.»ért, megsze ezhető. Az épittendő fentartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül szabadon választhasson, tekintet nélkül az ajánlat összegére. Az összmunkákra adott ajánlatokból egyes munkákat kikapcsolhasson és az igy elmaradt munkák tekintetében szabadon intézkedhessék. Az ajánlatok 1928 augusztus ll»én délelőtt 10 órakor fognak felbontatni, ahol az ajánlattevők vagy megbízott« jaik jelen lehetnek. A terv és költségvetés készítéséért fizetendő 2%*ot a vállalatnyertes tartozik viselni, mely mindenkori kerese* téből levonásba fog hozatni. Az állami építkezéseknél szokásos általános és részletes feltételek kötelezők. A versenytárgyalási hirdetményben közzétett feltételek be nem tartása, az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. Egyébként a ..Közszállitási szabályzat,“ pontozatai mérték adók. Ajánlattévők ajánlataikkal 60 napig maradnak kötelezettségben. Kelt Répcelak, 1928. junius 24«én. Tarján István sk., ev. lelkész, iskolaszáki elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom