16 találat (0,362 másodperc)

Találatok

1. 1913 / 17. szám • Az 1878: V. t.-c. módositásának előkészületei (Oldal 179. oldal)
[...] számú végzése következtében dr Nóvák István ügyvéd által képviselt Mezőgazd bank [...] közhírré teszi hogy dr Nóvák István ügyvéd által képviselt Kolozsvári ügyvédi [...] Szám 1210 913 tkvi Árverési kérése a Közhasznú Tptr rt kolozsvári [...] rtság kolozsvári céget a fonti kérése folytán csatlakozottnak mondja ki s [...]
2. 1908 / 45. szám • Minő polgári jogi jogorvoslat használandó (Oldal 463. oldal)
[...] a bíróság a végrehajtó egyoldaldalu kérése folytán köteles azt kibocsátani Ezen [...] hogy a járásbíróságnak a végrehajtó kérése folytán hozott végrehajtás terhe alatt [...] jbirósághoz albirákká kinevezte dr Beszterczey István gyergyószentmiklósi kir járásbirónak a székelykereszturi [...]
3. 1914 / 3. szám • A román büntetőtörvénykönyv. Folytatás (Oldal 23. oldal)
[...] rendv 27 Csatlós Gábriel Csatlós István és neje tjog bekeb hh [...] it 3644 Puskás Álmos Száva István 1790 K emv it 3751 [...] 440 K rend 3717 Kovács István és t Singer és Leindorfer [...] Pop Cs Anna szamosujvári lakós kérése folytán 290 korona tőke és [...]
4. 1908 / 20. szám • Telekkönyvi rendtartás tervezete. 2. [r.] (Oldal 264. oldal)
[...] it 1345 Herschkovits Izsák Daday István végr hh v 1366 Nekity [...] a kir it táblához beadott kérése birtokbaadás iránt rend 1388 Sztáncs István Roska Mihály zálogj bekeb hh [...] v 731 Kenderesi Józsefné Veres István tjog elis hh it 1242 [...] részben mv it 747 Kreutzer István Zofflá Károly rendes pere hh [...]
5. 1908 / 30. szám • A jogszokásról az osztr. polg. törvénykönyv hatályterületén. 2. [r.] (Oldal 344. oldal)
[...] Szász László m vásárhelyi lakós kérése rend 1671 Brassó város részleges [...] II Büntető szakosztályban 1342 Kovács István s t súlyos t sért [...] r nd 1350 Jakab Sántha István s t sért b főt [...] számú végzése következtében dr Eöry István üayvéd által képviselt Kolozsvári koronabank [...]
6. 1908 / 4. szám • A kolozsvári kir. ítélőtábla újévi első teljes ülése (Oldal 30. oldal)
[...] osztályba sorozott járásbiróvá kinevezte Báthory István erdélyi fejedelemnek hagya­téka és az [...] ban megbízta az ügyvédet Báthory István hagyatéki ügyében ez alkalommal több [...] adott neki át különösen Báthory István Erdély fejedelmének 159 i ben [...] tényállást beigazoltnak látván pártfogó ügyvédet kérése folytán ezen tiszte alól felmentette [...]
7. 1915 / 1. szám • Adalékok az 1894: XXXI. t.-c. 1-5. §§-aihoz (Oldal 6. oldal)
[...] 4737 Magyari Béla átalakító díjnok kérése bizonyítványá­nak visszaadása iránt mm 4746 [...] 4510 Gazdák biztosító szövetkezete Diószeghy István 13 K 4 f hh [...] Özv Balogh Györgyné ifj Király István és neje 530 K és [...]
8. 1908 / 37. szám • A büntető novella életbeléptetése. Miniszteri rendeletek (Oldal 401. oldal)
[...] o v 2901 Dr Simándi István ügyvéd Derzsi Sándor végrh hh [...] rend 2919 A gyalui körjegyzőnek kérése a hagyatéki leltározási dijak tárgyában [...] 2836 Bethleni izr hitközség Kántor István s tsai szerz teljesítés f [...] b mv it 1879 Ákos István és t lopás b hh [...]
9. 1913 / 16. szám • A tömeggondnoki kirendelések (Oldal 169. oldal)
[...] dévai járásbírósági végrehajtókat kölcsönösen Velzer István bánffy­hunyadi járásbirósági írnokot a budapesti [...] telekkönyvi hatósághoz hivatalból kirendelte Molnár István gyergyószentmiklósi ügyvédi írnokot a kézdivásárhelyi [...] önkormányzat felett Irta dr Egyed István kir törvsz jegyző Kül­földi jogélet [...] 1125 Ugyanannak ugyanaz ellen beadott kérése másmod 3280 Papp Norszesz cs [...]
10. 1914 / 14. szám • Kérdések és feleletek (Oldal 117. oldal)
[...] és váltó törvényszékhez dr Suloky Ist­ván budapesti gyakorló ügyvédet a budapesti [...] neje Matej Juon bizt végrh kérése Topalga István ellen hh v 975 Kolozsvármegyei [...]
11. 1908 / 28. szám • Jegyzetek a polgári perrendtartási javaslatokhoz (28. szám. oldal)
[...] iránti perekben Irta dr Kemény István kir idjbiró Az ügyvédi nyugdíjintézet [...] 17 előbb 14 szerinti dijmegállapitási kérése még jogerősen elbírálva nincs v [...]
12. 1914 / 1. szám • A román büntető törvénykönyv. Folytatás (Oldal 8. oldal)
[...] G 418 Szabó Ferencz Csedő István 449 K 31 fiU rmegv [...] b főt 2417 Bodó Nagy István erőszakos nemi közösülés b főt [...] Pop Cs Anna szamosujvári lakos kérése foly­tán 290 kor tőke és [...]
13. 1908 / 11. szám • A zálogos szerződések mai érvénye • Felelet egy "Nyilt kérdés"-re (Oldal 94. oldal)
[...] kérd hh v 240 Kelemen István Ifj Yajda József ing bírt [...] Ugyanazoknak a kir táblához beadott kérése rend 423 Pietsch József Adorján [...] hh it G 15 Kovács István Fejéryáry Jenő hh it G [...]
14. 1908 / 12. szám (Oldal 103. oldal)
[...] it 690 Szilágyi Biri Szilágyi István ház feli megv it 728 [...] kitöri hh it 451 Pap István Nemes Emil st örökl jog [...] 788 Romosán Szimion és neje kérése Arae Jánosnak ellenük 33 K [...]
15. 1915 / 44. szám • Ideiglenes nőtartás (Oldal 218. oldal)
[...] beadása vagy az előzetes békéltetés kérése után ideiglenes nötartási követelések csakis [...] hó 20 napján Gróf Tisza István s k m kir miniszterelnök [...]
16. 1914 / 19. szám • A polgári tkv. tervezete fölött (Oldal 164. oldal)
[...] április hó 29 napján Iftaralbás István kir bir vhajtó 4857 1914 [...] takaros incseli lakós jelen számú kérése folytán az önkéntes árverés mely [...]