26 találat (0,266 másodperc)

Találatok

2. 1945. december 13., 1945/46. tanévi harmadik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • Dr. Bozóky Géza nyug. ny. r. tanár búcsúbeszéde. • Megemlékezés dr. Mihálffy Ernő nyug. ny. r. tanár elhunytáról. • Dr. Molnár Kálmán ny. r. tanár kinevezésének bejelentése a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karára. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. Megválasztott magántanári képviselők megbízatásának az 1945/46. tanévre való meghosszabbításának bejelentése. • 6. Előterjesztés az 1945/46. tanév I. félévére szóló magántanári tiszteletdíjak felosztása tárgyában. • 7. Bizottsági jelentés a Kisebbségi Intézet pénztári számadásainak felülvizsgálatáról. • 8. Jelentés a Keleti Kereskedelmi Főiskolának a karhoz csatolása tárgyában. • 9. Dor. pol. Tausz László jogszigorló kérelme jugoszláv diplomavizsgája beszámításával jogtudományi kiegészítő szigorlatokra bocsátása tárgyában. • 10. Márton Béla jogszigorló kérelem megkezdett államtudományi szigorlatainak a Budapesti Jog és Államtudományi Karon való folytatásának engedélyezése tárgyában. • 11. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 12. Gál István joghallgató kérelme végbizonyítvány kiállítása tárgyában. • 13. Diákjóléti bizottságba egy fő delegálása. • Az ülés berekesztése. (6_1. oldal)
[...] i dékán elnöklete alatt dr Bozóky Géza dr Irk Al­bert dr [...] r tanárok és dr Losonpzy István ny rk tanár A jegyzőkönyvet dr Losonczy István ny rk tanár vezeti Napirend előtt felszólal Bozóky Géza nyug ny r tanár [...] résztvevőinek egyhangú helyeslésétől kisórve biztosítja Bozóky Géza professzort a Kar tagjainak [...]
3. Függelék II. - Vezetők (221. oldal)
[...] Mihály Kérészy Zoltán mb Késmárky István Kérészy Zoltán mb Bozóky Géza mb Gálos László mb [...] Krisztics Sándor Jogbölcseleti I Losonczy István Jogbölcseleti II Losonczy István 1921 1923 1923 1926 1926 [...] Gazdaságjogi Tanszék BozókyGéza 1914 1945 Bozóky Géza mb 1945 Schaurek Rafael [...]
4. Függelék II. - Vezetők (222. oldal)
[...] tól Közigazgatási Jogalkalmazó Intézet Ereky István 1914 1921 Falcsik Dezső mb [...] Vinkler János mb 1925 1927 Bozóky Géza mb 1925 1927 Dambrovszky Imre 1928 1940 Ereky István 1940 1943 Vasváry Ferenc mb [...] Tanszék Kiss Albert 1914 1921 Bozóky Géza mb 1921 1922 Schaurek [...]
5. 1945. december 22., 1945/46. tanévi ötödik rendkívüli ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. Bizottság kiküldése a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék betöltésére. • 2. Bizottság kiküldése a Közjogi Tanszék betöltésére. • 3. Dr. Schaurek Rafael ny. r. tanár megbízása a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék helyettesítésével. • 4. Dr. Molnár Kálmán ny. r. tanár megbízása a Közjogi Tanszék helyettesítésével. • 5. Dr. Abay Gyula ny. r. tanár megbízása a Közgazdaságtani és Pénzügytani Tanszék helyettesítésével. • 6. Dr. Vasváry Ferenc nyug. ny. r. tanár megbízása a Társadalomtan és Társadalomtudomány Tanszék helyettesítésével. • 7. Miniszteri rendelet ismertetése a Legújabb Kor Történelme Tanszékével kapcsolatos kívánságok felterjesztése tárgyában. • 8. Jelentés a súlyos anyagi kárt szenvedett tudósok megsegítése tárgyában. • 9. Jelentés a Szociográfiai Intézet működéséről. • Az ülés berekesztése. (8_1. oldal)
[...] ny r tanárok dr Csekey István ny r tanár helyettes tanár dr Losonczy István ny rk ta­nár e I [...] z oltan táv lj dr Bozóky Géza nyug ny r tanár [...] október hó 1 én dr Bozóky Géza ny r tanár nyugdíj [...]
6. 1945. november 24., 1945/46. tanévi negyedik rendkívüli ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. Előterjesztés az előadói tiszteletdíjak rendezése ügyében. • 2. Javaslat a Győrffy István kollégium memoranduma ügyében. • Az ülés berekesztése. (7_1. oldal)
[...] i dékán elnöklete alatt dr Bozóky Géza nyug ny r tanár [...] dr Abay Gyula dr Csekey István ny r és dr Lo­sonczy István ny rk tanárok t I [...] tanárok A jegyzőkönyvet dr Losonczy István ny rk tanár vezeti 1 [...]
7. Függelék II. - Vezetők (216. oldal)
[...] 1919 Kiss Albert 1919 1920 Bozóky Géza 1920 1921 Kérészy Zoltán [...] Falcsik Dezső 1922 1923 Késmárky István 1923 1924 Irk Albert 1924 [...] 1933 Dambrovszky Imre 1933 1934 Bozóky Géza 1934 1935 Irk Albert [...]
8. 1945. november 12., 1945/46. tanévi második rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • Dr. Csekey István ny. r. tanár köszöntése a kari ülésen való első megjelenése alkalmából. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 1. Bizottsági jelentés dr. Gálos László egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 2. Bizottsági jelentés dr. Tóth József egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 3. Két új bíráló kiküldése dr. Domány Gyula bankigazgató magántanári képesítése ügyében. • 4. Az egyetemek és főiskolák hallgatóinak igazolására összeállított bizottságba egy fő kiküldése. • 5. Egy fő kiküldése az Országos Ösztöndíjtanácsba. • 6. Előterjesztés a Győrffy István kollégium memoranduma ügyében. • 7. Javaslat az elszállított (fogságban levő) egyénekről szóló miniszteri rendelet tárgyában. • 8. Előterjesztés a természettudományok külföldi kapcsolatainak kiépítése tárgyában. • 9. Jelentés Kovács Ferenc volt kolozsvári joghallgató kérelmének ismételt előterjesztése, leckekönyv nélkül való alapvizsgára bocsátása tárgyában. • 14.Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján alapvizsgára bocsátás tárgyában. • 15. Hallgatói kérelmek a pótalapvizsgák során egész alapvizsgára bocsátás engedélyezése tárgyában: • 16. Hallgatói kérelmek ismertetése végbizonyítvány kiállítása tárgyában: • 17. Kérelem dr. Gaszner Tibor, dr. Bacher Béla jogszigorlók és Nagy Ferenc joghallgató elbocsátása ügyében. • 18. Előterjesztés Simon Endre Zoltán joghallgató III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. • Az ülés berekesztése. (5_1. oldal)
[...] i dékán elnöklete alatt dr Bozóky Gréza nyug ny r tanár [...] ny r tanárok dr Csekey István ny r tanár helyettes tanár és dr Losonczy István ny rk tanár A jegyzőkönyvet dr Losonczy István ny rk tanár vezeti 1 [...] ezúttal első Ízben megjelent Csekey István nyilvános rendes tanárt akinek az [...]
9. Névmutató (235. oldal)
[...] Konrád 105 217 225 Andik István 106 Angyal Pál 15 211 [...] Antal Gyula 15 211 Arató István 41 Auer György 42 Auer [...] 212 Böszörményi Nagy Géza 116 Bozóky Géza 44 214 221 Bradecker [...] Cholnoky Sándor 18 211 Csapiáros István 75 Csapody István Zoltán ifj 118 Császár Elemér [...]
10. 1945. szeptember 19., 1945/46. tanévi első rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. Az 1945/46. tanév I. félévére tandíjmentességet nyert hallgatók névsorának ismertetése. • 6. Jelentés a külföldi ösztöndíjak tárgyában. • 7. Előterjesztés a Nemzetközi Jogi Tanszék helyettesítése tárgyában. • 8. Előterjesztés a Közigazgatási és Pénzügyi Tanszék helyettesítése tárgyában. • 9. Előterjesztés a Társadalomtudományi és Társadalomtani Tanszék helyettesítése tárgyában. • 10.Jelentés a Szabadkai Jogi Fakultás könyv és irattárának kiadása tárgyában. • 11.Jelentés Berentés Antal, Dienes Gedeon és Keményffy Gyula jogszigorlók szigorlati elbocsátása ügyében. • 12.Jelentés Kovács Ferenc volt kolozsvári joghallgató leckekönyv nélkül alapvizsgára bocsátása iránti kérelme tárgyában. • 13.Hallgatói kérelmek ismertetése: • 14. Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján alapvizsgára bocsátás tárgyában. • 15. Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján végbizonyítvány kiállítása tárgyában. • 16. Jelentés a külföldi egyetemek megkeresése tárgyában előterjesztett memorandum ügyében. • Az ülés berekesztése. (1_1. oldal)
[...] ny r és dr Losonczy István ny rk tanárok Igazoltan távol Dr Bozóky Géza ny r tanár A jegyzőkönyvet dr Losonczy István ny rk tanár vezeti 1 [...]
12. Függelék II. - Vezetők (211. oldal)
[...] Kosutány Ignác 1875 1897 Késmárky István 1897 1922 magyar polgári jog [...] jog Mutschenbacher Viktor 1903 1910 Bozóky Géza 1910 1912 Vinkler János [...]
14. ETE Jog-és Államtudományi Kar (1914-1950) (44. oldal)
Jog és államtudományi kar Bozóky Géza pilismaróti Nagyvárad 1875 07 [...] 1944 Szak­mai szerv tag Szent István Akadémia Magyar Jogászegylet International Law Association Szent István Társulat Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara [...] tag Budapesti Ügy­védi Kamara Szent István Akadémia Jézustársasági Diákok Országos Szövetsége [...]
15. Az Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának jegyzőkönyvei, Pécs • 1941/42. tanév (264. oldal)
[...] Államtudományi Karon egyházjog előadásával dr Bozóky Géza történelem előadásával dr Holub [...] részvételről 177 Jelentés a Tisza István Tudományegyetem tanévzáróján való részvételről 178 [...] kir kúriai tanácselnök a Tisza István Tudományegyetem honoris causa jogtudományi doktorává [...]
16. Az Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának jegyzőkönyvei, Pécs • 1935/36. tanév (204. oldal)
[...] 2 Miniszteri leirat dr Riedlmayer István központi röntgen intézeti díjtalan gyakornok [...] 9 Miniszteri leirat dr Falcsik István egy segédtitkári címmel felruházott fogalmazónak [...] alól 23 Előterjesztés dr Falcsik István segédtitkári címmel és jelleggel felruházott [...] tanulmányi verseny ügyében 28 Előterjesztés Bozóky Géza ny r tanár Nemzetközi [...]
17. Az Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának jegyzőkönyvei, Pécs • 1935/36. tanév (219. oldal)
[...] Magyar Irodalomtörténeti Intézethez dr Csapiáros István és az Olasz Intézethez dr [...] Bank Rt felügyelőbizottsági tagjává dr Bozóky Géza egy ny r tanár [...] 8 Elnöki jelentés a Szent István Emlékév Országos Bizottságába való meghívásról [...] jelentés a dr vitéz Horváth István volt főispánnak távozása alkalmából személyesen [...]
18. Az Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának jegyzőkönyvei, Pécs • 1924/25. tanév (91. oldal)
[...] átengedése tárgyában 14 Jelentés Berényi István az Evangélikus Hittudományi Karhoz beosztott [...] ismertetése 3 Jelentés a Tisza István Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának megnyitó ünnepségéről [...] felajánlott pénzösszeg tárgyában 9 Dr Bozóky Géza ny r tanár kérelme [...]
19. 1945. november 12., 1945/46. tanévi második rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • Dr. Csekey István ny. r. tanár köszöntése a kari ülésen való első megjelenése alkalmából. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 1. Bizottsági jelentés dr. Gálos László egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 2. Bizottsági jelentés dr. Tóth József egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 3. Két új bíráló kiküldése dr. Domány Gyula bankigazgató magántanári képesítése ügyében. • 4. Az egyetemek és főiskolák hallgatóinak igazolására összeállított bizottságba egy fő kiküldése. • 5. Egy fő kiküldése az Országos Ösztöndíjtanácsba. • 6. Előterjesztés a Győrffy István kollégium memoranduma ügyében. • 7. Javaslat az elszállított (fogságban levő) egyénekről szóló miniszteri rendelet tárgyában. • 8. Előterjesztés a természettudományok külföldi kapcsolatainak kiépítése tárgyában. • 9. Jelentés Kovács Ferenc volt kolozsvári joghallgató kérelmének ismételt előterjesztése, leckekönyv nélkül való alapvizsgára bocsátása tárgyában. • 14.Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján alapvizsgára bocsátás tárgyában. • 15. Hallgatói kérelmek a pótalapvizsgák során egész alapvizsgára bocsátás engedélyezése tárgyában: • 16. Hallgatói kérelmek ismertetése végbizonyítvány kiállítása tárgyában: • 17. Kérelem dr. Gaszner Tibor, dr. Bacher Béla jogszigorlók és Nagy Ferenc joghallgató elbocsátása ügyében. • 18. Előterjesztés Simon Endre Zoltán joghallgató III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. • Az ülés berekesztése. (5_9. oldal)
[...] közli vogy tudóménykarunk kiküldöttjének dr Bozóky Géza ny r tanár ösztöndíjtaná­csi [...] felhatalmazást arrarósve bogy a Györfly István kollégium memoranduma ügyében a legközelebbi [...]
20. A Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának jegyzőkönyvei • 1921/22. tanév (68. oldal)
[...] 15 Előterjesztés a dr Nyireő István VIII fiz oszt könyvtárőr előléptetése [...] való kizárása tárgyában 3 Dr Bozóky Géza és dr Falcsik Dezső [...] dr Tarkányi Lajos dr Palkovics István és dr Katona Nándor jogtudományi [...]

 

  • 1
  • 2