Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. december 13., 1945/46. tanévi harmadik rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - Dr. Bozóky Géza nyug. ny. r. tanár búcsúbeszéde. - Megemlékezés dr. Mihálffy Ernő nyug. ny. r. tanár elhunytáról. - Dr. Molnár Kálmán ny. r. tanár kinevezésének bejelentése a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karára. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. Megválasztott magántanári képviselők megbízatásának az 1945/46. tanévre való meghosszabbításának bejelentése. - 6. Előterjesztés az 1945/46. tanév I. félévére szóló magántanári tiszteletdíjak felosztása tárgyában. - 7. Bizottsági jelentés a Kisebbségi Intézet pénztári számadásainak felülvizsgálatáról. - 8. Jelentés a Keleti Kereskedelmi Főiskolának a karhoz csatolása tárgyában. - 9. Dor. pol. Tausz László jogszigorló kérelme jugoszláv diplomavizsgája beszámításával jogtudományi kiegészítő szigorlatokra bocsátása tárgyában. - 10. Márton Béla jogszigorló kérelem megkezdett államtudományi szigorlatainak a Budapesti Jog és Államtudományi Karon való folytatásának engedélyezése tárgyában. - 11. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 12. Gál István joghallgató kérelme végbizonyítvány kiállítása tárgyában. - 13. Diákjóléti bizottságba egy fő delegálása. - Az ülés berekesztése.

í®S2i£Í^£II készült a magyar Erzsébet Tudományegyetem jog- és államtudományi karnak 1945. évi december hó 13-án tartott III. rendes üléséről. ^r. Óriás Nándor e.i.dékán elnöklete alatt: dr. Bozóky Géza, dr. Irk Al­bert, dr. Vinkler János, dr. Schaurek Rafael, dr. Molnár Kálmán, dr. Krisz- tics Sándor, dr. Holub József, dr. Abay Gyula ny.r.tanárok és dr. Losonpzy István ny.rk.tanár. A jegyzőkönyvet dr.Losonczy István ny.rk.tanár vezeti. Napirend előtt felszólal Bozóky Géza nyug.ny.r.tanár bensőséges köszönetét nyilvánítva a most lezáruló félévre kapott helyettesi megbízá­sért, azt a Kar kezébe hálásan visszaadja. Egyben meleg barátsággal vesz búcsút a Kér Tagjaitól, elnézést kérve négy évtizeden túlterjedt tanári tevékenysége és emberi magatartása fogyatkozásaiért. Elnöklő dékán az ülés résztvevőinek egyhangú helyeslésétől kisórve biztosítja Bozóky Géza professzort a Kar tagjainak fenntartás nél­küli nagyrabecsüléséről, kollégiális együttérzéséről és bizalmáról. A sok­rétű, gazdag irodalmi működés, a tanszék oktató teendőinek lelkes és buz­gó ellátása: példát mutatott az ifjabb kartársaknak; a Szent István aka­démiai tagság s a József Nádor Műegyetem közgazdaságtudományi kara részé­ről történt egyhangú meghivás: kívülről is méltóan fémjelezték a nagyér­demű régi professzor buzgó tevékenységének értékét. Túláradó emberi jó­ságából különösen is példát meritünk s a Kar azzal a hő óhajtással búcsú­zik Tőle, hogy tiszteletbeli professzorként továbbra is minél élénkebben vegyen részt az egyetem munkájában, hathatósan támogatva utódjának az ő szellemében folytatandó tevékenységét. A Kar tagjai élénk ovációban része­sítik a távozó dr. Bozóky Géza nyug. ny.r.tanárt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom