1411 találat (0,299 másodperc)

Találatok

1. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (89. oldal)
[...] jh első alapvizsgára bocsátás iránti kérése Előadó ü ÍDr Székely István 174 1945 46 29 Kocsis [...] harmadik alapvizsgára való bocsátás iránti kérése Előadó Dr Székely István 266 1945 46 tX 30 [...] félévbeszárnitás és végbizonyitvány kiadás iránti ké­rése Előadó Dr Székely István 265 1945 46 2 c [...]
2. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. A klinikai bizottság szabályzattervezete. • 2. Kováts Ferencz m. tanár colloqiuma • 3. A 70. évet betöltött tanárok szolgálati ügye. • 4. Klein Ottó mechanikus szolgálati viszonyának szabályozása. • 5. Tandíjmentességek ügye. • 6. Felvételek ügye. • 7. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 8.,9,10 Napirendről levéve. • 11. Silay István kérése külföldi félév beszámításáért. • 12. Zichermann Imre kérése külföldi félév beszámításáért. • 13. Fohsz Jenő kérése külfödi félév beszámításáért. • 14. Péterffy Jenő kérése korházi gyakorlati idő beszámításáért. • 15. Freller Miklós kérése index másolat kiadásáért. • 16. Fülöp Pál kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 17. Erdei Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 18. Bónyai Aladár kérése index aláírás engedélyezéséért. • 19. Bónyai Aladár kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 19/a. Győri Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 20. Löbl Tibor kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 21. Frankó Margit kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 22. Zikéli Mihály fogklinikai gyakornok kérése egy hónapi tanulmányi szabadság ügyében. • V. Indítványok. • 1. Balogh tanár javaslata intercalaris kamatok ügyében. • 2. Balogh tanár javaslata általányok felosztása ügyében. • 3. Tudományos segédszemélyzet memoranduma. • 4. A beteg Davida tanár helyettesítése index aláírásnál. • 5. Hainiss tanár bejelenti, hogy a masz elnökéül választotta. • 6. Ditrói tanár bejelenti, hogy Szeged vidéki baromfi, galamb és házinyúl tenyésztő Egyesület (sic!) elnökéül választotta. • 1927. 02. 23., 6. rendes kari ülés (98. oldal)
3. 1935-1936 • 1935. 09. 09., 1. rendkívüli kari ülés (700. oldal)
[...] Andor Hangay Levente Horvath Zoltán Kerese Margit Molnár Lujza Németh Sándor [...] Em­ber József Rázsó Szabolcs Ruff Ist­ván Szegedi Andor ifj Szekeres Sán­dor [...]
4. 1948. 10. 21. 2. rendes ülés (78. oldal)
[...] jh távozási bizonyítványának megsemmisítése iránti kérése Quaestúrának IX 22 Szociális vizsgád [...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Dr Székely István és Dr Boér Elek ny [...] félévelengedés és végbizonyít­vány kiadása iránti kérése Lévai Andrásnak X 12 farkas István jogszigorló szigorlat megosztás iránti kérése farkas Istvánnak X ll Andriska Gyula jh [...]
5. 1948. 09. 22. 1. rendes ülés (33. oldal)
[...] I 947 48 jksz Mklóö István jh kérvénye alapvizsga időpont jának [...] jh alapvizsga határidejének elhalasztása iránti kérése Engedélyezve Vl 25 1 726 [...] László jogszigorló szigorlati dijsegély iránti kérése Kari ülésen tárgyaltatatott 727 1947 [...] VI 25 If j Eetzler István jh alapvizsga időpontjának elhalasztása iránti kérése Engedélyezve Vl 25 Gulyás János [...]
6. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (90. oldal)
[...] félévelengedés és végbizonyítvány kiadása iránti kérése Előadó Dr Boér Elek 207 1945 46 36 Molnár István jii félévbe számit ás és [...] 200 1945 46 38 Irinczinger István jh félévelengedés és végbizonyitvány kiadás iránti kérése Előadó ár Székely István 293 1945 46 39 Báli [...]
7. 1924-1925 • 1924. 12. 19., 4. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 3. (sic!) A kötelező korházi gyakorlati év elengedése. • 3. A hallgatók leckelátogatása. • 4. Szemészeti tanszék betöltésére kiküldött bizottság kiegészítése. • 5. Mathematikai kar tanrendtervezete. • 6. Az ideggyógyászatnak és elmekortannak közös szigorlatoztatása. • 7. A tiszti-orvosi vizsgák ügyek. • 8. Murvai Árpád kérése törvényszéki orvostani előadások beszámításáért. • 9. Vitéz Varga Lajos kérése korházi gyakorlati év elengedéséért. • 10. Ostie Imre okleveles gyógyszerész II. é.oh. kérése gyógyszerészi természettani és vegytani vizsgáinak beszámításáért. • 11. Szekér Sándor okleveles gyógyszerész kérése 6 hónapi segédi idő elengedéséért. • 12. Brum József kérése korházi gyakorlati év elengedéséért. • 13. Egri László kérése, hogy gyakorlati évének 2 hónapját a Kecskeméti kórházban tölthesse ki. • 14. Csomor Barnabás kérése, hogy szövettan és szövettani gyakorlatok kollégiumot utólag felvehesse. • 15. Dömötör Gyula és 24 társa kérése az I. szigorlat letétele és félév beszámításáért. • 16. Török Gyula Pál kéri elmaradt aláírások utólagos engedélyezését. • 17. Székely Ödön két szabálytalan félév beszámítását kéri. • 18. Vernes Gyula négy szabálytalan félév beszámítását kéri. • 19. Schiff Ödön két szabálytalan félév beszámítását kéri. • 20. Papp Sándor egy félév beszámítását kéri. • 21. Szabó Terézia egy szabálytalan félév beszámítását kéri. • 22. Nagy Iván kérését hiányos felszerelés miatt a kar elutasítja. • 23. Kovács Andor két szabálytalan félév beszámítását kéri. • 24. Indítványok. • 1925. 01. 13., 4. rendkívüli kari ülés (332. oldal)
[...] folyamodó orvostanhallgató jelöltek közül Szél István Ferencz és Balogh József keresz­tény [...] Andor Ödön Mike Zoltán Weisz István I fél­évre és Berger Albert [...]
8. 1924-1925 • 1924. 09. 26., 1 rendes kari ülés (290. oldal)
[...] l Ö Гг Konczwald Tibor kérésé gyakorlati év i elengedéséért A [...] javasolja fi Dr Márványi József kérése ugyanaz érit A kar engedését [...] vida tnr ШЯсМЛШу 14 Csegezi István kérése két roman félév beszámításáért Szabó [...] j Demetfi r tnr Simon István kérése index másodlatba tá A kar [...]
9. 1948. 12. 16. 4. rendes kari ülés (_41. oldal)
[...] 383 1948 49 jksz Bartók István jh kérvénye szigorlatra való bocsátása iránt Bartók Istvánnak XIl 6 IfVecsernyés Lajos jogszigorló szigorlat megosztás ifcánti kérése Ifj Vecsernyés Lajosnak XIl 6 [...] Rektori hivatalnak XIl ll Gellérthegyi István félévbeszámítás és vég­bizonyítvány kiadása iránti kérése Gellérthegyi Istvánnak XIl l 3 Ü i [...]
10. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (198. oldal)
[...] 262 1345 46 f Tóth István j h harca rí ik alapvizsgára va ló bocsátása iránti kérése Tóth 1 ajtvánnak f 263 [...] harmadik alapvizsgára való bocsátása iránti kérése f 271 1945 46 rSzokolyi István jh első alapvizsgára bo í Ssokolyi Istvánnak Hu csátása iránti kérése 278 1945 46 I Be
11. 1948. 03. 17. 6. rendes kari ülés (369. oldal)
[...] 1947 48 jksz Dr Bibó István n r tanár pályázata a [...] közigaz gatástani tanszékére Dr Egyed István dékánnak 11 25 Gömöry László jogszigorlé szigorlat megosztása iránti kérése Gömöry Lászlónak 11 25 Dr [...] és közigazgatástani tanszékére Lr Egyed Istvánnak 11 25 Jogtudományi doktorrá avatás [...]
12. 1928-1929 • 1929. 03. 22., 7. rendes kari ülés (230. oldal)
[...] gyakran hiányoz­tak a következők Arányi István ueke József Dobó Zoltán Hegedűs [...] Jankovich tanár bejelenti ogy Pász­tor István oth a törvényszéki orvostani előadásokról [...] Waltner Károly egyetemi m ta­nár kérése két hónapi tanulmányi szabadság engedélyezése [...] 9 Koppányi Ilona szigorló orvos ké­rése hogy III szigorlatát más egyetemen [...]
13. 1930-1931 • 1931. 02. 27., 6. rendes kari ülés (93. oldal)
[...] Mén a József 10 Takács István gyógyszerész kérésé approbatlos vizsgájuknak Budapesten va­ló letehetése [...] elfogadja 11 Koturnya кária oth kérése böl csészeti félévének beszámítása tárgyában [...] Haraszti József gyógyszerész hall gato kérése növénytani vizsgájának júniusban való engedélyezése [...] az indítványt elfogadja 13 Szőllősy István gyógyszerészhall gató kérése növénytani vizsgájának júniusban való engedélyezése [...]
14. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. A klinikai bizottság szabályzattervezete. • 2. Kováts Ferencz m. tanár colloqiuma • 3. A 70. évet betöltött tanárok szolgálati ügye. • 4. Klein Ottó mechanikus szolgálati viszonyának szabályozása. • 5. Tandíjmentességek ügye. • 6. Felvételek ügye. • 7. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 8.,9,10 Napirendről levéve. • 11. Silay István kérése külföldi félév beszámításáért. • 12. Zichermann Imre kérése külföldi félév beszámításáért. • 13. Fohsz Jenő kérése külfödi félév beszámításáért. • 14. Péterffy Jenő kérése korházi gyakorlati idő beszámításáért. • 15. Freller Miklós kérése index másolat kiadásáért. • 16. Fülöp Pál kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 17. Erdei Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 18. Bónyai Aladár kérése index aláírás engedélyezéséért. • 19. Bónyai Aladár kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 19/a. Győri Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 20. Löbl Tibor kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 21. Frankó Margit kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 22. Zikéli Mihály fogklinikai gyakornok kérése egy hónapi tanulmányi szabadság ügyében. • V. Indítványok. • 1. Balogh tanár javaslata intercalaris kamatok ügyében. • 2. Balogh tanár javaslata általányok felosztása ügyében. • 3. Tudományos segédszemélyzet memoranduma. • 4. A beteg Davida tanár helyettesítése index aláírásnál. • 5. Hainiss tanár bejelenti, hogy a masz elnökéül választotta. • 6. Ditrói tanár bejelenti, hogy Szeged vidéki baromfi, galamb és házinyúl tenyésztő Egyesület (sic!) elnökéül választotta. • 1927. 02. 23., 6. rendes kari ülés (116. oldal)
[...] Márta V Kovács Anna Bedits István Benedek Andor hagy Kár oly [...] Aranka Bruchter Al­bert b Csegezy István Kálmán Krisztina ayöry Gyula kérései [...] pártolással terjesz­tessenek fel Grál Gyula kérése szintén pártolással Erdei kérésé о megjegyzés if A nélkül [...] elfogadjaEu 1 17 Török Gyula kérése félév vé­gi aláirás engedélyezése iránt [...]
15. 1948. 06. 23. 9. rendes kari ülés (522. oldal)
[...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Dr Szabó József és Dr [...] írásbeli értekezésre való bocsátása iránti kérése Dr Szabó József és Dr [...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Dr Székely István és Dr Móra Mihály ny [...] 693 1947 48 jksz Kovácsy István jh kérvénye alapvizsga idő­pontjának elhalasztása [...]
16. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés (93. oldal)
[...] napirend 8 pontja Gábori Vilmos kérése 9 pontja Gábori György kérése lo pontja Róth Elemér kérése vétessék le a napirendről A Kar hozzájárul 11 Silay István kérése külföldi félév beszámitásáért Reinbold tnr [...] kérés teljesítését A Kap Silay Istvánnak román egye 12 Ziechermann Imre kérése kül­földi félév beszámitásáért a napirendről [...]
17. 1935-1936 • 1935. 09. 20., 1. rendes kari ülés (482. oldal)
[...] korábbi letételére 15 Deák Emil kérése Rómá ban szerzett orvosdoktori oklevelé­nek [...] végett 16 Szende Jolán oth kérése 2 rendkívüli félévének beszámítása iránt [...] tanár javas­latára 17 Dr Huszák István dijta lan gyakornok kérése egy évi tanul­mányi szabadság engedélyezése [...] Miskolczy tanár javaslatára 18 Simay István oth kérése külföldi féléveinek beszámítása és végbizonyítvány [...]
18. 1931-1932 • 1932. 03. 17., 7. rendes kari ülés (326. oldal)
[...] G 12 Grünberger Ottó oth kérése kül­földi félévek beszámítása szigorlat elismerése [...] elismeri a Kar megállapítja hogy kérése nem teljesíthető 14 Vásárhelyi István oth kérése bonctani előadásoknak 1 félévi hall­gatásának [...] tanár előadj a hogy Vásárhe­lyi István oth 4 félévet hallgatott az [...]
19. 1924-1925 • 1925. 03. 30., 7. rendes kari ülés (373. oldal)
[...] tanárt bizza meg b Kontraszty István kérése szabálytalan félévei és az állatorvosi [...] terjeszti fel 7 kenyeres Ferencz kérése folyó tanév beszámításáért mint idő ezerűtlen visszaadatik 8 Juhász István kérése jogi karon haliga­tott félév beszámításáért [...] térés elutasittatik 9 Pokomándy Gábor kérése a kétszeri ismét­lés folytén az [...]
20. 1922-1923 • 1923. 06. 15., 10. rendes kari ülés (388. oldal)
[...] tárgyá­ban Szabó tnr előadványában Gergely István kérése félév végi k aláirás és [...] te tnr előadványában Pehsz Jenő kérése rendkívüli félévének beszámítá­sa tárgyában Veress tnr előadványában Dr Moldován István kérése gyakorlati L A l év [...] sát 2 évre Meghosszabbítani Eftoyei István II tanársegédnek 2 évre Göilner [...]
21. 1930-1931 • 1931. 03. 27., 7. rendes kari ülés (114. oldal)
[...] Nussbaum Sán­dor és Csontos György kérése a V E Mi­I niszter [...] hozzájárul 23 Krausz erencz oth kérése külföl di félév beszámítás iránt [...] hozzájárul 24 Juhos Ella oth kérése külföldi félévének beszámítása tárgyában Kiss [...] A Kar hozzájárul 26 Lakos István kérése külföldi féléveinek beszámítása tárgyában Miskolczy
22. 1937. 06. 18., 10. rendes kari ülés (236. oldal)
[...] 7 líráján Vince szigorló orvos kérése zárószigorlatának ko­rábbi engedélyezése tárgyában Baló [...] javaslata alap­j án 8 Kenéz István 9 Lantos György szigorló orvosok kérése sikertelen gyógyszer­tani javitó szigorlat korábbi [...] j a A Kar Kenéz István és Lantos György kérését elutasít­ja­orvos kérése javitó kórbonctani szi gorlatának korábbi [...]
23. 1923-1924 • 1924. 02. 29., 6. rendes ülés folytatása (166. oldal)
[...] ár elő ásványai a Gergely István kérése félévvégi alá­írásért J ezt a [...] észté shez rendről Biró Géza kérése a gyógyszerészi szigorlat korábbi ismétléséért [...] leveszi a napi­d Véli József kérése a gyógyszeré sz­íne steri zár [...] ismétlésé­ért teljesíthető e Imre Gabriella kérése anatómiai pót szigorlat 4 ért [...]
24. 1931-1932 • 1931. 11. 27., 3. rendes kari ülés (267. oldal)
bonctanból hanyagok Gotthárdi István Kiss Pál Kiss tanár rendszeres [...] Magda Forró Laj os Gotthárdi Ist­ván György László Kiss Magda Kiss [...] Kiss Dezső Kormányos Ala­dár Lakso István Madaras István lemen t Zoltán Boskó József [...] megintésével 6 Kosaras Ferenc oth kérése sztalan félév beszámítás iránt Eloado [...]
25. 1933. 03. 31., 7. rendes kari ülés (129. oldal)
[...] Gallé Géza okl gyógy szerész kérése approbációs vizsgára való bocsátásért Pártolással [...] A Kar hozzájárul 17 Demeter István okl gyó y szerész kérése hogy az approbációs vizsgát Budapesten [...] Lárencz László II éves gyógyszerészhallgató kérése egy szabálytalan félévének beszámítá­sáért Pártolással [...] hozzájárul 20 Dicker Endre оth kérése külföldi féléveinek beszámításáért Djtról tanár [...]
26. 1934-1935 • 1934. 09. 28., 1. rendes kari ülés (286. oldal)
ж 18 Strömpl Ilona oth kérése külföldi félévbeszámitás iránt Előadó Purj [...] javaslatot elfogadja 19 Székely Miklós kérése külföldi oklevelének honosítasairánt Előadó Krarnár [...] Faragó Klára és 22 Faragó István okleveles gyógyszerészek kérése feljogosító approbatios vizsgájuknak a buda­pesti [...] való tekin­tettel teljesíthetőnek találja Fara­gó István kérését ellenben elutasi
27. 1926. 06. 17., 10. rendes ülés (143. oldal)
[...] Javasolja 9 dr Maros Tibor kérése letett Г I г szigorlatának [...] javaslathoz hozzájárul Io Zsoldos Ilona kérése 1 szabályt félév beszámításáért Előadó [...] w w ll Farmos Rózsa kérése 1 szabályt у félév beszámításáért [...] beszámittassék n n 14 Gergely István kérése gyógyszerész­ 1 doktori szigorlatra bocsátásért [...]
28. 1935-1936 • 1935. 12. 17., 4. rendes kari ülés (540. oldal)
[...] Többek hozzászólása után 6 Vajda István szigorló orvos kérése hogy sikertelen har­madik szigorlatát Budapesten [...] javaslatára 7 Gulyás Klára оth kérése aziránt hogy az 1934 35 [...] fazekas Béla oth kegyel mi kérése szabálytalan féléveinek beszámítása iránt a [...] Kar beleegyezik abba hogy Vajda István szig orvos szigorlatait a Pázmány [...]
29. 1943. 11. 19., 3. rendes kari ülés (100. oldal)
[...] a Korányi Károly szig orvos kérése bőrgyógyászati szigorlatra bocsa­tása iránt régi [...] 6 Agonás János szig orvos kérése a sebészetből régebben kitöltött kórházi [...] javaslat értelmében határoz 7 hebreczeny István szig orvos hasonló kérését Yidakovits [...] Kar hozzájárul 8 Dr Mándi István оth kérése 9 orvoskari féléve és jogi [...]
30. 1934-1935 • 1935. 05. 25., 9. rendes kari ülés (409. oldal)
[...] Horváth Károly зzig or vosok kérése zárószigorlatuknak ko­rábbi engedélyezése tárgyában Előadó [...] 17 Szilágyi Ernő szig gyógyszerész kérése közegészségtani javitó szigorlatának korábbi enge­délyezése [...] 18 Nemes György 19 Szöllősi István oki gyógyszerészek kérése approbációs vizsgájuknak korábbi engedélyezése ir [...] Ferenc oki gyógy szer ész kérése hogy approbációs vizsgáját Budapesten tehesse [...]
31. 1945. 12. 03. 2. rendes kari ülés (18. oldal)
[...] 1945 46 6 Dr Csekey István ny r tanáj szabadság iránti kérése és helyet­tesit é sének kérdése [...] il­letve végbizonyitványpőtló végzés kiadása iránti kérése Előadó Dr Martonyi János 7 [...] Fucker Lajos joghallgató félévbeszámitás iránti kérése Előadó Dr Martonyi János 94 [...] illetve végbizonyitványpőtló végzés kiadása iránti kérése Előadó Dr Mar­io nyi János [...]
32. 1949. 02. 24. 6. rendes kari ülés (200. oldal)
[...] Rohonyi Gyula jh féléreéengedés iránt kérése Elintézés alatt 570 1948 49 [...] Antal jogszogorló szigorlat meg­osztás iránti kérése Tanács Antal jogszigorlónak 11 17 583 1948 49 jksz Csorba István jh félévelengedés iránti kérése Csorba Istvánnak 11 24
33. 1951. 01. 04. 3. rendes ülés (101. oldal)
[...] íenenes 3 éla ár Szentpétori István és Tokaji Géz gyakornoki teendők [...] óságnak 11 21 jksz Mucsi István kérvénye zárthelyi Írásbeli értekezés­re bocsátása [...] zárthelyi Írásbeli értekezés­re bocsátás iránti kérésé Dr Polay nak Dr Dörsinek [...] zárthelyi írásbeli értekezésre bocsá­tás iránti kérése Dr Kovácsnak Dr Martonyinak XII [...]
34. 1930-1931 • 1931. 02. 27., 6. rendes kari ülés (94. oldal)
15 adaras István oth kérése kül földi féléveinek beszárn t [...] tanár indítványozza b ogy Madaras Istvánnak a bécsi egye tem n [...] 16 Kocsmár Km a oth kérése kül földi félévek beszámítása tárgy [...] elfogadja 17 Botár dyula tanársegéd kérése egy évi fizetéses szabadság enged [...]
35. 1964-11-03 / 258. szám
[...] hogy november 6 án Móczó István és dr Bodrogi 1944 november [...] és Vattai Máriának Mária Valentin Istvánnak és Kovács Veronikának Il­dikó Kappan Tóth István­nak és Mertlich Annának Jenő Boros [...] Nagy Piroská­nak Tamás Zoltán Répás Istvánnak és Berecz Viktó­riának István Fábián Fe­rencnek és Séra Máriának [...]
36. 1931-1932 • 1931. 10. 30., 2. rendes kari ülés (246. oldal)
[...] sztalan f lév beszámítás iránti kérése Előadó Issekutz tanár javasol ja [...] vissza 18 Juhos Ella oth kérése Vegytani szigorlatának harmadszori ismétel jetése [...] határoz 19 nohány Sándor oth kérése vegy tani szigorlatának harmadszori is [...] javaslat szerint határoz 20 Vásárhelyit István cth kérése az állatorvosi főiskolán lehal Iga [...]
37. 1949. 02. 24. 6. rendes kari ülés (198. oldal)
[...] Schlosser Miklós jh félévbeszámítás iránti kérése Schlosser Miklós jh nak 1 [...] Szántai János jh félévelengedés iránti kérése Szántai János jh nak 1 [...] Povázsay Gyula jh félévelengedés iránti kérése Povázsay Gyula jh nak 1 [...] 1948 49 jksz Dr Ries istván igazságügyminiszter sze­gedi látogatása Biróságnakjügyészségnek a [...]
38. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. A klinikai bizottság szabályzattervezete. • 2. Kováts Ferencz m. tanár colloqiuma • 3. A 70. évet betöltött tanárok szolgálati ügye. • 4. Klein Ottó mechanikus szolgálati viszonyának szabályozása. • 5. Tandíjmentességek ügye. • 6. Felvételek ügye. • 7. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 8.,9,10 Napirendről levéve. • 11. Silay István kérése külföldi félév beszámításáért. • 12. Zichermann Imre kérése külföldi félév beszámításáért. • 13. Fohsz Jenő kérése külfödi félév beszámításáért. • 14. Péterffy Jenő kérése korházi gyakorlati idő beszámításáért. • 15. Freller Miklós kérése index másolat kiadásáért. • 16. Fülöp Pál kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 17. Erdei Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 18. Bónyai Aladár kérése index aláírás engedélyezéséért. • 19. Bónyai Aladár kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 19/a. Győri Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 20. Löbl Tibor kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 21. Frankó Margit kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 22. Zikéli Mihály fogklinikai gyakornok kérése egy hónapi tanulmányi szabadság ügyében. • V. Indítványok. • 1. Balogh tanár javaslata intercalaris kamatok ügyében. • 2. Balogh tanár javaslata általányok felosztása ügyében. • 3. Tudományos segédszemélyzet memoranduma. • 4. A beteg Davida tanár helyettesítése index aláírásnál. • 5. Hainiss tanár bejelenti, hogy a masz elnökéül választotta. • 6. Ditrói tanár bejelenti, hogy Szeged vidéki baromfi, galamb és házinyúl tenyésztő Egyesület (sic!) elnökéül választotta. • 1927. 02. 23., 6. rendes kari ülés (115. oldal)
[...] szigorlatát elis 12 Zichermann Imre kérése a bű lóg ai Ecetemen [...] 12 a Incze Gy ila kérése két szabály­talan félévérek beszámítása iránt [...] úgymint V Kováés Anna Bedits István Benedek Andor Janesó Béla Fagy [...] Polgár Aranka Bruehter Albert Ősegezy István Kálmán Krisztina Gál Gyula és [...]
39. 1948. 11. 17. 3. rendes kari ülés (109. oldal)
[...] félévbeszámítás és vég­bizonyítvány kiadása iránti kérése Beszédes Lászlónak X l 9 [...] Nyári Józsefnek Xl 4 Gardi István jh katonai félévének beszámítása iránti kérése Gardi Istvánnak Xl 5 Évkönyv 1946 47 [...] Lászlónak Xl ll Dr Székely István ny r tanár kérvénye nyuga­lomba [...]
40. 1948. 10. 21. 2. rendes ülés (_24. oldal)
[...] Takács Lajos jh félévbeszámitás iránti kérése Takács Lajos jh nak X [...] Kristóf jogszigorló szigorlat meg­osztás iránti kérése Recktenwald Kristófnak X l 3 [...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Lr Bónis György és Lr Székely István ny r tanárnak X l [...]
41. 1946. 07. 10. 7. rendes kari ülés (353. oldal)
[...] féléY laa eáéB Ír nti kérése és a kérésasl kap cool [...] 525 1945 46 31 alld István ih féltoslsn edés és végbizonyítvány [...] U 1 kk bocsátás iránti kérése 7543 1945 46 3 W [...] jnrias ám valé bosaátá irtot ké­rése 546 1945 46 3 iollto [...]
42. 1922-1923 • 1923. 06. 15., 10. rendes kari ülés (391. oldal)
[...] alvy Üezső gyógyszérésztsnhall gató azon kérése melyben IV ik felévé­nek beszámítását [...] a Fehsz I Jenő azon kérése melyben a kartól két rendkívüli [...] S K váce Andor azon kérése melyben két szabálytalan félévének beszámítását [...] a kar teljesíteni 11 Moldován István dr nak az n kérése Kar igy határoz L Kar [...]
43. 1977-01-08 / 6. szám
[...] az tényleg szép darab Szávay István a indította eL A cukroszacskó [...] határozat végre utolsó napjáig nincs kerese Ha a dolgozó 30 napot [...] járt Ezen felül munkáltatónál elért kerese pénz 70 százaléka jár Eltar­még [...]
44. 1939-1940 • 1939. 12. 15., 4. rendes kari ülés (492. oldal)
[...] 12 Gutwein János szigorló orvos kérése közegészségtani javitó szigorlatának korábbi engedélyezése [...] szigor­latot tehessen 12 a Oláh István oth kérése fizikai kémiai szigorlatra bocsátá sa [...] 13 Héja Jenő másodéves gyógyszerészhallgató kérése késedel­mesen letett elővizsgája elismerése és [...] 14 Sohajda Gyula okleveles gyógyszerész kérése hogy doktoran­dus tanulmányi idejét fordított [...]
45. 1935-1936 • 1936. 04. 27., 8. rendes kari ülés (628. oldal)
19 Grünberger Géza szig orvos kérése megkezdett II orvosi cet gadja [...] nem találja teljesithetőnek 20 Lakos István szig orvos kérése törvényszéki orvostani javi tó szigorlatának [...] 21 lile József gyógysze részhallgató kérése szigorlatra bo­csátása tárgyában Dávid tanár [...] Baláti János okl gyógy szerész kérése approbatios vizsgá­A Kar a kérést [...]
46. 1935-1936 • 1935. 10. 24., 2. rendes kari ülés (499. oldal)
[...] tel­jesítését 13 Mány Flóra oth kérése tandíj hátraléka esedékessé vált rész­leteinek [...] iránt 14 Borsi Ilona oth kérése tandíjhátralékának elengedése iránt Veress tanár előadványa után 15 Ruda István szig orvos kérése kórbonctani javitó szigorlatá­nak korábbi engedélyezése [...] java­solja 16 Szabó Miklós oth kérése egy külföldi félév beszámítása iránt [...]
47. 1931-1932 • 1932. 02. 24., 6. rendes kari ülés (311. oldal)
Ill 5 vajda István oth kérése rk félév beszámítása iránt Miskolczy [...] teljesiti 6 György László oth kérése rk félévének beszámítása iránt Miskolczy [...] teljesiti 7 Draskovits Dénes oth kéré­se szabálytalan félévének beszámítá­sa iránt Purjesz [...] fel­terjesztve 8 VarSa bászlá oth kérése sza­bálytalan félév beszámítása iránt Purjesz [...]
48. 1932. 09. 30., 1. rendes kari ülés (16. oldal)
[...] 16 Kónya János szigorló orvosod ké­rése zárószigorlat korábbi engedélye­zése tárgyában Janкоvieh [...] Kar hozzájárul 17 Winter Aladár kérése külföldi félév beszámítása tárgyában Ditrói [...] 1 10 Törtely Ágoston orvostanhallgató kérése félév beszámításért Szentgyörgyi tanár javaslata [...] z áj árul 19 Várnai István orvostanhallgató kérése félévvégi indexaláírásért Előadó Szentgyörgyi tanár [...]
49. 1931-1932 • 1931. 09. 26., 1 rendes kari ülés (223. oldal)
[...] teljesítését 16 Benjamin Ferenc oth kérése sztalan félév beszámítása tárgy Benjámin [...] elfogadja 17 Friedmann Sándor gyógyszerész kérése approbatios vizsgára való bocsátása tárgyában [...] a javaslatot elfogadja 18 Szőllőay István gyógyszerész kérése két sztalan félévének be­számítása és [...] elfogadja V Kápolnay Irén oth kérése rk
50. 1931-1932 • 1931. 09. 26., 1 rendes kari ülés (224. oldal)
[...] 20 Dr Rónai Sándor oth kérése állatorvosi 4 félévének beszá­mítása iránt [...] teljesítését 21 Crloblts József oth kérése kül­földi félévek beszámítása és abso­lutorium [...] pótolja 22 Vitán Gábor oth kérése rk 2 félévének beszámítása tárgyában [...] a kérés teljesítését 24 Horvát István oth kérése kül földi félévek beszámítása és [...]