1638 találat

Találatok

1. 1914. március 5. V. rendes ülése (81. oldal)
[...] 6 4 lá Dr Györffy István pályázati kerese a növénytani tanszékre IV A [...] sz Dr Szabó Zoltán pályázati kérése az általános növénytani tanszékre V [...] sz Dr Hollendonner Ferencz pályázati kérése az ált növénytani tanszékre t [...]
2. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (89. oldal)
[...] jh első alapvizsgára bocsátás iránti kérése Előadó ü ÍDr Székely István 174 1945 46 29 Kocsis [...] harmadik alapvizsgára való bocsátás iránti kérése Előadó Dr Székely István 266 1945 46 tX 30 [...] félévbeszárnitás és végbizonyitvány kiadás iránti ké­rése Előadó Dr Székely István 265 1945 46 2 c [...]
3. 1935-1936 • 1935. 09. 09., 1. rendkívüli kari ülés (700. oldal)
[...] Andor Hangay Levente Horvath Zoltán Kerese Margit Molnár Lujza Németh Sándor [...] Em­ber József Rázsó Szabolcs Ruff Ist­ván Szegedi Andor ifj Szekeres Sán­dor [...]
4. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. A klinikai bizottság szabályzattervezete. • 2. Kováts Ferencz m. tanár colloqiuma • 3. A 70. évet betöltött tanárok szolgálati ügye. • 4. Klein Ottó mechanikus szolgálati viszonyának szabályozása. • 5. Tandíjmentességek ügye. • 6. Felvételek ügye. • 7. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 8.,9,10 Napirendről levéve. • 11. Silay István kérése külföldi félév beszámításáért. • 12. Zichermann Imre kérése külföldi félév beszámításáért. • 13. Fohsz Jenő kérése külfödi félév beszámításáért. • 14. Péterffy Jenő kérése korházi gyakorlati idő beszámításáért. • 15. Freller Miklós kérése index másolat kiadásáért. • 16. Fülöp Pál kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 17. Erdei Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 18. Bónyai Aladár kérése index aláírás engedélyezéséért. • 19. Bónyai Aladár kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 19/a. Győri Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 20. Löbl Tibor kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 21. Frankó Margit kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 22. Zikéli Mihály fogklinikai gyakornok kérése egy hónapi tanulmányi szabadság ügyében. • V. Indítványok. • 1. Balogh tanár javaslata intercalaris kamatok ügyében. • 2. Balogh tanár javaslata általányok felosztása ügyében. • 3. Tudományos segédszemélyzet memoranduma. • 4. A beteg Davida tanár helyettesítése index aláírásnál. • 5. Hainiss tanár bejelenti, hogy a masz elnökéül választotta. • 6. Ditrói tanár bejelenti, hogy Szeged vidéki baromfi, galamb és házinyúl tenyésztő Egyesület (sic!) elnökéül választotta. • 1927. 02. 23., 6. rendes kari ülés (98. oldal)
5. 1948. 10. 21. 2. rendes ülés (78. oldal)
[...] jh távozási bizonyítványának megsemmisítése iránti kérése Quaestúrának IX 22 Szociális vizsgád [...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Dr Székely István és Dr Boér Elek ny [...] félévelengedés és végbizonyít­vány kiadása iránti kérése Lévai Andrásnak X 12 farkas István jogszigorló szigorlat megosztás iránti kérése farkas Istvánnak X ll Andriska Gyula jh [...]
6. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (90. oldal)
[...] félévelengedés és végbizonyítvány kiadása iránti kérése Előadó Dr Boér Elek 207 1945 46 36 Molnár István jii félévbe számit ás és [...] 200 1945 46 38 Irinczinger István jh félévelengedés és végbizonyitvány kiadás iránti kérése Előadó ár Székely István 293 1945 46 39 Báli [...]
7. 1948. 09. 22. 1. rendes ülés (33. oldal)
[...] I 947 48 jksz Mklóö István jh kérvénye alapvizsga időpont jának [...] jh alapvizsga határidejének elhalasztása iránti kérése Engedélyezve Vl 25 1 726 [...] László jogszigorló szigorlati dijsegély iránti kérése Kari ülésen tárgyaltatatott 727 1947 [...] VI 25 If j Eetzler István jh alapvizsga időpontjának elhalasztása iránti kérése Engedélyezve Vl 25 Gulyás János [...]
8. 1924-1925 • 1924. 09. 26., 1 rendes kari ülés (290. oldal)
[...] l Ö Гг Konczwald Tibor kérésé gyakorlati év i elengedéséért A [...] javasolja fi Dr Márványi József kérése ugyanaz érit A kar engedését [...] vida tnr ШЯсМЛШу 14 Csegezi István kérése két roman félév beszámításáért Szabó [...] j Demetfi r tnr Simon István kérése index másodlatba tá A kar [...]
9. 1946. 03. 13. 3. rendes kari ülés (198. oldal)
[...] 262 1345 46 f Tóth István j h harca rí ik alapvizsgára va ló bocsátása iránti kérése Tóth 1 ajtvánnak f 263 [...] harmadik alapvizsgára való bocsátása iránti kérése f 271 1945 46 rSzokolyi István jh első alapvizsgára bo í Ssokolyi Istvánnak Hu csátása iránti kérése 278 1945 46 I Be
10. 1948. 12. 16. 4. rendes kari ülés (_41. oldal)
[...] 383 1948 49 jksz Bartók István jh kérvénye szigorlatra való bocsátása iránt Bartók Istvánnak XIl 6 IfVecsernyés Lajos jogszigorló szigorlat megosztás ifcánti kérése Ifj Vecsernyés Lajosnak XIl 6 [...] Rektori hivatalnak XIl ll Gellérthegyi István félévbeszámítás és vég­bizonyítvány kiadása iránti kérése Gellérthegyi Istvánnak XIl l 3 Ü i [...]
11. 1924-1925 • 1924. 12. 19., 4. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 3. (sic!) A kötelező korházi gyakorlati év elengedése. • 3. A hallgatók leckelátogatása. • 4. Szemészeti tanszék betöltésére kiküldött bizottság kiegészítése. • 5. Mathematikai kar tanrendtervezete. • 6. Az ideggyógyászatnak és elmekortannak közös szigorlatoztatása. • 7. A tiszti-orvosi vizsgák ügyek. • 8. Murvai Árpád kérése törvényszéki orvostani előadások beszámításáért. • 9. Vitéz Varga Lajos kérése korházi gyakorlati év elengedéséért. • 10. Ostie Imre okleveles gyógyszerész II. é.oh. kérése gyógyszerészi természettani és vegytani vizsgáinak beszámításáért. • 11. Szekér Sándor okleveles gyógyszerész kérése 6 hónapi segédi idő elengedéséért. • 12. Brum József kérése korházi gyakorlati év elengedéséért. • 13. Egri László kérése, hogy gyakorlati évének 2 hónapját a Kecskeméti kórházban tölthesse ki. • 14. Csomor Barnabás kérése, hogy szövettan és szövettani gyakorlatok kollégiumot utólag felvehesse. • 15. Dömötör Gyula és 24 társa kérése az I. szigorlat letétele és félév beszámításáért. • 16. Török Gyula Pál kéri elmaradt aláírások utólagos engedélyezését. • 17. Székely Ödön két szabálytalan félév beszámítását kéri. • 18. Vernes Gyula négy szabálytalan félév beszámítását kéri. • 19. Schiff Ödön két szabálytalan félév beszámítását kéri. • 20. Papp Sándor egy félév beszámítását kéri. • 21. Szabó Terézia egy szabálytalan félév beszámítását kéri. • 22. Nagy Iván kérését hiányos felszerelés miatt a kar elutasítja. • 23. Kovács Andor két szabálytalan félév beszámítását kéri. • 24. Indítványok. • 1925. 01. 13., 4. rendkívüli kari ülés (332. oldal)
[...] folyamodó orvostanhallgató jelöltek közül Szél István Ferencz és Balogh József keresz­tény [...] Andor Ödön Mike Zoltán Weisz István I fél­évre és Berger Albert [...]
12. 1948. 03. 17. 6. rendes kari ülés (369. oldal)
[...] 1947 48 jksz Dr Bibó István n r tanár pályázata a [...] közigaz gatástani tanszékére Dr Egyed István dékánnak 11 25 Gömöry László jogszigorlé szigorlat megosztása iránti kérése Gömöry Lászlónak 11 25 Dr [...] és közigazgatástani tanszékére Lr Egyed Istvánnak 11 25 Jogtudományi doktorrá avatás [...]
13. 1928-1929 • 1929. 03. 22., 7. rendes kari ülés (230. oldal)
[...] gyakran hiányoz­tak a következők Arányi István ueke József Dobó Zoltán Hegedűs [...] Jankovich tanár bejelenti ogy Pász­tor István oth a törvényszéki orvostani előadásokról [...] Waltner Károly egyetemi m ta­nár kérése két hónapi tanulmányi szabadság engedélyezése [...] 9 Koppányi Ilona szigorló orvos ké­rése hogy III szigorlatát más egyetemen [...]
14. 1930-1931 • 1931. 02. 27., 6. rendes kari ülés (93. oldal)
[...] Mén a József 10 Takács István gyógyszerész kérésé approbatlos vizsgájuknak Budapesten va­ló letehetése [...] elfogadja 11 Koturnya кária oth kérése böl csészeti félévének beszámítása tárgyában [...] Haraszti József gyógyszerész hall gato kérése növénytani vizsgájának júniusban való engedélyezése [...] az indítványt elfogadja 13 Szőllősy István gyógyszerészhall gató kérése növénytani vizsgájának júniusban való engedélyezése [...]
15. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés • I. Miniszteri leiratok. • II. Hatósági átiratok. • III. Elnöki bejelentések. • IV. Napirend. • 1. A klinikai bizottság szabályzattervezete. • 2. Kováts Ferencz m. tanár colloqiuma • 3. A 70. évet betöltött tanárok szolgálati ügye. • 4. Klein Ottó mechanikus szolgálati viszonyának szabályozása. • 5. Tandíjmentességek ügye. • 6. Felvételek ügye. • 7. Tanársegédi és gyakornoki állások betöltése. • 8.,9,10 Napirendről levéve. • 11. Silay István kérése külföldi félév beszámításáért. • 12. Zichermann Imre kérése külföldi félév beszámításáért. • 13. Fohsz Jenő kérése külfödi félév beszámításáért. • 14. Péterffy Jenő kérése korházi gyakorlati idő beszámításáért. • 15. Freller Miklós kérése index másolat kiadásáért. • 16. Fülöp Pál kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 17. Erdei Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 18. Bónyai Aladár kérése index aláírás engedélyezéséért. • 19. Bónyai Aladár kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 19/a. Győri Gyula kérése szabálytalan félév beszámításáért. • 20. Löbl Tibor kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 21. Frankó Margit kérése approbatios vizsgára bocsátásért. • 22. Zikéli Mihály fogklinikai gyakornok kérése egy hónapi tanulmányi szabadság ügyében. • V. Indítványok. • 1. Balogh tanár javaslata intercalaris kamatok ügyében. • 2. Balogh tanár javaslata általányok felosztása ügyében. • 3. Tudományos segédszemélyzet memoranduma. • 4. A beteg Davida tanár helyettesítése index aláírásnál. • 5. Hainiss tanár bejelenti, hogy a masz elnökéül választotta. • 6. Ditrói tanár bejelenti, hogy Szeged vidéki baromfi, galamb és házinyúl tenyésztő Egyesület (sic!) elnökéül választotta. • 1927. 02. 23., 6. rendes kari ülés (116. oldal)
[...] Márta V Kovács Anna Bedits István Benedek Andor hagy Kár oly [...] Aranka Bruchter Al­bert b Csegezy István Kálmán Krisztina ayöry Gyula kérései [...] pártolással terjesz­tessenek fel Grál Gyula kérése szintén pártolással Erdei kérésé о megjegyzés if A nélkül [...] elfogadjaEu 1 17 Török Gyula kérése félév vé­gi aláirás engedélyezése iránt [...]
16. 1935-1936 • 1935. 09. 20., 1. rendes kari ülés (482. oldal)
[...] korábbi letételére 15 Deák Emil kérése Rómá ban szerzett orvosdoktori oklevelé­nek [...] végett 16 Szende Jolán oth kérése 2 rendkívüli félévének beszámítása iránt [...] tanár javas­latára 17 Dr Huszák István dijta lan gyakornok kérése egy évi tanul­mányi szabadság engedélyezése [...] Miskolczy tanár javaslatára 18 Simay István oth kérése külföldi féléveinek beszámítása és végbizonyítvány [...]
17. 1933. január 11. V. rendes ülés (100. oldal)
[...] hiv irodai alkalmazott segély iránti kérése Dr Buday Árpád XII 13 [...] iro­dai alkalmazott szabadság en­gedélyezése iránti kérése Dr Kiss Albert XII 20 [...] Emer oki tanítónő al­kalmaztatása iránti kérése Előjegyzésbe véve a a XII [...] adatszolgáltatás céljaira 495 n Kiszely István altiszti alkal­mazása iránti kérése Eredetben Gazd Biznak 1 9 [...]
18. 1948. 06. 23. 9. rendes kari ülés (522. oldal)
[...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Dr Szabó József és Dr [...] írásbeli értekezésre való bocsátása iránti kérése Dr Szabó József és Dr [...] Írásbeli értekezésre való bocsátás iránti kérése Dr Székely István és Dr Móra Mihály ny [...] 693 1947 48 jksz Kovácsy István jh kérvénye alapvizsga idő­pontjának elhalasztása [...]
19. 1927. 01. 28., 5. rendes kari ülés (93. oldal)
[...] napirend 8 pontja Gábori Vilmos kérése 9 pontja Gábori György kérése lo pontja Róth Elemér kérése vétessék le a napirendről A Kar hozzájárul 11 Silay István kérése külföldi félév beszámitásáért Reinbold tnr [...] kérés teljesítését A Kap Silay Istvánnak román egye 12 Ziechermann Imre kérése kül­földi félév beszámitásáért a napirendről [...]
20. 1931-1932 • 1932. 03. 17., 7. rendes kari ülés (326. oldal)
[...] G 12 Grünberger Ottó oth kérése kül­földi félévek beszámítása szigorlat elismerése [...] elismeri a Kar megállapítja hogy kérése nem teljesíthető 14 Vásárhelyi István oth kérése bonctani előadásoknak 1 félévi hall­gatásának [...] tanár előadj a hogy Vásárhe­lyi István oth 4 félévet hallgatott az [...]