Váczi Közlöny, 1888 (10. évfolyam, 1-53. szám)

1888-12-09 / 50. szám

beli tagok széles jó kedvökben nagyban háborgatták a polgárok »éjjeli nyugalmát s midőn a rendőr által meg­intettek, nem épen tisztességes válasz után b á t r a n tovább folytatták lármájukat s ráadásul Alberty Ferencz ablakát is beverték. E szövetkezet tagjait, va­lamint azon zenekedvelő urakat is, kik lármás járás­kelésükkel az éji csendet zavarják, rendőrségünk figyel­mébe ajánljuk. — Bozóky András ismeretes tolvaj, újabban ismét tetten éretvén, a rendőrségnél lnisöl. Büntetése kiállása után illetőségi helyére fog tolonczoltatni. - Óhajtjuk, bár minden csavargó hasonló bánásmódban részesittetnék. = Kopriva Károlyt, kin mint múlt lapunkban említettük elmezavar jelei mutatkoztak, a Rókusz-kór- ház megfigyelő osztályába száll it atta a vasúti igazga­tóság. = Rendőrségünk ébersége. Az eladók és vevők között fölmerülő viszályok meggátolása tekinteté­ből rendőrségünk minden eladásra behozott gabonát, az arra kijelelt mértékhivatalhoz utasított. Bajosan megy ilyen dolog, különösen eleinte, de ha az eladó látja az intézkedés üdvös hatását, rövid idő múlva kibékül vele. Óhajtjuk, hogy ezen hasznos intézkedés, melylyel sok félreértésnek eleje vétetik, teljesen életbe lépjen. — Búcsú Verőczén. A sz. András-napi búcsú e hó 2-án tartatott meg. Daczára a kedvezőtlen időnek, szépszámú közönség gyűlt egybe. A magyar szentbeszé­det dr. K a z a 1 y Imre, a németet Nieder m a n n Márton tartotta, mindketten lelkesen szólva sz. András erényei­ről. A nagymisén dr. Czett ler Antal prépost-kanonok celebrált. Az egyházi ünnepély után Kämmerer Ferencz plébános asztalánál barátságos ebéd volt, mely­nél a népszerű plébánosra lelkes felköszöntők mondattak. = A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendeletileg utasította a kir. tanfelügyelőket, hogy azon tanítókat, kik a honvédség mozgósítása esetén az isko­lákban nem nélkülözhetők, mutassák ki s ezen kimu­tatást január hó 15-ig terjeszszék fel. — Ä váczi nyilvános muzeum javára újab­ban adakoztak: Tóth József egy könyvet „A keresz­tény meggyőződésből“ irta minden ifjaknak és sok öregeknek Endrődy János. Nyomatott Pozsonyban, Belnay György Aloys’ betűivel 1806-ban, Sáner György egy réz 3 krajczárost 1800-ból és egy I. József korabeli ezüstpénzt 1709-ből, Máté István két darab i;4 réz- krajczárost 1816-ból. = Lámpásaink. A papnövelde utcza lámpáira rósz idők járnak: egy héten kettő pnttant szét. Ijesztő de egészen veszélytelen jelenet volt, midőn múlt csü­törtökön este a székesegyháztéri sarkon levő egyszerre elkezdett lángolni, mire csakhamar az üveg és csésze nagy robajjal pattogott szét. A másik (az utczában) már néhány nappal előbb megunta a ködöt, megta­gadta a szolgálatot s hasonlóképen cselekedett. Mint­hogy mindkét esetben a lámpa tisztátalansága volt a szétrobbanás oka, e körülményt a vállalkozó szives figyelmébe ajánljuk. = Budapestre való vágyakodás következ­ményei. A földműves és iparos osztály fiatalságának egyik legfőbb vágya Budapesten próbálni szerencsét, azt gondolva, hogy ott talán kevesebb dologgal is meg­lehet élni, vagy hogy majd kapva kapnak rajtok a rövidebb idő alatt egyenlítsem ki, no meg azt is észre­vettem, hogy egy orvos barátom neje, ki előtt eddig nagy grácziában álltam, köszönésem csak úgy félválról fogadja mióta legutóbbi névünnepére gratuláltam. * >{c Bandi barátom megnyugtatására és minden félre­értés kitisztázása végett kijelentem azok előtt, kiket illet: 1. Hogy én továbbra is férfi maradok. 2. Hogy nevemet Povlacsekre nem magyarosí­tottam. 3. Hogy megmaradok régi foglalkozásomnál. Dunakeszi. Az életből ellesve, (Szintér a nagy templomtere, az alsó kandelábernél jő egy sötét nyúlánk férfialak, vele szemközt egy öreg görnyedt koldusasszony gamos botján bandukolva, még mindig élénk szemeivel a szom­szédos kis utczába kémlelve, torony óra háromnegyed tizenkettőre.) — Dicsértessék a Jézus Krisztus. — Mindörökké amen. — Nem tudná nekem jó uram megmondani mit jelentsen az az embercsoport ebben a szűk utczában, nagyon szokatlan jelenség az e helyen. Azt hiszem te­metéshez készülnek? ha sietek talán némelyikük kö- nyörületével találkozhatom. — Törtesse lépteit édes Néne, temetéshez már igen előre haladt az idő. Azok a jó urak már a torra sietnek. — Nem lenne szives megmondani, kinek a torát ülik meg. — A Polgári Önérzetnek. — Szép hangzású név. De gyanú fogja el keble­met, hogy ez csak afféle 50 kros név lehet. — Csalódik édes jó néne. Ez a legősibb név az első települők egyike, tej testvére minden igaz ma­gyarnak. — Derék ember lehetett, mily kár érte hogy meg­halt. Azok az urak ott szinte már közeli rokonok le­hetnek. — Rokonok ? Nem épen. Azok csak a Kisztihand Palikák. Ah a Kisztihand Pál ur. Annak már hallottam hi rét. Oh a Pál ur az Pesten lakik. Ezek már csak palikák. mesterek vagy a válalkozók. Pedig sajnos mindenütt, de főleg Budapesten sok a foglalkozás nélküli egyén, ki napokon át koplal míg végre eltolonezolják. A na­pokban történt, hogy négy váczi illetőségű fiatal em- i bért foglalkozás hiányában haza tolonczolták, s igy ; maguknak és családjuknak szégyent okoztak, melyet ! elkerülhettek volna. A Budapestre való módnélküli I vágyakozást semmiképen nem helyeselhetjük. Miért is teljes jóakarattal figyelmeztetjük különösen a szülőket, hogy tapasztalatlan gyermekeiket kecsegtető Ígéretekkel Budapestre édesgettetni ne engedjék. Sok megbánta már. Kerül itthon is szolgálat, kerül munka, csak akarni kell, s a szolgálatot híven teljesíteni. = Egy'fejezet a fogak fentartásához. Nem rég volt említve, hogy Popp J. G. dr. udvari fogorvos a&már 40 év óta kitűnő hatása miatt az egész világon elterjedt Anatherin-szájvizből elkészítette az öt millio­modik palaczkot és elhatározta, hogy ezentúl a pa- laczkokat ugyanazon ár mellett tetemesen megnagyob­bítja. Most azonban még azt kívánjuk konstatálni, hogy Popp dr.-nak nemcsak az Anatherin-szájvizé, hanem egyéb fog- és szájkonzerváló szerei is hasonló kedveltséginek örvendenek. Fogpasztája (35kr.) naponta ezrenként küldetik szét. Anatherin fogpasztája tégelyek­ben (1 frt 22 kr.) az előkelő világ legkedveltebb fog- tisztitó szere. A fogpor barátai előtt nagy kedveltség­inek örvend dr. Popp fogpora (03 kr.) Mint a fentiek­ből látható, itt mindenféle fog és száj konzerváló szer­ről van gondoskodva. Mindenki tudja, hogy az egész­ség egyik föltétele a száj és a fogak ápolása, melyek­nek elhanyagolása súlyos következményekkel járhat. De ajánlatos csak dr. Popp-féle készítményt kérni, mert számos utánzat van forgalomban. — E szerek kap­hatók: Ursziny A. és az irgalmasok gyógyszertárában. SVlit hoz a kis Jézuska? Karácsony közeledtével nemcsak az okoz gondot szülőknek, rokonoknak és ismerősöknek, hogy minő tárgyakat vegyenek aján- | dékul, vagyis: mit hozzon a kis Jézuska, de még inkább, hogy hol kaphatnak szép és jó, de a mellett olcsó ajándéktárgya­kat? Ezért czél- és alkalomszerűnek tartjuk e lapok olvisóival nehány előkelő fővárosi forrást megismertetni, a hol a legszebb és legjobb karácsonyi ajándékok válogatott kiállítását találhatják. Legyünk udvariasak. Első sorban a nőknek, a magyar házi­asszonyoknak ajánljunk valami jó és czélszerü kriszkindlit. Oko­sabbat nem tehetünk, mint ha valódi jó hazái iparczikket aján­lunk figyelmükbe a számtalan s gyakran selejtes külföldi helyett. Teszszük ezt különösen az annyira elburjánzott külföldi minden­nemű pótkávékkal (Franck, Hauswald, Manilla, Merth) szemben, melyeknek egészségi és gazdasági szempontból egyaránt káros használata annyival indokolatlanabb, mert a Szalády Antal fő­városi pótkávégyáros által feltalált és készített »Szalády-kávéban« oly magyar iparczikket bírunk, mely jóságra, zamatra, színre és élvezhetőségre az összes hazai és külföldi pótkávékat felülmúlja, daczára, hogy semmivel sem drágább azoknál. »Hungária kávé«-ja pedig mint gyógykávé már évek óta oly nagy kedveltségnek örvend s orvosok által is ajánltatik. E kávék jóságát számos kiállításon (mint az 1885-iki országos kiállítás, a deési s közelebb a pécsi) nyert elsőrendű kitüntetéseken kívül igazolja itthon és külföldön is nagy eiterjedtségök; de mert bármily ajánlatnál többet ér min­denkinek a saját meggyőződése. Szalády ur készséggel küld házi­asszonyainknak ingyen és bérmentve egy próba csomagot, ha ez iránt hozzá (Andrássy-út 86.) fordulnak. Legszebb karácsonyi ajándékot úgy maguknak, mint a nemzetnek az által szereznének nőink, ha eddigi közönyüket, levetkőzve, mindig csak magyar iparczikket kérnének és vásárolnának. Vidám természetére vall a magyar embernek, hogy a karácso­nyi ünnepek alkalmával szereti ismerőseit egy pár üveg jó borral vagy más »itóká«-val meglepni. És ez helyes is, mert mint a költő mondja: »Szivet éleszt és vidít a lakoma, de ami a lelket adja, a bor a’«. Anélkül tehát, hogy ezt a jó szokást bővebben ajánlanék, felhívjuk olvasóink figyelmét egy teljesen megbízható bevásárlási forrásra, a »Gazdák és iparosok általános szövetkezeté nek« központi gyarmatáru és fűszer-csarnokára. (Budapest Károly - körut 3.) Itt a hazai termelők legjobb hamisítatlan borai első kéz­ből olcsóbban kaphatók, mint bárhol, úgyszintén szilvórium, cognac, likőrök, czukor kávé, tea, rum, fűszerek és csemegék, melyek szintén igen alkalmasák karácsonyi ajándékul. A háztar­tási szükségletek bevásárlásánál a szövetkezet árucsarnokai a leg­nagyobb előnyöket nyújtják. Magát a szövetkezetét is, melynek czélja gazdáink és iparosaink hiteligényeit olcsón kielégíteni és ter­ményeiket előnyösen értékesíteni, melegen ajánljuk népünk figyel­mébe. Ez irányban mindennemű felvilágosítással szívesen szolgál az intézet igazgatósága (Budapest, Károly-körut.) A kínai és japáni tárgyak és csecsebecsék az Ízlés, a finomság és ipari tökély netovábbjai ismeretesek s minden nemzetbeli egy­aránt örömét leli benne, ha szobáit ilyenekkel feldíszítheti. Azon­ban ily tárgyak eddig nálunk vagy csak silány utánzatokban, vagy méreg drágán voltak kaphatók. Legújabban azonban Hot- telman A jóhirü fővárosi czég valódi japáni és kínai árukból állandó raktárakat állított fel a fővárosban (váczi-körut 28. és koronaherczeg-utcza 5.) a legnagyobbakat az összmonarchiában, hol e valóban kedves, művészi becsű és hasznos tárgyak és apró­ságok gazdag kiállítása valóságos bucsujáró helye az arisztokráczia és a polgári közönségnek egyaránt. Felsorolni is sok volna ama mindenféle szükségleti és dísztárgyak özönét, de joggal utalhatunk rá most a karácsonyi ünnepek előtt, hogy mindenki, aki kedves és szép karácsonyi emléket akar ismerőseinek venni, azt a Hottel- man czég gazdag raktáraiban keresse mi végből a czég készséggel megküldi kivonatos árjegyzékét. (Teljes árjegyzéket a sok ezer és folyton váltakozó czikkekről — mint azokat a japáni és kínai ipar teremti — teljes lehetetlenség.) —; Felhívjuk egyúttal az olvasók figyelmét ugyané czég által képviselt Water bury-órákra, me­lyek a világ legjobb legpontosabb, legtartósabb és legolcsóbb zsebórái s mint ilyenek a karácsonyi ajándékok sorában első helyet érdemelnek. Szőllőtermelőinkről és borászainkról sem feledkezünk meg a karácsonyi ünnepek alkalmából, nekik is ajánlunk alkalmas s a mellett hasznos krisztkindlit, midőn a Frommer testvérek fővárosi czég nagy pincze-gazdasági czikkek raktárára figyelmüket felhivhivjuk. E czég melynek raktára az összes hazai és külföldi pinczegazdasági szereket és kellékeket magában foglalja, a Julien- féle borderitő pornak pedig egyedüli főraktára Ausztria-Magyar- ország részére, épen most tette át helyiségét a dohány-utczá- ból a Károly-körut 28. sz. alá (Károly laktanya épület) hol az eddiginél nagyobb helyiségek állanak a tetemesen szaporított áru- czikkek befogadására. Különösen felhívjuk a szőllősgazdák figyel­mét a most épen időszerű borlefejtő készülékekre, valamint a Frommer testvérek újonnan javított dugaszoló gépére, melylyel a legutóbbi pécsi kiállításon első dijat, arany érmet nyertek. | Vidéki megrendelésekre a czég kiváló figyelmet és súlyt helyez s az érdeklődőknek díjtalanul megküldi gazdagon illustrált árjegyzé­két, mely különösen palaczkokban és parafa dugókban gazdag minta gyűjteményt tartalmaz. Uj iparágak meghonosítására vajmi kevés iparosunkban van bátorság és kitartás. E kevesek közé tartozik Rumbold B. régi jóhirü heraldikus (muzeum-körut 31. sz.) aki zászlókészítő, díszítő, czim- és ezimerfestő ipartelepének készítményeit nem rég egy uj iparczikkel, a nálunk még eddig senki által nem gyártott papir- machéból készült díszítési tárgyakkal gazdagította. A czég alig félév előtt kezdte meg a gyártást s czikkei máris kiállják a versenyt a külföldivel és mivel azoknál jóval olcsóbbak oly kedveitekké és kapósakká lettek, hogy fokozott munkaerővel is alig tudnak a ' megrendeléseknek eleget tenni. Készülnek itt díszes fali tányérok mithologiai alakokkal, jeles férfiak és nők féldomboru arczké- peivel, paizsok, sisakok régi és uj alakú fegyverek már 10—20 krtól fölfelé (melyek igen csinos csoportokká alakíthatók) sőt egész szobamenyezet díszítések is. A karácsonyi ünnepek alkalmából ajándék tárgyakul legmelegebben ajánljuk a Rumbold czég e kedves speczialifásait, melyekkel bárkinek készséggel küld rész­letes árjegyzéket, aki ez iránt hozzá fordul. A művészetek összes ágai közt a zene az, mely leginkább hat a lélekre s mely a lehangolt kedélyt felvidítani képes. Kü­lönösen érezhető a zene jótékony hatása tél idején, mikor a termé­szet zordonsága kedélyünkre ónsulylyal nehezedik. Ilyenkor egy hangszer a családi körben valóságos jótétemény. E szempontból helyén valónak találjuk olvasóink figyelmét a karácsonyi ünnepe­ket megelőzőleg Sternberg Armin jóhirü fővárosi hangszergyá­rosra irányítani, a kinek kerepesi-ut 36 sz. alatti fényes főraktá­rában a jelenleg létező összes zene- és hangszereknek oly gaz­dag és változatos tárházát szemlélhetjük, a mely hazánkban párat­lan a maga nemében. Az összes fa-, réz-, fúvó és vonós hangsze­rek mellett sok válfaja látható itt az újabban annyira kedveli mechanikai hangszereknek, mint: Ariston, Phönix, (érczkotákkal) Manopan, Symphonion (önműködő), melyek a Sternberg czég spe- cziálitásai. Kiváló előnyök e hangszereknek, hogy zenei ismeretet nem igényelnek s laikus is könnyen játszhatja vele a legszebb zenedarabokat végtelen számban; a mi fő, e hangszerek aránylag igen olcsók. Valóban szebb és jobb karácsonyi ajándékot senki sem vehet, mint ha e czég gazdag raktárából választ egy szép hangszert, mi végből a tulajdonos bárkinek megküldi több mint 500 hangszer-ábrát tartalmazó részletes árjegyzékét. Ismeretes dolog, hogy karácsony után az elrontott gyomor igen gyakori. A nőket és gyermekeket elhalmozzák czukrászdákból vásárolt édességekkel s ezen többnyire festett czukorkákból nem is sok kell, hogy a karácsony örömeire jó darabig fájdalommal gondoljunk vissza. Az idei karácsonyi divat ezen a káros szokáson czélszerü módon akar segíteni, midőn a festett nyalánkságok he­lyett a chokoládé-bonbonokat teszi jelszóvá. Az ilyen legfinomabb és legegészségesebb töltött és töltetlen chokoládé-bonbonokat nagy választékban és a legkülönfélébb alakokban készíti Küfferle J. és társa (Budapest, váczi-utcza 13. és Bécs, Kárthnerstrasse 9. és Kohl markt 22.), a mely czég magát a karácsonyra nagy kész­lettel látta el és a vidékről egyesektől jövő kisebb megrendelé­seket is a legnagyobb előzékenységgel, a legolcsóbban és legpon­tosabban teljesít. Elég ha egyszerűen annyit írunk : »kérek egy összeállítást az ön cliokoládé-bonbonjaiból a karácsonyi asztalra 3, 5, vagy 10 írtért« — s az illető okvetlen meg lesz elégedve a küldeménynyel. A karácsonyi ajándékul alkalmas szép és hasznos tárgyaknak oly gazdag gyűjteményét azonban sehol sem találhatjuk, mint az olvasóink előtt is jól ismert Kertész Tódor dorottya-utczai dísz­műáru üzletében. A hazai ipar legjobb és legszebb tárgyai válta­koznak a külföldi: franczia, angol, német stb. s az újabb igen kedvelt keleti: perzsa, japán s kínai müipar ezernyi sokféleségü tárgyaival. A pazarul megrakott árutermekben valóban a jelen­kori ipartermékek oly sokasága van felhalmozva, hogy az egy ki- sebbrendü iparkiállitással bátran kiállja a versenyt. A kissé nagyobb tárgyak egyszerű felsorolása is hasábokra terjedne s azért csupán a czég gazdag és újdonságokban bővelkedő ka­rácsonyi kiállításából sorolunk fel nehányat. Ilyenek: asz­tali díszek, diszkancsók, iró- és dohányzó szerek, órák, gyertya­tartók, albumok, porczellán és majolika dísztárgyak, háztartási, varró és toillet czikkek, báli és hangversenyi-legyezők. Ott van­nak a Kertész czég kedvelt különlegességét képező csillogó fényes karácsonyfa díszek, mint: lampionok, lebegő angyalok és pillan­gók, harmatos rózsák, színes csengők, csillámló fürtök, ezüst és aranyszálak, bonboniérek és számtalan más tárgyak már 5—10 krtól felfelé. Ezekből legczélszerübb egy fára való egész összeállí­tást rendelni, mely 5. 10, 15, 20 írtért kapható. Továbbá fiuknak és lányoknak való mindennemű mulattató és tanulságos játékok, képes könyvek, Fröbel játékok, Richter-féle építő kövek, törhe­tetlen és franczia babák stb.; társasjátékok magyar szöveggel ; csinosan összeállított tombolanyeremény-tárgyak 5 írttól felfelé, torna- és vivő eszközök, végül a téli saison sportczikkei: iva_- dászfegyverek és korcsolyák, köztök az oly czélszerü és hivatalosan ajánlott »Excelsior Halifax;« mindezek oly szemkápráztató tarka­ságban, mely a választást egészen megnehezíti. A czég kirakatá­hoz most az igen szép és elmés Mikulás-kiállítás vonzza a járó­kelők ezreit s ezt nemsokára a még díszesebb és meglepőbb ka­rácsonyi-kiállítás fogja felváltani. Mindenkinek ajánljuk, hogy mielőbb tegye meg rendelését a Kertész czégnél, nehogy a töme­ges rendelés miatt későn kapja áruit s e czélra a czég készséggel és díjtalanul megküldi 850-nél több ábrát tartalmazó árjegyzékét és az esetleg meg nem felelő tárgyat, ismert előzékenységénél fogva, azonnal visszaváltja. A vasipar az utóbbi évek alatt rohamosan fejlődött hazánkban s nem csupán a közszükségleti tárgyakra szorítkozott, hanem ma­gasabb czél felé törve, a műipar körébe emelkedett. E siker elé­résében kiváló érdeme van Árkai Sándor ismert fővárosi müla- katosnak (Csengery-utcza 47—49.), akinek vasmiiipari czikkei már az 1885. évi orsz. kiállításon méltó feltűnést keltettek s ugyanekkor ő felsége a király a »cs. és kir. udvari mülakatos« czimmel tüntette ki. A czég művészi becsű készítményei közül: a lámpák, csillárok, gyertya-, bot-, esernyő és tintatartók stb, mint karácsonyi ajándékok is bármely salonban is helyet foglal­hatnak. Gyakorlati czikkei felölelik az épület és mülakatosság min­den szügségletét; különösen kitűnik ezek közt, mint specziálitás egy uj igen czélszerü üveg-állvány vasból, elzárható ajtókkal (150 üvegre 18 frt, — 300 üvegre 30 frt), melyekből a kereskedelmi muzeum több százra menő megrendelést tett. Hasonlókép kiváló specziálitása a czégnek : az aczél görredőnyök ajtók és ablakokra saját találmányu szab. magas zárással, melyek minden más e nemű készitménynyel versenyeznek. Árkai legutóbb Brüsselben arany­érmet s a spanyolországi világkiállításon legmagasabb kitüntetést-, nyert. Az emberi szív legszentebb érzelmeit tagadnék meg, ha a szeretet istenének születésnapja: a karácsonyi ünnepek alkalmá­ból megfeledkeznének a vallásról, az egyházról. Midőn családunk tagjait, barátainkat és ismerőseinket igyekszünk mennél szebb, kedvesebb ajándékkal meglepni, nem szabad megfeledkeznünk a vallás, az egyház követelményeiről sem. Hány kisebb község, sőt város temploma is nélkülözi a legszükségesebb egyházi szereket, melyek hiánya úgy a lelkészt, mint a hívőket gátolja ájtatossá- gaik buzgó teljesítésében. Mily szép, nemes és Istennek tetsző dolog volna, ha tehetősebb polgáraink felhasználnák a szent ünnepeket s a hiányzó felszerelésekkel megajándékoznák egyhá­zaikat. Bárminő ily egyházi czikk beszerzésére legmelegebben ajánljuk Gavora József legelső cs legnagyobb fővárosi egyházi felszerelési czéget (váczi-utcza 17.) hol ezenkívül karácsonyi aján­dékul alkalmas apróbb vallásos tárgyak, mint bronzba foglalt kis képek, szentelt víztartók, keresztek, olvasók, stb. is igen olcsón kaphatók. A czég hozzá intézett kérdésekre legnagyobb készség­gel válaszol és küldi meg képes árjegyzékét. Szerkesztői üzenetek. = Ovidius Ná/iikának. Ezer bocsánat; tűlhalmozott- ság miatt csakis jövőben közölhetjük. N y i I t-t é r.*) Fontos felfedezés. Nem minden fölfedezésről, melyet az utóbbi évtizedek alatt tettek, lehet joggal azt állítani, hogy az emberiség javára szolgáltak. Csak ama különböző uj s vészt hozó fegyverekre akarunk itt figyelmeztetni, melyeket emberi ész kita­lált. De ha emberi bajok csökkentésére és enyhítésére történt va­lamely fontos felfedezés, különösen oly betegségekre nézve, me­lyeket eddig gyógyíthatatlanoknak tartottak, akkor kell, hogy ez köztudomásra jusson. Az orvosi iskola a mai napig sem ismer pozitív gyógyszert a vesebajokra. Nagy fontosságú esemény tehát, hogy Warner Safe Cure:jében oly szert készítettek, mely eme be­tegségeket sikerrel gyógyítja. Ezer meg ezer esetben bevált ez a *) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom