Váczi Közlöny, 1888 (10. évfolyam, 1-53. szám)

1888-12-09 / 50. szám

szer s’Jorvosok is adtak róla bizonyítványt. így Fischer dr. fő­orvos ur, a ki ezt Írja: »Strecker késgyáras leánykája, a kit én s más orvosok mint krózikus Bright vesebajban szenvedőt minden képzelhető szerrel hasztalanul kezeltünk, Warner Safe Cure-jélől meggyógyult.« —• E gyógyszer palaczkja két forint s a legtöbb gyógyszertárban kapható. Brosürököt díjmentesen és ingyen küld: Warner H. H. és társa Pozsonyban. Rrii^7fillifiíj I U1 UOuZlUlUUll arany éremmel kitüntetett gazdag szénsavtartalmu asztali és gyégy viz ____________SAVAlVYTJVIZIill 1 T i s s í öltésben kapható arí orszár/os főraktárban Ér? a eb Ili y I magry. k. és szerb k. udv .ásvány LUtuluU/J Li»9 vízszállítónál St n d n }> e s t e ueuiknlü ben gyög-yszerláralíbaii, füsserkeres- kedésekben és vendéglőkben. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Varázséji Gusztáv. HIRDETÉSEIK Máriaczelli gyormorcsöppek. Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben. Védjegy. Fölülmulhatatlan étvágyhiány, gyomorgyön­geség, rósz illatú lélekzet, ielíüvódás, savanyu É felböffenés, kólika, gyomorhurut, gyomorégés, homok- és daraképzödés, túlságos nyálkaképzödés. sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha a gyomortól ered), gyomorgörcs, székszorulás, a gyomornak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, máj- és aranyeres bántalmak eseteiben. — Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 40 kr., kettős palaczk 70 kr. Központi szétküldés Brády Károly gyógysze- rész által Rremsierbeu (Morvaország). Kapható minden gyógyszertárban. Óvás ! A valódi máriaczelli gyomorcsöppeket sokat hamisítják és utánozzák. A valódiság jeléül minden üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott borítékba kell göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt használati uta­sításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Kremsierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott. 80ü Kapható Váczon: Urszinyi Arnold gyógyszertárában. — Aszódon: Dózsa A. gyógyszerésznél. — Budapesten: minder gyógyszertárban. — Gödöllőn: Mátéffy B. gyógyszerésznél. — Párkány: Rögrün Ede gyógyszerésznél. — Szécsény: Pokorn] Pál gyógyszerésznél. Ipolyság : Berkó István gyógysz. 30—5Í Kg* Eladó trágya. "iS?® A szőlőbirtokosok és telkes gazdák figyelmét ezen­nel felhívom, miszertnt a „Korona“ vendéglőben ösz- szegyülemlő trágya szekér számra, avagy évi bérlet mellett eladó. — Bővebb értesítés nyerhető Hegedűs Károly koronái vendéglősnél. Scheffer András koporsó és koszorúraktára Alváros, Fö-u. VÁCZON. Barátok - tere. Vagyok bátor a nagyérdemű közönségnek bekövetkező gyászos halálesetnél czikkeimet | ajánlani, úgymint: Moporsók : érez, bársony, tölgyfa politú­ros, diófa politúros, fenyő fekete politúros, fehér : politúros, márványozott, bronczirozott, aczélporos i és minden sziliben festettek. Szem fedők minden minőségben és nagy­ságban. Továbbá síi liosxomk, nagy válasz­tékban, Itos/.oniemlé!« szalagok, gyász- szalagok és párnakeresetek. Gyás»ravala 1 lel iá! 1 itása legjutányo- i sabb ár mellett elvállaltatik. Mindennemű as/áalos-inunkák (bútor, : épület) a mai kor igényeinek megfelelően és leg- j jutányosaidban elkészíttetnek. Maradok mély tisztelettel i « Srlnpffpr A ml rác; mi—Ilii III 10 iilli'IBlB— ÉRTESÍTÉS. Ezennel van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, miszerint valódi bécsi frankfurti tor­más virsli és valódi debreczeni kolbász nálam naponkint friss állapotban kapható. Vácz, 1888. decz. 6. Hegedűs Károly koronái vendéglős. Egy jó állapotban levő nagyobb GYERMEK-ÁGY matraczczal és rostély-kerettel olcsó árban eladó. Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. Árverési hirdetmény. 2032./1883. sz. A váczi kir. orsz. fegyintézetben összegyűlő mos­lék és ételhulladék elárusitása czéljából az igazgatóság iparüzleti irodájában f. évi deczember hó I3-;ln délelőtt 10 órakor nyilvános szóbeli árverés fog tartatni. Az árverési feltételek az említett irodában megtekinthetők. fA kir. orsz. fegyintézet igazgatósága Váczon, 1888. deczember hó 6-án. Kováéi» Ernő igazgató. “ A lkai m as ^ KARÁCSONYIesÚJÉVI ajándékok 3aca,pls.a,tóls:: könyv- és papirkereskedésében Váczon, Csillag-utcza. Különös figyelmet érdemelnek: A legújabb kiadású magyar diszmüvek, a legkedveltebb íróktól. Szakácskönyvek, a művelt háziasszonyok Imakönyvek, magyar és német kiadásban, részére a legújabb kiadásban. Elefántcsont, bársony és bőrkötésben. Képeskönyvek, dús választékban a nagyobb Fényképalbumok, többféle nagyságban a és kisebb gyermekek számára. legjutányosabb áron. A legújabb meséskönyvek, a serdültebb írószerek, levélnehezékek és tollálványok ifjúság részére. Magyar és német kiadásban. a legizlésesebb kivitelben. A legfinomabb levélpapirosok, rózsa és Jegyzőkönyvek (notiz) a legújabb és leg- ibolya illattal telitve, nagy választékban. czélszerübb minta szerint. Naptárak és üdvözlő-kártyák nagy készletben tartatnak raktáron. NÉVJEGYEK r a leggyorsabban és lehetőleg jutányosán készíttetnek. vxV. AA Az általánosan ismert, jó hírnévnek örvendő s több oldaliba; kitüntetett sósborszeszkészitményem — kelendőségénél fogva - sok utánzásnak lévén az utóbbi időben kitéve, elhatároztam hogy azokon czimjegyeimet módosítom s arra kék nyomatba] saját házam külső alakját veszem föl, bejegyeztetvén azt egyszer smind védjegyként a budapesti iparkamaránál. \ SÓSBORSZESZ I gyors enyhülést eszközöl: csuzos szaggatás, fagyás, fog I és fejfájdalmak, szemgyengeség, bénulások, zsugo I rok stb. ellen ; de különösen a bedörzsölés-kenő-gyuró gyógymódnál (massage) igen jó hatásúnak bizonyult. - Fogtisztitó szerül is igen ajánlható, a mennyiben a fogai fényét elősegíti, a foghust erősbiti és a száj tiszta szagtalan izt nyer a szesz elpárolgása után, valamint aján latos e szer fejmosásra is, a hajidegek erősítésére, a fej korpa-kepzódes megakadályozására es annak meg 1—12 szüntetésére.--------Ára egy nagy üveggel 1 írt, egy kisebb üveggel 50 kr. ------­BRÁZAY KÁLMÁN Budapesten, IV. kerület. Muzeum-körut 23. sz. Kapható Váczon: Intzédy Soma, Tragor Ignácz, Haidfeld Alajos, Millmann G., Irgalmasok gyógytára Pertzián G. özvegye, Papp István, Beck Ignácz és Hufnagel Imre uraknál. tinin 111111M ii Hinni ...........iifjiii ni 111 ni i mi 11 j i ijíjjj 11 ii 11 n 111 m i mi i njiji n 111111 in 111111.1 rmiiiij i úti 11 nimm 11 n nini inni Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, miszerint számos ■ felszólítás folytán Váczon, a főterein a takarékpénztár udvarában egy állandó, ; teljesen felszerelt, éjszaki világítással biró festői és fényképészi műtermet építtettem. Főüzletem Budapesten, Andrássy-ut 29. sz. a. általánosan ismert jó hírnévvel bir és ez feleslegessé teszi a további reclamot részemről. Annál | is inkább, minekutána legfőbb törekvésem oda irányul, hogy itt Váczon is ép oly kiváló, jó és ; müizléssel biró képeket szolgáltassak ki, mint a fővárosban. A kiadott képek jóságáról és finomságáról kezeskedem, minekutána [ sikeretlen képek jó hírnevem érdekében ki nem adatnak. A műterem hetenként szombat, vasárnap és ünnepi napokon át nyitva áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére. A felvételek eszközlésével évek hosszú során át nálam működő üzletvezetőmet bíztam meg és kérem, őt teljes bizalmukkal szerencséltetni. (E3T1 A legborultabb idő is alkalmas a felvételekre. 4 műterem fnitetik. A takarékpénztárnál kiállított képgyűjteményemet becses figyelmükbe ajánlva, maradtam tisztelettel Kalmár Péter, udvari fényképész és festő. | 5-6 •

Next

/
Oldalképek
Tartalom