Váci Hirlap, 1942 (56. évfolyam, 1-102. szám)

1942-05-09 / 37. szám

56. évfolyam Ára: 12 fillér 37. szám Vác, 1942 május 9 f o H f i H a i és társadalmi hetilap. Meg jele r* i K heteoKént Kétszer: szerdán és vasárnap ÍJLOFI&ÉTESÍ Aí-iA,'. M&lyben egy negyedévre ......................................3P — f Yidéken egy negyedévre ....................................3 P 50 f Egyes szám ára ........................................................12 fillér FELELŐS SZERKESZTŐ, KIADÓ ES LAPTULAJDONOS: BERCSÉNYI DEZSŐ SZERKESZTŐSED SS KIADÓHIVATAL: Vác, Széchenyi-utca és Osányi-űt sarkán. Telefon: 11. Kéziratokat nem adunk vissza. — Hirdetések, Nyilt-tiér díjszabás szerint. — Hirdetések dija előre fizetendő. ^ESSS»B!»ÍM5SraiBK(KS!E5SHS!S»irS3!masStr.W VE.SXÉCYRE.N a váci gyei'inelc /e/e Krakker Kálmán polgármestersége idején, vagy tizenöt évnek előtte mi­csoda merészet gondolt? Tudta, hogy Vác tehénállománya kicsi, mindig ki­csi is volt és egy mezővároska tej­szükségletét sem tudná fedezni, nem a húszezer lakosú városét. Ezért elhatá­rozta. hogy tejcsarnokot épit és rendez be. Ott, ahol. a halvaszüietett vásár- csarnok fülkéi állanak. Közgyűlés elé vitte a modern gondolatot és majd, hogy le nem emelték az elnöki szék­ből. ’Nem örömükben, nem! Néhány kapzsi képviselő fortyant fel és rekedt­re kiabálta magát: No, még csak az kellene, hogy a falusi vásárlóinkat is elkergesse a polgármester! Mert ők szentül azt hitték, hogy a húsz nóg­rádi és pestmegyei községből naponta bejáró milimári naponta, mást se csi­nál, mint a váci boltokban bevásárol. Azóta meggyőződhetlek róla, hogy mi­kor tejet hoznak be Vácra, tiz fillér nem sok, nem költik el. Mind siet ha­za, mert mindegyiknek van otthon gye­reke, háztartása, földje- Es a paraszt­asszonynak sokat kell dolgoznia! Krakker Kálmán majd hogy nem bo­csánatot kért nagyszerű ötletéért és azóta talán nem is ejtette ki azt a szót, hogy tejcsarnok. De ennél többet a váciak, akik évről-évre tapasztalják a tejellátás rosszabbodását, mig vég­re azután eljött a háború s az teljesen megbénította a tejforgalmat. •Szeretném a polgármester urat egy szép reggelen akármelyik váci tejke­reskedő üzeme elé invitálni. Be nem mehetünk, mert a siránkozó asszo­nyok acélfala elzárja utunkat.. Nem engednek, nehogy talán ki kapjunk egy félliterecskét. .. Ez a tejkereskedő naponta ötszáz li­ter tejet vár. Vár, de soha sem kap 'többet száz-százötven liternél. Miután a rendes kundschaftokat ki kell szol­gálni, az ötszáz jajgató asszonyból sok, ha száz leap két-három deci tejet. Fordítsuk most tekintetünket másik képre. A fáradhatatlan zöldkeresztes nővérek borús arccal mondják, hogy legalább ötven liter tejre lenne szük­ségük, hogy a szoptató anyáknak csak félliter tejet juttathassanak. Kapnak tiz litert! A sok rántott levestől elapad, az anyák teje, csenevész lesz a gye­rek, ha ugyan kibir ja a háborút. . . Elég ez a két kegyetlen kép. Már ar­ról nem beszélünk, hogy kisebb gyer­mekek is kapjanak tejet. Legalább az anyák, a csecsemők... Nem panaszkodás akar ez lenni, csak fel akarjuk fedezni, hogy a tejellátás nem akta. ezt észre kell venni, mert különben rettenetes szenvedés jön az ártatlanokra! Itt segíteni kell és lehet is segíteni. Hálom gondolatunk is van, akárme­lyiket valósítják is meg, a váci gyer­mekek tejhez jutnak. Az első a legegyszerűbb: Tessék ki­mondani, iiogy a Vácra bejövő tejet csak a gyermekek, öregek és betegek kapják! Ehhez még magyarázat sem kell, csak egy árkus papír a határozat meghozatal álroz. A másik talán még egyszerűbb. A váci állomásról a reggeli vonatok leg­alább is öt hektó tejet szállítanak el a fővárosba. Tessék ezekből a transz­port kannákból ötöt-hatot lefoglalni. Mindjárt lesz tejük a gyermekeknek. Hogy ez nem lehet?! Hogy jogállam­ban élünk ?! Hát a polgármester úr jól tudja, hiszen a miniszteri hatalmasság előtte fogalmazta meg Nógrádmegye alispánjához, a másikat egyik nógrádi jegyzőhöz, hogy azonnal felfüggeszti állásától, ha Vác lakossága részére vá­sárolt búzát ki nem engedik! Hát ki­engedték! Hát meggörbült egyetlen hajuk szála is? A harmadik ötlet már egy kicsit komplikált. A városházától kőhajitás- nyira dolgozik a váci főszolgabíró. Ta­lán össze lehetne ülni és beszélgetni: Édes barátom, tégy jót a váci gyer­mekekkel és községeid fölös tejét irá­nyítsd Vácra . . . Talán lehetne beszél­getni a rétsági főszolgabíróval is. Em­berek ők is és nem kapnak aktát, megértők és nem büszkék. . . Mindenesetre sietni kell a tejkérdes megoldásával, mert legnagyobb udvari szállítónk, Kösd már ki is ugrott a sorból. Nem vesznek már pántlikát minden reggel a váci boltokban, mert tejszövetkezetet alakítottak és a kosdi millimárik egyszerűen elmaradtak. Bi­zony vakarják is a fejüket, hogy könnyelműen beugrottak, a szerződést aláírták és most 28 fillérért követelik tőlük a tejet, amit eddig Vácon 34—36 fillérért játszva eladtak. Most már mindegy, de tény, hogy Vác családjai megint 2—3 hektó tejjel lettek meg­károsítva. Nem hoz be már Keszeg, Ősagárd, Nézsa és a. többi község sem, mert minden gazda szövetkezetbe viszi a tejet és Keszegen még az irót vissza is adják. Milyen nagyszerű ez malac­nevelésre! A tótfalusi, a szigetségbeli tej sem jön már. Talán azért, mert a tejet otthon is eladják, talán a rossz propellerközlekedés miatt. Mit lehet tudni? Csak egy bizonyos, hogy Vá­con egyre kevesebb a tej. Katsztrófá- lisan kevesebb! Végül a tanácstalanok, az ingado­zók megerősítésére adjuk legújabb ér­tesülésünket: Budapest székesfőváros polgármestere határozatot kézbesíthe­tett a kosdi tejszövetkezet szállítójá­nak, melyben lakonikusan közli, hogy a tejszáUitmányt lefoglalja és ezentúl ő fog intézkedni a tejnek olyan elosz­tásáról, hogy gyermekek, aggok és be­tegek kapják. . . Visszatérhetünk a vasúti tejhez. Fel­adjuk a problémát Budapest polgár- mesterének nyomán: Ki parancsol hen­ne, inig a váci állomáson fekszik?! Üítnepi mise a pápa jubileumán A pápa, jubileuma alkalmából a szé­kesegyházban ünnepi szentmise lesz Te Deummal május 10-én, vasárnap 9 órakor. Bérmálás a székesegyháziban Pünkösdvasárnapján bérmálás lesz a, székesegyházban, Kovács Vince dr fel­szentelt püspök fog bérmálni. A bér- málkozók mindkét plébánián jelentkez­hetnek. Érettségire készül a Karolina leánykereskedelmi Komoly, öntudatos, diáksapkás nagy leányok sietnek reggelenként a Szent Miklós-téri kereskedelmi leányközépis- koia felé. Á IV. osztály 28 tanulóját már csak napok válaaszt ják el az érett­ségi vizsgálatoktól. A tere-ferére min­dig kész leányok most hangtalanul foglalják el helyüket az osztályban és komoly arccal mélyednek el a könyv­viteltan, számtan, német-francia stb. tanulmányaikba. Az életre készülnek! Tudják ők, hogy munkájukra, tudá­sukra nagy szüksége van most a hazá­nak. Azok helyett kell majd néhány hét múlva beállaniok a munkába, aki­ket a haza messze idegenbe szólított. A munkakör teljesen mindegy szá­mukra. Mindenütt, ahol dolgos kezek­re és női szivekre van szükség (nap­közi otthon, kórház, iroda, stb.) fia­talos lendülettel, a szebb magyar jövő reményében, készségesen ’ felajánlják szolgálatukat. A mai kor igényeinek megfelelő gazdasági szaktudásukkal be- állanalc a belső front munkájába és részt kérnek a keresztény .Magyaror­szág é'eléten és harcában. A tanévet május 15-én fejezik be. Az írásbeli érettségi vizsgálatok május 16- -18—19 és 20-án lesznek. A szóbeli érettségi vizsgálatok pedig június 9-én kezdőd­nek. Az érettségi elnöke dr Stumpf Sándor tanügyi főtanácsos, a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi­niszter képviseletében miniszteri biz­tos Nyáry György c. kir. főigazgató lesz. Statonáink hozzátartozóinak A váci járási és m. levente (volt katonai) parancsnokság, Széolienyi-utca 30. I. em. a hadbavonultak hozzátar­tozóival közli, hogy bármily katonai ügyben hétköznapokon 8-tól 14 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9-től 11 óráig felvilágosítást, útbaigazítást ad. Jthol a lakfeér wáliozott... A városi adóügyosztály a következő figyelmeztetést teszi közzé: A városi adóhivatal itt is felhívja a háztulaj­donosok figyelmét, hogy a házbérjöve­delemben történt emelkedést, vagy csökkenést kötelesek a városi adóhi­vatalban beszerzendő nyomtatványon május 20-ig ugyanott bejelenteni. A deákvári templom padjai Az a kitartó’ és következetes munka, amely a deákvári templom építésével kapcsolatos és igyekszik előteremteni minden költséget, még mindig nem szü­netel. Rég adtunk hirt arról, hogy. mi történt Deákvárban. Most azt a megle­pő hirt közölhetjük, hogy elkészültek a templom padjai. Jószívű emberek egész sora segített pénzadományával, hogy a padokat megcsináltathassák. Újabban a következők adakoztak. Ano- nimus 100 P, ifj. Genes István 40 P, Simon Mária 25 P, B. Istvánná 20 P, Fehér Jánosné, Raclóczki András, özv. Tóth Lajosné, Neisz János, H. József- né, Mexner Rudolf, Frits Ferenc, özv. Horák N.-né, Biró Sándor 10—10 P, Mihály Mátyásné, özv. Farkas István­ná, Molnár Istvánná, Kovács Albertné, Lencsés András, Méboicl Lajosné, vitéz Rákosmezei Nándor né, B. Lászlóné, Lu­kácsi Margit 5—5 P, Kis Mihály, Ba­logh Ödön 4—4 P, Alföldi Sándor, N. N., B. A., Termán Klári, Kurucz .Tó-, zseí, Forró Arpádné, Makrainé, özv. Medgyes Istvánná, Sinkó János, Stark Amalia, Kummer Albert, Bayer János­né, Karácsonyi Jánosné, Bajna Lajos, Csernák János, Virág Istvánná, Bénik Gyuláné, VeigancI József,. Szentirmay Istvánná, Reinitz Hona, Mózes Károly, özv. Bácler Józsefné, Serák Lajosné, Temesfehér Gyuláné, Néninger Győző- né 2—2 P, özv. Pál Sándorné 1.50 P, Blalia Bandika és Lacika, özv; Tihanyi Józsefné, Steicll Lajosné, Fodor Ferenc, PorcLai Jenőné, Valeróné, Labuda Já­nos, Királyházi. Szinovszky Sándor, Tu­ráni Istvánná, Kiss J. János, Pomozi Gyula, Lövész József, Hídvégi János, Gulyás Ferencné, Szász Jánosné. Gáin Bálintné, Barotai Lászlóné, ifj. Czapek János, Hídvégi István. Lakatos Sándor, Somogyi néni, Somogyi Mária. Hansz- kó János, V. Béki János, özv. Varecza Pálné, Bagocsaró Iván. Czerment J.-né, Schvarcz Mihály, Tóth Ferencné, Neu­burger, Tolerián Istvánná, Kovács Jó­zsefné, Vincze Lajos, Járási József, Nagy Sándorné, Gábriel György, Dobák Sándor és Horváth István 1—1 P. Ismét megsrsysijék a városi múzeumot A városi múzeumot, mely eddig téli álmát aludta, ismét megnyitják és a közönség látogathatja. Minden vasár­nap déelőtt 10 és 11 óra között lesz nyitva, egyenlőre azonban csak két- hetenkint. A közönség érdeklődésétől függ, hogy minden vasárnapon nyitva- tartsák a múzeumot. HáztulajdONOSOk közgyűlése A Váci Háztulajdonosok Egyesülete 1942 május 10-én. vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel Kossuth-tér 6 számú helyiségében tartja rendes közgyűlését. Tárgysorozat ez lesz: 1. Elnöki meg­nyitó. 2. Multévi számadás és az 1942. évi költségvetés ismertetése- 3. Csator­naügy. 4. A házbirtok általános hely­zete. 5. Részleges tisztújitás. 6. Eset­leges indítványok. 7. Zárszó. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom