Váci Hirlap, 1942 (56. évfolyam, 1-102. szám)

1942-01-17 / 5. szám

fi 2 VÁCI ti I R LAP ez is megtörtént. Papjaihoz és híveihez intézett első körlevelét még a román cenzorral kellett láttamoztatnia, a szomorú idők bizonyságaképen igy kezdődik a körlevél: „Cenzúrát. Locot R. Cornea.“ íVlinistrare, non ministrari ! Aki 22 év távlatából Hanauer Á. István püspöki működését méltatni akarja, az vegye elő az új püspöknek papjaihoz és hívei hez intézett bemutatkozó körle­velét és ítélje meg, hogy nagy határozottsággal kövonalazott cél­kitűzéseit megvalósitotta-e püs­pöki működésében és ha igen, milyen mértékben. Püspöki cí­merének jelmondata hirdette, hogy szolgálni akar és nem azt, hogy neki, a püspöknek szolgál­janak mások. És valóban püspök­ségének 22 éve alatt nálánál jobban senki sem szolgálta az egyházmegyében Isten országá­nak ügyét. Első dolga volt, hogy meglátogatta egyházmegyéjének nagyobb városait tájékozódás cél­jából. így jutott el Szolnokra is, ahol első Ízben találkozott Horthy Miklós kormányzó úr őíőméltósá- gával, aki akkor még mint főve­zér járt ugyanott. A tájékozódó látogatások alapján munkatervet készített és munkaterve értelmé­ben szüntelenül szolgálta papjait, híveit, egyházmegyéje intézmé­nyeit. Nincs az a tanyai lelki- pásztor, aki többet ült volna kocsin, mint ő az első bérmakör- útjain. Nyolc év alatt kétszer járta be lovas kocsin a nagy váci egy­házmegyét. Nincs az a plébá­nos, aki többet prédikált volna, mint ő; bérmáláskor délelőtt is, délután is prédikált és beszélt a bérmálás előtt is és utána is. Nincs az a hitoktató, aki többet tanított volna, mint ő szóban és Írásban. Nincs az az aulista, aki több ügyiratot dolgozott volna fel, mint ő. Szolgált, szolgált, min­dig csak szolgált, önmagát soha nem kiméivé. Amig egészsége meg nem rokkant, soha még üdülés céljából sem kapcsolódott d egyházmegyéje kormányzásá­ról. Nem kerülte el figyelmét semmi, felismerte a város, falu is tanya, a pestkörnyék és az Alföld minden lelkipásztori szük- égletét. Emlékirata, melyet a anyavilág lelkipásztori ellátásá­éi 1921 szeptember 1-én adott :i a vallás- és közoktatásügyi ainiszter figyelmébe ajánlva, mú­ltja teljes egészében a lelkek VÁCI | EGYHÁZMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR R.T. (»ßyex Alapok és Alapítványok Kezalósép«* Elfogod betéteket köny­vecskékre és folyószámlára a legmagosabb kamatozás mellett - Kölcsönöket folyósít rövid és hosszabb le~ járatra. — Idegen pénze­ket vásárol, küi- és bel­földi átutalásokat eszközöl ügyének lázától égő apostolutó­dot. Valóban, az volt, aminek nevezték „az Alföld püspöke“ ! De éppen úgy a budapesti ban- lieu püspöke is. Hogy ilyen apostoli buzgóság mellett mit és mennyit alkotott, azt ezen a helyen fölsorolni nem lehet. Csak tájékoztatásul lehet egyet és mást a sok közül ki­emelni. A nagy e^yliázsne^ye IIj liépe líMI-re A Váci Egyházmegye most elhunyt fő­pásztorának az egyházmegye élén eltöl­tött húsz esztendejét Oetter György dr alkancellár az Egyházi Lapokban két hosszabb közleményben megírta. E hi­teles közlés alapján állítjuk össze most a nagy püspök két évtizedes zajtalan munkásságának eredményeit rideg tár­gyilagossággal. Hanauer Ä. István a veszprémi püs­pök kancellár kanonokja volt és bár kinevezése 1919 szeptemberében meg­történt, püspöki székét csak december 19- én foglalhatta el, amikor az oláhok székvárosát és az egyházmegye na­gyobb részét megszállva tartották. Nem érdektelen megírni, hogy az első főpásztori körlevelén oda van nyomva, hogy cenzúrázta; Cornea városparancs­nok. Akkoriban az egyházmegye, az or­szág egyik legnagyobb egyházmegyéje hét vármegyére terjedt és 995.Oüü ka­tolikus hivő lakta területét. 1940-ben a katolikus liivők száma 1,150.000 lé­lekre nőtt és ugyanekkor az összlakos­ság száma 1,600.000 volt. Első körleve­lében már megállapította, hogy a váci egyliázmegye gazdag hívekben, de rend­kívül szegény papokban és templomok­ban. Ezért legkedvesebb gondolata lesz mindenkor, hogy minél több papot tudjon küldeni - az egyházközségekbe. Ezt az ígéretét be is váltotta, mert három év alatt felépítette az ország egyik legnagyobb papnevelő intézetét, melyben ma száznál több növendékpap tanul. 1920-ban, a régi szemináriumban pedig összesen csak hatan készültek ott a papi pályára. 1920 január elsején csak 298 papja volt az egyházmegyé­nek, viszont húsz esztendő múlva már 423 pap végzi az egyházmegye lelki­gondozásának nagy munkáját. A pap­nevelés fokozása lehetővé tette a fővá­ros környékén több önálló lelkészség létesítését és a káplánok számának sza­porítását. Ugyancsak jelentősen meg­növekedett a hitoktatók száma az ele­mi iskolákban és a gimnáziumokban. Rendkívül érdekes adat Oetter dr ösz- szeállitásában, hogy a lelkipásztorko­dással foglalkozó szerzetesházak igen elszaporodtak a váci egyházmegyében, de megnőtt a tanítással foglalkozó szerzetes házak száma is. 1920-bannemcsak papokban volt nagy hiány az egyházmegyében, de feltűnően kevés volt a katolikus templom is a lélekszámhoz mérten. Az új püspök el­ső szavára a nagy egyházmegyében megindult a mozgalom: épitsüuk az Urnák hajlékot! A hivőlc áldozatos készsége tiszteletreméltó. Majdnem sem­miből teremtette elő az építkezések ösz- szegét, amelyhez a vallásalap évente 15.000 pengővel járult. Gondoljuk el, hisz nemrégen történt, hogy a korona devalválódott és évtizedeken át tem- plomépitésre összegyűlt koronák értéke egyszerre semmivé vált! Pedig a tem- plomépités nem tűrt halasztást! Átlag­ban 4500 lélekre esett egy templom az egyházmegye területén, amely statisz­tika azonban csak elméleti, mert az Alföldön volt akárhány nagy város 20— 30 ezer lakossal, amelynek csak egy katolikus temploma volt. 1920-ban I a nagy egyházmegye területén 218 tem- plom és nagyobb kápolna volt találka- ! tó (ezek közül is többet az oláhok ösz- szelőttek). A püspök hivószava 1921- ben már valóra váltotta a reményeket: 1921-ben Vecséstelepen az első templo­mot szentelte. Ezt követte a felsőgödi templom, mely Bozóky Gyula ezredes buzgólkodása folytán tisztán a hívek adakozásból épült fel. Húsz év alatt a váci. egyházmegye területén 81 tem­plom épült átlag 75—150 ezer pengős költséggel, de Szolnokon 225.000, We- kerletelepen pedig 418.000 pengőn épí­tettek templomot, mely egyike a leg­nagyobb befogadóképességűeknek. Nem kisebb jelentőségű a Kultúrhá- zak látható szaporodása az egyházme­gye területén. Akikhez a lelkipásztor nem . tudott hozzáférni, azokat a Kul- túi’házon át templomba tudta vezetni a pap és ezzel a hitéletet rendkívüli mértékben fellendítette. Az egyházme­gyében 20 esztendő alatt nem keve­sebb, mint 55 Kultúrliáz épült, ame­lyek között van szerényebb, de van olyan is, amely külsőleg a község, vagy a város díszére szolgál. Húsz esztendő alatt számos új iskola épült és megnövekedett a tanítók, szá­ma. Ma már 243 katolikus iskolában 801 tanerő működik és ez idő alatt az iskolai tantermek száma nem keve­sebb, mint 403-al szaporodott! Utol­só, de nem legérdektelenebb adat az alkancellár történeti visszapillantásá­ban, hogy Budapestet nem számítva, a váci egyházmegye dicsekedhetik leg­több polgári iskolával, gimnáziummal és más ipari és gazdasági iskolával mindkét nembeli ifjúság részére. A püspöki székváros Az, aki az -egyházmegye leg­kisebb tanyáján is meglátta a ten­nivalókat, nem feledkezett meg püspöki székvárosának szükség­leteiről sem. Időről-időre hűsé­gesen beszámoltunk mindenről, amit a nagy püspök ebben a vá­rosban alkotott és tett. Örök időkre hirdetni fogják nagyságát alkotásai: a szeminárium hatal­mas épülete, a külsejében tata­rozott székesegyház, a Hétká­polna, a Egyházmegyei Takarék- pénztár Rt., a Szent Isván szo­bor, a püspöki palota művészi nagyterme, abadirokkantak, hadi­árvák és hadiözvegyek megeny­hült élete, a szegények sok le­törölt könnye. A betegség kezdete Azt a munkairamot, amelyet önmagának diktált, nem sokáig lehetett bírni. Munkateljesítmé­nye mellett nem lett volna meg­lepő, ha néhány évi megfeszített munka után összeroppant volna. A Gondviselés mégis megőrizte teljes munkaerejében még abban a korban is, amikor mások már a nyugalom éveit élik. Ötven éves volt, amikor püspök lett és 67 éves koráig fiatalokat megha­zudtoló munkát végzett. 1937. év tavaszán egy újpesti bérmálás után jelentkezett nála az első baj. Egyetlen délelőtt több mint 1300 gyermeket bérmált meg. Ez már My lit - tér Köszönetnyilvánítás Szeretett jó férjem, illetve édes­apánk elhunyta alkalmából megnyilat­kozott részvétet ezea az úton köszön­jük meg. Fogadják köszönetünket mind­azok, akik a temetésen való részvé­tükkel szivünk Bagy fájdalmát enyhí­teni óhajtották Vác, 1942 január 15 A gyászoló Béres-csaiád Köszönetnyilvánítás Mindazoknak a rokonoknak, jőbará- tokaak és ismerősöknek, akik elejthe- tetlen jó édesapánk: Csepreg Mihály elhunyta alkalmával részvétükkel fel­kerestek, illetve utolsó útjára elkísér­ték, ezen az úton mondunk hálás kö­szönetét. Vác, 1942 január 16. A gyászoló Csepregi-csolád i---------------------------1 Váci TRKARÉKPÉHZTftR * Nemzett Bank mellélk helye Kinő Wagyar általAnos Blateshé kerületi ffiDgynAkiAge »ííí--, Unnatantin-tér !N. Tffclsíoa i SS Alapítva: 184(4 BETÉTEKE T g>dtmölc8Özt«tünJk V KÖLCSÖNÖKET folyósítunk V A BANKOZLET minden ágával foglalkozunk túlsók volt és ekkor gégehurut alakjában jelentkezett az első baj. Máriazellben és az olasz tenger­parton keresett ebben az évben gyógyulást, de nem törődve azzal, hogy egészsége már nem teljes, tovább folytatta munkáját ugyan­olyan lendülettel, mint azelőtt. Hiába figyelmeztették orvosai, hiába kérlelték hozzátartozói és környezete, életmódjának és mun­kájának szigorából nem akart engedni. Nem is gyógyult ki ba­jából teljesen. 1939-ben a nagy­héten influenza jelei mutatkoztak. Mégis erőltette a szertartások el­végzését. Ez még jobban aláásta egészségét. Az igazi baj éppen egy évvel később, 1940. év hus- vét hetében következett be. In- fuenzás állapotban végezte ismét nagycsütörtökön a hosszú és .fá­rasztó szertartást, de utána már annyira kimerült, hogy csak a husvétvasárnapi szentmisét tudta a székesegyházban elvégezni. Né­hány nappal rá szövődményes tüdőgyulladással kellett Buda­pesten az Irgalmasok kórházában VáROSI FILMSZÍNHÁZ Szombaton 4, 6, 8 órakor Vasárnap 2, 4, 6, 8 órakor SPENCER TRACY* STAN LEY, a riporterek királya A legérdekesebb és legizgalmasabb amerikai film 20 fillértől 90 fillérig. — Jegyrendelés a pénztári órák alatt telefonon is: 201. JÖN ! A Cv#£|iA|BANVAb c.Warner-film John Garfield és Filléresen H vZOKwVCiljfiSK Prisoilla Lane főszereplésével

Next

/
Oldalképek
Tartalom