Váci Hirlap, 1937 (51. évfolyam, 1-95. szám)

1937-12-05 / 91. szám

2 V: ACS .«! S R L A f> VfBsaeaisssisaBSssisisa^sssi^SBaxmxsiswaaatx^j» ßk fe?sSsje&«Í5ek plébánosukat ünnepelték Felsőgöd közönsége fényes külsőségek között ünnepelte dr Antal Pál plébánost abból az al­kalomból, hogy Liz éve plébáno­sa a községnek. Az ünnepelt szenümlisét mondóit, majd a kultúrteremben gyűltek össze nagy s ámbaa a tisz e'gők. A ju­bilánst küldöttség iml.i meg a díszközgyűlésre. Itt Porázik Já­nos világi elnök köszöntötte el­sőnek, méltatta a plébánosnak a hitközség érdekében kifejteit ér­demeit. Majd egymást érték a köszöntők. Szécsényi Lászlóné az Oltáregylet nevében szólóit s tolmácsolta Bozóky Gynláné üd­vözletét is. A re"f. egyház és a dalárda nevében Német igazga­tó, a politikai község nevében dr Orbán főjegyző, az iskolák képviseletében Somos si igazgató beszéltek. Az iparos-egyletet Nagy Lajos, a frotharcosokat s tűzoltókat Szomolnoky kántor képviselte. Azután a vasutasok részéről Gáspár András, cserké­szektől Erdélyi Lajos, iskolások közül két gyermek szólották még. Mindannyian ragaszkodó szeretetüknek adtak kifejezést az ünnepelt iránt. A nagyszámú je­lenlevők szeme ragyogod sok­szor kényesen az elhangzott be­szédek alatt. Antal Pál dr plébá­nos meghatóban köszönte meg külön-külön mindegyiknek az üdvözlését. Az egész község előtt nagy tiszteletben álló plébánost sokáig ünnepelte a közönség, majd felcsendült az ajkakon a magyar himnusz. Porázik elnök zárta be végül a szépen sikerült, díszközgyűlést. Az ev. egyház le­vélben küldte üdvözletét, az izr. hitközség pedig dísztáviratot kül­dött a jubilánsnak. Délután szép­számú közönség előtt az ünne­pelt egyik versére irt kis színda­rabot mutatta be az ifjúság sza­valatokkal. II színészek december!2-tg játsssmak A Szalay-szintársulat, mely élénk műsorával, színészéivé1 csakhamar kedvelt lett a nehe­zen meghódítható váci közönség körében, befejezi szezonját. Ér­tesülésünk szerint december 12-én játszanak utoljára, azután Keszthelyre mennek, ahol jó bér­let várja a Szalay-társulatot. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR R.T. Hegyes 41npHvtli:vok Kezelltatíife Elfogad betéteket könyvecskére és folyószámlára a legmagasabb kamatozás mellett Kölcsönöket folyósít rövid és hosszabb lejáratra Idegen pénzeket vásárol, kül- és belföldi átutalásokat eszközöl II IU. Szent István előadás előadója s Paelányi-Frank ^nial Szülők iskolája. 1937. decem­ber 6-án, hétfőn d. u. 5 órakor a Városi Filmszínházban: 1. Hanglemez. 2. Bodnár László: Az érzékenység és érzékenyke­dés a gyermek életében. A ké­nyeztetés és túlzott szigor követ­kezményei. Az egyetlen gyer­mek. 3. Kulturfilm. Belépődíj a páholyokban 10 fillér, a többi ülőhelyekre a belépés díjtalan. Gyermekek az előadásra nem bocsáj tatnak. Uránia, hétfőn este 7 órakor: 1. Hanglemez. 2. Váci illemtan. 3. Padányi-Frank Antal dr tan­ügyi főtanácsos, áll. tanilókép- ző-intézeli igazgató: Szent István intelmei Imre herceghez. A Szt. István előadás sorozat IV. elő­adása. 4. Hangos kulturfilm. Be­lépődíj a páholyokba 20 fillér, a többi ülőhelyekre szabad a belé­pés. Gyermekek nem vehetnek részt az előadáson. Karácsonyi ürsnejpéfiy a deákvári iskolában A deákvári Uránia keretében az állami iskola növendékei de­cember 5-én, délután fél hat órai kezdettel karácsonyi ünnepélyt rendeznek. Az ünnepély műso­rán négy cgyfelvonásos színda­rab s erepel: »Jön az angyal«, »Babaiskola«, »Betlehem útja« s »Angyalszívek címen. Az apró­ságok bájos játéka minden év­ben nagy sikert aratod s ezért az érdeklődés ez évben még foko­zott. Az érdeklődőket ez úton hívja meg a vezetőség. Ki nem fixet A városi adóhivatal felhívja a házi személkihordásról alkotott szabályrendelet hatálya alá tar­tozó és kizárólag saját fogattal, vagy teherhordásra alkalmas gépkocsival rendelkező háztulaj­donosok figyelmét arra a körül­ményre, hogy ha a házaikban felgyülemlő háziszemetet saját kocsijaikon akarják kihordatni s ha az erre irányuló kívánsá­gaikat december folyamán a vá- tosiladóhivatalnál bejelentik, úgy aszemétfuvardijat nem rójják lei terhűkre. Minden előadás ketten egy jeggyel A színház e heti műsora a következő lesz: 4- én: »Gólyaszanatórium«. 5- én: 3 órakor: »Diákszerep lem«; i/26 órakor: »Két lány az utcán«; i/29 órakor: »Kék posta­kocsi«. 6- án: Kormos Ferenc jutalom^ játéka: »Egy vidám éjszaka«, operett 3 felvonásban. Csak fel­nőtteknek! 7- én: Horváth Gyula jutalom­játéka: »Fehér liliom!«, színjá­ték. 8- án: 3 órakor: »Nincs szebb, mint a szerelem«; 1/26 órakor: »Gólyaszanatórium«; y29 óra­kor: »Romantikus asszony«. 9- én: »Iilatszertár«. 10- én: »Nászéjszaka«. 11- én: Kormos József jutalomi- játélea: »Láz«. 12- én: 3 órakor: »Urilányszno­bét keres«; i/26 és i/29 órakor: »Hulló falevél«. Búcsú-előadás. Segítsetek segíteni! A Stefánia Szövetség tagjai minden évben karácsonykor megadóztatják önmagukat, hogy egy kevés örömet juttassanak a szegénysorsú anyáknak és azok csecsemőinek. Sajnos, sokkal többen vannak a segélyre szo­rultak, semhogy a tagok adomá­nya elegendő lenne. Éppen ezért, mint minden évben, azonképen most is esdő szóval fordul a Ste­fánia Szövetség elnöksége a ne­meslelkű emberek jó szivéhez, segítsenek segíteni az egyesület­nek most, amikor közeledik a hideg lél és fázik még az^ is, aki­nek van ruhája, tüzelője! Meny­nyire didereg az, akinek sem ruhája, sem tüzelője és méghoz­zá kevés a betevő falatja! Szo­morú a nélkülözők sorsa! Leg­alább a szeretet ünnepét tegyük nekik kedvessé azzal, hogy jut­tatunk abból, amit Isten nekünk adott. Az egyesület elnöksége kér mindenkit, akikhez nemes buz­galmai gyűjtők a gyűjtőivvel be­kopogtatnak, jegyezzék fel az ivre a szegénysorsúaknak szánt adományt s küldjék azt a Stefá­nia Csányi-úti helyiségébe. A nemGslelkű adakozókat jószívű­ségükért áldja meg a jó Isten. ál üaf, -.Jöegyiet tea-estje A Ref. Nőegylet műsorral egy­bekötött adventi összejövetele december 5-én, vasárnap d. u. 6 órai kezdettel lesz a kisváci ref. iskola nagytermében. A sze­replők, mini jelentettük, az új lelkészházaspár: Pap Béla és neje, ezután Rákóczi ütik a és a Gazdakör dalárdája. Ez alkalom­mal kiállítja a Nőegylet azokat a kézimunkákat, amelyeket jó­tékonycélú megvásárlásra az egyleti tagok készítettek. Tea ára 50 fillér. Külön meghívókat nem bocs'ájLolt ki az elnökség. Ven­dégeket szívesen látnak s ado­mányokat a szegénygyermekek karácsonyi felruházására köszö­nettel fogadnak. \ i Szelvény j * Is 1337 december 5. ■ S3 ■ ® Hét szelvény beküldése eile- ■ a nében ingyen adjuk a | VÁCI KÖNYV : * c. karácsonyi ajándékunkat! ú Megszülni a dunai teher ha jój árat A menetrendszerű teherjára­tok december 3-val megszűntek a Dunán. Alkalmi járatokra fel­vesznek fehérárát. * Felesleges szenvedni I Fej- és fogfájás esetén 1 — 2 Aspirin- tabletta elegendő ahoz, hogy jó közérzete helyreálljon. Ára 2 darabo.s zacskóban 24 fülér, 20 darabos dobozban 1*80 P. Aspirin csak akkor valódi, ha a tablettán a „BayerMabietía kereszt látható. *Mit megyek karácsonyra? Akinek elég pénze van, annak nem gond, de kinek van, hogy bevásároljon és családjának karácsonyra örömei sze­rezzen. Tehát aki pénz nélkül áll, annak ne okozzon gondot, hanem menjen el Kunsch- nerhez, ahol valami szépet, jót és prak­tikus ajándékot vehet családjának. Aján­lom a következőket, amiket részletre vásárolhat nálam : kitűnő rádiót, legszebb csillárt, legjobb kerékpárt, finom grama- font, petroleumfőzőt. Ezek a cikkek sok­sok éven át eltartanak és árait minden nagyobb megerőltetés nélkül kifizetheti s a részteleket meg s.em érzi, sőt megteszem azt is egy árú kivételével, hogy előleg nélkül árusítom 193ö február 1-től kezdődő részletekre. Jövő évre gondolkodás nélkül fog jönni hozzám vásárolni újra, Ezen feltétellel minden váci vevőnek ajánlom üzletemet s kérem szives párt­fogásukat iovábbra is. Kunschner József Rádió, csillár, kerékpár, gramafon, petroleumfőző kereskedő. Gramafon és lemezkölcsönzés állandóan új lemezekkel. í HAJÁT SXÉHHÁXÁRAA 1 fl Cl TAKAREKPEKZTAR A Magyar Nemzeti Bank mellékliclye VAc, Konstantlu-tAr I». Telefon : 63 Kölcsönöket kedvező .feltéte­lekkel folyósít <s> Elfogad betéteket ÓK azokat aranyértékben fizeti ki Exportálók réa®<ire Caunaftviliiyok klailAma Vfte őh lítímj'íihfire araszt* 9 A Kurta-étterem költései Felkérem az igen t. közönséget, hogy ezt az állandó rovatomat kisérje figye­lemmel. Hétről-hétre nemcsak olyan je­lentéseket adok itt le, melyek kedves szórakoztatást fognak jelenteni, de párat­lanul olcsó áraim sok zsebbevágó kér­dést fognak elintézni 1 * Minden vasárnap délelöttsörö- zéshez zóna pörkölt 20 fillér! Szombaton és vasárnap, 4-én és 5-én este házilag készült disznótoros« vacsorát készítek. Hurka, kolbász, karaj párolt káposztával 50 fillér. Minden este kombinált jazz-zene- kar hangversenyez. Kérem nagybecsű párlfogásukat: Radányi Ede a Curia vendéglőse YfiROSS FIlMSZÍMHaZ Pénteken 4—6—8, szombaton 4 — 6—8, vasárnap 2—4 — 6—8 órakor, csak 3 napig. 20 — 80 filléres mozin. Első magyar bűnügyi dráma TITOKZATOS IDEGEN Férfi főszereplők: Uray, Gózon, Várkonyi, KUrthy, Bilicsi Női , Szombathelyi Blanka, Lázár Gitta, Kovács Terus Gyermek „ Ruttkai Iván, Puskás Tibor, Polgár Zsuzsi

Next

/
Oldalképek
Tartalom