Váci Hirlap, 1934 (48. évfolyam, 1-100. szám)

1934-02-04 / 10. szám

VÁCI HÍRLAP 3 ISS S3 Fejfájást megszüntetik és meghűlés né gyors javulást eredményeznek az Aspirin tabletták. De a valódi Aspirin tabletták levgyenek o BAYER keieszife-í Gyógyszertárban kapható Kedden újra színre kerül Tragor Ignác és Sipufiusz bohózata Az egész hét érdeklődését le­foglalta Tragor Ignác Sipulusz elbeszéléséből átdolgozott bohó­zata és még most is beszélnek róla. A színház az első előadásra teljesen megteli és sokan nem is tudtak jegyhez jutni. Miután az érdeklődés nem lanyhult, a da­rabot látni akarják, Radó szín­igazgató elhatározta, hogy e hét keddjén újra műsorra tűzi a Si­pulusz—Tragor darabol. A je­gyeket már árusítják. Szirákí autóbuszok uj megállóhelye A Mavart lapunk útján tudat­ja az érdekeltekkel, hogy szí ráki autóbusz járatai február 5-től, hétfőtől a Hliniczky előtt, Pest- vidéki Nyomda szomszédságá­ban úgy reggel, mint este uta­sok fel és leszállása céljából meg fog állni. Az autóbusz tehát nem fog a Görgei utcán át közleked­ni. A balassagyarmati autóbusz megállója továbbra is a Görgei utcában, a volt Korona előtt ma­rad, mert ez a járat naponta postát vesz fel és ad le postahi­vatalunknál és ezérl a kerülőt kénytelenek megcsinálni. TEATOJ&S 7 fill. II. p. főző, apróbb 5-6 fill. Rendeljen lev. lapon, napi, heti szál­lításra, mert nem vesz romlottat, nem kell piacra menni, nincs gondja, időt takarít meg. Az idő pedig PÉNZ Cim: Honvéd-utca 7 Naponta itt is vehet 10 —12-ig. Napi ár Pekinki-magyar keverék kacsatojáso­kat már előjegyeztetheti, garanciával szállítjuk Ha családjában haláleset fordulna elő forduljon bizalommal Nyegrási János temetkezési vállalkozóhoz Gróf Csáky-út (Hitelszöv. épület} aki egyszerű és legdíszesebb temetést, halottszállitást, exhu­málást olcsón és kegyelettelje­sen rendez. Raktáron tart: érc-, tölgy- és díszes koporsókat, selyem- és egyszerűbb szem­fedőket, sir- es fejkoszorúkat, nagy választékban. Hatszázötvenen tapsoltak a Csókos asszonynak A VSE labdarúgó osztályának műkedvelői már hosszú évek óta minden évben learatják nagy és megérdemelt sikerüket far­sangi hagyományos napjukon, február 1-én. A kiemelkedő si­kerek, ti Mágnás Miska és a Tonung és társa mellé most be kell sorolnunk csütörtök esti si­kerüket, a Csókos asszonyét. Ismét az eddigi kritikáink mot­tóihoz kell visszatérnünk: amit ennek az egyesületnek a műked­velői produkálnak, azok köve­tésre méltóak s — legalább is egyenlőre — utánozhatatlanok. Ennyi lelkesedést és ennyi nagy­szerű erőt egy egyesület sem tud maga köré gyűjteni. Méltányolja ezt a közönség is. Csütörtök este is szűknek bizonyult a Hlinicz­ky szinházterem. Minden szék foglalt, az állóhelyek zsúfoltak, a folyosón, az étteremben állnak s amikor az előadás megkezdő­dik az együttesből, hogy a kó­lán váci közönségnek, egy órás késéssel — a ruhatárban még tolonganak. Az előadás lelke, mint minden évben, a VSE üdvöskéié: Kövi Istvánná. Megint új oldaláról mutatkozott be az eddigi ara­nyos szobrait. Most primadonna volt. Amit erről a művész-érzékű asszonykáról ez előadás alkalmá hói Írnunk kell, az ismétlése elő­ző esztendőkbeli megállapítá­sainknak, hogy egyénisége be­tölti az egész színpadot, hogy kifogyhatatlan bájban egész lé­nyében, hogy semmi sem nehéz neki: sírni, vagy kacagni egyfor­mán tud, hogy messze kiemelke­dik az együtteséből, hogy a kö­zönség vélekedése róla egyhan­gú: ezeket már mind elmondot­tuk róla más esztendőkben. Most azt tegyük hozzá, hogy az isteni adomány az ő végtelen bájossá­ga nem kevesbedik, azt az idei szerepe után is megállapította lelkes közönsége. Partnere: Da'mady Géza. Ele­gáns boirviván s olyan tenor, a milyet nagyon ritkán hallunk Vácon. Egészen fiatalember, aki­ről — mert az éneklést hivatásul választotta — még sokat fogunk hallani. A humor szolgáltatói: Kéner linréné, Schweitzer László és Szingéry László. Kéner Imréné is fordított szerepkörén, év volt primadonnát most szubrettként láttuk csillogni. Mozdulatai, tán­cai kedves hangja, közvetlen hu­mora predesztinálják őt erre a szerepkörre és a sok taps része­sévé.Partnere: Schweitzer László kiforrott táncoskomikus- Minden fintora, minden mozdulata de­rültséget kelt. Ő és Kubanek pompás alakítója, Szinyéry ott­hon vannak teljeseti a színpa­don. Könnyű nekik (és könnyű velük az egyesületüknek is), hi­szen ők a sziniiskolában kezdték és már a fővárosi színpadokat is megjárták. Hogy a hálás publi­kum egy percig nem szűnt meg szívből kacagni, az az ő érde­mük. Szintéiigi Béla is rutinírozott műkedvelő. Báró Tarpatakyja diszkrét, elegáns, éneke szívből KUETÚn-MOZGÓ Szombaton 4, 6, 8 órakor Vasárnap 2, 4, 6, 8 órakor 20—70 filléres mozin TÁNCOLÓ TÜNDÉREK Milyen ez a revü ? Csodálatos, szemkápráztató, pazar kiállítású, tündéri, művészi, szemet-lelket gyönyörködtető, a szépségek végte'en sorozata. — Kik szerepelnek e revüben? Amerika legszebb színésznői és görljei, — Ki tud ilyen filmet csinálni ? Csak Amerika. Jegyeit kérjük előre váltani. Kedden 4, *1,7, 9 órakor Szerdán 4, '1,7, 9 órakor 10 — 40 fill érés mozin 2 SLÁGER f HANS ALBERS: Gusztáv Fröhlich szív RABLÓ E filmen szerepel a váci Schuller Rózsika is BÉCSI VALCER Kedves bécsi zenés történet JÖN csütörtökön és pénteken; Majd én megmutatom. A nevetés csimbo- rassója. Jaj, jaj, jaj-vigjáíék. — Szombaton, vasárnap és hétfőn : A mai modern idők fiimje : Erkölcs és szerelem. E film felülmúlja a „Mellékucca“ sikerét is jövő. Juhász Nándor a műked­velés külön értéke. Két szerepet is kapott. Mint házmester, majd a II. felvonástól, mint titkár ko­moly rátermettséggel játszotta meg szerepeit. A kisebb szerepek is mind vá­logatottal! jó kezekben voltak. Mind külön kellene megdicsér­nünk, de lapunk méretei 1 ezt nem engedik meg s így csupán a névfelsorolás szerény csokrá­ban foglalhatnak helyet. Juhász Boriskáé volt közöttük a na­gyobb szerep, hálás is volt érte. Kostyál Tusi, Rázmán Ilus, Da- raghy Antónia — mindhárman két szerepben is — Nagy Icabá- Jösak, kedvesek voltak. Ugyan­így a férfiak is elegáns részesei voltak a sikernek: Eckhardt Ká­roly, Szikora László, Boza And­rás, Tauber Gábor és Bary György. Az operetttet kitűnő kvartett kisérte, Kövi Istvánnal a zongo­ra mellett. Ugyanő szerezte a hangulatos, majd pattogó ritmu­sú betétdalokat is. Sok taps volt a jutalma. A rendező Szinyéry László nehéz munkája a siker nagy ré­szét követeli. Az új díszletek pompásak voltak: Juhász Fe­renc iparművészt dicsérik. A lelkes közönség rengeteg tapssal jutalmazta a pompás elő­adást, mely után zsúfolt terem­ben táncoltak a legkésőbb regge­lig. A rendezőségnek a következő höl­gyek neveit sikerült feljegyeznie: Asszonyok: Bernáth Ferencné, Buch- nitz Alajosné. Blázsovits Jánosné, dr Bük Endréné, Breitner Jánosné, özv. Bárdos Oyuláné, vitéz Baintner Ernőné, Csifári Jenőné, özv Cseh Ernőné, Dalmathy Sán- dorné, Dora Sándorné, Drobny Andrásné, Bercsényi Dezsőné, özv. DaraghyZoltánné, Droikó Béláné, Eperjessy józsefné. Földi Miklósné, özv. Fekete Károlyné, özv. Eesszel Ferencné, Fehér Elekné, Fuchs Róberiné, Farkas Károlyné, ifj. Gersten- berger Oszkárné, Graf Tiborné, Gahlen Rezsőné, dr Gyombola Gyuláné, dr Gsell Jánosné, Gonda Jánosné, Herczogh Lász- lóné, Honig Béláné, Hechs Árpádné, iiechs Imréné, ifj Harmann Jánosné, Hirmann Lajosné, dr Horváth Jánosné, özv. Illés jánosné, Jekel Ernőné, Juhász Jánosné, Kalencsik Béláné, Kenéz Imréné, özv. Kövi Pálné, Kövi Istvánné, Korpás Gézáné, Káprai Jánosné, Kunschner Józsefné, özv. Kostyál Alajosné, vitéz Keresztes Béláné, Koren józsefné, Kohn Lászlóné. Kohler Pálné, Klimó Andrásné, Klekkner Péterné, özv. Koczor Károlyné, Lanner Györgyné, Molnár Sándorné, Malovitzky Józsefné, dr Mayer Károlyné (Budapest), vitéz Ma­rosi Andrásné, Mácsik Józsefné, Micsinay Sándorné, Németh Gáborné, Nell Luló, Nemes Jenőné, Neufeld Imréné, Nagy Sándorné, Novottny Jenőné, özv. Nagy Istvánné, Öli Andrásné, özv Perényi Ist­vánné, Polacsek Gáborné, Praczner Lász­lóné, ifj. Preier józsefné, dr Panajoth — Fejér Gyuláné, Pölcz Jánosné, Ruzicska Vilmosné, özv. Pajor Sándorné, dr Rusz- fek Lajosné, Stahl Ferencné, Scheidl |ó- zsefné, Schweitzer Gáborné, özv. Scwei- tzer Lipótné, Szalai Dezsőné, Szokol Jó­zsefné, Schimoneiz Béláné, Soós Sán­dorné, Singholfer Sándorné, Szigvárt Já­nosné, Szlatényi Béláné, Szmatana Fe­rencné, Szekerka Zoltánné, dr Szép Bé­láné, vitéz Szalay Ferencné, Tomecskó Mihályné, Tar Gáborné, Termán Antalné, Tenczel Istvánné, Ulrich Istvánné, Urbán Józsefné, Valeróné Nell Margit, Windisch Józsefné, Weiszbarth Lajosné, Vasas Ist­vánné, Vasas Lajosné, Varga Józsefné, Varjú Pálné, Végh Józsefné. Werk And­rásné, Zenjei Róbertné, Zeman Jánosné-; Lányok: Bárdos Erzsébet, Breitner Milike, Baditz Jolán, Bartal Mária, Bárdos Irma, Csifári Margit Cseh Irmus, Daraghy Antónia, Földi Boriska, Fekete Mária, Hli­niczky Mara, Haifeld Erszébet, Hirmann Mariska, Illés Franciska, jámbor Hedvig, Juhász Boriska, Kalencsik Annus, Korpás Mária, Kunschner Irén, Kostyál Tusi, Ko­ren Lili, Koren Juci, Kocsis Istvánné, Kli- mo Ancsi, Lanner Rózsi, Müller Mandi, Martos Rózsi, Malovitzky Erzsébet, Moys Vali, Moys Jolán, Nachram Juci (Sződ), Nagy Ica, Preszly Lincsi, Pokorny Ilus, Perényi Jolán, Polacsek Ilus, Preier Hús, Pölcz Ili, Pajor Bözsi, Rázmán Ilus, Ré­mes Miéi, Söreghy Mária, Schweitzer Elli, Skopkó Gizi, Schaufer Bözsi, Schau- fer Gizi, Szokol Baba, Szmatana lluska, Schimoneiz Rózsa, Steczik Rózsa, Szom­bat Mária, Schönfeld józsa, Schönfeld írén, Tar Mária, Varjú Bözsi, Varga Ilus, Werk Manci, Zsivanov Bözsi (Alag), Ze­man Ilonka, Zeman Erzsébet. BE»BEBB^SBBS^aiaBiHE^asagteas«i8aaaaBggaBB N Sg® Építtetők SS P és vállalkozók f ®a® figyelmébe ® KÜLDJÉK PESTRE rajzaikat fénymásolni. „OSALIT“ - fénymáso­latokat készit Önnek Özv. Móricz Sándorné Horthy Miklós-út 1. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom