Váci Hirlap, 1934 (48. évfolyam, 1-100. szám)

1934-02-04 / 10. szám

4 VÁCI HÍRLAP Iparosság farsangvasárrsapján mulat A hagyományos farsangva­sárnapi iparosbál az idén is mű­soros esitel kezdődik. Megszoj- kott már, hogy a vigalmi bizott­ság nemcsak kitűnő előadással, hanem mindig valami meglepe­téssel is szolgál a közönségének. Tavaly eredeti bemutatót adtak1, mig az idén egy érdekes repriz- re készülnek. Előadják, Tábori Emil: Bivaly Muki házasod.k c. egyfelvónásos bohózatát. Ez a darab az Ipartársulatban egy­szer már sikert aratott — 1907- ben. A régi szereplők mind je­len lesznek s lelkesen fognak tapsolni — egy szép emléknek. Színre kerül még Lőrincz Mik­lós burleszk tréfája: A csúnya ember, A két süket, egy remek egy felvonásos vígjáték. Felvo­násközöket konferan-ziék, ének­számok fogjak kitö.teni. Utána tánc lesz reggelig, Pozsár Szil­veszter Feri zenekarának mu­zsikájára. Szenzációs ölesé árak az EGYESÜLT CIPÖARUHÁZBIIN Női antilopcipő . 7*5© Női bőrcipő . . 8*50 Férfi bőrcipő. . 1©" — Tekintse meg új kirakatunkban a legújabb tavaszi modelleket M. HÍR. postatakarékpénztár Árverési hirdetmény Értesítjük a t. közönséget, hogy a M. kir. Postatakarékpénztár váci zálogkölcsön fiókjában (Káptalan-utca 16.) elzálogosí­tott és 1933 december 31-ig lejárt, de ki nem váltott, illetőleg nem rendezett zálogtárgyakat ugyan­ott 1934 február 6-án d. e. 11 órakor kezdődő nyilvános árverésen el­adjuk. Az elzálogosítok tárgyaikat az árverés megtörténtéig kivált­hatják, illetve a kölcsöntőke és járulékainak lefizetése ellené­ben visszavásárolhatják. A tárgyak az árverés meg­kezdése előtt reggel 9 órától a fióküzletben (Vác, Káptalan-utca 16. sz. alatt) megtekinthetők., M. kir. Postatakarékpénztár 631/1933. vht, sz. Árverési hirdetmény Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi LX. te. 102. §-a alapján közhírré te­szem, hogy a váci kir. járásbóságnak 1933. évi Pk. 7422 sz. végzése alapján dr Kattan Nison ügyvéd által képviselt Székház R. t. végrehajtatnak, alperes ellen, 1933. évi nov. hó 17. napján foga­natosított kielégítési végrehajtás alkalmá­val le-és felülfoglalt 1000 P-re becsült Judit nevű versenyló 702 P 86 f tőke, ennek 1933. évi augusstus hó 1. napjától járó 5°/0 kamat és 222 P 58 f eddig már megállapított költség erejéig Alagon, Csernovics-telep alatt 1934 február 9. napján d. u. V,3 órakor nyilvá­nos birói árverésen a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, el fogom adni. Vác, 1934. évi január 14-én. Nluth János kir. bir. végrehajtó. Ev. Nőegylet jelmezes estje Csütörtökön . este a váci ev. Nőegylet lelkes agitáció ja oly hatalmas tömegeket vonzott, hogy a Kaszinó termei szűknek bizonyultak. Évek óta az egyet­len jelmezes mulatság Vácon az ev. Nőegylet mulatsága, megked­velték és ma már a váci farsang­nak nemcsak egyik standard eseménye, hanem, mint a szé­pen sikerült csütörtök est mutat­ja, a legjobban sikerült mulatsá­gok közé is tartozik. Láttunk sok szellemes jelmezt és ezzel a mu­latság nagyon színessé vált. Emelkedett hangulatban egészen hajnalig együtt maradt a szép társaság. A megjelent hölgyek közül a következők neveit sikerült felje­gyeznünk : Asszonyok: Arany Gézáné, Barcs Sá- muelné, Békéssy Károlyné, Ő2v. dr Csányí Lászlóné, dr Csuka Andrásné, Forgó Lász- lóné, dr Görög Józsefné, Horváth Jánosné, Koch Aurélné, Kliment Jánosné, Király Gyuiáné, Kondra Míhályné, v. Kálózy Endréné, özv. Líebersberg Józsefné, Lenkey Árpádné, Molnár Rudolfné, Melhuber Já­nosné, Nyáry Lászlóné, Perényí Istvánné, Preszly Lajosné, Pesta Lászlóné, Pásztor Dezsőné, Radó Lászlóné, dr Rusztek La­josné. Szelóczky Endréné, Szentístvány Je­nöné, Sommer Gyuiáné, Szakatits Gyözöné, Szép Béláné, Szalay Dezsőné, Túri János­né, Tornyos Ödönné, Tamás Jánosné, Tar- nay Gáspárné, Unghváry Gyuiáné, Zselló Elemérné, Leányok: Arany Joli, Barsy Mária (Ko­lozsvár), Joó Bözsi, Líebersberg Bébi, Kli­ment Manci, Melhuber Baba, Nagy Joli, Nyáry Baba, Pásztor Ica, Preszly Líncsi, Rajzó Blanka, Tóth Ilonka, Unghváry Baba. Jelmezben jelenlek meg-. Hűtő Kálmán (apache), Nagy Béláné (bánki menyecske), Bartos József (világutazó), Markóczy János (cserkésztiszt), Király Janka (piero), Níkí- títs Sándorné (nógrádi menyecske), Kollár László (nógrádi legény), Pajor Frigyes (frakkos úr), Barcs Lajos, Verle Ákos (hir­dető oszlop), Líebelsberg Béby (steier Dirndl), Szakatits Emi (lengyel jelmez), Benyey Zoltánné, Egger Rezsőné, Hódy Lórántné, Friedrich Alfrédné, Markóczí Já­nosné, Riedler Árpádné(parasztmenyecske), Rajzó Erzsébet (magyar díszruha), Thury Ili (pattogatott tengeri), Lenkei Lili (táncos­nő), Lenkey Árpád (domino), Thurí János (magyar ruha), Vaálí Imre (pólyásbaba), Vaálí Imréné (cigányasszony), Sommer Etelka (magyar mézeskalácsbaba), Verle Akosné (nyár), Barcs Baby (hólabda), Hódy Lóránt (apache), Tragor Ignácné (nógrádi paraszt asszony), Tragor Margit (szív jel­mez). Negyven évig városi képviselő Nagy halottja van a kisváci reformátusságnak: meghalt Sz. Kurdi Lajos kisgazda, az egyház egyik vezető tagja. Nagy tekin­télynek örvendett, a városi kép­viselőtestületnek negyven éven át volt tagja. Nyolcvanhárom éves korában halt meg. „Érik a búzakalász“ A Reménységben tömörült egyesületek nagyszabású tánc­mulatsággal és ezt megelőző szinelőadással zárják a farsan­gol. Szinre kerül a Reménység színpadán »Érik a buzakalász« című népszínmű, melynek fősze­repeit: Garamvölgyi Pál, Forn- trán Irma, Pajor Rózsi, Kohl Ernő, Nagy Ica, Szem érád La­jos, Házy Jenő, Kismarti István játszák. Mi lesz az Urániában? A hétfői, február 5-i Uránia ismeretierjesztő előadás műsora 1. Heti szemle a revízióról. Pa- najoth Fejér Gyula dr., 2. Szán­tó Menyhért ny. államtitkár: Az alkoholizmus. 3. Oktatófilmek. Csókos asszony — a palánkos négyeséri Foglalkoztunk már a YSE ren­dezésében tartandó ez évi váci országos evezősverseny kérdésé­vel, melyben a VSE sikeres sze­replése elé nehéz akadályok tor­nyosultak: nincs palánkos né­gyesük. A megoldás jó: társadal­mi úton szeretnék a nyolcszáz pengős költségeket megszerezni. A VSE labdarugó osztálya ope­rett előadásának nagy sikere kö­veteli a darab megismétlését, amivel az osztály vezetősége már is foglalkozik. Felvetődött ennek kapcsán ez a gondolat, mely szerint a második előadás jöve­delméből szép részt juttatnának az evezős osztály új céljaira is, amennyiben a VSE többi osztá­lyai — élükön az evezősökkel — összefogva felkarolják az ötle­tet és kezükbe veszik a legszéle­sebb propagandát. A szerencsés gondolat most van kiforróban s ha sikerül, jelentősen járni hoz­zá az evezősök gondjainak meg­szűnte Lés éhez. A Szülők Iskolájában a lakás tisztaságról A Szülők Iskolája február 5-i előadásának műsora: 1. Hajagos László dr: A lakás egészségtana. 2. Oktatófilmek. A belépés sza­bad. Az előadás d. u. 5 órakor kezdődik a Városi filmszínház­ban. Kezdődnek a jutalomjété- kok — Szedő Miklós jön A szintársulat, ma vasárnap délután három előadást tart: először Túl a Nagykrivánon népszerű operettet adják, azután kétszer egymásután Vácon elő­ször eljátszák Bál a Savoyban című magyar világsikert. Hétfőn újra számítanak rá, hogy erre a híres darabra újra megtelik a színház. Kedden Tragor nagy­hírű darabját ismételik meg. Szerdán jutalom játék lesz. Pajor javára játszák a Lili bárónőt. Csütörtökön jön népszerű Szedő Miklós és a Három a kislányban lép fel. Pénteken a Stefánia rendezésében előadják a Buda­pesten nagy sikert aratott Sárga Liliomot. *Jégünrcepély a váci Kultúr-jégpályán A közkedvelt váci Kultur jég­pályán ma, vasárnap hat órai kezdettel nagy farsangi jelmezes jégünnepély lesz. Az első három legszebb jelmez dijat kap. Az el­ső dij egy üveg konyak, a máso­dik dij egy üveg partom, a har­madik dij 1 liter édes szomorod­ni. Már most túl nagy az érdek­lődés Vácon, oly szokatlan nagy­arányú jégünnepély iránt, annál inkább, mivel a rendes vasárnapi jégpálya jegyek nem lesznek drágábbak. Ha jövő vasárnap az idő kedvez, úgy Budapestről műkorcsolyázók lépnek fel a Kultur jégpályán. A Kultur jég­pálya vezetősége tisztelettel meg­hívja a váci közönséget úgy az ünnepélyre, valamint a műkor­csolyázók bem u la tójára. APRÓ fillérért közölheti hirdetését ebben a rovatban mindenki. Széchenyi-utca 2. sz. alatt azon­nal kiadó két kirakatos, raktár és pincével közvetlen kapcsolatos üzlethelyiség egész­ben vagy elosztva. á Kifünő( változatos, 3 fogásos, kia­dós házi koszt napi 90 fillérért kapható Báthory-utca 12 sz. házban bejárati folyosó első ajtószám alatt. £ Fehérnemű és harisnya javítást, hor­golást és bármilyen kézimunkázást olcsón vállal Eszterházy-utca 8 sz. házban udva­ron balra első ajtószám alatt. á Ház, Hattyú-utca 36 sz. magánlakás 3 szoba, konyha, speiz, mellékhelyiségekkel baromfi udvar és kert, eladó. Érdeklődni lehet Petőfi-utca 14. Egy hold föld közép török hegyen szőllőnek gyümölcsösnek, vagy szántónak is alkalmas. Szabad kézből eladó. Cim & kiadóban. Füszerűzlet teljes berendezés hasz­nálatával együtt forgalmas helyen azonnal kiadó. Esetleg a berendezés a portállal együttesen eladó. Vác, Budapesti-főút 41. szám alatt 3v Ház és telek eladó. Vácon, a Hattyú-utca 53 sz. ház, valamint a Csányí- úton (a Kultur ház mellett) telek eladó. Ér­deklődni lehet dr Stern Lajos ügyvédnél Káptalan-utca 14. Kis családi ház minden elfogadható áron eladó. Rácz Pál-utca 8. alatt. Lucerna és muhar nagyobbmenyi- ségben eladó : Értekezni lehet Szent István- tér 3. szám alatt. Május 1-re 2 szoba, konyhás lakást keresek istálö és kert használattal. Cim a kiadóban. Telek, 150 □-öles bekerítve fásitva. közművekkel eladó, nrdeklődni lehet Petőfi- utca 23. Jókarban levő fűszerberendezés cim- táblákkal, (darabonként is) olcsón eladó Damjánich-tér 5. Családi ház, Vetési-utca 7. sz. alatt, két szoba, konyha és mellékhelyiségekkel május 1-re kiadó. Érdeklödnilehet; Horthy Miklós-út 68. Két szobás dunaparti utcai lakás verrandával május 1-re, vagy azonnal kiadó. Horváth Mibály-utca 9. Szép, tiszta tavaszi sörárpa eladó : Budapesti-főút 9. 3v Jókai-utca 9. sz. házban (vasúthoz 2 perc) csinos 2 szobás lakás kiadó, nrte- kezés Széchenyi-utca 3. sz alatt, a háztulaj­donosnál. Keresek előszoba, 2 szoba konyhás,. esetleg 3 szoba konyhás lakást, lehetőleg fürdőszoba és mellékhelyiségekkel. Választ „Május l“-re jeligére a kiadóba kérek. Két szoba, konyha, fürdőszoba teljes komforttal, Budapesti-főút 11. sz. alatt má­jus 1-re kiadó. Bővebbet ugyanott. Két utcai szoba, konyha, előszoba, a hozzátartozó mellékhelyiségekkel május 1-re kiadó. Jókai-utca 7. sz. Szövőgyárral szem­ben Ugyanott különbejáratu bútorozott szoba február 15-re kiadó. Báthory-utca 12 sz. alatt (bejárat nem a kapu alatt jobbra) özv. Szabónénáí Ízletes házi koszt kapható megegyezés sze­rint. ____________ Cipőfeísőrész-tüzőnő, csakis jó munkaerő, felvétetik. Piarista-utca 3. Hét­főn reggel. ________________ Házikosztot, kitűnőt és Ízletesei, kaphat: Káptalan-utCa 12. sz. alatt, 3 ajtó balra. ______________________ Káptalan-utca 18. sz. üzlethelyiség, 2 szoba, konyha május 1-ére, esetleg azonnal kiadó Értekezni lehet a házban Wtiszbartb és Szilágyi uraknál e hó 8-ig Klapaty ház- tulajdonossal. _______ _______ Két szoba, konyha és előszobából álló lakás azonnal kiadó. Fegyház-utca 4. Joghallgató gimnazista, vagy pol- garista házi tanítását jutányos áron elvállalja. Cím: a kiadóban. Két szoba, előszoba, konyhás lakás és egy szoba konyhás lakás, kiadó. Mátyás király-utca 4. Készítette ■ 1’eNtvliléhl Nyonxln Vrteon — A nyomdáért Bénik Gyűl« felelői

Next

/
Oldalképek
Tartalom