Váci Hirlap, 1934 (48. évfolyam, 1-100. szám)

1934-02-07 / 11. szám

E ára 12 fillér Politikai és társadalmi hetilap, megjelenik hetenként kétszer: szerdán és vasárnap ELŐFIZETÉSI ÁRA: Helyben egy negyedévre ...................... Vidéken egy negyedévre ...................... Egyes szám ára ...................................... FELELŐS SZERKESZTŐ, KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS: DERCSÉNTI DEZSŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Vác, Széchenyi-utca és Gsányi-út sarkán. Telefon 17. Kéziratok nem adatnak vissza. — Hirdetések, Nyilt-tér, díjszabás szerint. — Hirdetések dija előre fizetendő. fl főispán és képviselőnk már közbelép­tek a Szövőgyár fennállása érdekében Vasárnapi cikkünk nem akart szenzáció erejével hatni. Rá- akarlunk mutatni arra a vesze­delemre, melynél nagyobb alig­ha érheti Vác városát és népet a mai időkben, ha hatalmas Szö- vőg'y ár át m égsz ü illetnék. Mindenütt kérdezték: Hát le­hetséges, hogy a szövőgyár le­álljon? és a józan ésszel ellen­tétesnek mondták a tervet min­denfelé. Pedig úgy tudjuk, hogy a veszedelem 111a sem mult el, a Pesti Kereskedelmi bank, mely a részvények 40o/o-át bírja ki­váltja a gyártelep további fenn­tartását, de a magánkézben lévő részvények tulajdonosai ragasz­kodnak ahoz a tervükhöz, hogy a gyárat legalább is szüneteltetni kell, elég volt a ráfizetésből. Hir szerint James Sitiid! a gyár ad- ministrateur deleguéja is .a gyár üzentének zavartalan fentartása mellett van. De minthogy a részvénytársaságban a részvé­nyek többségének van döntő szava, ki tudja ma a szövőgyár jövő sorsát? Beszéltünk szakemberekkel, akik szintén lehetetlennek tart­ják. hogy egy ilyen hatalmas gyár-vállalat bezárjon. Ha más szempontból nem, már csak azért sem lehet szerintük ilyen gyárat megszüntetni, mert ha a gépeket bezsirozzák és hosszabb időre állni hagyják, az egész be­rendezésért a tizedrész árát sem kapják meg. Önmaguknak talán a főrészvényesek sem ellensé­gük? A Váci Hírlap cikke egyenlő­re elérte célját és rá irányította a figyelmet arra a veszedelemre, melyei meg kell előznünk. Es itt hálával gondolunk főispá­nunkra, és országgyűlési képvi­selőnkre, akik ebben az óriási horderejű gazdasági kérdésünk­ben felkérés nélkül velünk vol­tak és érdekünkben közrej ár­nak. Kérdést intéztünk Preszly Elemérhez, a vármegye főispán­jához, akiről megtudtuk, hogy mihelyt ez a kérdés tudomására jutott, közbelépett, hogy a gyár fontos közérdekből és főleg Vác város érdekében föntartassék. Kérdésünkre kijelentette, hogy valóban eljárt ebben az ügyben is üzemben fog maradni, is üzembe fog maradni. Kornis Gyula kijelentette, hogy minden eszközt megragad, hogy a városról ezt a súlyos, sőt végzetes veszedelmet elhárít­sa. Fel fogja keresni mind a gyár birtokában lévő érdekeltségek fejét, mind a kereskedelmi mi­niszter Urat, mert teljesen átérzj azt a veszélyt, amely a város munkásrétegét a munkaalkalom megszűnése miatt fenyegeti, de ezzel együtt a város egészét is. Városi közgyűlés lesz A polgármester csütörtökre a városi képviselőtestületet köz­gyűlésre hívta össze. Következő tárgyak lesznek napirenden. 1. A jegyzőkönyv hitelesítése. Polgár- mesteri jelentések és előterjesz­tések: 2. Schmiedl Samu városi képviselő halálának bejelentése. 3. Dr. Oberländer József városi képviselő halálának bejelentése. 4. 1933. december havi pénztár- vizsgálatról. 5. 1934. január havi pénztárvizsgálatról, 6. A vízveze­téki szab. rendelet módosítása tárgyában. 7. A megyei városok tisztújító székén az alispánnak, mint elnöknek helyettesítéséről. 8. A gyámpénztári tőkék gyü­mölcsöző elhelyezése than. 9. Hirschfeld Rezsőnek — a Koro­na épületére tett — bérleti aján- na épületére tett — bérleti ajánlata tárgyában határozat. 10. Strobl Alajos illetőségének elismerése tárgyában. 11. Ne- deczky Móric Lázár községi kö­telékbe való felvétele tárgyában. 12., 13., Lukich Gyula, Austt Mária községi kötelékbe való felvétele tárgyában. 14. Buch- wald József, 15. Schikora Fe­renc, 16. Buchwald Ferenc, 17. Jancsik József, 18. Jancsik Ká­roly, 19. id. Schofler Ede, 20. ifj. Schoffer Ede, 21. Schoffer János, 22. Rauch Ottó József községi kötelékbe való felvéte­leiknek kilátásba helyezése tár­gyában. 23. A Felsővárosi Tel­kesgazdáknak — a tőlük tör­Este van, este van... Ma. amikor egy uj világ kiala­kulásának idejét éljük, amikor a pattanásig feszült tömegerő egyik napról a másikra olyan változásokat szülhet, amelyhez foghatót még nem produkált a történelem a római birodalom bukásával sem,- úgy vélem, ér­demes belekukkantani a falu életébe, hogy a nagy világvaj- hudás közeped, mit csinálnak hát gazduramék? Az asszonynépség csakagyon- ütögeti valahogy a kínos, hosz- szú téli estéket. Az egyik héten itt, a másik héten ott repegetik a tollút, pergetik a nyelvet, de már az erősebb nembélinek ke­ményebb feladat kihúzni a telet. Ilyenkor — február felé — a pakolok, epres kosarak jórészt elkészültek, a kukoricahaj kö­tözés meg már az öregebbje dolga. Borocska otthon is kerül- közik, pénz csak éppen hogy no - sóra, paprikára — nemhogy kocsmára.­Heverést hamar meg lehet un­ni, a pipa az csak annyi, mint a niks, ha a kel l enletesen botor­káló füstöt nem gyönyörködheti meg az ember, — hajh azért aztán nem kuspitoljuk a lám­pást. Nem hiába hánytorgatják a haza bölcsei a köznép életreva­lóságát, a célszerűség szabályai szerint kivágja az magát úgy, hogy a pipa is kieszközöltetik, de meg a petróleum is megma­rad. Innen a magyarázata annak, hogy estéről-estére népes társa­ság verődik össze nálam. Egy kicsit politizálunk, de csak any­ucit, hogy aztán tiltott gvülése­zés címén belénk ne köthessen a lierkópáter maga se. Fajin ember az a Musolini,.. kár, hogy csak talián, — véleke­dik Nagyházi! uram és evvel a súlyos vélemény nyilvánítással megindul a külpolitikai vita, hogy aztán a falunkat érintő legfontosabb témánál kössünk ki: ... milyen lesz a várható epertermés? Majd egy bámula­tos kanyarulattal, amely buk­fencnek is csodálatra méltó len­ne, hogy-hogynem, szembe ke­rülünk Hitlerrel és ha a telke­met is kibeszélem még sem hi­szik el, hogy az az Adolf nem zsidó. No — csak ne szegyeid ma­gad ol, hászen olyan zsidónak is kell lenni, mondogatják elné­ző jóakarattal. Mikor már a külpolitikai mes- gyét jól megtapodtuk, csak rá­hibázunk ám a tudományra is. Előkerülnek a vaskos történel­mi könyvek. Csodás valami ez a könyv,te­le szebbnél-szebb történettel és ha csak a felét hiszi el az em­ber, akkor is megéri. Csak úgy találomra felütöm egy helyen és ime máris há Nagy Sándorral bratyizunk. A há« annyit tesz, hogy hóditó. Zs Budai uram ugyanis a váci főszámvevő urra sajditotl, akit igen jól ismer. A fogalomzavar elkerülése céljából őt ezúttal »vé előnévvel tisztel­jük meg. Hogy mijén előzmé­nyek juttatták Budai uramat a Zs« élőnévhez, ha hinni lehet a mende-mondának, — jobb ar­ról nem beszélni. Hannibált csak géfrajtérnak nézték, a fene se hinné így rá- nézvést, hogy olyan nagy mók- hér; volt a maga idejében. Chefren fáraóról is lesújtó a vélemény: Mi a nyavalyának kellett az a marha nagy pyra- mis-kőrakás? Inkább epret ka- páltatott volna, avval a tömén­telen szerecsennel. Arhimedes már sikeresebben szerepel, egyhangú vélemény szerint: igen okos ember lehe­tett az, — ha ugyan igaz, hogy ő találta ki a srófol. Rendszer nélkül kuporgunk a történelem útjain. Az évszámok nem kötelezők. Teccik a társa­ságnak a halkan zizzenő lapo­kon pergő sok száz, meg ezer- esztendő. A történelem előtti időkből írott könyv milliós év­számaival, látható megdöbbe­nést kellett, hát még mikor a saurusok világába fordultunk! Lássák kigyelmetek, körülbe­lül 80 millió évvel ennekelőtte ilyen élet volt a földön, — mu­togatom Harder művészi ábrá­zolásait. A kobakok közelebb billennek és amikor felsorolom a gigantó- saurus valószínű méreteit, olyan respeklussal szemlélik a ször­nyűséget, hogy ahhoz fogható, csak a párosult hitetlenség lehet. A hőkkénht pillanatokra csön­det parancsol, majd némi krá- kogás után, hangjában nagy meggyőződéssel, Zs. Budai uram- aki a szót szokta adogatni — véleményt nyilvánít: No — aszonygya —a kórság se vágna ennek elegendő szecskát! A falu felett felfuvalkodott po­fával fityeg a hold s a rosszul záródó zsalugáter hasadékján besandit a nyoszolyára. Néném asszony észre veszi az hnperti- nenciát, — nagyhirtelen egy kis nyögés segélltével átvádol a bal­oldalra. Nem jő a holdvilággal koketirozni, kórságos lesz, aki rácsodálkozik. Valahol az alvég táján tájéko­zatlan kakas hasogatja a csen­det, de abba hadja nyomban, ha a házőrző rávakkant rendre- utasitón. A szomszédok elkocognak, ki jobbra, ki balra, lépteikhez a toronyóra üti a taktust. 9 óra! Vác villanyfénnyé ide ragyog. Olt a városban, a hangos mozi színházak előtt, tömegek várnak a kilenc órás előadásra. Bogáncs

Next

/
Oldalképek
Tartalom