Váci Hirlap, 1927 (41. évfolyam, 1-98. szám)

1927-01-02 / 1. szám

4 VÁCI HÍRLAP Vidéki szállósok Vácon álsuhantak, csakhogy a rakéták megkésve pukkanta.k Kvassay István bá’ törvényszékre kerül, sokat meggyógyított, de nem büntetlenül, hogy a csodaszerét már ne soká védje, megvizsgálják, rendben van-e az elméje. A Pullmann Karcsi és a Bézay Dzseki, ügyvédi, bírói vizsgáknak ment neki. Ügy ment már a csángó, azt hittük, hogy boros, nyugdíjba megy ő is, van már új moíoros. Polgári Dalkörre is jobb idő jár mán, diszelnökük lett a doktor Krakker Kálmán. Nagy gazdaság épül a szent-István téren, szerencsés lesz, heten építik tel épen. Jászai Marit tis emelőbe vitték, elhanlolták mellé Vidor bátyánk könnyét. Kéményseprők győztek, a miniszter emel, várjuk, az új seprő, hogy milyen jól seper. Szerelemről vetít a Cholnoky Jenő, persze a teremben túlnyomón sok a nő. Borra is ráhúzták a pengőértéket, berúgni eztán már csak pengőben lehet. Közgyűlésnek mindig fanyar izet ad óh az állandóan napirenden tartott adó. Ha egyre kapjuk az új adót s a pótot, félünk, rövidesen becsukjuk a. botot. Mért sülyedt le a part, kezdik feszegetni, a talaj az oka, meg fogják büntetni. Öntözőnknél nincs baj, hozzak tudomásra, gyakran van a váci víztől dugulása. Hübschl Kálmán körül egy kis vihar éled, nem akart ingyen átdolgozni sok éjét. Adókat fogják majd revizionálni, ki fizethet többet, meg fogják vizsgálni. A másod osztályú csillagos érdemrend kitüntetésül jött Preszly Elemérnek. Pérely kiállít, szép a kerámia. Koch Jenőné lesz a szép Korpás Mária. Krakker Kálmán kerületének beszámolt. Vőlegénynek látjuk Záborszky Árpi dot. Ünnep közt folyt le Kvell képleleplezése, Az uj kép már jobb volt, nem Pérely féle. Megszökött egy fegyenc, Európái járta, öt év után megjött, bár senki se várta, mondják, ki a fegyház hires vizét issza, vágyik annak szive örökösen vissza. Bejelentő hivatal fog Vácon lenni, ha elfogy a pénzed, olt kell bejelenteni. Krakker nem lép fel, e feltevés már megdőlt, innen is, onnan is támad egy önjelölt. EHovember Bocsánat, ez egyszer nem említem Kázmért, bár ismét magasan fizetem a házbért. ifjúságunk halad, egy hó alig múlik, s máris két uj doktor: Cz.óbel és Csaszíul'ik. Szép ifjú korában halt meg Csáka Sándor, alig élt és máris földöntúli vándor. Meghall Täuber Ferenc, a város halottja, mindenki szerette, mindenki siratja. Halála után már sokan mondoyalják: meghall Täuber Ferenc oda az igazság! Harmincadik éve dolgozik Szűcs István, néki e szép napra mindenki jól kíván. A csehek csakfolyton bajlokoznakocsmányt, elsülyesztelfek egy nagy téglás rakományt. E hóban búcsúzott Krakker Kálmán doktor mint jó képviselőt emlegetjük sokszor, ritkán akad ilyen népszerű emberünk, közlünk marad tovább, mint polgármes­terünk. Képviselőjelölt a doktor Szabóky tetszik neki ez a kerület, a vóci. Tehetséges ember, ériünk sokat tehet persze ö intézi a nagy pénzügyeket. Hozzánk is kijöttek Pinlérék e hóban, műsorukban bizony sok mulatlató van. Baj, hogy a jó tréfát biz nem sokan értik, Jóízű humor is önérzetük sértik. így történt, hogy a nagy Kúria termében, mégegyszer annyian elfértek vón szépen. Olvasni tanulnak az analfabéták, kis s nagy betűk között tartanak, egy sétát. Ellenzéki jelölt Vácra kirándula, nagy legitimista, gróf Andrássy Gyula. Szocialistáknak jelöltjük a Tuba, ha megválasztanák, az vón nagy csuda. Sáfár Elemérben irólélek bújik, regénye jelent meg „Bordótól—Bakuig . ..“ December Még csak két rövid nap és nagy választás Seszen, nagyban korteskednek, de zokon nem ve­szem, ha a választás izgalmakkal nem járna, nem vón érdekes a képviselő pálya. Máma ülik egymást, holnap összeülnek, viu muzsikaszóval szépen kibékülnek. A Karolinában játsznak színdarabot, borús időben is Napsugárka ragyog. Ellenzéknek alig pár ajánlása van, Tuba rögtön igv szól: Hát ajánlom magam! Mikulást rendeznek a magyar asszonyok, a sikertől minden asszony szeme ragyog. Nőegyleíben vannak teadélulánok, éjfélig táncolnak a váci kislányok. Délben fosztották ki a vasas Holczer-bótot, pedig a közelben de sok rendőr vöt olt. Szilágyi-árvaház karácsonyt ünnep i, a szép ünnep fényét hangverseny emeli. Jövő évtől kezdve a Phöbusz világit, reméljük az első telte az, hogy dragit. Doktorátusi düh ma már direkt harci, a legfrissebb doktor Weüacha Karcsi. Rádió jó, csak az ára kemény dió, mától kezdve mégis olcsóbb a rádió. Andrássynak győzni, tudtuk, igen bajos nagy többséggel győzött a Szabóky Lajos. Áldozata is van, még nem történt soha, node majd megtudjuk, hogy ki volt az oka. Szabóky rengeteg szavazatot kapott, hogy Andrássynak még kölcsön is adhatott. Maik mester sokat tanított úszásra, most csendben álúszoit a szebb másvilágra. A Töreky tanács ismét Vácon tárgyal, hogy kicsit elbánjon a hős Népszavával. Bizonyilni áIlit koronatanúkat, de vallomásukon biz nem nagyon mulat. Végső eredményül kapott hat hónapot s hozzá csekély száznyoíc milliót is kapott. De ők meg folytatják estelől reggelig, úgy latszik, az előfizetésből telik. Szép váci utcákra nagy órákat kapunk, többé a nagyltmplom órán nem lim aiunk. Szép karácsony este beköszönt a hideg, ezen a szép estén hány szegény didereg? Ha egy pengővel is - nem tesz tönkre minket! — Váltsuk meg újévi üdvözleteinket. Törvényszéki biró a Bezay Dzseki, szép karácsonyt hozott a kis Jézus neki. Városi közgyűlés az utolsó heten, ezt már nem mondom el, csak jövőre kérem ! * Befejeztük vóna e hosszú krónikát, megbocsássák nékem, ha vétettem hibát! Senkit készakarva én ki nem törültem, s mi nem bele való, én bele nem tetlem. Remélem, a hymen több lesz már jövőre, dús aratás vár sok beköletlen főre. S ha a Dunába nem hullajlunk több szentel, Kanek bácsi is több gyereket jelenthet. Bár ő jelentene az ó évtől újig, Csakhogy ez már rajta biz, nem igen múlik, S reméljük a jövő boldog Szilveszterig, keresztvizet is vízvezetékről szedik. Üjszülötlhöz egy jó keresztapa is kell, mindenkor örömmel megy el doktor Gergely. S e sok viccért ha a krónikást leverik remélem, már az új vágóhídon teszik. Cé'om a humor volt, higyjék el, semmi más S még hasonló jókat kiván a krónikás. A modern Dubarry Korda Nária flem elég a reklám: jó műsor is keli! Megjött a UESJ033 TÖfVI ftfllX-film Békebeli hangulat, dalbetétek Láttáit Pásztor Bélának, a pesti UFA-Filmszínház igazgatójának Váró Andorhoz irt levelét, a melyben többek között ez áll : «... nagyon örülök, hogy új­évi műsorodul valamilyen, csak a reklám által feifujt film helyett komoly, értékes att­rakciót választoltál : az Uj Dubarryt. Kérésedre szívesen beleegyezem abba, hogy az UFA legszebb filmjét velünk egy- idöben játszhasd Vácon, a Városi Film­színházban.“ A Városi Filmszínház új­évi nagy szenzációját tényleg nem csalt a reklám fújta fel nagygyá : ez a film a leg­szebbek, a leghaialmasabbak közül való. Lázba fogja hozni Vácot! A 10 felvonásos, végig a legmodernebb korban ját­szódó modern Dubarryhoz Tom Mix első világaltrakciós filmjét, a Kincskereső­ket mutatja be a Városi Filmszínház, a melynek újévi műsora újból verheletlenül remeit. Ezt a műsort meg kell nézni! A legjobb, legkedvesebb Harry Liedike-vigjátekok méltó test­vérfilmje az Édes lányka a mely mulatságos, mint a Csákó és kalap s olyan hanyulatos, mint a „Varázskeringő“, vagy „Keringó- királynő“. A bűbájos filmhez dalbetétek­kel is kedveskedik a Városi Filmszín­ház. A műsor második nagy attrakciója, a Szent hegy a modern filmgyártás csodája. Mindkét ünnepnapon már az uj, leszállított peogőhelyárak. A 3 órai előadás olcsó helyarait is még jobban le­szállította a Városi Filmszínház. Karácsonyi előadás a keménységben Karácsonykor tartotta szépszámú közön­sége elölt a Reménység SE műkedvelői pardája karácsonyi előadásál. Az egye­sületi dalárda Metzing karnagy vezetése mellett két alkalmi költeménnyel kará­csonyi hangulatot keltett, melyet J nagyon jól kihasznált Graf Tibor, a ki prológu­sával vezette be az általa rendezett,: „Egy karácsonyest a nagy magyar télben“ című színjátékot. Az ügyes darab minden sze­replője kitett magáért. Bernáth IIns Ildikó.ja és Gallen Rezső Gábor ja nagyszerű ala­kítás voll, de igen jól játszott Sporner Sándor is, a ki az Öreg Baltaváry jszivét, lelkét kölcsönkérte. A többi szereplő is megérdemli az elismerést. Színdarab ulán következeit a „Mull—Jelen—Jövő“ c. köl­temény, melynek élőképei nagy hatással voltak az egybegyűltekre. Megismétlik a pásztorjátékot A karácsonyi pásztorjátékot a felsővárosi kát. elemi iskolában vasárnap (január 2.) d. u. 5 órai kezdetiét utoljára adjak elő. A Jegyek az iskolában előre is válthatók. Január 2 Január r

Next

/
Oldalképek
Tartalom