Váci Hirlap, 1924 (38. évfolyam, 1-53. szám)

1924-01-01 / 1. szám

ROSNEB ARMIN BANK ÉS TŐZSíEBIZOMÁNYOS GRÓF CSÁKY KÁROLY-ÚT 15. TELEFONSZÁM BPESTI TELEFON VÁC 91. JÓZSEF 118-50 TŐZSDEI MEGBÍZÁSOKAT LEG­ELŐNYÖSEBBEN ESZKÖZÖL Állatorvos urat menten felkeressék. Kullurbotrány készül a kultürház körül Ennek a botránynak tán senkise örül. Kis Rudi vonóján nem sir már a nóta, Fenn a másvilágon húzza tán azóta, A Műcsarnok sincs már, öregek elmentek, Odafenn biztosan nekik hegedüíget. De tán most is bántja örökké bús lelkit Közte s Lovászi köz! vaj’, melyik jobb,! melyik ? Rövid volt élete a Szarnék Endrének. Csemniczky Ludmilla Németh Gáborné lett A miért a VÁC oly sok könyet hullajtott VSE idén a kerületi bajnok. Most mikor a jókedv olyan igen drága, Alig pár garas csak a „Vác vigassága“. December Fényes esküvői népet röpít száz ló, Farnek Gabit viszi a Paluzsa László. Hogy gyermekeinknek vígan múljon a él, A Szenígyörgyi bácsi minden héten meél. A műkedvelők is szorgosan dolgozna! Minden két hónapban újdonságot hozlak. Az iskolaadó kelt konsternációt, Nehéz is feltörni ezt a nehéz diót. Fgy régi közmondás itt érvényesülő ; Minden szentnek maga felé hajlik kze. Nagy nehezen mentik Társaskör vakagái, A zsidó polgári tart díszelőadást. Pályakeresőknek nyílik egy új pály A kosdi szénbánya új kötélpályája. Hózivatar, nagy hó hull karácsonyeste A fehér karácsonyi szemünk régo leste. Evvel a sok hóval leszáll tán a bke, A magyar embernek ritka földi ée. * Elparentállam im ismét egy óév*, Soraimba netán hogyha hiba téedf, gyének einézők, ily gonosz é után Csoda-e, ha gyengébb lett a memóriái ? Akik itt benn vannak, örüljenek sziből. A kiic nincsenek benn, künn vannak fvizbőí- Csak az ifjúsághoz volna még pár savam: E kis krónikában eljegyzés nyolc ia van. Esküvő meg pláne, no de mi az Kérem ? Félnek, hogy két oldallal bír mindn érem? Tegnap is kaptam egy eljegyzéí kártyái, Melyben a rajt levők ezeket tudtják: „Ix ipsilon úrnőt feleségül veszm. Esküvőnk lakáshoz egy hétnuPa leszen,“ Azért az új évre kívánok sok ikásf, S a tisztviselőknek gyakoribb ól lakást. Polgármesterünknek tartós ejjszségef, Földműveseinknek dúsan ter;ő rétet. Olcsóbb búzát, árpát, olcs'bb susztert, , szabói ; Kevesebb ház, vagyon és iskolaszéki, föiforgalmi, jövedelmi, kövezet, vám, luxus, állami, pót, városi, pót, háborús, út, váltság s tudja fene felsorolni, bgy hányféle adót. Reméljük az Isién már óbb jövőt rendel, Amit mindenkinek kivá’ Köves ember. KONYHASZEKRÉNYT kérések megvételre. Auer üCííPoEy A Stefánia karács >ya Öröm volt nézni, hogy örült néhány lel­je s hölgy a másolt örömének. Nem törődve / nyirkos, esős, szeles idővel, napokon át Zárták a várost, hogy a Stefánia karácsony­fája alatt megajándékozhassák azokat, a kik nem süthetnek kalácsok nem vehetnek sü­teményt s a kik örömmel nyujlják kezei­ket a két darab szappan után, hogy leg­alább is Jézuska ünnepén tiszta ruhács­kába öltöztethessék kicsinyeiket. Nem kér­dezték, ki vagy? Mi a neved? Mi a vallá­sod? Reá vaqy-e szorulva? — a ki karján, vagy kezén gyermekkel jött a fa elé, meg­kapta süteményét, kalácsát s megkapta a két darab szappant. S az örömei csupán az zavarta meg, hogy miért is nem adhat­tak még többet is . . . meg az. is, hogy ha valamennyien Ígéretüket beváltották volna, még az az uSoisó 10—15 asszony i^ kap- halott volna, mint a többi, 80—100 süte­ményfélét is! Az ünnepélyt egyébként a Nemzeti Társaskör nagytermében tartották meg, a kiosztást megelőzőleg Nagy Géza r. kaf. le!kész, a Stefánia érdemes pénz­tárosa tartott az ünnep jelentőségéhez méltó beszédet. A kiosztást gróf Pejacsevich Albertné vezetésével, a lelkes hölgyek : Gergely Mihályné, Krakker Káimánné, Solíy Gusztávné, Eder Ernőné végezték, a kiknek érdeme ünnepsége a Stefániának is. A muzeum-egyesülei Has ©errebesi-esinSékMJiirsepe A váci muzeum-egyesüteí minden évben január 6-án tartja évi közgyűléséi, egyúttal mindenkor egy egy halhatatlan emlékének is szenteli. Ez idén is Vizkereszt napján, délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési termében jönnek össze a kuílura munkásai < s tartják meg Vas Gereben-emlékünnepet. A száz éve született íróról Tragor Ignác elnök fog felolvasást tartani. yjáwi üdvözleteiket a Váci Hírlap utján a város szemérmes szegényei javára megváltották: 50,000 ko­ronával : László Fülöp és Starnberger Rezső, 10,000 koronával: dr. Morlin Zsiga, dr. Krak­ker Kálmán, Reiszmán Géza, Eerlusz Már­ton, Lehőcz András, Rassovszky István, Keresztes Béla; Neumann Mór, Klein Sán­dor, Böhm Lajos és Dercsényi Dezső, 5,000 koronával: Szigvárt János, dr. Gurszky Rezső, Kondra Mihály, Szalay Géza, László Árpád, Szlachányi Gyula, OBó József, Nagy Sándor (városházi), Szalay Ferenc, ifj. Olaj Ferenc, Susitzky Ignác, Dach A. Adolf, Szalay Gyula, Mi tényi Aurél, Holczer Dezső, Olasz Ödön, Boros Lajos, Hochfelder Má­tyás, íriiz Soma, Szalay Dezső, Ivanovits János és Szenígyörgyi Gusztáv, 3000 ko­ronával: Jelinek Ágoston, Mihaloviís Fe­renc, 2000 koronával: Sáfár Béla, Andor Károly, Domokos Andor, Kundrát József, Ternary János és Stahl Károly. Begyűlt eddig 338.000 korona, melyet a polgármes­teri hivatal e hét folyamán fog a város szemérmes szegényei közt kiosztani, friss ragya-tag©!?* figyel relébe December 31 én jár le a régi és a jubi­leumi 30 koronás üzletrészjegyek rende­zésének határideje, 1924 január 1 tő! teljes jogú tag csak az, a kinek legalább 1 drb 1000 koronás üzleijegye van. A január 5-én tartandó szövetkezeti kedvezményes vasár­napon a 10 százalékos azonnali enged­ményben csak az részesül, a kinek új sor­számú üzletjegye var*. Sürgősen rendezze tehát üzletrészjegyét minden Hangya-tag. Nyilt-tér Köszönetnyilvánítás Szeretett jó feleségem, illetve felejthetetlen, jó anyánk elhunytakor megnyilatkozott részvétet, va­lamint a temetésen való részvétet ezen az úton Kö­szöni meg a jóbarátoknak, ismerősöknek és ro­konoknak Vác, 1923 december 28. a gyászoló Wölcz-család A hadiáicvák karácsonya Sehol sem oly meleg és intim a hadi­árvák karácsonya, mint Vácon. A Szilágyi­ár va liá z kiváló tanulóinak vasárnap volt a karácsonyi ünnepe, melyen az inlézet jó­tevői, tanárai és barátai vettek részt. A szent fa alatt Rassovszky Kálmán igazgató tőle megszokott magyarsággal, legszebb érzésekkel telt beszéde után a növendé­kek szerepeltek, majd Révai József főgim- náziumi igazgató mondott az ifjúságnak szivéhez, leikéhez méltó beszédet. Wol- kóber Jánosnak zene és éuekszamai gyö­nyörűek voltak. Az ünnepély oly megiiatóan szép volt, hogy a kis hallgatóság minden tagjának szemében könny ült. J4 SsiHwesztere A Váci Atlétikai Club december 31-én este 8 órai kezdettel a Káp'alan nagyter­mében tea-estély! rendez, a melyre az egyesület pártolói! és a tagokat meghívja. Belépődíj nincs. A polgármester öröme Csányi László polgármester még mindig a Korányi-klinikánfekszik,állapotában nincs jelentősebb változás. A városban minden hirt, mely róla jön, reménykedve várnak s nincs egy lélek, Síi ne a legjobbakat ne kívánná gyors felépüléséhez. A sok szen­vedésben örömsugár volt részére az a hir, hogy felesége karácsonyra egy egészséges leánygyermekkel ajándékozta meg őt. Eljegyzések Verebélyi Hajnal Alajos m. kir. honvéd­százados eljegyezte Lersch AAária úrleányt Szepesszom hatban. Hoffmann Iluska (Vác) és Blau Leopold kereskedő (Inárcskakucs) jegyesek. VÁROSI FILMSZÍNHÁZ {ÁLLAFJDÖ-8V10ZQÓ) Hifi&swészi igazgató : VÁ1R0 AKDÖSí tfasáraap, december . 3© Előadások 3S 5j 75 8 Kiagv wigjáték-est! Rfflax Linder főszereplésével Légy a feleségem JBSaison OoralseJ Vígjáték 6 felvonásban H©i@r.«!®s Istók Amerikai vígjáték 5 felvonásbau Kedd, január 1 SUjéo) Előadások 5, 7, S kor Attrakcsés műsor! V. SS. äbanez világhírű regénye a spanyol bikaviadalról és egy torreádor szerelmeiről A vérző eréGsa 8 felvonásban, a főszerepben Ródolph Vaíéntioio a „Négy lovas“ főszereplője Seff a Hngfoera Amerikai burleszk 2 felvonásban AsigoS Eiirad© A műsort csak felnőttek nézhetik meg Jön I Emberekés bestlÉk és Éjféli ütött as óra Gyakorlott varrónő úri házakhoz ajánlkozik. Cím a kiadóhivatalban egv teljes füs*er-, röfös- és itfi Ím $4 itt# lay rövsdárú-üzíet berendezés. Bővebb felvilágosítást ad Abeíesz 8-äesnrik

Next

/
Oldalképek
Tartalom