Váci Hirlap, 1924 (38. évfolyam, 1-53. szám)

1924-01-01 / 1. szám

4 „Jóbas»átok“ karácsonyi ünnepe 1 Megható és szép ünnepélv keretében zárta be ez évi munkálkodását a „Jóbarát asztaltársaság“ a Rázmán-féle vendéglőben- Nyolc árva gyermeket ruházott fel az asz­taltársaság. Nagy Géza róni. kaf., Szommer Gyula evangélikus és Molnár Lajos refor­mátus lelkészek nemcsak az asztaltársa­ságnak, de a Jelenvolí szövőgyár igazgató­jának is köszönték a nemes jóságukat- Szivekig megható beszédet mondoíí Antal Józsefné az anyák; Józsa Ferenc, Skulka Sándor elnök az egyesület nevében. Igen szép énekszámokkal a Polgári dalkör szerepelt. Sxetntgyörgyi — Fáizassy BneseeSélasfcárat a váratlanul beállóit szokatlan nagy hideg miatt elhalasztották. A meséiök tudatni fog­ják kis pajtásaikkal, mikor jöjjenek össze a városi moziban. „Pauer Hornyánszky Zoiíán olyasfélét irt lapjá­ban, hogyha a közönség tudná, milyen kö­rülmények játszottak közre, mikor ö Pauer Imre képviseletét elvállalta a muzeurn-egye- süleítel szemben, megértenék, de ő nem i nyilatkozhat az ügyvédi titoktartás miatt. E hiriapi nyilatkozattal foglalkozott a na­pokban a muzeum választmánya és Tragor Ignác elnök ennek nevében is visszautasí­totta a burkolt vadakat. Ha Hornyánszuy ügyvéd bármit tud, lépjen vele a nyilvá­nosság eié és ne vádaskodjék az ügyvédi palást védelme aSalt. Taü ástak a Pannónia elölt egy zsákban 24 kg. lisz­tet, december 18 án egy pár ökröt bitang- ságban. Jogos tulajdonos a rendőrségen jelentkezzék. FIGYELEM! (Hagy karácsonyi ©ceasíó métáén Beszállított árak meiilleii ű! úri és női diyatáruháiban Gróf Csáky Karoly-út 1. szám. Árílap s 16 számú női patent harisnya 7500— Erős minőségű harisnya . . 40U0— 5000-ig Erős minőségű muszlin harisnya 7000—11000-ig Prima flór harisnya .... 17000—21100-ig Selyem harisnya ................... 28000—40000-ig Női téli keztyűk ...................13000-22000 ig Női bőrkeztyűk ................... 350 i0—40000-ig Női reform nadrág .... 14000—26000-ig Sapka sállal............................. 26000—82000-ig Jumperek ................................. 35000-60OC0-ig Magy választékban vannak gyermek garni­túrák, kötött keztyűk és sapkák, jumper selyem, berliner pamut és jumper pamut minden színben dgr-ja 630 korona. Gyermek alsó trikók .... 18000—26000-ig Gyermek szvetterek .... 16000—52000-ig Gyermek sapkák ................... 8000—11000-ig Erős minőségű zokni . . . 2600— Strapa zokni téli • . . . . 4000— 4500-i" Flór zokni............................. 8000—20000-ig Jéger ing és nadrág .... 28000-38000-ig Férfi teli sapkák ................... 95 i0—17060-ig Kalapok ................................. 24000—30000-ig Divaikalapok ........................ 34000—55000-ig Ingek gallérral........................ 25000—27000-ig Ingek 2 külön gallérral . . . 28000-34000-ig Divat zefir-ingek 2 gallérral . 36000—48000-ig Picke-ingek............................. 40000-48000-ig Háló-ingek............................. 38000-47000-ig Príma rövid alsónadrág . . 13000—21000-ig Prima hosszú alsónadrág . . 26000 300 0-ig Köpper hosszú alsónadrág . 27000—38000-ig Puha és kemény gallérok, férfi bőr, kötött és szövött keztyűk, selyem sálak, lábszár és bokavédők, selyem és kötött nyakkandők nagy választékban. “j karácsonyi kirakatunkat és árainkat szíveskedjenek megtekinteni és kérjük a nagy­érdemű vásárló közönség szives pártfogását RosenfeleJ és frUeksch • cégtulajdonosok karácsony-estéjén fél 12 óra J 9 tájon a Dombai-utcától a nagytemplom-térig egy nőt sötétkék soütäs ruha. Kérem a becsületes megtalálót, hogy a rendőrségen adja le, hol illő jutalomban részesül. i FAISKOLA, SZW.Ő és BORGAZQiüSÁGl KÉS2UWYTÁRSASÁG "g? ;ki h $é A S5SVIu5tkás5jaB* *áftokíl ünnepe A Munkásbarátok asztallársasága me|f* hatóan szép ünnep keretében ruházott fel karácsonyra hét szegény gyermeket. A tár saság minden tagja, kiknek koronáira ott hon is nagy a szükség, áldozatkészen aján­lónak fel segítségüket az ártatlanoknak, kik százezreket érő meleg ruhát kaptak. Ezért a tagokon kívül a vezetőségnek és Jenes József elnöknek jár elismerés, kik önzetlen szívvel a szeretet szolgálatában fáradtsággal és adakozással hét gyermek­nek szereztek boldog, szép karácsonyt. Ó-áldás A Szilveszter-esti háiaadő isteniiiszíeleí hétfőn délután 5 órakor lesz a Székes­egyházban. Szilveszter-esi a legényegyletben A kát, legényegylet hétfőn este 7 órai kezdettel helyiségében Szilveszter-esti házi- mulatságot rendez, melyre ez úton hívja meg tisztelőit. A felsővárosi iskolai pásztorjáték olyan nagy érdeklődést váltolt ki, hogy az iskola terme a négy előadásban közel sem tudta befogadni a bekivánkozókat. A tan­testület azért sokak kívánságára vasárnap (dec. 30-án) megismétli az előadásokat és pedig újból d. u. 4 és 6 órai kezdettel. A jegyek most is előreválthatok. iCmek viszi 1 Bemegy a Hirlemann mészárszékbe egy tizenkét év körüli fiú. — Kérek egy negyed kiló leves húst. — Kövéres jó lesz ? — kérdezi a mészáros. — Hát jó. Legalább megeszem én, mert a többinek nem kell. Májusra» kész Bessrs a kosdi sséobáoya drótkötélpályája Csak választások idején szokoií oly né­pes lenni, meg adókivetéskor az öreg vá­rosháza, mint volt múlt héten, mikor a váci köszénybánya részvénytársaság tervezett drótkötélpályájának megépítéséről ott ta­nácskoztak. Kihirdették ezt ugyanis Vácon, Kosdon és nem volt épkézláb ember az érdekeltek közt, ki el nem jött ide érdek­lődni, hallgatni. Vagy kétszázan mulasztot­ták el e napon a munkát és bizony nem tudtak hozzászólni és szó szoros értelmé­ben hallgattak, sem hátra, sem előre nem vitték a drótkötélpálya ügyét. A különféle minisztériumok képviselői már maguk meg­töltötték. az árva polgármesteri szobát és a formalitások jó ideig lekötötték az időt, a mit a tárgyalásokra szántak. Végül is az eredmény az volt, hogy a tervek rend­ben vannak, de a drótkötélpálya az evan­gélikus temelő fölött nem mehet át, ennél­fogva attól húsz méterre át kell helyezni. E határozat alapján a terveket át kell dol­gozni, de a megoldási ez aligha késlelteti, mert a bányaérdekeltség kijelentése sze­rint, jövő év májusára a drótkötélpálya fogja a kosdi szenet a Bódenlősz-gyár fö­lött a vagonokba önteni. A szükséges anyag már a helyszínén van, az ötvenhat oszlo­pot Kosdió! a váci vasúti pályatestig gyor­san fel tudják állítani s akkora a váci fu­varosoknak, kik eddig 2300—3000 koronáért szállították a kosdi szén mázsáját, igazán bealkonyul. Kotradráélk baja Kondra Mihályt, e fiúsikefnéma foglal­kozató igazgatóját, miaiaü karácsony es­téjét ünnepelte családjával, nagy kár érte. A földszinten levő Igazgatósági irodáját be­törők kifosztották. Három téli kabátot, nagy mennyiségű trafikot és cigarettát, törülkö­zőket és más értékeket vittek el, A detek­tívek még nem fogták el a tetteseket. ÄJZ anyakönjfwwezeiö hírei 1923 dec. 21-tői—dec. 28-ig születtek: Sajtos Dezső posta altiszt fia László, Dénes, rk.—, Oroszki Lajos földmives leánya Julianna, rk. —, Pápa János földmives leánya Erzsébet, rk. —, Együd József ácssegéd fia József, ref. , I3arti István kőműves­segéd leánya, Ibolya, rk. —, Ketfler János fegyőr fin János, rk. Meghallak: Pázmány Emma házvezetőnő, 76 éves, rk. —, Má- iéka István, 16 hónapos, rk. —, Wölcz Joachimné, 69 éves, rk. —, Stiaszny János kereskedő, 45 éves, rk. , Kocsis Márton földmives, 74 éves, rk. —, özv. Kiss likodémné, 85 éves, rk. —, Mészáros István földmi- >, 78 éves, rk. - , Soós János molnársegéd, 25 éves. Marafkó Mihályné, 69 éves, rk. —, Krajcsik iterné, 58 éves, rk. —, Nagy Mária, 5 hónapos, rk. Kiss Mária, ág, h. ev. Házasságot kötöttek: [autós Béla gépmunkás rk. és Hajnal Berta ág. h. —, Boios Lászió, János m. kir. postaellenőr, ág. '. és flórák Emilia, Erzsébet, rk. Eg# áj SS)© msüliős hátak napokban Budapesten, váci érdekelí- sédkizárásával, megalakult a Váci keres- kedlmi bank es ipari részvénytársaság lOOtnillió korona alaptőkével. Az igazgató- ságiak három tagja van, elnöke Straub EiertW ny. min. tanácsos, a másik tagja Töröl István a részvénytársaság igazgatója. Az új pénzintézet, melynek Budapesten van fláléja, az ipari és kereskedelmi vál­lalkoztok minden terén vállalkozik és köt üzletet}, mint a cégbejegyzés mondja. Az új vácwbankof Csányi Gábor vezeti, a he- lyiségelvalószinűleg az új városi emeletes házak ttyikéhen lesznek. FEUYVES LAJOS. bank és Vénzválíó üzlete, íözsdebizományos | Vác^Jdafftj-utca 45 Telefon: v/áv. nz>, Elválll tőzsdei megbízásokat, vételeket, eladásokat legelőlösebb feltételek mellett. Kosztpénzt kihelyez bőven carn&iás, terpeníindús, a békebelinél is jobb minőségben^észiilő kiváló tisztitó és konzerváló tatással biró cipőkrém BENES TarVÉREK VEGYÉSZETI GYÁR RÉSYÉNYTÁRSASÁG GYŐR SxaSBät októbert™—áprilisig mtmüen' nemű gyímuitAfat, díszfái, désx- cserjét, ívn-ujtj éve övirág­• növényekéit gyökeres és sima szötfcess» öi stíb. ájjkerftósxeíi irma és SEesnéSyes ttiegfensieláseltVSinfézési íbeSjfe: BÖO TPISTEM s Ül?., FERENCIEK-TEIE 3., FÉLEM. 14. T ELEF0N5ZÁM -MtSJ SZEZ ER—57 Kérje nagy kép®ö 'árjegyzékünket

Next

/
Oldalképek
Tartalom